IMMIGRANT-INSTITUTET
Årsredovisning räkenskapsåret 2005
Resultatrapport
Intäkter 2004 2005
3010 Medlemsavgifter 8 700,00 9 170,00
3011 Pren. avg. Invandrarrapport 200,00
3012 Försäljning invandrarförlaget 17 622,00 21 822,40
3013 Intäkter kopieringsmaskin 984,00 110,00
3014 Administrationsarvoden 105 050,00 147 900,00
3015 Stödfonden 8 821,00 12 861,00
3111 Bidrag till löner 174 946,00 349 419,00
3114 Bidrag till Immigrantinstitutet 819 100,00 790 000,00
3115 Bidrag kulturprogram 0,00 1 109,00
3116 Växtkraft Mål 3 43 353,00
Summa huvudintäkter 1 135 423,00 1 375 744,40
3610 Intäkter caféet 4 561,00 5 782,50
3900 Övriga rörelseintäkter 47 444,68 105 929,71
3910 Extraordinära intäkter 60 000,00
Summa intäkter 1 247 428,68 1 487 456,61
 
Kostnader
4020 Bokhandeln -3 731,50 -5 613,00
4510 Kostnader caféet -5 643,50 -4 960,00
5010 Lokalkostnader -315 000,00 -350 000,00
5090 Övriga lokalkostnader -5 219,00 -3 512,00
5410 Förbrukningsinventarier -12 245,25 -4 993,00
5460 Förbrukningsmaterial -18 951,00 -4 338,00
5760 Biblioteket -480,00
5900 Reklam och PR -4 208,00
6071 Representation -492,00 -1 115,00
6150 Övriga administrativa kostnader -1 435,15 -2 188,00
6200 Telefon och porto -19 198,00 -23 245,00
6310 Försäkringspremier -15 684,00 -15 812,00
6530 Bokföringskostnader -14 517,00 -12 240,00
6540 Internetkostnader -63 480,00 -33 925,00
6550 Ersättningar till föreningar -1 160,00
6570 Bankavgifter -1 670,25
6994 Donation Invandrarnas Hus -3 528,00
6995 Restavgifter myndigheter -500,00
Summa rörelsekostnader -480 284,40 -468 799,25
7010 Löner anställda -579 273,00 -590 262,00
7019 Uppl löner 96 000,00 -154 000,00
7090 Justering semesterskuld 34 437,00 49 140,00
7332 Resekostnader -17 135,50 -4 096,00
7510 Arbetsgivaravgifter -114 324,00 -196 507,00
7580 Personalförsäkringar -34 680,00 -57 809,00
7690 Diverse övriga kostnader -1 500,85 -110,00
Summa personalkostnader -616 476,35 -953 644,00
7910 Avskrivning inventarier -31 045,75 0,00
8010 Utdelning donation 8 880,00 10437,00
8301 Ränteintäkter  0,41 39,00
8392 Avyttring värdepapper 628624,92 3528,00
8150 Räntekostnader leverantörssk. 0 -119,89
8400 Räntekostnader -149,00 -347,89
8490 Övriga finansiella kostnader -2 492,50 -184,00
8491 Andel av resultat i Invandrarnas Hus -1 136 874,00 -427422,00
Summa kostnader -1 629 816,67 -1836513,03
Årets resultat -382 387,99 -349 056,42
Immigrant-institutet
Balansrapport
ingående balans utgående balans
 2005-01-01  2005-12-31
Tillgångar
1220 Inventarier 73785,00 73785,00
1625 Aktier/donation 151800,00 151800,00
1400 Lager 20 000,00 20000,00
1510 Kundfordringar 3 320,00 3440,00
1640 Skattekonto -75,00 444,00
1682 Fordran Invandrarnas Hus 912 916,10 912916,10
1687 Andel Invandrarnas Hus -629 279,54 -826701,54
1790 Interimsfordringar 58 619,00 50594,00
1910 Kassa 461,00 0,00
1020 Postgiro  408,68 576,43
1930 Checkkonto 779,54 1859,01
1931 Betalningar på väg 10200,00
1940 Bank övriga konto 102,51 139,51
Summa tillgångar 592 837,29 399052,51
Skulder & Eget kapital
2010 Eget kapital -366953,03 -397670,04
2020 Stödfond 3738,50 13738,50
2030 Permanenta medlemmar -30 000,00 -30000,00
2099 Redovisat resultat -30 717,01 348936,53
2357 Skuld till IRF -20000,00
2359 Lån från andra långivare -2 106,50 -65542,50
2440 Leverantörsskulder -13497,25 0,00
2710 Personalens källskatt -21 493,00 -18651,00
2820 Skuld till anställd -11949,00
2920 Upplupna semesterlöner -49 140,00 0,00
2921 Upplupna löner 0,00 -154000,00
2330 Upplupna arbetsgivaravgifter 0,00 -17294,00
2941 Sociala avgifter på semesterskuld -31 263,00 -46621,00
2990 Övriga interinskulder -51 406,00 0
Summa eget kapital och skulder -592 837,29 -399052,51
INVANDRARNAS HUS HB
Resultatrapport
2004 2005
Intäkter
3019 Donationsmedel 9000 13528,00
3911 Hyresintäkter 434 000,00 497 000,00
3912 Hyra parkering 6 000,00
Summa intäkter 443 000,00 516 528,00
Kostnader
5134 Belysning -191 369,00 -179 692,00
5140 Vattenavgift -7 597,00 -8 444,00
6310 Försäkringspremier -7 488,00 -7 975,00
6530 Bokföringskostnader -4 002,00 -3 174,00
6570 Bankavgifter -600,00
6990 Diverse övriga kostnader -33 777,00 -144 838,00
7820 Avskrivning byggnaden -762350,00 -354940,00
8400 Räntekostnader -286 500,00 -286 500,00
8420 Räntekostnad leverantörsskulder -5,00 -5 278,00
Årets resultat -850 088,00 -474 913,00
Balansrapport
ingående balans utgående balans
2005-01-01 2005-12-31
Tillgångar
1110 Byggnader 17 747 006,00 17 747 006,00
1130 Mark 2 954 666,00 2 954 666,00
1939 Nedskrivning nybyggnad -12 955 504,00 -13 310 444,00
1930 Checkkonto 3259,70 1,70
Summa tillgångar 7 749 427,70 7 391 229,70
Skulder & Eget kapital
2920 Eget kapital Immigrant-institutet -94 489,46 -198 170,46
2029 Resultat Immigrant-institutet 723 769,00 427 422,00
2030 Eget kapital Immigranternas Riksförbund -711 968,14 -148 199,14
2039 Resultat Immigranternas Riskförbund 126 319,00 47 491,00
2340 Lån Marginalen -4 775 000,00 -4 775 000,00
2350 Amorteringslån Borås kommun -1 760 000,00 -1 760 000,00
2353 Lån från övriga -2 170,00
2359 Immigrant-institutet avräkning -912 916,10 -912 916,10
2440 Leverantörsskulder -275 455,00 0,00
2840 Skulder SVIFF -10 000,00 -10 000,00
2960 Upplupna räntekostnader -59 687,00 -59 687,00
Summa eget kapital & skulder -7 749 427,70 -7 391 229,70