Immigrant-institutets stödfond
bankgiro 490-6012

Ditt ekonomiska stöd behövs fortfarande. Här kan du läsa professor Magnus Mörners upprop 2006 i syfte att bevara Invandrarnas Hus. Det lyckades inte. Institutet tvingades sälja Invandrarnas Hus av brist på uteblivet samhällsstöd. Professor Mörner avled 2012 kort innan vi lämnade nycklarna för huset, men hans engagemang hjälpte oss.

Du kan stödja Immigrant-institutets fortsatta verksamhet, nu i Göteborg, på flera sätt:

a) genom medlemskap.
Avgifter: 200 kr för enskilda, 250 kr för lokala och regionala föreningar och 500 kr för nationell organisation. För permanent medlemskap är avgiften 4.000 kr enskilda, 5.000 lokala föreningar och 10.000 kr nationell organisation.

b) genom ett bidrag till Immigrant-institutets stödfond.
För att säkerställa Immigrant-institutets överlevnad och självständighet finns det en stödfond, dit medlemmar och sympatisörer skickar pengar. Fonden startade 1984 och tack vare den räddades institutet från statens försök att genom extra orättvisa pålagda skatter tvinga institutet att stänga. Fonden tömdes 2005 för att slutbetala statens krav. Mellan 2006 och 2011 samlades in 79.924 kr i stöd, pengar som hjälpt institutet att fortleva ytterligare fem år.

c) genom donationer. Ta kontakt med kansliet om du vill ställa speciella villkor till donationsbrevet.
En av institutets donator lämnade aktier till ett värde av 151.800 kr, med villkor att endast avkastningen ska användas i verksamheten och att aktierna inte får säljas. Det innebär en genomsnittlig årlig avkastning på 13.000 kr, som förhoppningsvis kommer att öka successivt.

d) genom att donera "avkastningen" från egna aktier eller fondandelar men behålla ägandet själv.
Det är möjligt att skattefritt donera aktieutdelningar till ideella föreningar. Det är fullt lagligt att skänka bort sin utdelning utan skatt, under förutsättning att:

1) utdelningen kommer från ett börsnoterat bolag eller en godkänd aktie- eller räntefond,
2) att gåvan går till en ideell förening eller stiftelse som är skattebefriad,
3) man avhänder sig rätten till utdelningen innan bolagsstämman eller fondstämman har fattat beslut om hur stor utdelningen blir.
En fördel med denna stödform är också att den 30%-iga skatt på utdelningen som inte behöver betalas till staten om utdelningen går till Immigrant-institutet innebär att donatorns bidrag är värd 43% mer. Donatorn behåller aktierna eller fondandelarna, liksom rösträtten i bolagen.
Ett räkneexempel: Den som t.ex. äger 100 st. aktier i ett bolag där man föreslår en utdelning på 5 SEK per aktie får totalt 500 SEK. Med en kapitalskatt på 30 procent erhåller aktieägaren bara 350 SEK och staten tar 150 SEK. Om aktieägaren i stället begär att utdelningen skall tillfalla Immigrant-institutet så erhåller institutet hela 500 SEK. Detsamma gäller för andelar i fonder. En krona i bidrag från dig är alltså värd 1,43 kr för Immigrant-institutet (staten stödjer verksamheten med 0,43 kronor per donerad krona).

Bankgiro 490-6012


URL: http://www.immi.se/. E-mail: info @ immi.se Uppdaterat november 2016