IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2004

1. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

En kort presentation av vilka de är som står bakom Immigrant-institutet.

2. Arkiv, bibliotek och museum

Institutet förvaltar en unik samling av litteratur om invandring med över 12000 boktitlar och över 1000 tidskrifter, förutom verk av ett 50-tal invandrade konstnärer.

3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

Institutet arbetar dagligen med att producera bibliografier och kataloger och presentera den nyinkomna litteraturen. Utgivningen i tryckt är mycket begränsad i brist på ekonomiska resurser. Rådgivning till forskare och studerande är ett viktigt dagligt inslag.

4. Internet

Institutet var pionjär i arbetet med internet och är ledande inom sitt verksamhetsområde. Portalen är högst rankad om besökta sidor och är mer än en kunskapsbank. Portalen bevakar regelbundet alla viktiga källor om invandrare, flyktingar och rasism och är en garanti för tillförlitlighet. Flera nya funktioner har installerats under året.

5. Utställningar, kulturprogram och andra arrangemang

Förutom permanenta utställningar så har en lång rad utställningar och aktiviteter ägt rum under året, både i Borås och på andra orter.

6. Arbete mot rasism

Ökat samarbete med andra organisationer har underlättat arbetet mot rasism under året. Upplysningsverksamheten har fått hög prioritet. Institutets mål är att skapa en mer positiv inställning till invandrare och flyktingar.

7. Projekt

EU:s framtidsfrågor och den nya konstitutionen var ett av de projekt som institutet fick stöd för. Projektets resultat blev en vidareutveckling av hemsidan om Europa och invandrarna.

8. Representation

Institutet har medverkat i många olika sammanhang under året. I verksamhetsberättelsen anges i huvudsak uppgifter om representation när de anställda eller institutschefen medverkat.

9. Medlemskap i andra organisationer

Institutet är en självständig organisation men är numera medlem i flera andra organisationer och nätverk, och deltar i den gemensamma verksamheten.

10. Invandrarnas Hus som mötesplats

Invandrarnas Hus är en utmärkt mötesplats. Förutom av närstående organisationer så används Invandrarnas Hus av allt flera för möten, konferenser eller debatter.

11. Kansli för invandrarorganisationer

Flera invandrarorganisationer har sitt kansli i Borås och det administreras av institutet. Det innebär en kvalitetsförbättring för organisationerna och en möjlighet till kontinuitet i arbetet.

12. Ekonomi

Institutets ekonomi är god med hänsyn till det arbete som medlemmarna lägger ner. Däremot är det problematiskt att staten för varje år som går beslutar om sänkt anslag. Skatteverket har efter en långdragen tvist krävt över 1,5 miljoner kr i moms av Invandrarnas Hus. Institutet räddades i slutet av året från staten tack vare stödfonden som medlemmarna byggt upp under 20 år. Nu är stödfonden tom. Nära en halv miljon kr återstår att betala till staten under 2005.

Immigrant-institutet bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentrum i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller svenska organisationer. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med migration och rasism. Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus, med verksamhet i hela landet och även internationellt.

 

1. ÅRSMÖTE, STYRELSE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Immigrant-institutets årsmöte ägde rum lördagen den 22 maj 2004.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:.

Ordförande: Jens Allwood, professor
Viceordförande: Leila Pekkala, studierektor
Sekreterare: Miguel Benito, lektor
Ledamöter: Viktor Berbyuk, professor
Anki Dellnäs, fil.dr., Göteborgs universitet
Jan Molin, f.d. förvaltningschef
Lena Nordholm, professor, prorektor Högskolan i Borås
Cenap Turunc, socionom

Suppleanter:
Ulla Berglindh, universitetslektor
Ihsan Eken, sociolog, företagare
Pirkko Loippo

Ordinarie revisorer:
Jan Köhler, revisor, och Sven Hakon Stark, redaktör.

Revisorssuppleanter:
Gun Landin, revisor, och Pentti Käppi.

Medlemmar

Immigrant-institutet har ca 100 enskilt anslutna medlemmar. Det är främst sådana som arbetar med informations- eller dokumentationsverksamhet. Därutöver finns bland medlemmarna flera riksförbund för invandrare (med ca 5.000 medlemmar sammanlagt), ett par organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare.

Immigrant-institutets hedersmedlemmar:

Nenad Andrejeviƒ, scenograf, konstnär

Sandor Bergh, f.d. ombudsman

Magnus Mörner, professor emeritus

Theodor Pauckstadt, konstnär, hedersmedlem i styrelsen

 

Institutschef

Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito, som varit sekreterare i styrelsen sedan 1973. Fram till 1992 har tjänsten varit helt oavlönad. Tjänsten är sedan 1993 avlönad till motsvarande 60% av en heltidstjänst. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar ('10).

Anställda

Under verksamhetsåret har institutet haft följande anställda:
Annikki Nikula-Benito, redaktionssekreterare
Per-Axel Broske, kanslibiträde
Elena Aronescu, bibliotekarie (på halvtid).
Hakija Mustafic, projektanställd (sedan oktober 2004)

Praktikanter

Gustavo Maturana praktiserade under tiden 15.mars-15 juni. Han har medverkat med ny lay-out för flera av institutets internetsidor och med nya logon.
Hakija Mustafic praktiserade under tiden 11 mars 11 juni, sedan oktober projektanställd med huvuduppgift att bearbeta information om bosniska, arabiska och persiska kulturarbetare.
Elena Roccato, från Università Ca'Foscari, Venedig, praktiserade inom Erasmus-programmet på institutet under tiden 1 oktober till och med 18 april 2005.

2. ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

Institutets specialbibliotek om invandring omfattar f.n. ca 12.000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

En tredjedel av biblioteket innehåller material om kultur i strikt mening. Över 800 invandrarförfattare är representerade med ca 4.000 olika skönlitterära verk. Vidare finns en omfattande samling litteraturvetenskapliga arbeten. Konst, musik och teater är avdelningar som vuxit i omfång de senaste åren.

Antalet hyllmeter för böcker och rapporter var 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 och har sedan dess ökat till 180 hyllmeter. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker, upptar 58 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen. Därutöver finns 15 hyllmeter med arkivkartonger innehållande information om kulturarbetare i det öppna arkivet .

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar eller tidningar som i huvudsak handlar om invandrarfrågor. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter. Antalet hyllmeter för tidskrifterna har ökat på tio år från 72 till 130.

En omfattande samling tidningsklipp (över 150.000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns.

I första hand kommer klippen från de större dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt. Sedan oktober 2003 pågår ett arbete med presentation av dagstidningsartiklar som publiceras online. Användningen av tjänsten har ökat kontinuerligt.

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns också. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter.

Samlingen av föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information och annat material med information om eller av invandrare upptar drygt 50 hyllmeter, mer en fördubbling från inflyttningen 1993.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum i kompaktushyllor. Trots att arkivutrymmet nu är fyra gånger större än det institutet hade 1992 är hyllorna redan nu fyllda av material. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer och författare m.m. I arkivet förvaras även litterära arvet från författarna, Martin Allwood och dr litt. Karl H. Bolay. Karl H. Bolays eget bibliotek har ett rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

Gåvor till biblioteket och arkivet:

Både biblioteket och arkivet har under året 2004 mottagit rikligt med material från föreningar och enskilda givare.

Under året fick institutet en donation av material från Raili Ahlfors, finskt krigsbarn, omfattande korrespondens mellan hennes föräldrar och svenska fosterfamilj och henne själv under tiden 1940-1984.

Manuskript från tiden i fängelse som politisk fånge i Argentina och Uruguay under åren1976-1977 lämnades av John Argerich.

Muséet

Sedan Immigrant-institutet 1993 flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Förutom att man nu har utrymme för flera permanenta utställningar, så finns det möjlighet att visa invandrarkonst. Ett stort antal invandrarkonstnärer finns representerade i Invandrarnas Hus, med andra ord Sveriges största samling av invandrarkonst. En ny verksamhet med "Internationella hörnan" där invandrade konstnärer får ställa ut under ett par-tre veckor startade under året.

En lista på konstnärer som är representerade i konstsamlingarna finns i verksamhetsberättelsen för 2003, liksom på Internet, http://www.immi.se/insti/permkonst.htm.

Gåvor till konstsamlingarna 2004:

Arkitekt Wello Uuskyla donerade en komplett samling illustrationer gjorda av konstnären Erik Haamer till Estlands nationalepos Kalevipoeg.

Institutet vill framföra ett tack till alla givare för deras generositet och omtanke.

3. DOKUMENTATIONSARBETE OCH UTGIVNINGSVERKSAMHET

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. I och med att arbetet sker kontinuerligt har man ofta glömt att uppmärksamma det. Ett område som lyftes fram vid 2000-års verksamhetsberättelse var den mångfald som invandrade författare representerar. På Immigrant-institutets internetsidor har man nu hunnit dokumentera över 1100 författare. Det är en ökning med över 300 författare sedan 2000 samtidigt som informationen för de övriga hålls så aktuell som möjligt. Ytterligare ett hundratal författare väntar på att bli registrerade. Det största antalet författare har sin bakgrund i Kurdistan (om man räknar ihop kurderna från de olika länderna), följt av författare från Finland och Iran. En nyhet under året är listan av författare som är publicerade på svenska. Listan upptar redan nu över 400 namn.

En ny grupp författare utgörs av fackförfattare inom samhällsvetenskap och humaniora. Under 2004 började institutet presentera dem. Antalet författare uppgår redan till över 150. Denna grupp är viktig för att visa invandrarnas aktiva roll i samhället.

Invandrarförlaget - Distribution

Invandrarförlaget gav under året ut en novellsamling av John Argerich, Relatos del fin del tiempo, samt en diktsamling, Brinnande hjärta, av Akram Monfared Arya.

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och för andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Idag finns 49 förlag representerade med över 300 titlar sammanlagt. Publikationerna är skrivna på 27 olika språk. Under året har titlarna presenterats enbart på Internet.

Under året som gått förbättrades den nya interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel och flyttades över till en ny domän, <www.immigrant.org/butik/> . Det är idag möjligt att beställa direkt via internet. Även privatpersoner har numera möjlighet att betala sina inköp direkt via internet.

Aktuellt om migration och Intercultural Communication

Forskningstidskriften Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig online på adressen http://www.immi.se/intercultural/. 8 nummer har utkommit hittills.

Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på institutets hemsida. Redaktionen utgörs av forskare verksammma i Danmark, Estland, Finland, Irland, Kina, Malaysia, Norge, Sverige, Sydafrika och USA.

Under 2004 planerades utgivningen av en ny vetenskaplig webbtidskrift med arbetsnamnet "Aktuellt om migration". Tidskriften, som ska börja utkomma 2005, ska ersätta Invandrarrapport som utkom under tiden 1973-2001. Under åren 1997-2001 utkomna numren av Invandrarrapport finns tillgängliga på nätet. Adress: http://www.immi.se/ir/.

En migrationslista för i första hand forskare och med information om konferenser och forskningsaktiviteter administreras av institutet inom ramen för Sunets diskussionslistor.

4. INTERNET

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internetsatsningen gjordes från början i juli 1996 möjlig tack vare samarbete med SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås.

Immigrant-institutet har 2004 även ansvarat för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Riksförbundet Finska Krigsbarn, Immigranternas Riksförbund, IKIS, Internationella konstnärer i Sverige, och SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund. Innehållet på kultursidorna görs i samverkan med ovan nämnda organisationer.

Statistik över besökare på institutets hemsida 2004

 

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Unique visitors

37764

37338

43489

37773

36857

26272

Total web site hits

415305

403810

453288

440261

445592

334026

Webpage views per day

12585

13460

14165

14201

13924

10775

Unique visitors per day

1144

1244

1359

1218

1151

847

Maximum visitors one day

1508

1881

2124

1946

1896

1651

Total domains

3459

3518

4080

3739

3494

3061

Total countries

93

93

98

105

96

93

 

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov*

Dec**

Unique visitors

23691

25713

32841

37365

13695

25032

Total web site hits

331416

349938

402237

472326

160709

261746

Webpage views per day

10356

10935

12975

14760

14609

11380

Unique visitors per day

740

803

1059

1167

1369

1111

Maximum visitors one day

1054

1176

1497

1651

1884

2213

Total domains

2677

2891

3498

3836

1938

2488

Total countries

95

97

99

99

82

92

* avser endast 10 dagar 21-30/11, ** avser endast 26 dagar

Statistiken för 2004 visar att institutets hemsida www.immi.se besöktes av 377.830 personer. Året 2003 besöktes institutets domän av 353 095 personer och året 2002 av 269 153 personer. De mest besökta sidorna 2004 var om interkulturell kommunikation, invandring, rasism, tidskrifter i världen, författare, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Myndigheterna är flitiga användare av institutets internettjänster. För året 2004 får vi följande uppgifter:

2004

Migrationsverket

Regeringen

Riksdagen

Västra Götalands region

Besökta filer

6916

4623

2573

1758

Man skulle tro av siffrorna att Migrationsverkets personal informeras av sina överordnade om Immigrant-institutets nyttiga portal. Det är inte så. Webbansvariga på verket vägrar göra en länk till institutets domän. Det finns tack och lov fortfarande anställda som hittar själva.

Kampen mot plagiat

Immigrant-institutets information värderas inte ekonomiskt så länge den finns på institutets domän. Flyttas informationen till en myndighetssida då blir samma information ytterst värdefull. Ett par myndigheter har försökt plagiera institutets information och presentera den som sin egen. I det ena fallet löstes problemet någorlunda omgående och myndigheten drog tillbaka den plagierade filen.

Vi har inte lyckats däremot komma överens med Presstödsnämnden om att de ska dra in sin kopia av Immigrant-institutets katalog över invandrar- och minoritetstidskrifter, som de plagierade i oktober 2002. En anmälan om dataintrång kommer att lämnas till Stockholms tingsrätt, som enda utvägen att hävda institutets rätt.

Nyttig fakta

Institutets målsättning är att besökare på institutets portal skall finna en del nyttig fakta och inte bara veta att vi finns. I genomsnitt tittar varje besökare på 16-20 filer medan man i jämförbara domäner tittar bara på 3-4 filer enligt Alexa. Mängden av information ökar kontinuerligt, allt efter läsarnas egna synpunkter och önskemål.

Under 2004 har också två nya domäner vidareutvecklats, den ena, centrummotrasism.se, som öppnades i juli 2003 och som presenterar institutets material om rasism, med debatt, information, lagar, etc. och den andra, immigrant.org, som funnits sedan 1999, först enbart som en replika av immi.se, men som under 2004 utvecklats till en självständig domän med nytt material, bland annat internetbokhandeln, massmedia, och tidskriften Invandraren.

Ett mått på användningen av internet är också det stora antalet epostmeddelanden och förfrågningar som kommer till institutet från hela världen. Ett annat mått är rankingen mellan internettjänster inom området.

Den ranking som gjordes av Alexa 2004 visade för några i Sverige kända domäner följande siffror :

Ranking enligt Alexa 2004-01-11 – 2004-08-03

(Ju lägre siffra i tabellen nedan desto högre ranking i jämförelse med de andra hemsidorna)

Domän

03-12-04

04-01-03

04-02-04

04-03-04

04-05-06

04-08-03

Immigrant-institutet

35,924

35,704

31,759

29,793

37,145

44,903

Migrationsverket.se

52,913

56,203

56,162

62,538

64,041

80,117

Kulturnät Sverige

142,610

152,133

142,414

147,352

182,963

187,554

Sverige direct

128,596

127,769

111,713

120,698

194,273

236,937

Integrationsverket.se

611,785

691,781

411,763

367,094

456,619

484,889

Integrationsverket,

Sverigemotrasism.nu

634,004

642,818

447,940

433,635

703,963

814,964

DO

627,719

736,142

386,814

336,140

509,445

1,196,034

Expo

922,853

582,865

574,469

538,156

1,408,469

1,142,234

Integrationsförvaltningen

972,784

1,065,765

1,838,973

1,335,278

855,249

1,114,040

Föreningen Svenskar i världen

1,026,969

863,076

968,146

1,061,420

1,487,661

1,649,776

Levandehistoria

1,744,106

1,806,951

1,197,775

1,478,435

No data

1,313,152

Quickresponse

2,381,735

2,116,710

2,112,401

3,153,114

3,618,211

No data

5. UTSTÄLLNINGAR, KULTURPROGRAM OCH ANDRA ARRANGEMANG

Utställningar::

I institutets café finns en permanent utställning av Sixten Haages AValloninvandringen@.

En annan permanent utställning, AInvandrade kulturarbetare@, presenterar både invandrade kulturarbe-tare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 40-tal invandrarkonstnärer runt om i huset.

"Invandrare i Borås" är en utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås sedan 1600-talet då staden bildades.

Under året startade en ny verksamhet med tillfälliga utställningar av i första hand invandrade konstnärer i den s.k. Internationella hörnan i anslutning till samlingssalen. Följande utställningar anordnades 2004:

1.3-15.3 Theodor Pauckstadt, skulptur och grafik

1.4-15.4 Ibolya Csanádi, oljemålningar

20.4-22.5 Utställning av Erik Haamers illustrationer till Estlands nationalepos Kalevipoeg.

4.9-5-10 Paavo Kauhanen, sidenapplikationer.

18.10-5-11 Jörgen Nash och Liz Zwick, litografier.


Miniutställningar i biblioteket:

  1. Germano Padoan, glaskonstnär född i Venedig
  2. En finsk invandrares "minnesask" från ungdomen i mitten av 1800-talet
  3. Postkort från Brittiska öarna från första hälften av 1900-talet.
  4. Noveller skrivna av en politisk fånge i fängelser i Argentina och Uruguay under åren 1976-77.

Kulturprogram, föreläsningar m.m.:

22 maj. Arkitekt Wello Uuskyla berättade om den estlandsfödde konstnären Erik Haamer.

8 oktober. Författaren John Argerich talade om sitt författarskap.

10 december. Miguel Benito föreläste om Immigrant-institutet och om diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden. Konferensen var arrangerad av FN-föreningen i Växjö.

17-18 december. Immigrant-institutet och Immigranternas riksförbund i samarbete med ABF.-Stockholm anordnade ett möte om Invandrararbetarnas och deras familjers rättigheter. Under mötet presenterades ett förslag om att Sverige ratificerar FN:s nya konvention. Mötet ägnades också åt att diskutera den europeiska konstitutionen och dess betydelse för invandrarna

På kvällen den 17 december anordnades ett kulturprogram i samverkan med författare från SVIFF och persisk musik framförd av musikgruppen Deylaman från Uppsala.

Mässdeltagande:

13-14 mars. Immigrant-institutet deltog i Rinkeby bokmässa.

2 april. Utställning i Knallerian, Borås, i samband med Kunskapsveckan.

Andra arrangemang:

8 maj. Immigrant-institutet deltog med öppethus under Muséernas dag tillsammans med de övriga muséerna i Borås. Årets tema: "Blått".

6. ARBETE MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

Immigrant-institutet fortsatte under året med sin upplysningsverksamhet om rasism. Vi föredrar att tala om främlingsfientlighet och diskriminering när det är möjligt. Ett stort arbete har lagts ner för att förbättra och utöka informationen via internet. (http://www.centrummotrasism.se).

21 mars. Internationella dagen mot rasism. Sibylle Larsson berättade om sin barndom och ungdom i Tyskland före och under andra världskriget och senare i Östtyskland.

Institutet var medarrangör till en konferens om rasism i Helsingborg den 18 november, med INVA-SAM som huvudarrangör och med företrädare för myndigheter, invandrarorganisationer och svenska frivilligorganisationer. Mer än 100 personer ställde upp och deltog aktivt. Institutets chef Miguel Benito var en av föreläsarna. En utförlig litteraturlista om rasism utarbetades av institutet för konferensen.

Under året har en del av verksamheten inriktats på att precisera det antirasistiska arbetet. Flera problem är av särskild vikt:

1) diskrimineringen på arbetsmarknaden.

2) mobbning i skolorna.

3) brist på respekt för invandrarorganisationerna i samhället och bland myndigheterna.

4) den ständiga debatten om kostnaderna för invandringen som främlingsfientliga grupper ägnar sig åt.

Institutet har i den mån det varit möjligt försökt svara på dessa frågor och bemött kritiken i pressen och annorstädes. Innehållet i pressmeddelandena har dock sällan blivit publicerat som vårt material, men vi har sett en ökad användning av våra källor.

7. PROJEKT

Immigrant-institutet deltog i ett projekt om EU och EU:s framtidsfrågor i samband med förslaget till EU:s nya konstitution. I projektet ingick att göra konstitutionen känd bland invandrare och att presentera konstitutionens paragrafer som berör invandrare mera direkt. Resultatet av projektet finns på internet och kan användas fritt.

Projektet avslutades med ett möte i Stockholm den 17-18 december där invandrarorganisationerna inbjöds att bekanta sig med texterna och med en diskussion om för- och nackdelarna för invandrarna.

Vidare har Immigrant-institutet engagerat sig för att implementera FN:s konvention om invandrarnas rättigheter och se till att Sverige och andra europeiska länder skriver under konventionen. Detta arbete görs i samverkan med det internationella nätverket December 18 med säte i Bryssel.

8. REPRESENTATION

Här anges endast ett fåtal av de verksamheter där institutets personal företrätt institutet:

27 mars. Immigrant-institutet deltog i FARR:s konferens och årsmöte i Borås och representeras av Miguel Benito.

15 maj. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito representerade institutet vid Makedonska folkdansfestival 2004 i Borås.

28 maj. Miguel Benito representerade institutet vid konstnären Jörgen Nashs begravning i Örkelljunga.

1-4 september. Miguel Benito deltog i World Congress on Human Movements and Immigration, som hölls i Barcelona i anslutning till Forum 2004. Miguel Benito deltog också som expert i en workshop om invandrartidskrifter.

23-26 september. Miguel Benito deltog i en konferens om migranternas media i Holland.

27 november. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito representerade institutet vid Jugo-klubbens i Borås 35-års jubileum.

9. MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 30-tal andra migrationscentra från Europa och Amerika. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog i den årliga sammankomsten i Växjö den 30 september - 2 oktober 2004. Årets konferens hade temat "Connecting contemporary migration with the past". Konferensen avslutades med årsmötet för AEMI.

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige av Miguel Benito som ordinarie och Annikki Nikula-Benito som suppleant.

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok).

Institutet är från och med 2003 medlem i European Multicultural Foundation med säte i London.

Miguel Benito deltog i årsmötet i London den 6 november.

Immigrant-institutet har under året varit medlem i Immigranternas Riksförbund.

Institutet är medlem i Vuxenutbildningsrådet i Borås och har företräts av Miguel Benito. Den 10 maj anordnades ett av rådets möten i Invandrarnas Hus.

Institutet är aktivt i nätverket December 18, med säte i Bryssels och som arbetar för att den nya FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter ska ratificeras av flera länder.

Institutet är också aktivt i Europeiska nätverket för utlänningars rätt till familjeliv, Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, med syfte att stadsfästa invandrarnas rättigheter i Europa att bl.a. ta med sig sin familj, som fortfarande inte är tillåtet i vissa länder.

Vidare har institutet regelbundna kontakter med de olika migrationscentra vid de svenska universiteten och med flera migrationsinstitut i olika länder.

10. INVANDRARNAS HUS SOM MÖTES- OCH KONFERENSCENTRUM

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för tolerans och förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Invandrarrådet i Borås har haft flera av sina sammanträden i Invandrarnas Hus. Från och med juni 2004 är institutet inte längre medlem i rådet och mötena anordnas på andra platser.

Utbildningscentrum i Borås anordnade sin årliga konferens i Invandrarnas Hus den 9 mars.

Den 21 februari anordnade FAI-Boråsavdelning en sammankomst i Invandrarnas Hus.

Immigranternas Riksförbund hyr kanslilokaler i Invandrarnas Hus och hade också större arrangemang i huset, såsom årsmötet den 3 april och sommarmötet den 21-22 augusti.

Även SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund hade sitt årsmöte i Invandrarnas Hus den 24 april.

Den 31 oktober arrangerades ett möte för finska krigsbarn från regionen tillsammans med föreningen för finska krigsbarn i Göteborg.

Några av besökarna:

11 februari. IOGT-NTO veterangrupp i Borås.

27 mars. Migrationsminister Barbro Holmberg besökte institutet och bekantade sig med verksamheten

1 april. 10 pensionärer från Trandared avlade ett besök.

30 april. Utländska bibliotekarier och biblioteksforskare besökte institutet, bl.a. Mona Fawzi från Bibliotheca Alexandria i Egypten, samt Jane Kawalya och Ruth Nalumaga från Makere University i Uganda.

24 maj. Ca 30 komvux-elever besökte institutet och fick tillfälle att diskutera flyktingfrågor.

20 september. Radio7 gjorde ett program hos Immigrant-institutet.

29 september. En grupp på 15 pensionärer besökte institutet.

14 oktober. Besök från Svenska kyrkan i Borås.

5 november. Besök från Lernia.

10 november. Besök från Borås dövas förening.

11. KANSLI FÖR INVANDRARORGANISATIONER

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre organisationer, Immig-ranternas Riksförbund, Sveriges Invandrarförfattares Förbund och Internationella Konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för såväl organisationerna själva som för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen till att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

12. EKONOMI

Immigrant-institutet erhåller statligt stöd via Statens kulturråd för arkiv, dokumentation och forskning samt ett mindre anslag från Borås kommun för den lokala verksamheten. Anslaget från statens sänktes med 200.000 kr, eller 22% , till 700.000 kr för 2004. Samtidigt krävde staten Invandrarnas Hus på 1,5 miljoner i återbetald moms, en summa större än två års anslaget från staten.

Immigrant-institutets stödfond grundades 1984 i syfte att trygga institutets framtid. Under 2004 avyttrades fonden för att kunna betala fordran på återbetalning av byggmomsen för Invandrarnas Hus. Fondens samlade värde räckte dock inte till för att betala hela fordran och det finns fortfarande kvar ett krav från staten på 425.000 kronor att betala under 2005.

Immigranternas Riksförbund bidrar årligen sedan 1985 till institutets stödfond med en krona per medlem. Det vore välkommet om flera organisationer skulle följa IRF:s exempel.

Immigrant-institutets ekonomiska ställning 2004 framgår av den till verksamhetsberättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

 

IMMIGRANT-INSTITUTET

Årsredovisning räkenskapsåret 2004

Resultatrapport

Intäkter

2003

2004

3010 Medlemsavgifter

9 990,00

8 700,00

3011 Pren. avg. Invandrarrapport

7 250,00

200,00

3012 Försäljning invandrarförlaget

46 477,87

17 622,00

3013 Intäkter kopieringsmaskin

848,00

984,00

3014 Administrationsarvoden

149 586,50

105 050,00

3015 Stödfonden

13 238,50

8 321,00

3018 Donationsmedel

8 780,00

3111 Bidrag till löner

124 266,00

174 946,00

3114 Bidrag till Immigrant-institutet

1 100 000,00

819 100,00

3115 Bidrag kulturprogram

2 883,00

0,00

3510 Intäkter caféet

21 305,00

4 561,00

3800 Övriga rörelseintäkter

42 097,92

46 409,68

3810 Extraordinära intäkter

180,00

61 535,00

Summa intäkter

1 526 902,79

1 247 428,68

Kostnader

4020 Bokhandeln

-6 423,50

-3 731,50

4510 Kostnader caféet

-13 346,00

-5 643,50

5010 Löner anställda

-524 772,00

-579 273,00

5019 Uppl löner

0,00

96 000,00

5090 Justering semesterskuld

0,00

34 437,00

5531 Resekostnader

-22 602,50

-17 135,50

5610 Arbetsgivaravgifter

-156 948,00

-114 324,00

5710 Personalförsäkringar

-22 827,00

-34 680,00

6010 Lokalkostnader

-466 560,00

-315 000,00

6090 Övriga lokalkostnader

-1 716,00

-5 219,00

6410 Förbrukningsinventarier

-575,00

-12 245,25

6460 Förbrukningsmaterial

-11 534,00

-18 951,00

6550 Övriga administrativa kostnader

-11 109,25

-1 435,15

6730 Bokföringskostnader

-16 687,00

-14 517,00

6760 Biblioteket

-1977,00

-480,00

6770 Internet kostnader

-56 395,00

-63 480,00

6800 Telefon och porto

-39 800,50

-19 198,00

7171 Representation

0,00

-492,00

7200 Reklam och PR

-3 574,00

-4 208,00

7310 Försäkringspremier

-15 146,00

-15 684,00

7690 Diverse övriga kostnader

290,00

-1 500,85

7694 Donation

-8 000,00

7910 Avskrivning inventarier

-6 420,00

-31 045,75

8010 Utdelning andelar

26 596,65

8 880,00

8021 Ränteintäkter

111,76

0,41

8150 Räntekostnader leverantörssk.

-78,00

0

8092 Avyttring värdepapper

628 624,92

8120 Räntekostnader

-172,60

-149,00

8190 Övriga finansiella kostnader

-1 952,00

-2 492,50

8191 Andel av resultat i Invandrarnas Hus

-5 950,34

-723 769,00

Summa kostnader

-1 367 567,28

-1 216 711,67

Årets resultat

159 335,51

30 717,01

Immigrant-institutet

Balansrapport

ingående balans

utgående balans

2004-01-01

2004-12-31

Tillgångar

1010 Kassa

461,00

461,00

1020 Postgiro

3924,99

408,68

1040 Checkkonto

8,72

0,00

1042 Bank

3 352,08

779,54

1050 Bank övriga konto

622,10

102,51

1055 SEB

334,10

0,00

1210 Kundfordringar

2 110,00

3 320,00

1390 Interimsfordringar

7 782,00

58 619,00

1440 Övriga fordringar

24 690,00

0,00

1441 Andel Invandrarnas Hus

94 489,46

-629 279,54

1442 Fordran Invandrarnas Hus

6 838,00

912 916,10

1510 Lager

20 000,00

20 000,00

1620 Fonder/stödfond

315 621,58

0,00

1625 Aktier/donation

151 800,00

151 800,00

1820 Inventarier

32 654,00

73 785,00

Summa tillgångar

664 688,03

592 912,29

Skulder & Eget kapital

2110 Leverantörsskulder

0,00

-13497,25

2320 Upplupna semesterlöner

-83 577,00

-49 140,00

2321 Upplupna löner

-96 000,00

0,00

2330 Upplupna arbetsgivaravgifter

-12 268,00

0,00

2331 Sociala avgifter på semesterskuld

-58 937,00

-31 263,00

2390 Övriga interinskulder

0,00

-51 406,00

2445 Skattekonto

-33,00

-75,00

2510 Personalens källskatt

-15 420,00

-21 493,00

2749 Lån från andra långivare

0,00

-2 106,50

Summa skulder

-266 235,00

-168 980,75

2910 Eget kapital

-207 617,52

-366 953,03

2920 Stödfond

-1 500,00

3738,50

2930 Permanenta medlemmar

-30 000,00

-30 000,00

2999 Redovisat resultat

-159 335,51

-30 717,01

Summa Skulder & Eget kapital

-664 688,03

-592 912,29

INVANDRARNAS HUS

Resultatrapport

2003

2004

Intäkter

3800 Donationsmedel

9031,00

9000

3810 Hyresintäkter

584 500,00

434 000,00

Summa intäkter

593 531,00

443 000,00

Kostnader

6730 Bokföringskostnader

-8 050,00

-4 002,00

7310 Försäkringspremier

-6 838,00

-7 488,00

7710 Vatten avgift

-3 638,00

-7 597,00

7730 Elektricitet

-146 864,00

-191 369,00

7790 Övriga fastighetskostnader

0,00

-33 777,00

7791 Fastighetsskatt

-470,00

0,00

7921 Nedskrivning byggnaden

-125 000,00

-762 350,00

8020 Ränteintäkter

17,61

0,00

8120 Räntekostnader

-308 498,85

-286 500,00

8121Ränta skattekontot

-9,00

-5,00

8190 Övriga finansiella kostnader

-792,25

0,00

Årets resultat

-6 611,49

-850 088,00

Balansrapport

ingående balans

utgående balans

2004-01-01

2004-12-31

Tillgångar

1042 Föreningssparbanken

1919,60

3259,70

1910 Byggnader

16 571 551,00

17 747 006,00

1939 Nedskrivning nybyggnad

-12 193 154,00

-12 955 504,00

1940 Mark

2 954 666,00

2 954 666,00

Summa tillgångar

7 334 982,60

7 749 427,70

Skulder & Eget kapital

Skulder

2110 Leverantörsskulder

0,00

-275 455,00

2340 Upplupna räntekostnader

-59 687,00

-59 687,00

2390 Övriga interimskulder

0,00

-10 000,00

2730 Lån Marginalen

-4 775 000,00

-4 775 000,00

2740 Amorteringslån Borås kommun

-1 760 000,00

-1 760 000,00

2749 Immigrant-institutet avräkning

-6 838,00

-912 916,00

Summa skulder

-6 601 525,00

-7 793 058,00

Eget kapital

2920 Eget kapital Immigrant-institutet

-100 439,80

-94 489,46

2929 Resultat Immigrant-institutet

5 950,34

723 769,00

2930 Eget kapital Immigranternas Riksförbund

-639 629,29

-711 968,14

2939 Resultat Immigranternas Riskförbund

661,15

126 319,00

Summa eget kapital

-733 457,60

43 630,40

Summa skulder & Eget kapital

-7 334 982,60

-7 749 427,60

IMMIGRANT-INSTITUTET

Budget verksamhetsåren 2005 och 2006

 

 

 

Intäkter

2005

2006

 

 

 

3010 Medlemsavgifter

10 000,00

10 000,00

3012 Försäljning invandrarförlaget

45 000,00

50 000,00

3014 Administrationsarvoden

110 000,00

110 000,00

3015 Stödfonden

10 000,00

10 000,00

3016 Donationsmedel Inv. Hus

9 000,00

10 000,00

3111 Bidrag till löner

335 000,00

335 000,00

3114 Bidrag till Immigrantinstitutet

795 000,00

795 000,00

3115 Internetinkomster

10 000,00

10 000,00

3510 Intäkter caféet

20 000,00

20 000,00

3800 Övriga rörelseintäkter

10 000,00

10 000,00

Summa intäkter

1 354 000,00

1 360 000,00

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

4310 Tryckkostn. Invandrarförlaget

-10 000,00

-10 000,00

4510 Kostnader caféet

-12 000,00

-12 000,00

5010 Löner anställda

-744 000,00

-744 000,00

5531 Resekostnader

-15 000,00

-20 000,00

5610 Arbetsgivaravgifter

-195 000,00

-198 000,00

5710 Personalförsäkringar

-35 000,00

-35 000,00

6010 Lokalkostnader

-315 000,00

-315 000,00

6460 Förbrukningsmaterial

-15 000,00

-20 000,00

6550 Övriga administrativa kostnader

-12 000,00

-20 000,00

6730 Bokföringskostnader

-15 000,00

-16 000,00

6760 Biblioteket

-10000,00

-10 000,00

6770 Internet kostnader

-25 000,00

-30 000,00

6800 Telefon och porto

-25 000,00

-25 000,00

7200 Reklam och PR

-25 000,00

-30 000,00

7310 Försäkringspremier

-10 000,00

-10 000,00

7690 Diverse övriga kostnader

-10 000,00

-15000

7910 Avskrivning inventarier

-5 000,00

-5 000,00

8191 Andel av resultat i Invandrarnas Hus

-190 000,00

-65 000,00

Summa kostnader

-1 668 000,00

-1 580 000,00

 

 

 

Årets resultat

-314 000,00

-220 000,00

Not: Resultatet på 314 000 kr i förlust bygger på de uppgifter och framtidsprognoser som finns tillgängliga vid årsmötet 2005. Det innebär att det egna kapitalet försvinner nästan helt om man inte lyckas få större inkomster under året.

Tillbaka till Immigrant-institutet