IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 1999

Immigrant-institutet bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentral i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller svenska organisationer. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med migration. Immigrant-institutet har sitt säte i Borås och kansliet i Invandrarnas Hus.

 Styrelse

Vid Immigrant-institutets årsmöte den 29 maj 1999 valdes följande styrelse:

Professor Jens Allwood, ordförande

kommunfullmäktigeledamoten Leila Pekkala, vice ordförande

lektor Miguel Benito, sekreterare

teckningsläraren Theodor Pauckstadt

universitetslektor Ulla Berglindh

forskare Abdel-Qader Yassine

förvaltningschef Jan Molin

rektor Roland Palmqvist

regionfullmäktige Lahja Exner (suppleant)

företagare Ihsan Eken (suppleant)

Revisorer

Redaktör Sven Hakon Stark

Revisor Jan Köhler

Revisor Gun Landin (suppleant)

F.d. företagaren Unto-Einar Suhonen (suppleant)

Medlemmar

Immigrant-institutet har ca 100 enskilt anslutna medlemmar, varav 6 har permanent medlemskap. Det är främst sådana som arbetar med informations- eller dokumentationsverksamhet. Därutöver finns flera riksförbund för invandrare (med ca 3.000 medlemmar sammanlagt), ett par organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare (med ca 4.000 medlemmar sammanlagt).

Hedersmedlemmar

Scenografen, konstnären Nenad Andrejevi_

F.d. ombudsmannen Sandor Bergh

Greve, professor emeritus Magnus Mörner

Institutschef

Immigrant-institutets chef är sedan 1981 Miguel Benito. Tjänsten är f.n. avlönad

på halvtid.

Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar (§10).

Anställda

Under verksamhetsåret har institutet haft följande anställda och praktikanter:

Annikki Nikula-Benito, redaktionssekreterare

Abdel Qader Yassine, bibliotekarie

Per-Axel Broske, kanslibiträde

Ola Isacsson, bibliotekarie, praktikant (från och med november)

Biblioteks- och arkivverksamhet

Institutets specialbibliotek i invandrarfrågor omfattar fn ca 12.000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser i invandrarfrågor (ca 4.000 rapporter). Särskilt bör nämnas en samling av invandrarförfattarnas verk (där ca 400 invandrarförfattare är representerade med ca 2.000 olika skönlitterära verk).

Tidskriftsavdelningen omfattar betydligt över 1.000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar eller tidningar som i huvudsak handlar om invandrarfrågor.

En omfattande samling tidningsklipp (över 50.000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor - i första hand från de större dagstidningarna - finns. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt.

Samlingen av föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas informa-tion och annat material med information om eller av invandrare upptar drygt 45 hyllmeter.

Särskilda samlingar med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns också. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum i kompaktushyllor. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer m.m. I arkivet förvaras även hela litterära arvet från författaren, dr litt. Karl H. Bolay. I det ingår Bolays originalmanuskript, brevsamlingar, litterära utmärkelser, tidningsklipp m.m.. Karl H. Bolays bibliotek däremot har ett eget rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

Immigrant-institutets specialbibliotek och institutets informationstjänster utnyttjas gratis av såväl forskare som studerande, både på plats och genom fjärrlån, som förmedlas till olika orter. Så gott som hela beståndet i biblioteket finns nu tillgängligt via LIBRIS.

Under året fick institutet ca 400 förfrågningar via epost om litteraturtips för skolarbetet eller för examensarbete inom högskolan. Huvuddelen av frågorna besvarades inom en vecka. Några förblir dock obesvarade i brist på resurser.

Gåvor till samlingarna

Biblioteket har mottagit rikligt med bokgåvor under året.

Göteborgs universitets bibliotek har under året donerat flera värdefulla invandrartidskrifter och litteratur på invandrarspråk.

Flera bokförlag och enskilda personer har donerat ett stort antal böcker skrivna av invandrarförfattare till samlingarna.

Författaren Annu Liikkanen donerade en del litteratur och bakgrundsmaterial till hennes bok om finska krigsbarn. Materialet iordningsställs med hjälp av Pentti Käppi från Riksförbundet Finska krigsbarn.

Till arkivet har donerats brevsamlingar från dödsbon efter två invandrare, dels efter fru Hella Hollaus och dels efter fröken Monique Cathelineau.

Immigrant-institutet vill framföra ett tack till alla givare för deras generositet och omtanke.

Invandrarförlaget

Under året utgavs följande skrifter:

Abdel-Qader Yassine: Palestina - ett hemland nekas. Essäer.

Kreutzwald, Kr. R.: Kalevipoeg. Estlands nationalepos i översättning av Alex Milits.

Beik, Amin: Våra gemensamma högtider. 2:a upplaga.

El libro de todos. Redaktör John Argerich. (En antologi av ett 20-tal latinamerikanska författare i Sverige, på spanska).

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och för andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Sammanlagt finns det f.n. över 250 titlar som Invandrarförlaget erbjuder. Publikationer erbjuds på 20 olika språk. Under året har titlarna presenterats både i en tryckt katalog och på Internet. Vid årets första månad besöktes förlagets sida av 141 personer och vid årets sista månad av 498. Språklistan besöktes av 132 resp. 188 personer. Informationen via internet gav en besparing i tryckkostnader av katalogen motsvarande 40.000 kronor.

Invandrarrapport

Under 1999 utkom Invandrarrapport med tre nummer, varav ett dubbelnummer.

Nr 4-1998 innehöll bl.a. en uppsats av Jens Allwood om invandrarfientliga yttringar i brev till Sveriges radio.

Nr 1-1999 var ett temanummer om tvåspråkighet med uppsatser presenterade i konferensen om tvåspråkighet anordnad i Göteborg 1998.

Nr 2-3 1999 innehöll förutom verksamhetsberättelsen för 1998 en presentation av Kalevipoeg, en artikel om medborgarskap av Tahire Köctürk m.m.

I alla numren har en del av den nyutkomna litteraturen presenterats.

Internet

Hösten 1996 började Immigrant-institutet att lägga ut information via Internet. Sedan dess har antalet personer som varit i kontakt med institutet ökat markant.

Internetsatsningen görs i samarbete med SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås. Vid början av året var det genomsnittliga antalet besökta sidor per dag 2223, för att öka med 300% till 6790 sidor per dag i november. Antalet inlagda sidor var i början av året 921 för att öka till 1496 i slutet av året. Enligt senaste statistiken (april 2000) uppgår antalet sidor till 2218, en fördubbling från samma period 1999. Antalet externa länkar uppskattas till ca 3.000. Vid en ranking gjord av Websmostlinked.com i april 2000 finns Immigrant-institutets domän bland de första 15.000 av 350.000, dvs bland de 5% mest länkade domänerna i världen, långt före alla svenska universitet.

Institutets målsättning är att besökaren på institutets internetsidor skall finna en del matnyttiga fakta och inte bara information om att vi finns. Mängden av information ökar kontinuerligt, allt efter läsarnas egna synpunkter och önskemål.

De mest besökta sidorna är om rasism, invandring, tidskrifter i världen, författare, emigration, skönlitteratur, asyl, bibliografierna, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Via internet har institutet fått ca 4000 förfrågningar under året. En stor del, ca 20% handlar om hur man kommer till Sverige som invandrare eller flykting. En del av frågorna kommer från svenskar som gift sig eller planerar att gifta sig med en utlänning, en annan del om vilka rättigheter man har som invandrare. Ytterligare en del om hur man emigrerar till andra länder. Den svenska emigrationen är också ett återkommande tema och det är många som söker sina rötter i Sverige. Dessa blir hänvisade till andra institutioner. Många frågor från skolungdomar berör rasismen och vad man göra åt det.

Införandet av tre omfattande informationsområden startades på hemsidan vid slutet av året: invandrarföreningar, där det nu finns över 2000 adresser, invandrade författare med länkar till över 700, och invandrartidskrifter med en presentation av över 200 sådana som idag utkommer i Sverige.

Inom institutets domän samlas också sidorna från Samling mot rasism och främlingsfientlighet, en paraplyorganisation med syfte att arbeta mot rasism.

Intercultural Communication

1999 startade en vetenskaplig tidskrift "Intercultural Communication" på internet. Immigrant-institutet ansvarar för den tekniska redigeringen. Två nummer kom ut under året, ett i augusti och ett i november. Medverkande är forskare från hela världen. Utgivare är professor Jens Allwood och redaktionen finns spridd i flera länder.

Satsningen på internet har möjliggjorts tack vare stöd från Integrationsverket. Målsättningen är att Immigrant-institutet ska vara en portal om migrationen med information både till invandrare, invandrarföreningar och till allmänheten, särskilt skolungdomar. Via institutets portal ska man sedan nå både föreningar och myndigheter som arbetar med invandrare och flyktingar.

Kulturverksamhet

Utställningar

I institutets café finns en permanent utställning, Sixten Haages "Valloninvandringen".

En annan permanent utställning, "Invandrade kulturarbetare", presenterar både invandrade kulturarbetare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 30-tal invandrarkonstnärer.

"Invandrare i Borås". Invandringsforskaren Unto-Einar Suhonen donerade 1998 till institutet en omfattande utställning om invandringens historia i Borås. Hans utställning tillsammans med institutets tidigare utställning om invandrare i Borås och ytterligare en del material blev till en ny, omfattande och permanent utställning.

Debatt

26 november. Politikerdebatt "Invandrarpolitiken under 1900-talet och hur partierna ser på framtiden". Samtliga partier var representerade antingen av riksdagsledamöter eller av regionala politiker.

Mässdeltagande

16-19 september. Institutet hade eget monter i Bok- och biblioteksmässan. Under mässan presenterades de senaste böckerna. Författarna turades om med presentationer under de fyra dagarna som mässan pågick.

Två program med presentation av Kalevipoeg anordnades i Speakers Corner.

Teater

9 november. A Capella Teatern gav Oskyldigt inom mig, vacker inom mig, ändå beter jag mig omänskligt!. Ett samarrangemang med Amnesty International i Göteborg och med stöd från bl.a. Levande Historia i Göteborg.

Övrigt

Immigrant-institutet deltog i planeringen och genomförandet av Invandrarfestivalen i Borås den 21 augusti.

Studiebesök

Under året har institutet mottagit ett stort antal besök, både enskilt och i större och mindre grupper. Här nedan nämns några av besökarna:

5 mars. En studiegrupp från Vara folkhögskola.

17 mars. IOGT/NTO, Borås. Studiebesök för 15 personer.

7 april. Studiebesök av iranska och kurdiska invandrare från Borås.

11 maj. Borås hantverkarförening besöker institutet.

14-15 oktober. Samdoks Kulturmötesgrupp, i vilken institutet ingår, anordnade sitt höstmöte på institutet och fick tillfälle att bekanta sig med samlingarna och verksamheten.

26 november. EU-parlamentarikern Gunilla Carlsson (m) besökte institutet. Under besöket visades institutets verksamhet och frågor av intresse för invandrare i Sverige och i Europa diskuterades.

Invandrarnas Hus

Många besökare fann vägen till Invandrarnas Hus tack vare kurser och arrangemang, bl.a.:

9 mars: Utbildningscentrum i Borås anordnade en studiedag för lärare och skolpersonal i samarbete med Immigrant-institutet.

11 mars. Logen Knallens knytkalas.

18 april: Logen Knallen 745, Vasa Orden av Amerika, hade frukostmöte med program, ett arrangemang som blivit en årlig tradition.

16 november. Resurspedagogen arrangerade en heldag föreläsningar under temat "En magisk språkpåse"

Borås invandrarråd har haft sina sammanträden förlagda till Invandrarnas Hus, likaså planeringsgruppen för Borås invandrarfestival.

Immigranternas Riksförbund och Sveriges invandrarförfattares förbund har haft sina årsmöten och andra sammankomster under året i Invandrarnas hus. Immigranternas Riksförbund hade även sitt sommarmöte där den 7-8 augusti.

Under alla dessa möten har besökarna haft tillfälle att bekanta sig med institutet och dess utställningar.

Representation

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok), Invandrarrådet i Borås och i fullmäktige för Migrationsinstitutet i Åbo.

28-30 oktober. Miguel Benito representerade institutet i den 11:e Nordiska migra-tionskonferensen, som anordnades i Göteborg.

27 november. Institutet uppvaktade Jugo-klubben vid klubbens 30-års jubileum.

Samverkan med andra institutioner

Ett samarbete har etablerats mellan Immigrant-institutet och SSKKII, ett tvärvetenskapligt kollegium mellan Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet, samt med Högskolan i Borås.

Vidare har man regelbundna kontakter med de olika migrationscentra vid de svenska universiteten och med flera migrationsinstitut i olika länder.

Institutet samverkade med information när Svensk-ryska föreningen i Göteborg anordnade en rysk kulturfestival under tiden 14-17 oktober. Institutschefen representerade institutet vid flera av programpunkterna.

Stödfonden

Immigrant-institutets stödfond grundades 1984 i syfte att trygga institutets framtid. Fonden ökade under året med 14.620 kr. Vid slutet av 1999 fanns det i fonden sammanlagt 302.602 kr. Immigranternas Riksförbund bidrar till stödfonden med en krona per medlem årligen sedan 1985. Det vore välkommet om flera organisationer skulle följa IRF:s exempel.

Omkring 5% av behållningen i Immigrant-institutets stödfond vid årets slut delas ut i form av stipendier till invandrade kulturarbetare. Ett ekonomiskt bidrag till stödfonden blir därmed samtidigt ett efterlängtat bidrag till invandrarnas kulturella verksamhet.

Kansli för invandrarorganisationer

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre organisationer, Immigranternas Riksförbund, Sveriges invandrarförfattares förbund och Internationella konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva och för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen till att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

Invandrarnas Hus

Immigrant-institutet har sedan 1993 tillsammans med en av medlemsorganisationerna, Immigranternas Riksförbund, ägt handelsbolaget Falsjärnet nr 2, som i sin tur äger Invandrarnas Hus på Katrinedalsgatan 43. Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för tolerans och förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Ekonomin

Immigrant-institutet har drabbats av ett backslag hos skatteförvaltningen som innebär att institutets avdrag för moms inte godkändes såsom tidigare år för tiden från och med året 1996. I pengar räknat innebär det en ekonomisk förlust på ca 700.000 kr som delvis redan har betalats och ska betalas under kommande år.

Samtidigt med de oförutsedda kostnaderna till skatteförvaltningen meddelade Statens kulturråd tre dagar före årets slut att det årliga anslaget till Immigrant-institutet från och med den 1 januari 2000 sänkts med 173.000 kr för att ge dessa pengar till den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum med säte i Botkyrka, som anses ha större ekonomiska behov.

Under de rådande ekonomiska förhållanden är det oerhört svårt att planera för en fortsatt verksamhet.

Borås inför årsmötet den 13 maj 2000

Immigrant-institutets styrelse