IMMIGRANT-INSTITUTET

Årsredovisning räkenskapsåret 2002 

Resultatrapport

2001

2002

Intäkter

 

 

3010 Medlemsavgifter

13 210,00

14 598,00

3011 Pren. avg. Invandrarrapport

9 765,00

5 910,00

3012 Försäljning invandrarförlaget

45 520,00

43 612,00

3013 Intäkter kopieringsmaskin

782

1849

3014 Administrationsarvoden

95 300,00

122 398,00

3015 Stödfonden

7 230,50

9 564,50

3017 Donationsmedel

0,00

151 800,00

3111 Bidrag till löner

227 015,00

124 884,00

3113 Bidrag till Invandrarrapport

19 500,00

5 000,00

3114 Bidrag till Immigrantinstitutet

1 110 000,00

1 144 500,00

3115 Internetinkomster

13 508,00

6 894,00

3510 Intäkter caféet

44 916,00

23 260,00

3800 Övriga rörelseintäkter

42 492,00

5 102,20

Summa intäkter

1 629 238,50

1 659 371,70

 

 

 

Kostnader

 

 

4090 Ökning/minskning lager

-10 000,00

0,00

4310 Tryckkostnader

-68 109,00

-32 064,37

4510 Kostnader caféet

-15 840,00

-11 339,50

5010 Löner anställda

-642 903,00

-602 912,00

5020 Arvode

-2 000,00

0

5531 Resekostnader

-9 419,93

-13 414,00

5610 Arbetsgivaravgifter

-144 465,00

-156 252,00

5710 Personalförsäkringar

-9 218,00

-7 051,00

6010 Lokalkostnader

-389 203,33

-448 000,00

6090 Övriga lokalkostnader

 

-6 362,50

6120 Hyra för inventarier

-9 054,00

0,00

6410 Förbrukningsinventarier

-7 501,50

-7508

6460 Förbrukningsmaterial

-11 066,00

-17 392,00

6550 Övriga administrativa kostnader

-7 202,60

-5 644,30

6730 Bokföringskostnader

-12 195,00

-19 484,00

6760 Biblioteket

-310

-1 897,50

6770 Internet kostnader

-10 893,00

-15 212,00

6800 Telefon och porto

-26 991,95

-32 490,00

7000 Frakter och transporter

-863

0

7171 Representation

0

-512

7200 Reklam och PR

-65 066,00

-1 428,00

7310 Försäkringspremier

-7 763,00

-8 601,00

7690 Diverse övriga kostnader

-55 007,64

-6230

7910 Avskrivning inventarier

-47 748,00

-19 564,00

8010 Utdelning aktier och andelar

132 077,93

27 222,96

8021 Ränteintäkter

67,56

38,5

8120 Räntekostnader

-1 948,50

0,00

8150 Räntekostnader leverantörssk.

-152

-28

8190 Övriga finansiella kostnader

-1 555,00

-2 565,36

8191 Andel av resultat i Invandrarnas Hus

9 970,18

26 310,26

Summa kostnader

-1 285 333,18

-1 362 379,81

Årets resultat

343 905,32

296 991,89

 

Balansrapport

ingående balans

utgående balans

Tillgångar

2002-01-01

2002-12-31

1010 Kassa

500

500

1020 Postgiro

439,95

8544,17

1040 Checkkonto

37,45

858,92

1042 Bank

1 004,11

5 733,30

1050 Bank övriga konto

0,00

565

1210 Kundfordringar

11 692,00

13 348

1440 Övriga fordringar

41 285,00

41 292

1510 Lager

20 000,00

20 000,00

1620 Fonder/stödfond

250 510,77

300510,77

1625 Aktier/donation

0,00

151800

1820 Inventarier

33 700,00

14136

Summa tillgångar

359 169,28

557 288,16

 

 

 

Skulder & Eget kapital

2002-01-01

2002-12-31

2110 Leverantörsskulder

-30 782,00

-15320

2320 Upplupna semesterlöner

-83 577,00

-83 577,00

2321 Upplupna löner

-96 000,00

-96 000,00

2330 Upplupna arbetsgivaravgifter

-11 531,00

0,00

2331 Sociala avgifter på semesterskuld

-58 937,00

-58 937,00

2445 Skattekonto

-887,00

45,00

2510 Personalens källskatt

-13 576,00

-13 002,00

2749 Lån från andra långivare

0,00

23 400,00

2750 Skuld IRF

-30 000,00

-20000

2761 Andel i Invandrarnas Hus

-103 253,65

-64779,88

Summa skulder

-428 543,65

-328 170,88

 

 

 

2910 Eget kapital

461 880,69

89374,37

2920 Stödfond

0,00

-1500

2930 Permanenta medlemmar

-20 000,00

-20 000,00

2999 Redovisat resultat

-372 506,32

-296 991,89

Summa Skulder & Eget kapital

-359 169,28

-557 288,40

 

INVANDRARNAS HUS HB

 

 

Resultatrapport

2001

2002

Intäkter

 

 

3810 Hyresintäkter

509 452,00

529 500,00

Summa intäkter

509 452,00

529 500,00

 

 

 

Kostnader

 

 

6730 Bokföringskostnader

-7 528,00

-4 578,00

7310 Försäkringspremier

-5 005,00

-5 344,00

7690 Diverse övriga kostnader

-5 994,00

0,00

7710 Vatten avgift

-3 907,00

-3 283,00

7730 Elektricitet

-137 674,00

-163 938,00

7791 Fastighetsskatt

-470

-470

8020 Ränteintäkter

6 550,90

111,41

8120 Räntekostnader

-343 831,92

-322 153,79

8121 Ränta skattekontot

0,00

-11,00

8190 Övriga finansiella kostnader

-515

-600,00

Årets resultat

11 077,98

29 233,62

 

 

 

Balansrapport

ingående balans

utgående balans

Tillgångar

2002-01-01

2002-12-31

1040 Checkkonto

82,28

17,4

1042 Föreningssparbanken

0

778,01

1300 Övriga fordringar

30 000,00

0,00

1910 Byggnader

16 571 551,00

16 571 551,00

1939 Nedskrivning nybyggnad

-12 068 154,00

-12 068 154,00

1940 Mark

2 954 666,00

2 954 666,00

Summa tillgångar

7 488 145,28

7 458 858,41

 

 

 

Skulder & Eget kapital

2002-01-01

2002-12-31

Skulder

 

 

2110 Leverantörsskulder

-39 814,00

-44 979,00

2340 Upplupna räntekostnader

-64 879,00

-64 030,00

2730 Lån från Venantius

-4 775 000,00

-4 775 000,00

2740 Amorteringslån Borås kommun

-1 760 000,00

-1 760 000,00

2744 Lån SE-banken

-620 000,00

-500 000,00

Immigrant-institutet avräkning

0,00

40 000,00

Summa skulder

-7 259 693,00

-7 104 009,00

Eget kapital

 

 

2920 Eget kapital Immigrant-institutet

113 223,83

91 090,14

2929 Resultat Immigrant-institutet

-9 970,18

-26 310,26

2930 Eget kapital Immigranternas Riksförbund

-330 598,13

-416 705,93

2939 Resultat Immigranternas Riskförbund

-1 107,80

-2 923,36

Summa eget kapital

-228 452,28

-354 849,41

Summa skulder & Eget kapital

-7 488 145,28

-7 458 858,41 

Uppdaterad 2003-06-02
Av Miguel Benito