EIW Logo Header

Търсене в EIW


Добре дошли в
Европейско междукултурно работно място!

Leonardo Logo
Project 2004 IE/04/C/F/TH-81200

Проектът European Intercultural Workplace/ Европейско междукултурно работно място (2004-2007) обединява партньори от 10 Европейски държави за изследване на проблемите, породени от ставащата все по-междукултурна работна среда. Финансиран от Програмата Леонардо да Винчи II на Европейския съюз, проектът има за цел да очертае ключовите въпроси за ръководители, служители и клиенти от културата-домакин и тази на имигрантите в публичния, частния и образователния сектори. Въпреки че си приличат в някои отношения, работните места из Европа често се различават по отношение на съдържанието, демографията, географския регион, икономическия сектор и междукултурните проблеми.

Като събира работния опит на 10 страни от Европа, включително и присъединяващите се към ЕС държави, целите на проекта са:

 • Да изследва работните места в различни сектори във всяка от участващите страни
 • Да сравни резултатите в Европа
 • Да предоставим нашите резултати на съответните заинтересовани страни

Нашите изводи са насочени най-вече към работодатели/ръководители, служители и клиенти. Освен това потенциални потребители на резултатите от този проект са:

 • Отделите в националните правителства и местните власти, определящи политиката
 • Отделите за образование, търговия, правосъдие на ЕС
 • Профсъюзите
 • Професионални бизнес организации
 • Миграционни организации
 • Обучаващи организации за разработване на програми и модули за обучение
 • Училища
 • Институции за висше образование и центрове за следдипломна квалификация
 • Консултанти по международни бизнес отношения
 • Методици

Проектът изследва практиките по отношение на работното място в следните ключови сфери:

 • Образование (начално, средно, висше)
 • Публичен сектор (здравеопазване, сигурност, транспорт)
 • Частен сектор (малки и средни предприятия, многонационални компании, туризъм/обслужване)

Във всяка целева група, опитът на тези, които принадлежат към културата-домакин/на мнозинството и тези, които принадлежат към имигрантското население/малцинството се изследват като се обръща внимание на общите и специфичните за дадената група проблеми.

Има три основни етапа в дейността по проекта. Първият включва изследване и анализ на съществуващи проучвания и ситуацията във всяка страна партньор. Вторият включва провеждане на практически изследвания на конкретни случаи в тези икономически сектори, които имат най-голяма нужда от внимание в отделните страни-партньори и предоставяне на сравнителен анализ между секторите на национално и транс-национално ниво в сраните-партньори. Последният етап е изработване на набор от модули за усъвършенстване на човешките ресурси, отразяващи най-добрите практики и местните нужди с цел да се информират и обучат целевите групи от работните места и отговарящите за определяне на политиката и да се подпомогне бъдещото разработване на подобрена национална образователна политика и инициативи в Европейския съюз.

This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Leonardo da Vinci 2 programme.

The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or the National Agency,
nor does it involve any responsibility on their part.

2004-2007 European Intercultural Workplace project partnership.