IMMIGRANT-INSTITUTET

 

 

ÅRSMÖTE 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

EKONOMISK REDOVISNING 2003

 

 

Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås

Tel 033-136070. Fax 03-136075.

E-post: migrant@immi.se

Hemsida: www.immi.se

 

IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2003

 

1. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

2. Arkiv, bibliotek och museum

3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

4. Internet

5. Utställningar, kulturprogram och andra arrangemang

6. Arbete mot rasism

7. Representation

8. Medlemskap i andra organisationer

9. Invandrarnas Hus som mötesplats

10. Kansli för invandrarorganisationer

11. Ekonomi

 

Immigrant-institutet fyllde 30 år 2003. Det bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentrum i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller svenska organisationer. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med migration och rasism. Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus.

 

1. ÅRSMÖTE, STYRELSE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Immigrant-institutets årsmöte ägde rum söndagen den 30 augusti 2003.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:.

Ordförande: Jens Allwood, professor

Viceordförande: Leila Pekkala, studierektor

Sekreterare: Miguel Benito, lektor

Ledamöter: Viktor Berbyuk, professor

Anki Dellnäs, fil.dr., Göteborgs universitet

Jan Molin, f.d. förvaltningschef

Lena Nordholm, professor, prorektor Högskolan i Borås

Cenap Turunc, socionom

Suppleanter:

Ulla Berglindh, universitetslektor

Ihsan Eken, sociolog, företagare

Pirkko Loippo

Ordinarie revisorer:

Jan Köhler, revisor, och Sven Hakon Stark, redaktör.

Revisorssuppleanter:

Gun Landin, revisor, och Pentti Käppi.

Medlemmar

Immigrant-institutet har ca 100 enskilt anslutna medlemmar. Det är främst sådana som arbetar med informations- eller dokumentationsverksamhet. Därutöver finns bland medlemmarna flera riksförbund för invandrare (med ca 5.000 medlemmar sammanlagt), ett par organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare.

Immigrant-institutets hedersmedlemmar:

Nenad Andrejevi, scenograf, konstnär

Sandor Bergh, f.d. ombudsman

Magnus Mörner, professor emeritus

Theodor Pauckstadt, konstnär, hedersmedlem i styrelsen

Institutschef

Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito. Tjänsten har under flera år från 1993 varit avlönad på 60%. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar ('10).

Anställda

Under verksamhetsåret har institutet haft följande anställda:

Annikki Nikula-Benito, redaktionssekreterare

Per-Axel Broske, kanslibiträde

Elena Aronescu, bibliotekarie (på halvtid).

Praktikanter

Kyana Hansson praktiserade bredvid sina universitetsstudier under september-oktober.

2. ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

Institutets specialbibliotek i invandrarfrågor omfattar f.n. ca 12.000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

En tredjedel av biblioteket innehåller material om kultur i strikt mening. Över 800 invandrarförfattare är representerade med ca 3.000 olika skönlitterära verk. Vidare finns en omfattande samling litteraturvetenskapliga arbeten. Konst, musik och teater är avdelningar som vuxit i omfång de senaste åren. Under året flyttades boksamlingen med invandrade författare till en egen avdelning.

Antalet hyllmeter för böcker och rapporter var 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 och har sedan dess ökat till 180 hyllmeter. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker, upptar 58 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen. Därutöver finns 15 hyllmeter med arkivkartonger innehållande information om kulturarbetare i det öppna arkivet .

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar eller tidningar som i huvudsak handlar om invandrarfrågor. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter. Antalet hyllmeter för tidskrifterna har ökat på tio år från 72 till 130.

En omfattande samling tidningsklipp (över 150.000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns.

I första hand kommer klippen från de större dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt.

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns också. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter.

Samlingen av föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information och annat material med information om eller av invandrare upptar drygt 48 hyllmeter, en fördubbling från inflyttningen 1993.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum i kompaktushyllor. Trots att arkivutrymmet nu är fyra gånger större än det institutet hade 1992 är hyllorna redan nu fyllda av material. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer och författare m.m. I arkivet förvaras även litterära arvet från författarna, Martin Allwood och dr litt. Karl H. Bolay. Karl H. Bolays eget bibliotek har ett rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

Immigrant-institutets specialbibliotek och institutets informationstjänster utnyttjas gratis av såväl forskare som studerande, både på plats och genom fjärrlån, som förmedlas till olika orter. Bibliotekets hela bestånd av böcker och rapporter är registrerat och tillgängligt via LIBRIS.

Sedan Immigrant-institutet 1993 flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Förutom att man nu har utrymme för flera permanenta utställningar, så finns det möjlighet att visa invandrarkonst. Ett stort antal invandrarkonstnärer finns representerade i Invandrarnas Hus, med andra ord Sveriges största samling av invandrarkonst.

De konstnärer vars verk utställdes ur institutets egna samlingar 2003 var:

Kristin Allwood
Nenad Andrejevi
Pauline Cathelineau
Ludmila Carlsson
Torild Carlström
Tom Davis
Emrullah Erdin
Ludek Holub
Domenico Inganni
Vello Joons
Imre Kasza
Paavo Kauhanen
Nikolai Klaus von Kreitor
Sylvi-Maria Leuchtenberg
Antonio López
Jarmila Malenda
Cada Marcel
Alfredo Mosella
Klara Nagy
Jörgen Nash
Endre Nemes
Cezary Niescieronek
Germano Paduan
Theodor Pauckstadt
Enelia Paz Gómez
Maria Luisa Persson
Mikko Rautio
Leida Rives
Lech Rzewuski
Mischa Rosic
Jörgen Salmose
Günter Schmidt
Friedrich Senger
Czeslaw Slania
Gerald Steffe
Jaromir Svozilík

Maria A. Udriot
Cecilia Valdés Miranda
Hans Verduijn
Lis Zwick

Gåvor till konstsamlingarna 2003:

Författaren och konstnären Jörgen Nash och konstnären Lis Zwick donerade ett större antal konstverk till Immigrant-institutets samlingar och för försäljning till stöd för institutet.

Det statliga anslaget avser arkiv, dokumentation och forskning. Mycket av de anställdas tid ägnas åt kontaktverksamhet för att göra samlingarna levande. Institutets besökare får både kunskap och upplevelse på samma gång . Bästa sättet att bemöta rasism och främlingsfientlighet är att erbjuda en blandning av fakta med inlevelse om vad invandrarna betyder för Sverige kulturellt och socialt. Detta är möjligt allra bäst om alla tre verksamheter, arkiv, bibliotek och museum, är integrerade.

Gåvor till biblioteket och arkivet:

Både biblioteket och arkivet har under året 2003 mottagit rikligt med material från föreningar och enskilda givare.

Institutet vill framföra ett tack till alla givare för deras generositet och omtanke.

 

3. DOKUMENTATIONSARBETE OCH UTGIVNINGSVERKSAMHET

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. I och med att arbetet sker kontinuerligt har man ofta glömt att uppmärksamma det. Ett område som lyftes fram vid 2000-års verksamhetsberättelse var den mångfald som invandrade författare representerar. På Immigrant-institutets internetsidor har man nu hunnit dokumentera över 1000 författare. Det är en ökning med över 200 författare sedan 2000 samtidigt som informationen för de övriga hålls så aktuell som möjligt. Ytterligare ett hundratal författare väntar på att bli registrerade. Det största antalet författare har sin bakgrund i Kurdistan (om man räknar ihop kurderna från de olika länderna), följt av författare från Finland och Iran.

Invandrarförlaget - Distribution

Invandrarförlaget gav under året ut två böcker av John Argerich, La idea fija och El tiro por la culata, som nummer 52 och 53 resp i serien B, dikter, noveller, essäer.

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och för andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Idag finns 49 förlag representerade med över 300 titlar sammanlagt. Publikationerna är skrivna på 27 olika språk. Under året har titlarna presenterats enbart på Internet. Fördelen med det sistnämnda är att man har sparat många tryckta kataloger.

Under året som gått har allt fler upptäckt den nya interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel, <www.immi.se/butik/> som gör det möjligt att beställa direkt via internet. Även privatpersoner har börjat använda sig av tjänsten. Önskemålet är att kunna betala direkt via internet. För detta krävs dock resurser för att täcka initialkostnaderna.

Invandrarrapport och Intercultural Communication

Under 2003 utkom inte Invandrarrapport. Under åren 1991-2001 utkomna nummer av Invandrarrapport finns numera tillgängliga på nätet. Adress: http://www.immi.se/ir/.

Forskningstidskriften Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig online på adressen http://www.immi.se/intercultural/. 6 nummer har utkommit hittills.

Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på institutets hemsida.

4. INTERNET

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internetsatsningen gjordes möjlig tack vare samarbete med SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås.

Immigrant-institutet har även ansvarat för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Riksförbundet Finska Krigsbarn, Immigranternas Riksförbund, IKIS, Internationella konstnärer i Sverige, och SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund. Innehållet på kultursidorna görs i samverkan med ovan nämnda organisationer.

Statistik över besökare på institutets hemsida 2003

 

 

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Unique visitors

30398

29260

33780

31993

31919

15985

Total web site hits

365893

345568

374021

356168

348131

209876

Webpage views average per day

11434

11916

11688

11489

10879

6770

Unique visitors average per day

949

1008

1055

1032

997

515

Total domains

3049

3014

3342

3257

3223

2082

Total countries

92

86

89

95

95

84

 

 

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Unique visitors

19584

22503

30296

36102

38133

33142

Total web site hits

234723

299138

366238

405697

415319

365505

Webpage views average per day

7335

9348

11814

12678

13397

11422

Unique visitors average per day

612

703

977

1128

1230

1035

Total domains

2525

2676

3098

3637

3597

3214

Total countries

90

86

96

98

94

98

Statistiken för 2003 visar att institutets hemsida www.immi.se besöktes av 353 095 personer under året mot 269 153 året innan, dvs en ökning med 25% från en redan mycket hög utnyttandenivå. De mest besökta sidorna var om rasism, interkulturell kommunikation, invandring, tidskrifter i världen, författare, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Institutets målsättning är att besökare på institutets portal skall finna en del nyttig fakta och inte bara information om att vi finns. I genomsnitt tittar varje besökare på 16-20 filer medan man i jämförbara domäner enligt Alexa tittar bara på 4-6 filer. Mängden av information ökar kontinuerligt, allt efter läsarnas egna synpunkter och önskemål.

Internetsatsningen har inneburit ökad kunskap om Immigrant-institutets existens. Bristen på resurser har dock gjort att andra arbetsuppgifter har fått träda tillbaka, vilket inte är tillfredsställande.

Ett mått på användningen av internet är också det stora antalet epostmeddelanden och förfrågningar som kommer till institutet från hela världen. Ett annat mått är rankingen mellan internettjänster inom området. Ju lägre siffra i tabellen nedan desto högre ranking i jämförelse med andra kända hemsidor.

Den ranking som gjordes av Alexa 2003 visade för några i Sverige kända hemsidor följande siffror :

Domän

03-01-02

03-04-29

03-05-09

03-08-07

03-10-04

03-11-01

03-12-04

Immigrant-institutet,

61,814

73,132

72,808

79,410

34,960

30,897

35,924

Migrationsverket.se

53,069

68,926

67,819

59,581

61,050

60,174

52,913

Kulturnät Sverige

122,701

149,319

161,072

231,898

164,191

No data

142,610

Sverige direkt, Regeringen

158,599

164,077

166,475

240,613

186,590

156,168

128,596

Integrationsverket,

Sverigemotrasism.nu

604,423

943,479

941,910

402,537

238,082

311,289

634,004

Integrationsverket.se

 

258,574

249,468

473,835

476,330

510,514

611,785

DO

 

 

 

 

 

636,620

627,719

Expo

3,130,822

No data

819,727

No data

1,374,789

851,091

922,853

Integrationsförvaltningen,

1,347,345

2,189,835

3,468,737

3,382,877

1,568,421

1,054,666

972,784

Föreningen Svenskar i världen

1,462,575

2,348,897

2,350,915

1,112,848

1,176,709

930, 517

1,026,969

Levandehistoria,

542,495

421,808

526,394

538,367

1,291,965

1,859,779

1,744,106

Quickresponsehttp://www.quickresponse.nu/

787,783

1,190,495

1,197,177

1,347,935

1,774,114

2,397,487

2,381,735

Sesam

272,047

624,356

488,718

473,835

No data

No data

3,339,134

 

5. UTSTÄLLNINGAR, KULTURPROGRAM OCH ANDRA ARRANGEMANG

Utställningar::

I institutets café finns en permanent utställning av Sixten Haages AValloninvandringen@.

En annan permanent utställning, AInvandrade kulturarbetare@, presenterar både invandrade kulturarbe-tare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 40-tal invandrarkonstnärer runt om i huset.

"Invandrare i Borås" är en utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås sedan 1600-talet då staden bildades.

Kulturprogram, föreläsningar m.m.:

5 april. Författarafton med Ania Monahof, Akram Monfared Arya och Guilem Rodrigues da Silva, i samarbete med Sveriges invandrarförfattares förbund och Immigranternas Riksförbund.

16 augusti. Offentlig debatt inför EMU-folkomröstningen med regionrådet Roland Andersson (s) för ja-sidan och politiske sekreterare Tommy Jansson (v) för nej-sidan. Ett samarrangemang med Immigranternas Riksförbund, Invandrarrådet i Borås och Fristads folkhögskola.

21 september. Immigrant-institutet höll öppet hus för kulturarbetare.

19 november. Bashy Quraishy höll ett föredrag om invandrarnas situation i Danmark.

Mässdeltagande:

15-16 mars. Immigrant-institutet deltog i Rinkeby bokmässa.

13 april. Immigrant-institutet ställde ut Kalevipoeg på Göteborgs stadsmuseum i samband med en estnisk kulturdag.

6. ARBETE MOT RASISM

14 mars. Miguel Benito representerade institutet i ett samrådsmöte i Göteborg kring det framtida antirasistiska arbetet.

28 mars. Miguel Benito representerade institutet i ett möte arrangerat av Integrationsverket angående förberedelser för bildandet av ett centrum mot rasism.

11 maj. Immigrant-institutet inbjöd organisationer till en diskussion om centrum mot rasism.

16-17 maj. Miguel Benito deltog i Integrationsverkets konferens i Stockholm om förberedelser för centrum mot rasism.

6-7 september. Leila Pekkala företrädde institutet som ordinarie med Annikki Nikula-Benito som suppleant i mötet för bildandet av centrum mot rasism.

Immigrant-institutet lade ner åtskilliga timmar i arbetet med att förbereda ett centrum mot rasism, både med deltagandet i olika möten och med konstruktiva skriftliga förslag. Immigrant-institutets förslag om centrum mot rasism behandlades tyvärr inte en enda gång under hela processen, från Justitiedepartementets förslag 2002 till de bildande mötena i september 2003, trots det omfattande materialet.

 

7. REPRESENTATION

31 januari. Annikki Nikula-Benito representerade institutet i en konferens om samverkan för mångfald i Borås.

12-15 juni. Miguel Benito medverkade vid en nordisk konferens om minoritetsmedia som arrangerades i Århus, Danmark. Miguel Benito redogjorde för invandrarmediernas situation i Sverige.

13 oktober. Miguel Benito och Kyana Hansson deltog som inbjudna gäster i Globalt forum i Göteborg, som 2003 tog upp migrations- och mångfaldsfrågor.

20 november. Miguel Benito deltog i den 10de NIC symposium on Intercultural Communication i Göteborg vars tema var "Intercultural communication at work" och presenterade Immigrant-institutets portal under ett av workshopen.

21-22 november. Miguel Benito deltog i Bryssel i en konferens om invandrarmedia i Europa.

6-7 december. Annikki Nikula-Benito representerade institutet i Invandrarforum i Stockholm.

Institutet är representerat i Vuxenutbildningsrådet i Borås, ett samverkansorgan för att följa upp och förbättra vuxenutbildning av invandrare och flyktingar samt i Invandrarrådet i Borås, i båda av institutschefen.

 

8. MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 30-tal andra migrationscentra från Europa och Amerika.

Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog i den årliga sammankomsten i Lissabon i september 2003. Årets konferens hade temat "Migrants and descendants: ambivalent legacies and new border-crossing in a changing world". Konferensen avslutades med årsmötet.

Vidare har institutet regelbundna kontakter med de olika migrationscentra vid de svenska universiteten och med flera migrationsinstitut i olika länder.

Institutet deltog sedan hösten 2001 i nätverket EuroMigranet tillsammans med organisationer från Norge (Vox, Rosenhof Adult Educcation Center, Bergen Nygård skole), Belgien (Vereiniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims v.z.w.), Spanien (Mas Carandell, Reus) och Grekland (Centre for the Greek Language). Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog i februari i ett tredagars möte som anordnades i Thessaloniki, Grekland, där utbildning av invandrarna i Grekland presenterades samt i ett möte som arrangerades i Bergen, Norge, den 22-24 maj. Projektet avslutades i september vid ett möte i Barcelona, Spanien, där Miguel Benito deltog den 7 september. Immigrant-institutet ansvarade bl.a. för utvärderingen av hemsidan för Euromigranet.

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige av Miguel Benito som ordinarie och Annikki Nikula-Benito som suppleant.

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok). Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog i gruppens möte i Mångkulturellt centrum i Botkyrka den 12 maj.

Institutet är från och med 2003 medlem i European Multicultural Foundation med säte i London. Miguel Benito deltog i konstituerande mötet den 6 september.

Immigrant-institutet har under året varit medlem i Immigranternas Riksförbund och i ENAR, European Network Against Racism. Miguel Benito representerade institutet vid årsmötet med ENAR-Sverige den 17 december i Göteborg.

9. INVANDRARNAS HUS SOM MÖTES- OCH KONFERENSCENTRUM

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för tolerans och förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Invandrarrådet i Borås har haft flera av sina sammanträden i Invandrarnas Hus, bl.a. den 3 februari, 19 maj och 24 november. Invandrarrådets arbetsgrupper har haft Invandrarans Hus som sin mötesplats.

Utbildningscentrum i Borås anordnade sin årliga konferens i Invandrarnas Hus den 11 mars. 116 konferensdeltagare var med.

Samaförlaget presenterade sin litteratur för skolpersonal. 75 lärare och tjänstemän deltog den 26 februari och 42 lärare och förskolepersonal den 18 mars.

Den 22 oktober hade Migrationsverket i Borås en heldagskonferens för 24 av sina anställda.

Immigranternas Riksförbund hyr kanslilokaler i Invandrarnas Hus och hade också större arrangemang i huset, såsom årsmötet den 5 april och sommarmötet den 16-17 augusti.

Även SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige hade sina årsmöten i Borås den 6 april, resp 10 maj.

Några av besökarna:

16 januari. Studiebesök av 16 i Sverige nyanställda ungerska läkare.

18 februari. 25 personer från Föreningen aktiva seniorer i Borås.

19 mars. Conny Brännberg, vice ordförande i Kulturnämnden i Västra Götalands region.

11-14 juli. Andreas Kaiser, arkivarie i Heinrich Böll Stiftung, Berlin.

22 juli. Studiebesök från Norrbyprojektet i Borås.

2 oktober. Studiebesök från Svenska turistförenings styrelse i Älvsborg.

10 oktober. Studiebesök från 28 blivande poliser.

21 oktober. Studiebesök av 31 elever från Montessoriskolan i Borås, årskurs 9, för elevernas temastudier i ödesporträtt från andra världskriget.

29 oktober. 20 komvuxlärare.

10. KANSLI FÖR INVANDRARORGANISATIONER

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre organisationer, Immig-ranternas Riksförbund, Sveriges Invandrarförfattares Förbund och Internationella Konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva och för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen till att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

 

11. EKONOMI

Immigrant-institutet erhåller statligt stöd via Statens kulturråd för arkiv, dokumentation och forskning.

Immigrant-institutets stödfond grundades 1984 i syfte att trygga institutets framtid. Fonden ökade under året med 13 238 kr. Vid slutet av 2003 fanns det i fonden sammanlagt 329 083 kr. Immigranternas Riksförbund bidrar sedan 1985 till stödfonden med en krona per medlem årligen. Det vore välkommet om flera organisationer skulle följa IRF:s exempel.

Immigrant-institutets ekonomiska ställning 2003 framgår av den till verksamhetsberättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

 

Borås inför årsmötet 2004

Immigrant-institutets styrelse