IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2000

Immigrant-institutet bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentral i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller svenska organisationer. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med migration. Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus.

ÅRSMÖTE OCH STYRELSE

Immigrant-institutets årsmöte ägde rum lördagen den 13 maj 2000. Årsmötet åtföljdes av pris- och stipendieutdelning .

Vid årsmötet valdes följande styrelse:

Ordförande: Jens Allwood, professor
Viceordförande: Leila Pekkala, studierektor
Sekreterare: Miguel Benito, lektor
Ledamöter: Theodor Pauckstadt, konstnär
Abdel-Qader Yassine, bibliotekarie
Jan Molin, f.d. förvaltningschef
Roland Palmqvist , rektor
Cenap Turunc, socionom

suppleanter:
Lahja Exner, regionfullmäktige
Ihsan Eken, företagare
Ulla Berglindh, universitetslektor

REVISORER

Sven Hakon Stark, redaktör
Jan Köhler, revisor
Gun Landin, revisor (suppleant)
Unto-Einar Suhonen, f.d. företagare (suppleant) (avled 22 augusti 2000).

MEDLEMMAR

Immigrant-institutet har ca 100 enskilt anslutna medlemmar. Det är främst sådana som arbetar med informations- eller dokumentationsverksamhet. Därutöver är flera riksförbund för invandrare (med ca 5.000 medlemmar sammanlagt), ett par organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare medlemmar.

Immigrant-institutets hedersmedlemmar:
Nenad Andrejeviƒ, scenograf, konstnär
Sandor Bergh, f.d. ombudsman
Magnus Mörner, greve, professor emeritus

INSTITUTSCHEF

Immigrant-institutets chef är sedan 1981 Miguel Benito. Tjänsten har under året varit avlönad på 60%. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar ('10). Under året som gått fick institutschefen inte ut sin lön på grund av minskat anslag från Statens kulturråd. På grund av det ekonomiska läget har institutschefen sagt upp sin tjänst från och med 1 juli 2001.

ANSTÄLLDA

Under verksamhetsåret har institutet haft följande anställda och praktikanter:
Annikki Nikula-Benito, redaktionssekreterare
Abdel Qader Yassine, bibliotekarie
Per-Axel Broske, kanslibiträde
Ola Isacson, bibliotekarie, praktikant (fram till 11 maj)
Sven Rosenblad, arbetsplatspraktikant (jan till 18 juni)

ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

Immigrant-institutet får statligt stöd för arkiv, dokumentation och forskning.

Tack vare inflyttningen till nya egna lokaler 1993 kunde institutets kärnverksamhet expandera.

Institutets specialbibliotek i invandrarfrågor omfattar f.n. ca 12.000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

En tredjedel av biblioteket innehåller material om kultur i strikt mening. Nära 800 invandrarförfattare är representerade med ca 2.000 olika skönlitterära verk. Vidare finns en omfattande samling litteraturvetenskapliga arbeten. Konst, musik och teater är också relativt nya avdelningar som vuxit i omfång de senaste åren.

Antalet hyllmeter för böcker och rapporter var 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 och har sedan dess ökat till 170 hyllmeter. Denna del av biblioteket ökar med ca 10-12 hyllmeter per år. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker, upptar 55 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen.

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar eller tidningar som i huvudsak handlar om invandrarfrågor. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter.

Antalet hyllmeter för tidskrifterna var 72 vid inflyttningen 1993 för att öka till 120 år 2000. Det innebär en ökning med 7-8 hyllmeter per år.

En omfattande samling tidningsklipp (över 150.000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns.
I första hand kommer dessa från de större dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt.

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns också. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 15 hyllmeter och ökar med ungefär en hyllmeter per år.

Samlingen av föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information och annat material med information om eller av invandrare upptar drygt 45 hyllmeter. Den årliga ökningen är ca 3 hyllmeter. Vid inflyttningen 1993 var antalet hyllmeter 24.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum i kompaktushyllor. Trots att arkivutrymmet nu är fyra gånger större än det institutet hade 1992 är hyllorna redan nu fyllda av material. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer m.m. I arkivet förvaras även hela litterära arvet från författaren, dr litt. Karl H. Bolay. I det ingår Bolays originalmanuskript, brevsamlingar, litterära utmärkelser, tidningsklipp m.m.. Karl H. Bolays bibliotek har ett eget rum på andra våningen i Invandrarnas Hus.

Immigrant-institutets specialbibliotek och institutets informationstjänster utnyttjas gratis av såväl forskare som studerande, både på plats och genom fjärrlån, som förmedlas till olika orter. Nu finns hela bibliotekets bestånd av böcker och rapporter registrerat och tillgängligt via LIBRIS.

Sedan Immigrant-institutet flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Förutom att man nu har utrymme för flera permanenta utställningar, så finns det möjlighet att visa invandrarkonst. Inte mindre än 40 invandrarkonstnärer finns idag representerade i Invandrarnas Hus, med andra ord Sveriges största samling av invandrarkonst.

De konstnärer som finns representerade i dag är:
Kristin Allwood
Nenad Andrejeviƒ
Paule Cathelineau
Ludmila Carlsson
Torild Carlström
Tom Davis
Emrullah Erdinƒ
Ludek Holub
Domenico Inganni
Vello Joons
Imre Kasza
Paavo Kauhanen
Nikolai Klaus von Kreitor
Sylvi-Maria Leuchtenberg
Antonio López
Jarmila Malenda
Cada Marcel
Alfredo Mosella
Klara Nagy
Jörgen Nash
Endre Nemes
Cezary Niescieronek
Theodor Pauckstadt
Enelia Paz Gómez
Maria Luisa Persson
Mikko Rautio
Leida Rives
Lech Rzewuski
Mischa Rosic
Jörgen Salmose
Günter Schmidt
Friedrich Senger
Czeslaw Slania
Gerald Steffe
Maria A. Udriot
Cecilia Valdés Miranda
Hans Verduijn
Lis Zwick
Jaromir Svozilík

Statens kulturråd har på senare tid initierat projekt som syftar till att öka samarbetet mellan arkiv, bibliotek och muséer. I Invandrarnas Hus finns dessa tre aktiviteter integrerade redan från början.

Även om det statliga anslaget avser enbart arkiv, dokumentation och forskning, ägnas mycket tid åt kontaktverksamhet för att göra samlingarna levande. Institutets besökare får både kunskap och upplevelse på samma gång . Vi tror att bästa sättet att bemöta rasism och främlingsfientlighet är att erbjuda en blandning av fakta med inlevelse om vad invandrarna betyder för Sverige kulturellt och socialt. Detta är bara möjligt om alla tre verksamheter, arkiv, bibliotek och museum, är integrerade.

DOKUMENTATIONSARBETE

Ett stort arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. I och med att arbetet sker kontinuerligt har man oftast glömt att uppmärksamma det. Ett område som lyfts fram vid årets verksamhetsberättelse är den mångfald som invandrade författare representerar. I många tidningsartiklar refererar man till att det skulle finnas ett hundratal invandrade författare i Sverige. På Immigrant-institutets internetsidor har man nu hunnit dokumentera 793 författare. Ytterligare ett hundratal väntar på att bli registrerade. Det största antalet författare har sin bakgrund i Kurdistan (om man räknar ihop kurderna från de olika länderna), följt av Finland och Iran.

793 Invandrade författare fördelade efter ursprungsland eller region
1 Albanien
1 Angola
17 Argentina
2 Bangladesh
5 Bolivia
9 Bosnien
1 Brasilien
4 Bulgarien
38 Chile
5 Colombia
4 Danmark
1 Dom.republiken
1 Egypten
3 England
8 Eritrea
45 Estland
1 Etiopien
74 Finland
6 Frankrike
2 Georgien
1 Ghana
10 Grekland
3 Guatemala
1 Guinea Bissau
1 Guinela-Conakry
5 Holland
3 Indien
20 Irak
15 Irak, Kurdistan
72 Iran
1 Iran, Baluchistan
9 Iran, Kurdistan
1 Island
1 Israel
8 Italien
15 f.d. Jugoslavien
1 Kenya
2 Kina
1 Korea
4 Kosovo
3 Kroatien
2 Kuba
16 Kurdistan
5 Lettland
2 Libanon
3 Makedonien
1 Mocambique
2 Montenegro
1 Nordirland
7 Norge
7 Pakistan
3 Palestina
1 Panama
2 Peru
71 Polen
1 Portugal
12 Rumänien
8 Ryssland
4 Ryssland, Ingermanland
4 Serbien
1 Sierra Leone
1 Skottland
2 Slovakien
2 Slovenien
2 Somalien
1 f.d. Sovjet
5 Spanien
1 Sri Lanka
2 Sudan
33 Sverige
1 Sydjemen
1 Sydkorea
4 Syrien
3 Syrien, Kurdistan
1 Tanzania
1 Thailand
3 Tjeckien
8 Tjeckoslovakien
1 Tunisien
21 Turkiet
54 Turkiet, Kurdistan
3 Turkmenistan
25 Tyskland
24 Ungern
15 Uruguay
10 USA
2 Venezuela
1 Vietnam
2 Vitryssland
6 Österrike

Gåvor till samlingarna

Nyare samlingar i arkivet omfattar bl.a. material om finska krigsbarn. Hösten 2000 donerades en omfattande samling material om invandringens historia i Borås av dödsboet efter invandringsforskaren Unto-Einar Suhonen.

En omfattande bokgåva mottogs från Borås Estniska Förening när den lade ner sin verksamhet. Särskilt värdefullt var att samlingen av invandrarförfattare kunde nu kompletteras med flera författare som skrev på 40-, 50- och 60-talen och som tidigare saknades i biblioteket.

Förutom gåvor till arkivet har flera förlag, många författare och enskilda personer samt tidningsutgivare donerat böcker och annat skriftligt material till biblioteket.

Flera konstnärer har donerat sina verk till samlingarna.

Immigrant-institutet vill framföra ett tack till alla givare för deras generositet och omtanke.

UTGIVNINGSVERKSAMHET - Invandrarförlaget

Under året utgavs följande skrift:

Víctor Fernández: Crónica de El Picacho. (På spanska)

Vidare trycktes en ny upplaga av Eliseo Vinajas bok Moret.

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och för andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Idag finns 30 förlag representerade med över 250 titlar på listan. Publikationerna är skrivna på 20 olika språk. Under året har titlarna presenterats både i en tryckt katalog och på Internet. Fördelen med det sistnämnda är att man har sparat många tryckta kataloger. I slutet av året initierades en ny interaktiv hemsida för Invandrarförlagets internetbokhandel, som ska göra det möjligt att beställa direkt via internet.

INVANDRARRAPPORT

Under 2000 utkom Invandrarrapport med tre nummer, varav ett var ett dubbelnummer. Kulturrådets orättvisa bidragssystem fortsatte under året, vilket försvårade de ekonomiska villkoren för tidskriften.

I varje nummer har en del av den nyutkomna litteraturen presenterats.

INTERNET

Hösten 1996 började Immigrant-institutet lägga ut information via internet. Sedan dess har antalet personer som varit i kontakt med institutet ökat markant.

Internetsatsningen görs i samarbete med SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås.

Statistik

jan 1999 jan 2000 dec 2000 apr 2001
Inlagda sidor 921 1752 2522 2710
Besökta sidor per dag 2223 3038 4132 5823
Via "favoriter" 216 250 515 901
Besökare per dag 187 222 386 482
Räkneverket (17/12-98) 453 40 191 100 437 129 886

De mest besökta sidorna är om interkulturell kommunikation, rasism, invandring, tidskrifter i världen, författare, emigration, skönlitteratur, asyl, bibliografierna, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Statistik räknas på olika sätt hos olika internetsystem. Det som dock syns tydligt är att besöks-frekvensen ökade dramatiskt under året 2000. Ett mått på användningen av internet är också det stora antal epostmeddelanden och förfrågningar som kommer till institutet från hela världen.

Institutets målsättning är att besökare på institutets internetsidor skall få en del matnyttiga fakta och inte bara information om att vi finns. Mängden av information ökar kontinuerligt, allt efter läsarnas egna synpunkter och önskemål.

Internetsatsningen har inneburit ökad kunskap om Immigrant-institutets existens. Bristen på resurser har dock gjort att andra arbetsuppgifter har fått träda tillbaka under uppbyggnadsskedet, vilket inte är tillfredsställande.

Immigrant-institutet ansvarar för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Riksförbundet Finska Krigsbarn, Samling mot rasism, Immigranternas Riksförbund, IKIS och SVIFF.

Institutet ansvarar också för den elektroniska vetenskapliga tidskriften "Intercultural communication".

IMMIGRANT-INSTITUTETS PRISER OCH STIPENDIER

Immigrant-institutets priser 2000 utdelades den 13 maj.

Immigrant-institutets förtjänstpris tilldelades journalisten och debattören Göran Rosenberg, Stockholm

Prismotivering: Göran Rosenberg tilldelas Immigrantinstitutets förtjänstpris för en intellektuell och hederlig journalistik som alltid bygger på en genomtänkt humanistisk människosyn. Genom att dissikera de grumliga och ojämlika tankegångar som ligger bakom nationella ideologier och uttrycka sina åsikter i lättbegripliga och pregnanta formuleringar har han bidragit till att göra Sverige till ett bättre land att leva i för hela dess befolkning.

Immigrant-institutets kulturpris tilldelades författaren och översättaren Alex Milits, Stockholm.

Prismotivering: Alex Milits tilldelas Immigrant-institutets kulturpris för hans omfattande och utomordentliga arbete med att översätta det estniska nationaleposet Kalevipoeg till svenska.

Immigrant-institutets forskarpris tilldelades sociologen Wuokko Knocke, Stockholm.

Prismotivering: Wuokko Knocke tilldelas Immigrant-institutets forskarpris för ett långsiktigt forskningsarbete kring invandrare och deras levnadsvillkor i Sverige. Knocke har undersökt och analyserat de mekanismer och processer som leder till segregation och marginalisering i arbetslivet och till utslagning från arbetsmarknaden främst när det gäller invandrade kvinnor.

Stipendier

En summa motsvarande 5% av insamlade medel i institutets "stödfond" delas årligen ut som tack från Immigrant-institutet och för att uppmärksamma invandrarnas kulturliv. Invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker, fotografer och scenkonstnärer har möjlighet att söka stipendium. Stipendierna tilldelas unga eller behövande invandrade kulturarbetare för att hjälpa dem i deras fortsatta arbete.

I samband med prisutdelningen den 13 maj delades även årets kulturstipendier ut.

Följande fick årets stipendier à 5.000 kr:

dansaren Pierre Åkerström, Stockholm
konstnären Tuija Malinen, Luleå och
konstnären Ikko Yokoyama, Stockholm

UTSTÄLLNINGAR:

16.1 - 23.2. Arkitekt Zoltan Thurmans förslag till en monument för att hedra Raoul Wallenberg utställdes.

29.9 - 1.10. Utställning om invandrartidskrifter i Malmö stadsbibliotek.

I institutets café finns en permanent utställning, Sixten Haages AValloninvandringen@.

En annan permanent utställning, AInvandrade kulturarbetare@, presenterar både invandrade kulturarbe-tare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 30-tal invandrarkonstnärer.

Invandrare i Borås är en utställning som upptar en ökande yta och som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås.

KULTURPROGRAM OCH ANDRA ARRANGEMANG:

23.1. Öppet hus för författare, konstnärer och andra kulturarbetare.
29.2 Litterär afton. Alex och Birgitta Milits presenterade Kalevipoeg, Estlands nationalepos, hos Immigrant-institutet.
26.8. Som avslutning till Invandrarfestival 2000 i Borås höll Immigrant-institutet öppet hus kl 18-24. Gypsy Brothers framträdde. Monica Caldaras berättade om romer och visade en utställning om romernas liv och historia i Sverige. Juan Moya från Latinamerikanska kulturhuset i Malmö visade hur man dansar salsa. Finskt dragspel m.m.
25.10. Tillsammans med AMF-pension arrangerades en kväll för att informera invandrare och invandrarföreningarna i Borås om de nya pensionsreglerna.
15.11. Institutet var medarrangör tillsammans med flera kulturinstitutioner i Uppsala till en kulturafton med flera svenska och invandrarpoeter.

Föreläsningar:

21.9. Miguel Benito föreläste om "Invandrarförfattarnas bidrag till den svenska kulturen" på Blå stället, Angered.
30.9. Miguel Benito föreläste om invandrartidskrifter i Malmö stadsbibliotek under Tidskriftsbiennalen.
7.12. Miguel Benito föreläste hos Textilmuséet i samband med en konferens arrangerad av Arbetets museum för att dokumentera textilarbetarnas liv.

Mässdeltagande:

11-12.3. Rinkeby bokmässa. Kalevipoeg presenterades andra mässdagen av Birgitta och Alex Milits.
26.8. Deltagande på Stora Torget under Invandrarfestivalen i Borås.
29.9 - 1.10. Immigrant-institutet deltog med presentationen av Invandrarrapport och en invandrar-tidskriftsutställning på Malmö stadsbibliotek under Tidskriftsbiennalen i Malmö.

INVANDRARNAS HUS SOM MÖTES- OCH KONFERENSCENTRUM

Konferenser, m.m.:

3.2. Skolpersonal, 77 personer, deltog i en konferens anordnad av Resurspedagogen.
16.2. Skolpersonal, 34 personer. deltog i en konferens anordnad av Resurspedagogen.
15.3. Utbildningscentrum anordnade en konferens för 75 personer.
13.9. Socialdemokraterna i Borås inbjöd kommunalrådet Björn Fries att tala i Invandrarnas Hus. Ca 80 personer mötte upp.
20.10. Resurspedagogen anordnade en konferens för skolpersonal med 62 deltagare.
21.10. Riksförbundet Finska krigsbarn hade styrelsemöte åtföljt av ett öppet möte för finska krigsbarn hos Immigrant-institutet. Ett 40-tal f.d. krigsbarn från regionen deltog i mötet.

Studie- och andra besök i Immigrant-institutet:

Många besökare fann vägen till Invandrarnas Hus tack vare kurser och arrangemang, bl.a.:
12.1. Riksdagsledamoten Sonja Fransson (s) besökte institutet.
25.1. 20 elever med lärare från Sandared.
3.2 Forskningsassistens Cajsa Lagerkvist från Arbetslivsinstitutet besökte institutet för att bl.a. presentera ett arbetslivsprojekt.
18.2. BHS-elever som deltog i kursen "Språkligt/mångkulturellt biblioteksarbete" besökte institutet.
16.4 Logen Knallen 745 av Vasa Order av Amerika hade sin traditionella "Vasa frukost".
3.5. 2 grupper från en rikskonferens arrangerad av KomVux.
5.6. EU-parlamentarikern Annelie Hulthén (s) besökte institutet.
13.6. 2 grupper av vuxenstuderande invandrare från Ramnåsskolan.
5.9. Blivande personliga assistenter från Fristads folkhögskola.
28.9. 6 personer från Sveriges radios invandrarredaktion.
27.11. Representanter för INLO, Norge, besökte Immigrant-institutet.

Borås invandrarråd har haft alla sina sammanträden förlagda till Invandrarnas Hus.

Immigranternas Riksförbund, Internationella konstnärer i Sverige och Sveriges invandrarförfattares förbund har haft sina årsmöten i Invandrarnas hus.

Under alla dessa möten har besökarna haft tillfälle att bekanta sig med institutet och dess utställningar.

Antalet besökare sammanlagt under året uppskattas till 2000.

REPRESENTATION

10.2. Miguel Benito deltog i konferensen om invandrar- och minoritetsmedia i Malmö. Benito valdes till ledamot i FIMM:s interimstyrelse som bildats efter mötet.
7.4. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito var inbjudna till en mottagning hos Finlands generalkonsul Anja-Riitta Ketokoski och professor Bror Rexed med anledning av Finlands Europa- och Utrikeshandelsminister Kimmo Sasis besök i Västra Götaland.
Juli. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito besökte Cultural Heritage Center, Finn Grand Fest och finländarnas pensionärshem i Toronto.
8.9. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog i begravningen av institutets medlem Unto-Einar Suhonen.
27-28.11. Miguel Benito deltog i IMER-konferensen i Malmö.

MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

Ett samarbete har etablerats mellan Immigrant-institutet och SSKKII, ett tvärvetenskapligt kollegium mellan Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet, samt med Högskolan i Borås.

Sedan oktober 2000 är Immigrant-institutet medlem i The Association of European Migration Institutions.

Vidare har man regelbundna kontakter med de olika migrationscentra vid de svenska universiteten och med flera migrationsinstitut i olika länder.

Institutet är representerad i Kulturmötesgruppen (Samdok) och i fullmäktige för Migrationsinstitutet i Åbo.

Institutschefen var under året ordförande för Invandrarrådet i Borås.

IMMIGRANT-INSTITUTETS STÖDFOND

Immigrant-institutets stödfond grundades 1984 i syfte att trygga institutets framtid. Fonden ökade under året med 11.169 kr. Vid slutet av 2000 fanns det i fonden sammanlagt 299.051 kr. Immigranternas Riksförbund bidrar till stödfonden med en krona per medlem årligen sedan 1985. Det vore välkommet om flera organisationer skulle följa IRF:s exempel.

Omkring 5% av behållningen i Immigrant-institutets stödfond vid årets slut delas ut i form av stipendier till invandrade kulturarbetare. Ett ekonomiskt bidrag till stödfonden blir därmed samtidigt ett efter-längtat bidrag till invandrarnas kulturella verksamhet.

KANSLI FÖR INVANDRARORGANISATIONER

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre organisationer, Immig-ranternas Riksförbund, Sveriges Invandrarförfattares Förbund och Internationella Konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva och för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen till att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

INVANDRARNAS HUS

Immigrant-institutet äger tillsammans med en av medlemsorganisationerna, Immigranternas Riks-förbund, handelsbolaget Falsjärnet nr 2, som under året bytte namn till Invandrarnas Hus HB.

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för tolerans och förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

EKONOMIN

Ekonomin kommer att ha en betydelsefull roll i den fortsatta planeringen av institutets verksamhet. Det enda sättet att förbli självständigt är att medlemmar och sympatisörer bidrar, inte bara med sitt arbete, utan även ekonomiskt. Särskilt angeläget är det att finna finansiärer som kan ge större donationer för att betala av de lån som tagits för att köpa Invandrarnas Hus.

Immigrant-institutet drabbades av ett bakslag hos skatteförvaltningen som innebar att institutets avdrag för moms inte godkändes såsom tidigare år för tiden från och med året 1996. I pengar räknat blev det en ekonomisk förlust på 700.000 kr som betalades tillbaka till staten under åren 1999 och 2000.

Samtidigt med de oförutsedda kostnaderna till skatteförvaltningen meddelade Statens kulturråd i december 1999 att det årliga anslaget till Immigrant-institutet från och med den 1 januari 2000 sänkts med 173.000 kr. Samtidigt har den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum med säte i Botkyrka erhållit en höjning med motsvarande belopp. Vid muntlig förfrågan har en representant för Kulturrådet förklarat att "Mångkulturellt centrum bättre än Immigrant-institutet behöver detta belopp och det blir mer rättvist så". Mångkulturellt centrum hade 1998 en omsättning på över 7 miljoner mot Immigrant-institutets omsättning på 2 miljoner.

Under de rådande ekonomiska förhållandena är det oerhört svårt att planera för en fortsatt verksamhet. Flera ansökningar lämnades under året till både Statens kulturråd och Kulturdepartementet, utan resultat. Utsikterna under 2001 är lika dystra när det gäller myndigheternas förståelse för institutets ekonomi.

Borås inför årsmötet den 15 september 2001


Immigrant-institutets styrelse

Motion till riksdagen 2000/01:Kr300
 av Fransson, Sonja  (s)

Immigrantinstitutet

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Immigrantinstitutets verksamhet.
Motivering Immigrantinstitutet bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentral i invandrarfrågor, dokumentation som kan användas för information men också för undervisning och forskning.
  Institutets specialbibliotek i invandrarfrågor omfattar för närvarande ca 12 000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade.
  Tidskriftsavdelningen omfattar betydligt över 600 titlar, varav övervägande delen är s.k. Invandrar- och minoritetstidningar. Det finns en omfattande samling tidningsklipp med anknytning till invandrarfrågor.
  Institutet skapar dessutom nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med migration.
  Immigrantinstitutets omfattande arbete kräver stora utrymmen och ett antal personal. Immigrantinstitutet som ligger i Borås och är en ideell förening är helt beroende av de statliga anslag till verksamheten som fås via Statens kulturråd förutom ett mindre anslag från Borås kommun.
  Inför år 2000 minskade Statens kulturråd utan förvarning anslaget till Immigrantinstitutet motsvarande 15 % av grundbidraget. Det har medfört att föreningen fått mycket svårt att klara sina omkostnader. Därför är det angeläget att institutet, som är en nationell angelägenhet, ges ett ökat statligt stöd.

Stockholm den 4 oktober 2000

Sonja Fransson (s)
Berndt Ekholm (s)

Kulturutskottets betänkande 2000/01:KRU01

Utgiftsområde  17  Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2000/01:1)

Motion 2000/01:Kr300 av Sonja Fransson och Berndt Ekholm (s) vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Immigrantinstitutets verksamhet. 

Motionärerna

I motion Kr300 (s) yrkas att riksdagen skall tillkännage för regeringen att bidraget till Immigrantinstitutet i Borås bör öka. Motionärerna redovisar att institutet – förutom ett mindre bidrag från Borås kommun – är helt beroende av det statliga bidraget från Kulturrådet och att detta bidrag för år 2000 minskats.

Utskottet

Regeringen beslutar sedan ett antal år om anslagsposter under anslaget. Under en anslagspost benämnd Bidrag till organisationer inom kulturområdet finns en underpost benämnd Mångkulturella organisationer. Kulturrådet beslutar om fördelningen av medlen från denna underpost. Utskottet anser att riksdagen inte bör uttala sig om enskildheter i denna till Kulturrådet delegerade fördelning. Mot denna bakgrund avstyrks motion Kr300 (s) om ökat bidrag till Immigrantinstitutet.

IMMIGRANT-INSTITUTET

Årsredovisning räkenskapsåret 2000


Resultatrapport

Intäkter 2000 1999
3010 Medlemsavgifter 11 500,00 11 400,00
3011 Pren. avg. Invandrarrapport 43 576,00 22 292,00
3012 Försäljning invandrarförlaget 188 017,50 73 633,60
3013 Intäkter kopieringsmaskin 833,00 449,00
3014 Administrationsarvoden 67 000,00 74 405,90
3015 Stödfonden 11 169,93 14620,50
3111 Bidrag till löner 173 524,00 218 810,00
3112 Stöd Invandrarförlaget 0,00 37 580,00
3113 Bidrag till Invandrarrapport 15 000,00 34 500,00
3114 Bidrag till Immigrantinstitutet 1 010 000,00 1 678 000,00
3115 Internetinkomster 33 388,00 0,00
3510 Intäkter caféet 15 834,00 10 662,40
3780 Öresutjämning 0,00 0,09
3800 Övriga rörelseintäkter 138 791,78 1 897,00
3810 Hyresintäkter 0,00 88 740,00
Summa intäkter 1 708 284,21 2 266 990,49

Kostnader

4090 Ökning/minskning lager -3 913,00 0,00
4310 Tryckkostn. Invandrarförlaget -58 905,00 -261 392,00
4510 Kostnader caféet -12 480,98 -10 459,98
5010 Löner anställda -597 550,00 -555 034,00
5080 Löner övriga 0,00 -4 604,00
5531 Resekostnader -16 013,00 -2 295,00
5610 Arbetsgivaravgifter -181 080,00 - 146 622,00
5710 SPP -13 113,00 - 14 559,00
6010 Lokalkostnader Invandrarnas Hus -419 265,00 - 484 520,.00
6090 Övriga lokalkostnader -1 203,00 -1 068,00
6120 Hyra för inventarier -9 024,00 -9 024,00
6410 Förbrukningsinventarier -525,00 -10 797,75
6460 Förbrukningsmaterial -10 331,80 -18 452,60
6550 Övriga administrativa kostnader -6 791,00 - 5 379,70
6730 Bokföringskostnader -19 410,00 - 12 700,50
6760 Biblioteket -6 640,50 - 3 158,00
6770 Bibliotekets datakostnader -15 327,00 -7 194,00
6800 Telefon och porto -33 555,00 -32 647,10
7000 Frakter och transporter -310,00 - 2 518,44
7171 Representation -452,00
7200 Reklam och PR -1 710,00 - 24 356,72
7310 Försäkringspremier -5 918,00 - 5 462,00
7693 Stipendier -15 000,00 0,00
7695 Restavgifter -5 589,00
7910 Avskrivning inventarier -25 345,00 - 25 915,00
8010 Utdelning aktier och andelar 24 309,58 17 591,63
8020 Ränteintäkter 128,24 179,37
8021 Ränteintäkter skattefria 389,00 4 181,00
8120 Räntekostnader -9 165,40 - 752,50
8121 Räntekostnad ej avdragsgill -2 110,00 -6 954,00
8150 Räntekostnader leverantörssk. 0,00 - 162,00
8170 Bankavgifter 0,00 -1 940,00
8190 Övriga finansiella kostnader -2 760,00 -1 425,13
8191 Andel av resultat i Invandrarnas Hus 11 458,22 - 117 409,06
8410 Extraordinära kostnader 0,00 -563 705,32
Summa kostnader 1 437 201,64 2 296 995,80

Årets resultat 271 082,57 - 30 005,31

Balansrapport

ingående balans utgående balans
2000-01-01 2000-12-31

Tillgångar
1020 Postgiro 775,96 13 549,90
1040 Checkkonto 2 856,78 3 491,69
1050 Bank övriga konton 0,83 0,83
1210 Kundfordringar 26 249,00 12 853,00
1440 Interimsfordringar 0,00 743,00
1445 Momsfordran 129 104,00 0,00
1460 Fordran Invandrarnas Hus 589 514,00 0,00
1510 Lager 30 000,00 30 000,00
1620 Aktier och andelar 305 472,72 305 472,72
1820 Inventarier 77 745,00 76 036,00

Summa tillgångar 1 161 718,29 442 147,14

Skulder & Eget kapital

2110 Leverantörsskulder -37 955,00 -11 613,00
2320 Upplupna semesterlöner -66 604,00 - 66 604,00
2321 Upplupna löner 0,00 -192 000,00
2330 Upplupna arbetsgivaravgifter - 21 079,00 -72 353,00
2331 Sociala avgifter på semesterskuld -18 623,00 -18 623,00
2340 Upplupna räntekostnader 0,00 -8 800,00 2390 Övriga interimskulder 0,00 - 40 000,00 2480 Momsredovisning - 246 580,00 0,00
2510 Personalens källskatt - 25 702,00 -11 061,00
2642 Lån IRF - 20 000,00 0,00
2749 Lån från andra långivare -13 057,50 -20 000,00
2761 Andel av förlust i Invandrarnas Hus -1 429 081,05 -442 973,83

Summa skulder -1 878 681,55 -884 027,83

2910 Eget kapital 702 957,95 732 963,26
2930 Permanenta medlemmar -16 000,00 -20 000,00
2999 Redovisat resultat 30 005,31 -271 082,57

Summa Skulder & Eget kapital -1 161 718,29 -442 147,14

Resultatrapport för INVANDRARNAS HUS HB


2000 1999

Intäkter

3810 Hyresintäkter 529 865,00 472 116,00

Summa intäkter 529 865,00 472 116,00

Kostnader

6730 Bokföringskostnader -4 651,00 -2 784,00
7310 Försäkringspremier -3 342,00 -4 440,00
7690 Diverse övriga kostnader -30 040,00 0,00
7710 Vatten avgift -1 512,00 -2 687,00
7730 Belysning -114 093,00 -122 359,00
7791 Fastighetsskatt -940,00 0,00
7921 Nedskrivning byggn. -0,00 -91 906,00
8020 Ränteintäkter 105,10 27,40
8120 Räntekostnader -360 310,75 -376 221,91
8150 Övriga finansiella kostnader -2 350,00 -2 200,00

Summa kostnader -517 133,65 -602 570,51

Årets resultat -12 731,35 130 454,51

Balansrapport

ingående balans utgående balans

2000-01-01 2000-12-31

Tillgångar

1040 Checkkonto 216,61 1 489,30
1300 Övriga fordringar 0,00 30 000,00
1470 Ing. moms 31 894,00 0,00
1910 Byggnader 16 571 551,00 16 571 551,00
1939 Nedskrivning nybyggnad -12 068 154,00 -12 068 154,00
1940 Mark 2 954 666,00 2 954 666,00

Summa tillgångar 7 490 173,61 7 489 552,30

Skulder & Eget kapital

Skulder

2110 Leverantörsskulder -15 782,00 0,00
2340 Upplupna räntekostnader -72 607,00 -211 928,00
2410 Moms redovisningskonto -118 028,00 0,00
2730 Lån från Venantius -4 825 000,00 -4 775 000,00
2740 Amorteringslån Borås kommun -1 760 000,00 -1 760 000,00
2741 Lån Immigrant-institutet -589 514,00 0,00
2742 Lån Immigranternas riksf. -423 443,00 0.00
2743 Lån övriga -119 000,00 0,00
2744 Lån SE-banken -1 170 000,00 -875 000,00

Summa skulder -9 093 374,00 -7 621 928,00

Eget kapital

2920 Eget kapital Immigrant-institutet 1 311 672,08 454 432,05
2929 Resultat Immigrant-institutet 117 408,97 -11 458,22
2930 Eget kapital Immigranternas Riksförbund 161 073,90 -309 325,00
2939 Resultat Immigranternas Riskförbund 13 045,44 -1 273,13

Summa eget kapital 1 603 200,39 132 375,70

Summa skulder & Eget kapital -7 490 173,61 - 7 489 552,30

BUDGETFÖRSLAG IMMIGRANT-INSTITUTET

VERKSAMHETSÅRET 2001 OCH 2002

Intäkter 2001 2002

Medlemsavgifter 20.000 20.000
Prenumerationer Invandrarrapport 25.000 40.000
Försäljning Invandrarförlaget 200.000 100.000
Administrationsarvoden 80.000 80.000
Internet 3.000 10.000
Lönebidrag 220.000 280.000
Bidrag till Invandrarrapport 20.000 50.000
Verksamhetsbidrag 1.010.000 1.010.000
Bidrag till kulturprogram 104.000 1.000
Kurs- och programverksamhet 50.000 50.000
Kaffeintäkter 25.000 25.000

Summa 1.757.000 1.666.000

Kostnader

Löner -610.000 -640.000
Sociala avgifter -210.000 -220.000
SPP och AMF -14.000 -34.000
Stipendier -15.000 -15.000
Kostnader för Invandrarnas Hus -405.000 -415.000
Tryckkostnader -100.000 -100.000
Kurser, konferenser, resor -20.000 -20.000
Bokfestival -100.000 0
Förbrukningsmaterial -40.000 -40.000
Hyresinventarier -14.000 0
Administration, porto, telefon -90.000 -90.000
Bibliotek och arkiv -20.000 -20.000
Försäkringar -10.000 -10.000

Summa -1.648.000 -1.604.000

Andel av vinst i Invandrarnas Hus AB 25.000 55.000

Avskrivning av inventarier -30.000 -30.000
Utdelning fonder 25.000 30.000

Summa inkl inventarier och räntor -1.638.000 -1.549.000

Årets resultat/vinst -119.000 -117.000

Summa kostnader 1.757.000 1.666.000

Slutkommentarer:

1) Lönen för institutschefen har beräknas endast till och med juni 2001. Tjänsten blir obesatt om inget extra anslag beviljas. Behov: 150.000 år 2001 och 320.000 kr år 2002.

2) Immigrant-institutet har en skuld till Invandrarnas Hus på 442 973 kr vid slutet av året 2000.

3) Den budgeterade vinsten på 119.000 kr räcker inte för att täcka bristen på kapital som uppgår till 461.880,99 år 2000.

 

Budgetförslag för INVANDRARNAS HUS HB


2001 2002

Intäkter

3810 Hyresintäkter 500 000 510 000

Summa intäkter 500 000 510 000

Kostnader

6730 Bokföringskostnader -5 000 -5 000
7310 Försäkringspremier -4 500 -4 500
7690 Diverse övriga kostnader -25 000 26 000
7710 Vatten avgift -2 500 -2 500
7730 Elektricitet -100 000 -105 000
7791 Fastighetsskatt -500 -500
8120 Räntekostnader -330 000 -310 000

Summa kostnader 467 500 453 500

Årets resultat/vinst 32 500 56 500

 

Tillbaka till Immigrant-institutet