EIW Logo Header

Søk EIW


Velkommen til EIW
(the European Intercultural Workplace)

Leonardo Logo
Project 2004 IE/04/C/F/TH-81200

EIW er et prosjekt innrettet på interkulturelle forhold på arbeidsplasser, og fokuserer på erfaringer fra 10 europeiske land (i og utenfor EU). Gjennom situasjonsbeskrivelser og analyser fra undersøkelser på arbeidsplasser i flere bransjer og sektorer i de deltakende landene skal prosjektet sammenlikne erfaringene i flere europeiske land og gjøre resultatene tilgjengelige. Prosjektet er finansiert av EU, Leonardo da Vinc-programmet.

Arbeidsplassene i Europa kan ha både mange likheter og store forskjeller. Dette kan ha sammenheng med den politiske konteksten, historiske betingelser, befolkningssammensetningen, geografiske forhold, økonomiske utvikling og andre aspekter. Derfor krever de interkulturelle forholdene på arbeidsplasser i ulike Europeiske land nøye undersøkelser for å finne fram til gode empiriske og sammenliknbare data.

Prosjektets tre målgrupper er:

 • Arbeidsgivere/bedriftsledere
 • Arbeidstakere/ansatte
 • Kunder/brukere

I hver målgruppe har det blitt gjort særlige undersøkelser av forholdene mellom majoritetsbefolkningen og nasjonale og etniske minoriteter (innvandrere og flyktninger) i målgruppene og interaksjonen mellom de ulike gruppene.

Ved å studere og analysere erfaringer fra de 10 partnerlandene er målsetningene med prosjektet følgende:

 • Casestudier av arbeidsplasser i ulike sektorer i alle deltakende landene.
 • Sammenligne resultatene på tvers av landene
 • Lage treningsmateriell for interkulturell læring på arbeidsplasser basert på analysene og resultatene

I hvert av landene skal undersøkelsene rettes mot tre nøkkelvirksomheter inn følgende sektorer:

 1. Utdanning (grunnutdanning, videregående og høyere utdanning)
 2. Offentlig sektor (helse og omsorg, politi mm., transport mm.)
 3. Privat virksomheter (produksjon, handel, service, turisme mm.)

Mer spesifikt vil vi se på institusjoner innfor følgende områder:

 1. Politiske beslutningstakere både nasjonalt og lokalt
 2. EU-departementer innen utdanning, handel og produksjon, lovgivning osv.
 3. Fagforeninger
 4. Profesjonelle forretningsorganisasjoner
 5. Innvandrer- og etniske minoritetsorganisasjoner
 6. Opplæringsinstitusjoner som utvikler opplæringsmodeller og pensum
 7. Skoler
 8. Høyere utdanningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler
 9. Internasjonale forretninger og konsulenttjenester
 10. Lærerutdanning og opplæring av veiledere og rådgivere

Dette vil føre til dybdeundersøkelser i de områdene i partnernes land som trenger dette mest og føre til sammenliknbare erfaringer mellom sektorene. Prosjektet skal undersøke og analysere tilgjengelige studier og tilføre disse studiene med case studier i de økonomiske sektorene som trenger mest oppmerksomhet i partnernes land. Dette skal føre til sammenliknbare nasjonale studier både mellom sektorer og på et transnasjonalt nivå mellom partnerlandene. Det skal deretter utvikles moduler innen personalforvaltningen som både skal kunne reflektere gode erfaringer og lokale behov for å informere og lære opp målgruppene på arbeidsplassene og beslutningstakere. Dette vil føre til muligheter for å tilby nasjonale opplæringsplaner og nødvendige initiativ.

This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Leonardo da Vinci 2 programme.

The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or the National Agency,
nor does it involve any responsibility on their part.

2004-2007 European Intercultural Workplace project partnership.