EIW Logo Header

Sök EIW


Välkommen till
European Intercultural Workplace!
(Europeiska Interkulturella Arbetsplatser)

Leonardo Logo
Project 2004 IE/04/C/F/TH-81200

Projektet European Intercultural Workplace (2004-2007) omfattar samarbetspartners i 10 länder i Europa för att undersöka de utmaningar som den alltmer interkulturella arbetsmiljön medför. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från EUs Leonardo da Vinci Program II och avser att belysa frågor som är centrala för arbetsledning, anställda och kunder bland majoritets- och minoritetskulturer inom offentlig och privat sektor, inklusive utbildning. Trots att arbetsplatserna i Europa i liknar varandra i flera avseenden finns det även skillnader i nationell kontext, befolkning, geografiska områden, ekonomiska sektorer och interkulturella frågor.

Med fokus på arbetserfarenheter i 10 länder i Europa, inklusive EES-länder, avser projektet att:

 • Undersöka arbetsplatser inom olika områden i de medverkande länderna
 • Jämföra resultaten tvärs över Europa
 • Göra resultaten tillgängliga för berörda målgrupper

De främsta målgrupperna är arbetsgivare/ledning, anställda och kunder. Andra som kan dra nytta av projektets resultat är:

 • Regering och department, regionala och lokala myndigheter
 • EUs verksamhetsområden inom utbildning, handel, rättvisa
 • Fackförbund
 • Företagarorganisationer
 • Invandrarorganisationer
 • Utbildningsorganisationer för utveckling av utbildningsprogram och kurser
 • Skolor
 • Högre utbildningsinstanser & centra för fortsatt lärande
 • Internationella företagskonsulter
 • Lärarutbildare

Projektet undersöker arbetsplatsförhållanden inom följande huvudområden:

 • Utbildning (grundskola, gymnasium, högskola/universitet)
 • Offentlig sektor (vård, säkerhet, transport)
 • Privat sektor (små och medelstora företag, multinationella företag, turism/hotell- och restaurang)

Inom målgrupperna undersöks erfarenheter både från majoritets- och minoritetsbefolkningen och gemensamma och gruppspecifika frågor lyfts fram.

Projektets aktiviteter består av tre huvuddelar. Den första delen omfattar en överblick och analys av befintliga studier och beskriver situationen i de medverkande länderna. Den andra delen består av fallstudier på arbetsplatser inom ekonomiska områden som behöver uppmärksammas inom de medverkande länderna. Dessa två studier ligger sedan till grund för en jämförande nationell och transnationell analys mellan dessa områden i de medverkande länderna. Den sista delen handlar om att producera arbetsplatsrelaterat utbildningsmaterial som visar goda exempel och lokala behov i syfte att informera och utbilda målgrupperna på arbetsplatserna och beslutsfattare och att stödja den framtida utvecklingen av nationella utbildningspolitiska mål och initiativ inom den Europeiska Unionen.

This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Leonardo da Vinci 2 programme.

The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community or the National Agency,
nor does it involve any responsibility on their part.

© 2004-2007 European Intercultural Workplace project partnership.