Immigrant-institutets resultaträkning 2003

Immigrant-institutets resultaträkning 2003

Resultatrapport    
     
Intäkter 2002 2003
3010 Medlemsavgifter 14 598,00 9 990,00
3011 Pren. avg. Invandrarrapport 5 910,00 7 250,00
3012 Försäljning invandrarförlaget 43 612,00 46 477,87
3013 Intäkter kopieringsmaskin 1 849,00 848,00
3014 Administrationsersättning 122 398,00 149 586,50
3015 Stödfonden 9 564,50 13 238,50
3018 Donationsmedel 151 800,00 8 780,00
3111 Bidrag till löner 124 884,00 124 266,00
3113 Bidrag till Invandrarrapport 5 000,00 0,00
3114 Bidrag till Immigrantinstitutet 1 144 500,00 1 100 000,00
3115 Internetinkomster 6 894,00 0,00
3115 Bidrag musik och kulturpr. 0,00 2 883,00
3510 Intäkter caféet 23 260,00 21 305,00
3780 Öresutjämning 0,00 -0,29
3800 Övriga rörelseintäkter 5 102,20 42 098,21
3810 Hyresintäkter 0,00 180,00
Summa intäkter 1 659 371,70 1 526 902,79
     
Kostnader    
4010 Tryckkostnad internet 0,00 -11 200,00
4020 Bokhandel 0,00 -6 423,50
4310 Tryckkostnader -32 064,37 0,00
4510 Kostnader caféet -11 339,50 -13 346,00
5010 Löner anställda -602 912,00 -524 772,00
5532 Resekostnader -13 414,00 -22 602,50
5610 Arbetsgivaravgifter -156 252,00 -156 948,00
5619 Förändring soc.avg. sem-löneskuld 0,00 0,00
5670 AMF 0,00 -2 819,00
5710 Personalförsäkringar -7 051,00 -20 008,00
5089 Förändring semesterlöneskuld 0,00 0,00
6010 Lokalkostnader -448 000,00 -466 560,00
6090 Övriga lokalkostnader -6 362,50 -1 716,00
6410 Förbrukningsinventarier -7 508,00 -575,00
6460 Förbrukningsmaterial -17 392,00 -11 534,00
6550 Övriga administrativa kostnader -5 644,30 -11 109,25
6730 Bokföringskostnader -19 484,00 -16 687,00
6760 Biblioteket -1 897,50 -1 977,00
6770 Internet kostnader -15 212,00 -45 195,00
6800 Telefon och porto -32 490,00 -39 800,50
7171 Representation -512,00 0,00
7200 Reklam och PR -1 428,00 -3 574,00
7310 Försäkringspremier -8 601,00 -15 146,00
7690 Diverse övriga kostnader -6 230,00 290,00
7694 Donation 0,00 -8 000,00
7910 Avskrivning inventarier -19 564,00 -6 420,00
8010 Utdelning aktier och andelar 27 222,96 26 596,65
8021 Ränteintäkter 38,50 111,76
8120 Räntekostnader 0,00 -172,60
8121 Räntekostnad ej avdragsgill 0,00 -78,00
8150 Räntekostnader leverantörssk. -28,00 0,00
8190 Övriga finansiella kostnader -2 565,36 -1 952,00
8191 Andel av resultat i Invandrarnas Hus 26 310,26 -5 950,34
Summa kostnader -1 362 379,81 -1 367 567,28
     
Årets resultat 296 991,89 159 335,51
     
Immigrant-institutet    
     
Balansrapport    
  utgående balans utgående balans
  2002-12-31 2003-12-31
Tillgångar    
1010 Kassa 500,00 461,00
1020 Postgiro 8 544,17 3 924,99
1040 Checkkonto 858,92 8,72
1042 Bank 5 733,34 3 352,08
1390 Upplupen lönebidrag 0,00 7 782,00
1441 Andel Invandrarnas Hus 0,00 101 327,46
1445 Skattekonto 45,00 0,00
1050 Bank övriga konto 265,00 622,10
1055 SEB 300,20 334,10
1210 Kundfordringar 13 348,00 2 110,00
1440 Övriga fordringar 41 292,00 24 690,00
1510 Lager 20 000,00 20 000,00
1620 Fonder/stödfond 300 510,77 315 621,58
1625 Aktier/donation 151 800,00 151 800,00
1820 Inventarier 14 136,00 32 654,00
Summa tillgångar 557 333,40 664 688,03
     
Skulder & Eget kapital    
2110 Leverantörsskulder -15 320,00 0,00
2320 Upplupna semesterlöner -83 577,00 -83 577,00
2321 Upplupna löner -96 000,00 -96 000,00
2330 Upplupna arbetsgivaravgifter 0,00 -12 268,00
2331 Sociala avgifter på semesterskuld -58 937,00 -58 937,00
2445 Skattekonto 0,00 -33,00
2510 Personalens källskatt -13 002,00 -15 420,00
2749 Lån från andra långivare 23 400,00 0,00
2750 Skuld IRF -20 000,00 0,00
2761 Andel i Invandrarnas Hus -64 779,88 0,00
Summa skulder -328 215,88 -266 235,00
     
Eget kapital    
2910 Eget kapital 89 374,37 -207 617,52
2920 Stödfond -1 500,00 -1 500,00
2930 Permanenta medlemmar -20 000,00 -30 000,00
2999 Redovisat resultat -296 991,89 -159 335,51
     
Summa eget kapital -229 117,52 -398 453,03
     
Summa Skulder & Eget kapital -557 333,40 -664 688,03

Uppdaterad 2004-04-30
Av Miguel Benito