IMMIGRANT-INSTITUTET

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002

EKONOMISK REDOVISNING 2002

 

 

 

 

 

 

 

Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås

Tel 033-136070. Fax 03-136075.

E-post: migrant@immi.se

Hemsida: www.immi.se

 

IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2002

1. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

2. Arkiv, bibliotek och museum

3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

4. Internet

5. Utställningar, kulturprogram och andra arrangemang

6. Representation

7. Medlemskap i andra organisationer

8. Invandrarnas Hus som mötesplats

9. Ekonomi

 

Immigrant-institutet bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentrum i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller svenska organisationer. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med migration och rasism. Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus.

 

1. ÅRSMÖTE, STYRELSE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Immigrant-institutets årsmöte ägde rum söndagen den 10 november 2002. Den ovanliga senareläggningen berodde på att Immigrant-institutet vilje avvakta regeringens beslut om begäran av avskrivning av Skattemyndighetens krav på momsåterföring från fastighetsbolaget. Det visade sig dock att väntan varit förgäves.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:.

Ordförande: Jens Allwood, professor

Viceordförande: Leila Pekkala, studierektor

Sekreterare: Miguel Benito, lektor

Lena Nordholm, professor, prorektor

Jan Molin, f.d. förvaltningschef

Cenap Turunc, socionom

Viktor Berbyuk, professor

suppleanter:

Anki Dellnäs, fil.dr., föreståndare för Centrum för Värdegrundsstudier, Göteborgs universitet

Ulla Berglindh, universitetslektor

Ihsan Eken, sociolog, företagare

Theodor Pauckstadt, konstnär, utsågs till hedersledamot i styrelsen.

REVISORER

Jan Köhler, revisor , Sven Hakon Stark, redaktör , Gun Landin, revisor (suppleant)

MEDLEMMAR

Immigrant-institutet har ca 100 enskilt anslutna medlemmar. Det är främst sådana som arbetar med informations- eller dokumentationsverksamhet. Därutöver finns bland medlemmarna flera riksförbund för invandrare (med ca 5.000 medlemmar sammanlagt), ett par organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare.

Immigrant-institutets hedersmedlemmar:

Nenad Andrejevi, scenograf, konstnär

Sandor Bergh, f.d. ombudsman

Magnus Mörner, professor emeritus

INSTITUTSCHEF

Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito. Tjänsten har under flera år från 1993 varit avlönad på 60%. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar ('10).

ANSTÄLLDA

Under verksamhetsåret har institutet haft följande anställda:

Annikki Nikula-Benito, redaktionssekreterare

Per-Axel Broske, kanslibiträde

Elena Aronescu, bibliotekarie (på halvtid).

 

2. ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

Immigrant-institutet erhåller statligt stöd via Statens kulturråd för arkiv, dokumentation och forskning.

Institutets specialbibliotek i invandrarfrågor omfattar f.n. ca 12.000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

En tredjedel av biblioteket innehåller material om kultur i strikt mening. Över 800 invandrarförfattare är representerade med ca 3.000 olika skönlitterära verk. Vidare finns en omfattande samling litteraturvetenskapliga arbeten. Konst, musik och teater är avdelningar som vuxit i omfång de senaste åren. Under året flyttades samlingen av invandrade författare till en egen avdelning.

Antalet hyllmeter för böcker och rapporter var 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 och har sedan dess ökat till 180 hyllmeter. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker, upptar 58 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen. Därutöver finns 15 hyllmeter med arkivkartonger innehållande information om kulturarbetare i det öppna arkivet

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar eller tidningar som i huvudsak handlar om invandrarfrågor. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter. Antalet hyllmeter för tidskrifterna har ökat från 72 till 130 på tio år.

En omfattande samling tidningsklipp (över 150.000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns.

I första hand kommer klippen från de större dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt.

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns också. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter.

Samlingen av föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information och annat material med information om eller av invandrare upptar drygt 48 hyllmeter, en fördubbling från inflyttningen 1993.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum i kompaktushyllor. Trots att arkivutrymmet nu är fyra gånger större än det institutet hade 1992 är hyllorna redan nu fyllda av material. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer m.m. I arkivet förvaras även hela litterära arvet från författaren, dr litt. Karl H. Bolay. I det ingår Bolays originalmanuskript, brevsamlingar, litterära utmärkelser, tidningsklipp m.m.. Karl H. Bolays bibliotek har ett eget rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

Immigrant-institutet fick 2001 en omfattande deposition av författaren dr Martin Allwoods litterära kvarlåtenskap samt korrespondens och fotografier efter hans föräldrar och morföräldrar. Martin Allwoods eget litterära arv innehåller korrespondens, manuskript, fotografier, underlag för hans forskning och författarskap mm. Gåvan från familjen Allwood omfattar sammanlagt 18 tätpackade hyllmeter. Under 2002 har man arbetat med att iordningsställa materialet.

Immigrant-institutets specialbibliotek och institutets informationstjänster utnyttjas gratis av såväl forskare som studerande, både på plats och genom fjärrlån, som förmedlas till olika orter. Nu finns bibliotekets hela bestånd av böcker och rapporter registrerat och tillgängligt via LIBRIS.

Sedan Immigrant-institutet flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Förutom att man nu har utrymme för flera permanenta utställningar, så finns det möjlighet att visa invandrarkonst. Inte mindre än 40 invandrarkonstnärer finns representerade i Invandrarnas Hus, med andra ord Sveriges största samling av invandrarkonst.

De konstnärer som finns representerade 2002 är:

Kristin Allwood
Nenad Andrejeviƒ
Pauline Cathelineau
Ludmila Carlsson
Torild Carlström
Tom Davis
Emrullah Erdinƒ
Ludek Holub
Domenico Inganni
Vello Joons
Imre Kasza
Paavo Kauhanen
Nikolai Klaus von Kreitor
Sylvi-Maria Leuchtenberg
Antonio López
Jarmila Malenda
Cada Marcel
Alfredo Mosella
Klara Nagy
Jörgen Nash
Endre Nemes
Cezary Niescieronek
Germano Paduan
Theodor Pauckstadt
Enelia Paz Gómez
Maria Luisa Persson
Mikko Rautio
Leida Rives
Lech Rzewuski
Mischa Rosic
Jörgen Salmose
Günter Schmidt
Friedrich Senger
Czeslaw Slania
Gerald Steffe
Maria A. Udriot
Cecilia Valdés Miranda
Hans Verduijn
Lis Zwick
Jaromir Svozilík

Det statliga anslaget avser arkiv, dokumentation och forskning. Mycket av de anställdas tid ägnas åt kontaktverksamhet för att göra samlingarna levande. Institutets besökare får både kunskap och upplevelse på samma gång . Bästa sättet att bemöta rasism och främlingsfientlighet är att erbjuda en blandning av fakta med inlevelse om vad invandrarna betyder för Sverige kulturellt och socialt. Detta är möjligt allra bäst om alla tre verksamheter, arkiv, bibliotek och museum, är integrerade.

Gåvor till samlingarna 2002

Under året fick Immigrant-institutet flera donationer, bl.a. en skulptur i glas av glaskonstnären Germano Paduan. Gåvan kom från konstnären i samarbete med Italienska föreningen för kultur och rekreation i Jönköping. Föreningen lämnade också föreningens protokoll och annat material från föreningens historia och om de föreningsmedlemmar som har varit kulturarbetare till Immigrant-institutets arkiv.

Prof. Hiroshi Shoji, National Museum of Ethnologi, Osaka lämnade ett fint japanskt konstverk samt andra gåvor vid sitt besök på Immigrant-institutet.

Gåvor till biblioteket och arkivet:

Birgit Ahlgren Pedersen och Ilona Kirkegaard från Köpenhamn, Danmark, överlämnade en omfattande gåva bestående av böcker, brev och fotografier från författaren Jascha Golowanjuk.

Frans Lebeer lämnade som gåva tidskriften Vlamingen in de wereld.

Sirvan Karvani, Ernesto Guerra, Thor Larsen och Sven Hakon Stark har lämnat bokgåvor på kurdiska, svenska och spanska och många författare har sänt sina böcker till biblioteket.

Institutet vill framföra ett tack till alla givare för deras generositet och omtanke.

 

3. DOKUMENTATIONSARBETE OCH UTGIVNINGSVERKSAMHET

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. I och med att arbetet sker kontinuerligt har man ofta glömt att uppmärksamma det. Ett område som lyftes fram vid 2000-års verksamhetsberättelse var den mångfald som invandrade författare representerar. På Immigrant-institutets internetsidor har man nu hunnit dokumentera över 1000 författare. Det är en ökning med över 200 författare sedan 2000 samtidigt som informationen för de övriga hålls så aktuell som möjligt. Ytterligare ett hundratal författare väntar på att bli registrerade. Det största antalet författare har sin bakgrund i Kurdistan (om man räknar ihop kurderna från de olika länderna), följt av författare från Finland och Iran.

Invandrarförlaget - Distribution

Invandrarförlaget gav ut en bok av John Argerich, Rimas de soledad, som nummer 51 i serien B, dikter, noveller, essäer. ISBN 91-7906-019-6.

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och för andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Idag finns 45 förlag representerade med över 300 titlar på listan. Publikationerna är skrivna på 27 olika språk. Under året har titlarna presenterats enbart på Internet. Fördelen med det sistnämnda är att man har sparat många tryckta kataloger.

Under året som gått har alltfler upptäckt den nya interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel, <www.immi.se/butik/> som gör det möjligt att beställa direkt via internet. Även privatpersoner har börjat att använda sig av tjänsten. Önskemålet är att kunna betala direkt via internet. För detta krävs dock resurser för att täcka initiala kostnader.

INVANDRARRAPPORT OCH INTERCULTURAL COMMUNICATION

Under 2002 utkom Invandrarrapport med tre olika nummer avseende 2001. Invandrarrapport finns numera på nätet. Adress: http://www.immi.se/ir/.

Forskningstidskriften Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig online på adressen http://www.immi.se/intercultural/. 6 nummer har utkommit hittills, varav nr 5 och 6 under 2002. Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på hemsidan.

 

4. INTERNET

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internetsatsningen gjordes möjlig tack vare samarbete med SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås.

Statistiken för 2002 visar att institutets hemsida www.immi.se besöktes av 269 153 personer under året. De mest besökta sidorna var om rasism, interkulturell kommunikation, invandring, tidskrifter i världen, författare, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna). Statistik räknas på olika sätt hos olika internetsystem. Det som dock syns tydligt är att besöksfrekvensen, redan tidigare på en mycket hög nivå, fortsatte att öka med 10% under året 2002. Ett mått på användningen av internet är också det stora antalet epostmeddelanden och förfrågningar som kommer till institutet från hela världen. Ett annat mått är rankingen mellan internettjänster inom området. Ju lägre siffra desto högre ranking i jämförelse med andra kända hemsidor.

Den ranking som gjordes av Alexa 2002 visade för några i Sverige kända hemsidor följande siffror :

Domän

Jan

April

Juni

Okt

Dec

Migrationsverket.se

 

104,241

52,249

58,795

51,330

Immigrant-institutet, http://www.immi.se

325,106

140,982

46,694

68,545

66,176

Kulturnät Sverige, www.kultur.nu
 

197,733

114,358

123,216

109,569

Sesam,www.sesam.nu

453,279

355,688

167,960

295,275

291,781

Integrationsverket.se

598,897

415,462

444,344

281,755

222,468

Föreningen Svenskar i världen, www.sviv.se

1,126, 639

756,228

1,022, 931

1,262,819

3,333,546

European monitory centre against racism, www.eumc.at

858,619

878,641

1,348, 632

1,613,522

1,721,321

Levande historia, www.levandehistoria.org

1,301, 302

908,067

643,283

423,455

508,937

Integrationsförvaltningen, www.integration.nu

1,002, 229

1,114,500

646,046

1,003,144

996,936

Www.quickresponse.nu

1,724, 406

1,192, 965

597,010

2,125, 411

869,019

Expo,www.expo.se 

2,301,478

2,035, 394

609,162

1,792, 322

3,117,485

Sverige mot rasism, Integrationsverket, sverigemotrasism.nu

 

2,408, 901

467,391

2,443, 178

636,704

Sverigedirekt, www.sverigedirekt.se

   

128,451

176,917

160,199

Institutets målsättning är att besökare på institutets internetsidor skall få en del matnyttiga fakta och inte bara information om att vi finns. Mängden av information ökar kontinuerligt, allt efter läsarnas egna synpunkter och önskemål.

Internetsatsningen har inneburit ökad kunskap om Immigrant-institutets existens. Bristen på resurser har dock gjort att andra arbetsuppgifter har fått träda tillbaka, vilket inte är tillfredsställande.

Statistik över besökare på institutets hemsida 2002

Month

Unique visitors

Unique visitors per day

Total Web Site Hits

Webpage wiew per day

Total domains

Total countries

Januari

22272

696

301025

9407

2803

87

Februari

22237

766

315798

10889

2785

86

Mars

23039

743

286725

9249

2962

85

April

24582

792

305723

9862

3127

88

Maj

24640

770

285118

8909

2944

82

Juni

15956

514

207544

6694

2485

89

Juli

12919

478

162206

6007

2085

82

Augusti

18154

567

258230

8069

2595

86

September

23495

757

300601

9696

2963

87

Oktober

29269

914

352521

11016

3569

95

November

29999

967

399587

12889

3429

93

December

22591

779

290735

10025

2679

84

Summa

269153

3 465 813

Immigrant-institutet har även ansvarat för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Riksförbundet Finska Krigsbarn, Immigranternas Riksförbund, IKIS, Internationella konstnärer i Sverige, och SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund. Innehållet på kultursidorna görs i samverkan med ovan nämnda organisationer.

 

5. UTSTÄLLNINGAR, KULTURPROGRAM OCH ANDRA ARRANGEMANG:

UTSTÄLLNINGAR:

I institutets café finns en permanent utställning, Sixten Haages AValloninvandringen@.

En annan permanent utställning, AInvandrade kulturarbetare@, presenterar både invandrade kulturarbe-tare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 30-tal invandrarkonstnärer.

"Invandrare i Borås" är en utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås.

8.12 öppnades en utställning med gamla vykort från olika länder. Utställningen pågick sedan fram till mitten av januari 2003.

KULTURPROGRAM OCH ANDRA ARRANGEMANG:

Arrangemang och föreläsningar:

27.1. Invandrarkonstnärerna var inbjuda till Immigrant-institutet.

5.2. Miguel Benito föreläste i Malmö om invandrarnas organisationer och om kontakter mellan svenskar och invandrare.

11.3. Miguel Benito höll en föreläsning inom en kurs om interkulturell kommunikation vid Göteborgs universitet.

28.8. Immigrant-institutet anordnade tillsammans med Immigranternas Riksförbund en valdebatt i Invandrarnas Hus. I debatten deltog Cecilia Toftby, Moderaterna, Solveig Kjörnsberg, Socialdemokraterna, Mats Brandt, Centerpartiet, Lennart Andreasson, Vänsterpartiet, Anne-Marie Ekström, Folkpartiet, Sören Garphammar, Vägvalet, Staffan Falk, Miljöpartiet, Tomas Gustavson, Kristdemokraterna.

Debattledare var rektor Tomas Aronsson.

29.9 Immigrant-institutet höll öppet hus under muséernas dag i Borås.

10.11. Professor Jens Allwood höll en föreläsning om Interkulturell kommunikation, media och etik i Invandrarnas Hus.

1.12. Föreståndaren för Centrum för värdegrundsstudier i Göteborg Anki Dellnäs höll ett föredrag om Medborgarskap, mångfald och värdegrund i Invandrarnas Hus.

8.12. Författarinnan Helmi Erwing-Odelberg föreläste om Resan till chokladlandet - om finska krigsbarn i Invandrarnas Hus.
15.12. Öppet hus för boråsare.

Mässdeltagande:

Immigrant-institutet deltog traditionsenligt i Rinkeby bokmässa den 16-17 mars.

Miguel Benito deltog i en panel den 17 mars under rubriken "Varför gå över ån efter vatten?...

stöd till invandrarlitteratur".

Några besökare:

11.2. Institutet besöktes av en kinesisk EU-stipendiat, doktorand vid universitetet i Paris, som ville bekanta sig med det svenska migrationssystemet.

6.5. Studiebesök från Internationella Huset i Olofström.

8.6. En grupp med 12 medlemmar i Italienska föreningen i Jönköping kom på studiebesök En ny besök från den italienska föreningen ägde rum den 27 september.

26-28.7. Birgit Ahlgren Petersen och Ilona Kirkegaard, Danmark, besökte institutet och överlämnade som gåva värdefullt material om författaren och musikern Jascha Golowanjuk.

9-10.9. Prof. Hiroshi Shoji från national Museum of Ethnology, Osaka, Japan, besökte institutet för att bekanta sig med verksamheten och inhämta synpunkter inför muséets planer på att inrätta en invandraravdelning.

28.11. Ca 40 elever från vårdlinjen på Björkängsgymnasiet i Borås.

 

6. REPRESENTATION

17.1. Miguel Benito representerade Immigrant-institutet vid ett möte kring kampanjen om flyktingar som IOM anordnade i Stockholm. Han var också med vid den presskonferens som anordnades dagen efter i Utrikesdepartementets lokaler.

20.2 och 25.4. Miguel Benito företrädde Immigrant-institutet vid överläggningar med Näringsdepartementet angående samordningen av insatser för det framtida antirasistiska arbetet.

21.3. Miguel Benito deltog i Integrationsverkets konferens om rasism som anordnades i ABF-huset i Stockholm.

24.3. Annikki Nikula-Benito representerade Immigrant-institutet och IKIS-kansli vid IKIS-årsmöte i Klippan.

16.5. Annikki Nikula-Benito var med i Brämhults kommundels seminarium om språkutveckling, som hade ordnats i samband med publicering av ett nytt rapport från Kulturrådet.

30.5--1.6. Miguel Benito deltog i konferensen om rasism som ENAR anordnade i Madrid.

20-21.8. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito presenterade Immigrant-institutet i samband med en konferens om mångkulturalism inom sjuk- och hälsovården anordnat av Rehab-avd. vid Borås lasarett.

16.10. Annikki Nikula-Benito deltog i konferensen "Samverkan för mångfald" i Borås.

20.22.11. Miguel Benito deltog i IMER-konferensen "Staden och staten - etnicitet, integration och medborgarskap" i Norrköping.

 

7. MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 20-tal andra migrationscentra från Europa och Amerika.

Vidare har institutet regelbundna kontakter med de olika migrationscentra vid de svenska universiteten och med flera migrationsinstitut i olika länder.

Institutet ingår sedan hösten 2001 i nätverket EuroMigranet tillsammans med organisationer från Norge, Belgien, Spanien och Grekland. Miguel Benito deltog i februari i ett tredagars möte som anordnades i Reus, Spanien, där invandrarnas utbildning i Spanien presenterades.

Den 23-25 maj var Immigrant-institutet värd för Euromigranets möte. De utländska gästerna från samverkande länder fick tillfälle att bekanta sig med SFI, validering, folkhögskoleutbildning och de svenska reglerna för asyl och invandring, samt naturligtvis med institutets verksamhet.

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog i fullmäktiges vårsammanträde den 26 april.

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok). Miguel Benito deltog i gruppens möte den 7 mars i Malmö.

Institutet är representerat i Vuxenutbildningsrådet i Borås, ett samverkansorgan för att följa upp och förbättra vuxenutbildning av invandrare och flyktingar.

KANSLI FÖR INVANDRARORGANISATIONER

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre organisationer, Immig-ranternas Riksförbund, Sveriges Invandrarförfattares Förbund och Internationella Konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva och för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen till att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

 

8. INVANDRARNAS HUS SOM MÖTES- OCH KONFERENSCENTRUM

Immigrant-institutet äger tillsammans med en av medlemsorganisationerna, Immigranternas Riks-förbund, handelsbolaget Invandrarnas Hus HB.

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för tolerans och förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Invandrarrådet i Borås har haft sina sammanträden i Invandrarnas Hus 21 januari, 25 mars, 3 juni, 1 oktober och 25 november. I Invandrarrådet deltar företrädare för invandrarorganisationerna tillsammans med ansvariga kommunalråd och andra kommunala tjänstemän. Institutschefen Miguel Benito var under året ordförande för Invandrarrådet i Borås.

Utbildningscentrum i Borås anordnade två konferenser i Invandrarnas Hus. 56 konferensdeltagare var med den 26 februari och 125 deltagare den 12 mars.

Högskolorna anordnade i Borås en träff för ansvariga för Svenska 2. I samband med det hade deltagarna ett kulturprogram med middag på Immigrant-institutet, tillsammans med deltagare i Euromigranet.

Immigranternas Riksförbund hyr kanslilokaler i Invandrarnas Hus och hade också större arrangemang i huset, såsom ärsmötet som ägde rum den 6 april och sommarmötet den 10-11 augusti.

Några av besökarna:

22.4 Borås orkesterförenings vänner intog kvällskaffe med landgång.

18.10. Personal från Turist- och konferensbyråer i Borås besökte Invandrarnas Hus.

12.11. En grupp på 17 personer ur Kulturgänget i Borås kom på besök.

5.12. 12 personer från Kommundelskontoret Trandared. Efter visningen och kaffe hade gruppen eget sammanträde i huset.

 

9. EKONOMIN

Invandrarnas Hus HB visar för tredje året i rad ett mindre överskott.

Immigrant-institutets stödfond grundades 1984 i syfte att trygga institutets framtid. Fonden ökade under året med 9.564 kr. Vid slutet av 2002 fanns det i fonden sammanlagt 315 845 kr. Immigranternas Riksförbund bidrar till stödfonden med en krona per medlem årligen sedan 1985. Det vore välkommet om flera organisationer skulle följa IRF:s exempel.

Immigrant-institutets ekonomiska ställning 2002 framgår av den till verksamhetsberättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

 

Borås inför årsmötet 2003

Immigrant-institutets styrelse

 

 

 

 

IMMIGRANT-INSTITUTET

Årsredovisning räkenskapsåret 2002

     

Resultatrapport

2001

2002

Intäkter

Medlemsavgifter

13 210

14 598

Försäljning

55 285

43 612

Bidrag

1 1 29 500

1 1 49 500

Övriga intäkter

4 59 845

1 74 978

Summa intäkter

1 6 57 840

1 3 82 688

Kostnader

Varukostnader

- 93 949

- 43 404

Personalkostnader

-5 80 991

-4 86 521

Lokalkostnader

-3 89 203

-4 54 363

Övriga kostnader

-3 11 903

- 91 899

Avskrivning inventarier

- 47 748

- 19 564

Finansiella poster

1 38 461

26 478

Summa kostnader

-1 2 85 333

-1 0 69 272

Årets resultat

3 72 506

3 13 416

     

Balansrapport

2001-12-31

2002-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Likvida medel

1 982

16 247

Fordringar

52 977

54 640

Lager

20 000

20 000

Summa omsättningstillgångar

74 959

90 887

Anläggningstillgångar

2 84 211

4 66 447

Summa tillgångar

3 59 169

5 57 333

Skulder & Eget kapital

Kortfristiga skulder

-2 95 290

- 98 612

Långfristiga skulder

-1 33 254

- 61 380

Summa skulder

-4 28 544

-1 59 992

Eget kapital

Eget kapital

4 41 881

- 83 926

Årets resultat

-3 72 506

-3 13 416

     

Summa eget kapital

69 374

-3 97 342

     

Summa Skulder & Eget kapital

-3 59 169

-5 57 333

IMMIGRANT-INSTITUTET

Budgetförslag verksamhetsåret 2003 och 2004

Intäkter

2003

2004

3010 Medlemsavgifter

20 000,00

20 000,00

3011 Pren. avg. Invandrarrapport

10 000,00

10 000,00

3012 Försäljning invandrarförlaget

45 000,00

50 000,00

3014 Administrationsarvoden

110 000,00

110 000,00

3015 Stödfonden

10 000,00

10 000,00

3016 Donationsmedel Inv. Hus

9 000,00

10 000,00

3111 Bidrag till löner

125 000,00

125 000,00

3114 Bidrag till Immigrantinstitutet

1 110 000,00

1 144 500,00

3115 Internetinkomster

10 000,00

10 000,00

3510 Intäkter caféet

25 000,00

25 000,00

3800 Övriga rörelseintäkter

10 000,00

10 000,00

Summa intäkter

1 484 000,00

1 524 500,00

Kostnader

4310 Tryckkostn. Invandrarförlaget

-50 000,00

-50 000,00

4510 Kostnader caféet

-15 000,00

-15 000,00

5010 Löner anställda

-610 000,00

-620 000,00

5531 Resekostnader

-15 000,00

-20 000,00

5610 Arbetsgivaravgifter

-210 000,00

-220 000,00

5710 Personalförsäkringar

-10 000,00

-10 000,00

6010 Lokalkostnader

-410 000,00

-440 000,00

6460 Förbrukningsmaterial

-15 000,00

-20 000,00

6550 Övriga administrativa kostnader

-12 000,00

-20 000,00

6730 Bokföringskostnader

-15 000,00

-16 000,00

6760 Biblioteket

-10000

-10 000,00

6770 Internet kostnader

-25 000,00

-30 000,00

6800 Telefon och porto

-35 000,00

-35 000,00

7200 Reklam och PR

-25 000,00

-30 000,00

7310 Försäkringspremier

-10 000,00

10 000,00

7690 Diverse övriga kostnader

-30 000,00

-35000

7910 Avskrivning inventarier

-30 000,00

-30 000,00

8010 Utdelning aktier och andelar

25 000,00

30 000,00

8190 Donationsmedel Inv. Hus

8 000,00

10 000,00

8191 Andel av resultat i Invandrarnas Hus

35 000,00

53 000,00

Summa kostnader

-1 459 000,00

-1 498 000,00

Årets resultat

25 000,00

26 500,00