IMMIGRANT-INSTITUTET

Årsredovisning räkenskapsåret 2004  

Resultatrapport

 

 

     

Intäkter

2003

2004

3010 Medlemsavgifter

9 990,00

8 700,00

3011 Pren. avg. Invandrarrapport

7 250,00

200,00

3012 Försäljning invandrarförlaget

46 477,87

17 622,00

3013 Intäkter kopieringsmaskin

848,00

984,00

3014 Administrationsarvoden

149 586,50

105 050,00

3015 Stödfonden

13 238,50

8 321,00

3018 Donationsmedel

8 780,00

 

3111 Bidrag till löner

124 266,00

174 946,00

3114 Bidrag till Immigrantinstitutet

1 100 000,00

819 100,00

3115 Bidrag kulturprogram

2 883,00

0,00

3510 Intäkter caféet

21 305,00

4 561,00

3800 Övriga rörelseintäkter

42 097,92

46 409,68

3810 Extraordinära intäkter

180,00

61 535,00

Summa intäkter

1 526 902,79

1 247 428,68

 

 

 

Kostnader

 

 

4020 Bokhandeln

-6 423,50

-3 731,50

4510 Kostnader caféet

-13 346,00

-5 643,50

5010 Löner anställda

-524 772,00

-579 273,00

5019 Uppl löner

0,00

96 000,00

5090 Justering semesterskuld

0,00

34 437,00

5531 Resekostnader

-22 602,50

-17 135,50

5610 Arbetsgivaravgifter

-156 948,00

-114 324,00

5710 Personalförsäkringar

-22 827,00

-34 680,00

6010 Lokalkostnader

-466 560,00

-315 000,00

6090 Övriga lokalkostnader

-1 716,00

-5 219,00

6410 Förbrukningsinventarier

-575,00

-12 245,25

6460 Förbrukningsmaterial

-11 534,00

-18 951,00

6550 Övriga administrativa kostnader

-11 109,25

-1 435,15

6730 Bokföringskostnader

-16 687,00

-14 517,00

6760 Biblioteket

-1977,00

-480,00

6770 Internet kostnader

-56 395,00

-63 480,00

6800 Telefon och porto

-39 800,50

-19 198,00

7171 Representation

0,00

-492,00

7200 Reklam och PR

-3 574,00

-4 208,00

7310 Försäkringspremier

-15 146,00

-15 684,00

7690 Diverse övriga kostnader

290,00

-1 500,85

7694 Donation

-8 000,00

 

7910 Avskrivning inventarier

-6 420,00

-31 045,75

8010 Utdelning andelar

26 596,65

8 880,00

8021 Ränteintäkter

111,76

0,41

8150 Räntekostnader leverantörssk.

-78,00

0

8092 Avyttring värdepapper

 

628624,92

8120 Räntekostnader

-172,60

-149,00

8190 Övriga finansiella kostnader

-1 952,00

-2 492,50

8191 Andel av resultat i Invandrarnas Hus

-5 950,34

-723 769,00

Summa kostnader

-1 367 567,28

-1 216 711,67

Årets resultat

159 335,51

30 717,01

 

 

 

IMMIGRANT-INSTITUTET

Årsredovisning räkenskapsåret 2004  

Balansrapport

 

 

 

ingående balans

utgående balans

 

2004-01-01

2004-12-31

Tillgångar

 

 

1010 Kassa

461,00

461,00

1020 Postgiro

3924,99

408,68

1040 Checkkonto

8,72

0,00

1042 Bank

3 352,08

779,54

1050 Bank övriga konto

622,10

102,51

1055 SEB

334,10

0,00

1210 Kundfordringar

2 110,00

3 320,00

1390 Interimsfordringar

7 782,00

58 619,00

1440 Övriga fordringar

24 690,00

0,00

1441 Andel Invandrarnas Hus

94 489,46

-629 279,54

1442 Fordran Invandrarnas Hus

6 838,00

912 916,10

1510 Lager

20 000,00

20 000,00

1620 Fonder/stödfond

315 621,58

0,00

1625 Aktier/donation

151 800,00

151800,00

1820 Inventarier

32 654,00

73785,00

Summa tillgångar

664 688,03

592 912,29

 

 

 

Skulder & Eget kapital

 

 

2110 Leverantörsskulder

0,00

-13497,25

2320 Upplupna semesterlöner

-83 577,00

-49 140,00

2321 Upplupna löner

-96 000,00

0,00

2330 Upplupna arbetsgivaravgifter

-12 268,00

0,00

2331 Sociala avgifter på semesterskuld

-58 937,00

-31 263,00

2390 Övriga interinskulder

0,00

-51 406,00

2445 Skattekonto

-33,00

-75,00

2510 Personalens källskatt

-15 420,00

-21 493,00

2749 Lån från andra långivare

0,00

-2 106,50

Summa skulder

-266 235,00

-168 980,75

 

 

 

2910 Eget kapital

-207 617,52

-366953,03

2920 Stödfond

-1 500,00

3738,50

2930 Permanenta medlemmar

-30 000,00

-30 000,00

2999 Redovisat resultat

-159 335,51

-30 717,01

Summa Skulder & Eget kapital

-664 688,03

-592 912,29

 

 

 

INVANDRARNAS HUS HB

 

 

Resultatrapport

 

 

 

2003

2004

Intäkter

 

 

3800 Donationsmedel

9031,00

9000

3810 Hyresintäkter

584 500,00

434 000,00

Summa intäkter

593 531,00

443 000,00

 

 

 

Kostnader

 

 

6730 Bokföringskostnader

-8 050,00

-4 002,00

7310 Försäkringspremier

-6 838,00

-7 488,00

7710 Vatten avgift

-3 638,00

-7 597,00

7730 Elektricitet

-146 864,00

-191 369,00

7790 Övriga fastighetskostnader

0,00

-33 777,00

7791 Fastighetsskatt

-470,00

0,00

7921 Nedskrivning byggnaden

-125000,00

-762350,00

8020 Ränteintäkter

17,61

0,00

8120 Räntekostnader

-308 498,85

-286 500,00

8121Ränta skattekontot

-9,00

-5,00

8190 Övriga finansiella kostnader

-792,25

0,00

 

 

 

Årets resultat

-6 611,49

-850 088,00

 

 

 

Balansrapport

 

 

 

ingående balans

utgående balans

 

2004-01-01

2004-12-31

Tillgångar

 

 

1042 Föreningssparbanken

1919,60

3259,70

1910 Byggnader

16 571 551,00

17 747 006,00

1939 Nedskrivning nybyggnad

-12 193 154,00

-12 955 504,00

1940 Mark

2 954 666,00

2 954 666,00

Summa tillgångar

7 334 982,60

7 749 427,70

 

 

 

Skulder & Eget kapital

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

2110 Leverantörsskulder

0,00

-275 455,00

2340 Upplupna räntekostnader

-59 687,00

-59 687,00

2390 Övriga interimskulder

0,00

-10 000,00

2730 Lån Marginalen

-4 775 000,00

-4 775 000,00

2740 Amorteringslån Borås kommun

-1 760 000,00

-1 760 000,00

2749 Immigrant-institutet avräkning

-6 838,00

-912 916,00

Summa skulder

-6 601 525,00

-7 793 058,00

 

 

 

Eget kapital

 

 

2920 Eget kapital Immigrant-institutet

-100 439,80

-94 489,46

2929 Resultat Immigrant-institutet

5 950,34

723 769,00

2930 Eget kapital Immigranternas Riksförbund

-639 629,29

-711 968,14

2939 Resultat Immigranternas Riskförbund

661,15

126 319,00

Summa eget kapital

-733 457,60

43 630,40

 

 

 

Summa skulder & Eget kapital

-7 334 982,60

-7 749 427,60

Uppdaterad 2005-05-01
Av Miguel Benito

Tillbaka till indexsidan