STADGAR FÖR IMMIGRANT-INSTITUTET

ESTATUTES OF THE IMMIGRANT INSTITUTE /
ESTATUTOS DEL INSTITUTO DEL INMIGRANTE

§1 Föreningens namn skall vara Immigrant-institutet.

§2 Immigrant-institutet är en ideell förening.

§3 Immigrant-institutet har till uppgift

att främja studiet av relationerna mellan invandrare och svenskar och mellan invandrarna själva och av andra frågor förknippade med emigration och immigration,
att bedriva forskning kring invandrarfrågor,
att söka öka invandrarnas kunskaper om och förståelse för frågor förknippade med invandringen till Sverige,
att informera om invandrarfrågor och medverka vid utformningen av förslag, som siktar till att förbättra relationerna mellan samhället och invandrarna,
att förmedla information genom att ge ut publikationer i tidskrifts- eller/och bokform, ordna kurser samt upplysa om invandrarfrågor i massmedia,
att organisera ett bibliotek, där forskning kan äga rum och litteratur kring invandrare och invandrarfrågor hålls tillgänglig för forskare och andra intresserade,
att söka stimulera debatten kring invandrarfrågor genom de anordnade kurserna och konferenserna och genom att försöka rikta massmedias uppmärksamhet mot dessa frågor.
att vara serviceorgan för invandrarna och deras organisationer, i första hand gentemot de egna medlemmarna,
att stimulera till gåvor och donationer av material, som är av värde för att belysa invandringen till Sverige eller eljest kan öka kunskapen om invandrare och deras ursprungsländer.

§4 Bland Immigrant-institutets verksamhetsområden må särskilt nämnas:

informationsverksamhet till medlemmar och allmänheten
publikationer
bibliotek
kursverksamhet

Immigrant-institutets säte är i Göteborg.

§5 Medlemmar.

Medlemmar i Immigrant-institutet kan bli:
1. Personer med intresse för invandrarfrågor i linje med institutets uppgift,
2. Föreningar eller institutioner med intresse för invandrarfrågor.
Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen för Immigrant-institutet. Ansökan skall innehålla uppgift om namn, adress och nuvarande och tidigare nationalitet eller annan anknytning till invandrare eller invandrarfrågor.

Medlem som vägrar följa organisationens stadgar kan uteslutas av styrelsen. Detsamma gäller den som uppenbart motarbetar Immigrant-institutets uppgift. Sådant beslut skall efterhand bekräftas av årsmöte

§6 Immigrant-institutet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§7 Organ.

Immigrant-institutet har beslutande organ på olika nivåer. För den löpande verksamheten och för verkställigheten av styrelsens och årsmötets beslut utses institutschef, som ansvarar inför styrelsen för verksamheten mellan styrelsens sammanträden.

  a. ÅRSMÖTET -

Immigrant-institutets högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av deltagande enskilda medlemmar samt ett ombud från varje till Immigrant-institutet ansluten förening eller institution.
Årsmötet sammankallas varje år. Extra möte kan sammankallas om en tredjedel av enskilda medlemmar eller en tredjedel av medlemsföreningarna begär det eller om styrelsen så beslutar. Detta möte äger då besluta i alla frågor utom där det av stadgarna framgår att annan ordning gäller.
Årsmötet bör sammankallas före april månads utgång.
Årsmötet eller extra möte skall sammankallas minst fyra veckor i förväg. Varje medlem äger rätt inlämna motion senast den 1 februari till nästkommande årsmöte.

Till kallelsen för årsmötet skall bifogas plats, datum och tid samt förslag till dagordning, som skall innehålla:

1 öppnade av mötet och upprop av ombud.
2 val av ordförande och sekreterare för mötet jämte två justeringsmän och rösträknare
3 fråga om mötets behörighet
4 godkännande av dagordningen
5 verksamhetsberättelse för föregående period
6 ekonomisk redovisning för föregående år
7 revisionsberättelse
8 godkännande av verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen samt beviljande av ansvarsfrihet
9 motioner och förslag
10 förslag till budget för förekommande tvåårsperiod
11 val av ordförande
val av sekreterare
val av minst fyra ordinarie ledamöter
val av minst två suppleanter
12 val av två revisorer och två revisorssuppleanter
13 val av valberedning
14 övriga frågor

Vid val av styrelsen tillses att minst 2/3-delar är invandrare. Enskild medlem och ombud för förening äger vardera en röst.

b. STYRELSEN - Styrelsen väljs av årsmötet.

§8 Styrelsen åligger

att verkställa årsmötets beslut,
att förvalta förbundets medel,
att ombesörja utgivning av institutets periodiska och andra skrifter,
att driva Invandrarförlaget,
att bestämma om biblioteks- och övrig verksamhet,
att bestämma personalens löner och anställningsvillkor,
att tillse att räkenskaperna avslutas för närmast föregående kalenderår och tillställes revisorerna åtminstone sex veckor före årsmötet dock senast 1 april,
att årligen avge berättelse över föregående års verksamhet,
att övervaka och granska institutschefens verksamhet,
att verka för anslutning till institutet av enskilda medlemmar.

Styrelsen äger rätt att fatta beslut, då minst hälften av ledamöterna eller suppleanter för dem är närvarande. Styrelsen äger utse arbetsutskott inom sig.

§9 Ordförande åligger att leda styrelsens arbete.

§10 Institutschefens som utses av årsmöte eller extra möte åligger

att verkställa inom institutet fattade beslut
att då styrelsen inte är samlade företräda denna,
att då styrelsen sammanträder eller han/hon själv anser det erforderligt, närvara vid sammanträde,
att anställa kontorspersonal, förestå huvudkontoret, övervaka verksamheten i övrigt, uppbära inkomma medel och teckna institutets firma ensam eller gemensamt med annan enligt styrelsens bestämmande, infodra och granska redovisningen,
att själv eller genom ombud vid alla tillfällen, då institutets rätt kan vara i fråga, företräda institutet och föra dess talan, kära eller svara inför domstol, uppbära och kvittera institutet tillkommande penningar och värdehandlingar samt att i övrigt verka för institutets bästa,
att tillse att noggranna räkenskaper jämte förslag till förvaltningsberättelse föreläggs styrelsen årligen,
att inför styrelsen ansvara för åtgärder, som han/hon vidgat,
att ordna föredragningar vid styrelsens sammanträden,
att låta indriva oguldna till betalning förfallna medlemsavgifter,
att tillse att justera protokoll efter varje sammanträde tillställes styrelsens ledamöter och suppleanter.

§11 Medlemmar äger rätt

att erhålla fortlöpande information om invandrarfrågor genom institutets informationstidskrift "Invandrarrapport" eller på annat sätt,
att delta i institutets möten,

att få forskningsförslag prövade av institutets styrelse och att om styrelsen godkänner förslaget, erhålla institutets stöd, varvid institutet bistår med att föra ut forskningsresultaten till allmän debatt i den utsträckning undersökaren önskar och styrelsen beslutar,
att som enskild forskare eller forskarlag efter det ansökan bifallits erhålla beviljat anslag,
att utnyttja institutets bibliotek på de villkor styrelsen bestämmer,
att delta i institutets kurser,
att i den ordning stadgarna för institutet föreskriver påverka dess verksamhet.

§12 Immigrant-institutet äger rätt att

ta emot bidrag och gåvor från enskilda, föreningar och myndigheter.

§13 För beslut om ändring av dess stadgar krävs

två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade vid ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. För beslut om upplösning av institutet erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum, varvid det ena mötet skall vara ordinarie årsmöte. Vid beslut om upplösning skall tillgångarna i första hand tillfalla en forsknings institution med anknytning till invandrarfrågor. Enskilda gåvor och donationer skall dock även fortsättningsvis förvaltas enligt givarens instruktioner, vilket måste vara förberett på lämpligt sätt, innan upplösningen får ske.

STADGAR ANTAGNA VID IMMIGRANT-INSTITUTETS ÅRSMÖTE DEN 16 MAJ 1981 OCH REVIDERADE DEN 3 MAJ 1986. Senast ändrade 28 april 2013


URL: http://www.immi.se/. E-mail: info @ immi.se
Uppdaterat av Miguel Benito maj 2013