IMMIGRANT-INSTITUTET
Årsredovisning räkenskapsåret 2006
Resultatrapport
Intäkter 2006 2005
3010 Medlemsavgifter 6 650,00 9 170,00
3012 Försäljning invandrarförlaget 21 980,30 21 822,40
3013 Intäkter kopieringsmaskin 442,00 110,00
3014 Administrationsarvoden 148 500,00 147 900,00
3015 Stödfonden 31 498,00 12 861,00
3111 Bidrag till löner 326 981,00 349 419,00
3114 Bidrag till Immigrantinstitutet 647 000,00 790 000,00
3115 Bidrag kulturprogram 30 000,00 1 109,00
3116 Växtkraft Mål 3 15 300,00 43 353,00
Summa huvudintäkter 1 228 351,30 1 375 744,40
3610 Intäkter caféet 4 930,00 5 782,50
3900 Övriga rörelseintäkter 23 488,08 105 929,71
Summa intäkter 1 256 769,38 1 487 456,61
 
Kostnader
4020 Bokhandeln -4 281,00 -5 613,00
4510 Kostnader caféet -5 963,00 -4 960,00
Summa ordinarie kostnader -10 244,00 -10 573,00
Övriga externa kostnader
5010 Lokalkostnader -255 000,00 -350 000,00
5090 Övriga lokalkostnader -8 642,00 -3 512,00
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -4 993,00
5460 Förbrukningsmaterial -6 855,00 -4 338,00
6071 Representation 0,00 -1 115,00
6150 Övriga administrativa kostnader -3 020,40 -2 188,00
6200 Telefon och porto -15 643,50 -23 245,00
6310 Försäkringspremier -15 812,00 -15 812,00
6530 Bokföringskostnader -13 823,00 -12 240,00
6540 Internetkostnader -17 051,00 -33 925,00
6550 Ersättningar till föreningar 0,00 -1 160,00
6570 Bankavgifter -77,50 -1 670,25
6970 Biblioteket -160,00
6990 Övriga externa kostnader -539,00 0,00
6993 Donation Invandrarnas Hus -14 500,00
6994 Stödfonden -13 738,50 -3 528,00
6995 Restavgifter myndigheter 0,00 -500,00
Summa rörelsekostnader -364 861,90 -458 226,25
7010 Löner anställda -764 653,00 -590 262,00
7019 Uppl löner -140 800,00 -154 000,00
7090 Justering semesterskuld 72 509,00 49 140,00
7332 Resekostnader -18 041,00 -4 096,00
7510 Arbetsgivaravgifter -211 046,00 -196 507,00
7519 Soc avgifter för semesterlöneskuld -25 445,00
7580 Personalförsäkringar -54 499,00 -57 809,00
7600 Övriga personalkostnader 0,00 -110,00
Summa personalkostnader -1 141 975,00 -953 644,00
7830 Avskrivning inventarier -39 927,00 0,00
8210 Utdelning donationsmedel 12 045,00 10437,00
8300 Ränteintäkter  65,66 39,00
8392 Vinst avyttring värdepapper 2808 3528,00
8400 Räntekostnader -82,00 -347,89
8490 Övriga finansiella kostnader -1 967,38 -184,00
8491 Andel av resultat i Invandrarnas Hus 11 867,00 -427422,00
Summa finansiella intäkter/kostnader 24 736,28 -413949,89
Summa kostnader -1 532 271,29 -1836393,14
Årets resultat -275 501,91 -348 936,53
Immigrant-institutet
Balansrapport
ingående balans utgående balans
 2006-01-01  2006-12-31
Tillgångar
1220 Inventarier 73785,00 33858,00
1350 Aktier/donation 151800,00 151800,00
1400 Lager 20 000,00 20000,00
1510 Kundfordringar 3 440,00 938,00
1640 Skattekonto 444,00 641,00
1682 Fordran Invandrarnas Hus 912 916,10 912916,10
1687 Andel Invandrarnas Hus -826701,54 -814834,54
1790 Interimsfordringar 50594,00 26900,00
1920 Plusgiro  576,43 4532,05
1930 Checkkonto 1859,01 2469,82
1931 Betalningar på väg 10200,00 0,00
1940 Bank övriga konto 139,51 100,17
Summa tillgångar 399 052,51 339320,60
Skulder & Eget kapital
2010 Eget kapital -397670,04 -48733,51
2020 Stödfond 13738,50 0
2030 Permanenta medlemmar -30 000,00 -30000,00
2099 Redovisat resultat 348936,53 275501,91
Summa eget kapital -64995,01 196768,40
2356 Lån från MB 0,00 -20000,00
2357 Skuld till IRF -20000,00 -184000,00
2359 Lån från andra långivare -65542,50 0,00
2710 Personalens källskatt -18651,00 -19092,00
2820 Skuld till anställda -11949,00 0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder, IKIS 0,00 -200,00
2910 Löneskuld 0,00 -140800,00
2920 Upplupna semesterlöner 0,00 -81491,00
2921 Upplupna löner -154000,00 0,00
2940 Upplupna arbetsgivaravgifter -17294,00 -18440,00
2941 Sociala avgifter på semesterskuld -46621,00 -72066,00
Summa eget kapital och skulder -399 052,51 -339320,60
INVANDRARNAS HUS HB
Resultatrapport
2006 2005
Intäkter
3019 Donationsmedel 14500 13528,00
3911 Hyresintäkter 399 000,00 497 000,00
3912 Hyra parkering 6 000,00 6 000,00
Summa intäkter 419 500,00 516 528,00
Kostnader
5134 Elektricitet -102 791,00 -179 692,00
5140 Vattenavgift -4 521,00 -8 444,00
6310 Försäkringspremier -8 429,00 -7 975,00
6530 Bokföringskostnader -2 994,00 -3 174,00
6570 Bankavgifter 0,00 -600,00
6990 Diverse övriga kostnader -479,00 -144 838,00
7820 Avskrivning byggnaden 0,00 -354940,00
8400 Räntekostnader -286 500,00 -286 500,00
8420 Räntekostnad leverantörsskulder 0,00 -5 278,00
8490 Övriga finansiella kostnader -600,00 0,00
Årets resultat 13 186,00 -474 913,00
Balansrapport
ingående balans utgående balans
2006-01-01 2006-12-31
Tillgångar
1110 Byggnader 17 747 006,00 17 747 006,00
1130 Mark 2 954 666,00 2 954 666,00
1189 Nedskrivning nybyggnad -13 310 444,00 -13 310 444,00
Summa byggnader och mark 7 391 228,00 7 391 228,00
1510 Kundfordringar 0,00 36 000,00
1930 Checkkonto 1,70 46 642,70
Summa tillgångar 7 391 229,70 7 473 870,70
Skulder & Eget kapital
2020 Eget kapital Immigrant-institutet 399 279,54 826 701,54
2029 Resultat Immigrant-institutet 427 422,00 -11 867,00
2030 Eget kapital Immigranternas Riksförbund -745 649,14 -698 158,14
2039 Resultat Immigranternas Riskförbund 47 491,00 -1 319,00
Summa eget kapital 128 543,40 115 357,40
2340 Lån Marginalen -4 775 000,00 -4 775 000,00
2350 Amorteringslån Borås kommun -1 760 000,00 -1 760 000,00
2353 Lån från övriga -2 170,00 0,00
2359 Immigrant-institutet avräkning -912 916,10 -912 916,10
Summa långfristiga skulder -7 450 086,10 -7 447 916,10
2840 Skulder SVIFF -10 000,00 -10 000,00
2960 Upplupna räntekostnader -59 687,00 -131 312,00
Summa eget kapital & skulder -7 391 229,70 -7 473 870,70