IMMIGRANT-INSTITUTET

 

 

Årsredovisning räkenskapsåret 2007

 

 

 

 

 

Resultatrapport

 

 

 

 

 

Intäkter

2007

2006

3010 Medlemsavgifter

5 600

6 650

3012 Försäljning invandrarförlaget

15 793

21 981

3013 Intäkter kopieringsmaskin

0

442

3014 Administrationsarvoden

176 227

148 500

3015 Stödfonden

13 439

31 498

3111 Bidrag till löner

321 490

326 981

3114 Bidrag till Immigrantinstitutet

295 000

647 000

3115 Bidrag kulturprogram

76 744

30 000

3116 Växtkraft Mål 3

 

15 300

3200 Hyresintäkter

151 100

0

3610 Intäkter caféet

34 400

4 930

Summa huvudintäkter

1 089 794

1 233 282

 

 

 

3900 Övriga rörelseintäkter

18 094

23 488

Summa intäkter

1 107 887

1 256 770

 

 

 

Kostnader

 

 

4020 Bokhandeln

0

-4 281

4510 Kostnader caféet

-22630

-5 963

Summa ordinarie kostnader

-22630

-10 244

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

 

5010 Lokalkostnader

-532000

-255 000

5090 Övriga lokalkostnader

-10072

-8 642

5460 Förbrukningsmaterial

-14986

-6 855

6150 Övriga administrativa kostnader

-5333

-3 020

6200 Telefon och porto

-35277

-15 644

6310 Försäkringspremier

-15812

-15 812

6530 Bokföringskostnader

-25416

-13 823

6540 Internetkostnader

-23193

-17 051

6570 Bankavgifter

-400

-78

6970 Biblioteket

-40

-160

6990 Övriga externa kostnader

0

-539

6993 Donation Invandrarnas Hus

0

-14 500

6994 Stödfonden

0

-13 739

Summa rörelsekostnader

-662529

-364 862

 

 

 

7010 Löner anställda

-507 266

-764 653

7019 Uppl löner

0

-140 800

7080 Förändring löneskuld

2 136

 

7090 Justering semesterskuld

0

72 509

7332 Resekostnader

-12 270

-18 041

7510 Arbetsgivaravgifter

-152 288

-211 046

7519 Soc avgifter för semesterlöneskuld

0

-25 445

7580 Personalförsäkringar

-38 876

-54 499

Summa personalkostnader

-708 564

-1 141 975

 

 

 

 

 

 

7830 Avskrivning inventarier

0

-39 927

8210 Utdelning donationsmedel

50 808

12 045

8300 Ränteintäkter

70

66

8392 Vinst avyttring värdepapper

0

2 808

8400 Räntekostnader

-29

-82

8490 Övriga finansiella kostnader

-1 512

-1 967

8491 Andel av resultat i Invandrarnas Hus

94 292

11 867

Summa finansiella intäkter/kostnader

143 629

24 736

 

 

 

Summa kostnader

-1 250 094

-1 532 271

 

 

 

Årets resultat

-142 207

-275 502

 

 

 

Balansrapport

 

 

 

ingående balans

utgående balans

 

 2007-01-01

 2007-12-31

Tillgångar

 

 

1220 Inventarier

33858

33858

1350 Donation

151800

151800

1352 Institutets stödfond

0

40498

1354 Fond permanenta medlemmar

0

50000

1400 Lager

20000

20000

1510 Kundfordringar

938

578

1640 Skattekonto

641

11275

1682 Fordran Invandrarnas Hus

912916

392916

1687 Andel Invandrarnas Hus

-814835

-720543

1750 Upplupna hyresinkomster

0

30000

1790 Interimsfordringar

26900

26820

1920 Plusgiro

4532

3628

1930 Checkkonto

2470

1222

1940 Bank övriga konto

100

540

 

 

 

Summa tillgångar

339321

42593

 

 

 

Skulder & Eget kapital

 

 

2010 Eget kapital

-48734

226768

2030 Permanenta medlemmar

-30000

-50000

2099 Redovisat resultat

275502

142207

Summa eget kapital

196768

318975

 

 

 

2356 Lån från MB

-20000

-20000

2357 Skuld till IRF

-148000

0

2359 Skuld till Invandrarnas Hus

-36000

-36000

 

 

 

2710 Personalens källskatt

-19092

-5623

2890 Övriga kortfristiga skulder, IKIS

-200

-200

2910 Löneskuld

-140800

-138664

2920 Upplupna semesterlöner

-81491

-81491

2940 Upplupna arbetsgivaravgifter

-18440

-7524

2941 Sociala avgifter på semesterskuld

-72066

-72066

 

 

 

Summa eget kapital och skulder

-339321

-42593