Kostnader i flyktingmottagandet

Innan asylsökande och flyktingar kan försörja sig måste de få ekonomisk hjälp.

Bidrag till asylsökande

Asylsökande kan få hjälp med:
bostad, oftast på en förläggning. Den som bor privat kan få bidrag till bostadskostnaden, 500 kr/mån för ensamstående och 1 000 kr/mån för familjer;
hälsoundersökning, akut sjuk- och tandvård. Den asylsökande betalar själv en patientavgift på 50 kr. Även för receptföreskrivna läkemedel betalar han 50 kr;
har de inga pengar kan de söka dagersättning enligt följande:
 • 71 kr vuxna ensamstående
 • 61 kr per person för vuxna som delar hushåll
 • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)
 • Förutom mat ska ersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror samt fritidsaktiviteter.

  får de mat på förläggningen blir dagsersättningen följande:

 • vuxna ensamstående......................................24 kr
 • Sammanboende........................38 kr
 • Barn (0-17 år)..........................12 kr
 • per person för vuxna som delar hushåll...............19 kr
 • Dagersättningen kan sänkas om de håller sig undan och försvårar asylutredningen eller inte deltar i den organiserade verksamheten (t.ex. reparera förläggningens möbler eller delta i kurser).

  Kommer de asylsökande till Sverige under vintern och saknar kläder kan de efter prövning få särskilda bidrag.

  Asylsökande kan få ett särskilt bidrag till handikapputrustning i en akut vårdsituation, spädbarnsutrustning till skäligt belopp och glasögon när behov av större korrektion föreligger. För läsglasögon utgår inget bidrag.

  Bidrag till Flyktingar

  När flyktingarna flyttar till en lägenhet i en kommun kan de söka hemutrustningslån, upp till 20 700 för ensamstående och 33 600 för en fyrapersonersfamilj. Lånet är amorteringsfritt de första två åren. Amorteringstiden är upp till 15 år.

  Som invandrare kan de, om de inte har egna inkomster eller eget kapital, söka socialbidrag på samma villkor som svenskar. Beloppet varierar från kommun till kommun, men följande normer från socialstyrelsen gäller som vägledning:
  Ensamstående....................3 451 kr/mån
  Sammanboende..................5 712 kr/mån
  Barn 0-3 år........................1 666 kr/mån
  Barn 4-10 år......................1 964 kr/mån
  Skolungdom 11-20 år........2 261 kr/mån

  Bidrag till hyran kan tillkomma

  Dessa pengar ska räcka till mat och andra hushållsutgifter, tvätt och personlig hygien, kläder och skor, läkar- och tandläkarbesök, medicin, lek och fritid, möbler, husgeråd, TV, radio, tidningar, resor, hushållsel, m.m.

  Alla inkomster minskar socialbidraget. Som inkomst räknas t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag, timersättning för kurs i svenska för invandrare, studiemedel och ev. andra inkomster.

  Ersättning till kommunerna

  Kommunerna får 2015 en årlig grundersättning på
  - 119 600 kronor för personer under 16 år,
  - 194 700 kronor för personer som fyllt 16 år men inte 65 år, och
  - 71 900 kronor för personer som fyllt 65 år.
  Ersättningen, som staten betalar ut till kommunerna ska täcka kostnaderna för bostad, uppehälle, svenskundervisning, tolkservice, merkostnader inom skola, socialtjänst, m.m.
  Hur mycket en flykting får i introduktionsersättning kan variera från kommun till kommun, liksom det kan variera i ekonomiskt stöd till den övriga befolkningen. Genomsnittet ligger under 80 000 kr per år för en vuxen. Borås kommun betalar ut 7.619 kr i introduktionsersättning för varje vuxen, eller 91.428 kr /år.

  Kommunernas direkta utbetalningar i introduktionsersättning till flyktingar blev, i tusentals kronor:
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  1656934 1462328 1017844 1248271 1373853 1383703 1224757 1086871 1457747 1853292 2290382

  Du kan också läsa:
  Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

  Källa: Migrationsverket och Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande

  Tillbaka till föregående sida


  Senast utdaterat mars 2016. Tillbaka till hemsidan