IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅRET 2005

 

1. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

En kort presentation av vilka de är som står bakom Immigrant-institutet.

2. Arkiv, bibliotek och museum

Institutet förvaltar en unik samling av litteratur om invandring med över 12000 boktitlar och över 1000 tidskrifter, förutom verk av ett 50-tal invandrade konstnärer.

3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

Institutet arbetar dagligen med att producera bibliografier och kataloger och presentera den nyinkomna litteraturen. Utgivningen i tryckt är mycket begränsad i brist på ekonomiska resurser. Rådgivning till forskare och studerande är ett viktigt dagligt inslag.

4. Internet

Institutet var pionjär i arbetet med internet och är ledande inom sitt verksamhetsområde. Portalen är mer än en kunskapsbank. Portalen bevakar regelbundet alla viktiga källor om invandrare, flyktingar och rasism och är en garanti för tillförlitlighet. Flera nya funktioner har installerats under året. Portalen är högst rankad inom sitt ämnesområde.

5. Utställningar, kulturprogram och andra arrangemang

Förutom permanenta utställningar har en lång rad utställningar och aktiviteter ägt rum under året, både i Borås och på andra orter.

6. Arbete mot rasism

Ökat samarbete med andra organisationer har underlättat arbetet mot rasism under året. Upplysningsverksamheten har fått hög prioritet. Institutets mål är att skapa en mer positiv inställning till invandrare och flyktingar.

7. Projekt

Institutet har engagerat sig för att Sverige ska ratificera FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter. Även andra projekt pågår i samverkan med europeiska organisationer.

8. Representation

Institutet har medverkat i många olika sammanhang under året. I verksamhetsberättelsen anges i huvudsak uppgifter om representation när de anställda eller institutschefen medverkat.

9. Medlemskap i andra organisationer

Institutet är en självständig organisation men medlem i flera andra organisationer och nätverk, och deltar i den gemensamma verksamheten.

10. Invandrarnas Hus som mötesplats

Invandrarnas Hus är en utmärkt mötesplats. Förutom av närstående organisationer så används Invandrarnas Hus av kommunen, regionen och föreningar för möten, konferenser eller debatter.

11. Övrig verksamhet

Flera invandrarorganisationer har sitt kansli i Borås och de administreras av institutet. Det innebär en kvalitetsförbättring för organisationerna och en möjlighet till kontinuitet i arbetet.

12. Ekonomi

Institutets ekonomi är god med hänsyn till det arbete som medlemmarna lägger ner. Däremot är det problematiskt att staten för varje år som går beslutar om sänkt anslag. Fordran från Skatteverket på retroaktiv byggmoms är nu betald till sista kronan. Ca 2,5 miljoner kronor har betalats på 5 år. Likviditeten är dock negativ och året slutade med att lönerna för två av de anställda inte kunde betalas ut på ett halvår.

Immigrant-institutet bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentrum i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller svenska organisationer. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med asyl, migration och rasism. Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus, med verksamhet i hela landet och även internationellt.

 

1. ÅRSMÖTE, STYRELSE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Immigrant-institutets årsmöte ägde rum lördagen den 8 maj 2005.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:.

Ordförande: Jens Allwood, professor

Viceordförande: Leila Pekkala, rektor

Sekreterare: Miguel Benito, lektor

Ledamöter: Viktor Berbyuk, professor

Anki Dellnäs, fil.dr., Göteborgs universitet

Jan Molin, f.d. förvaltningschef

Saul Sagnia, ordförande i INVA-sam,

Cenap Turunc, socionom

Suppleanter:

Ulla Berglindh, universitetslektor

Ihsan Eken, sociolog, företagare

Pirkko Loippo

Ordinarie revisorer:

Jan Köhler, revisor, och Christian Stark, sjöbefäl.

Revisorssuppleanter:

Gun Landin, revisor, och Pentti Käppi.

Medlemmar

Immigrant-institutet har ca 60 enskilt anslutna medlemmar. Det är främst sådana som arbetar med informations- eller dokumentationsverksamhet. Därutöver finns bland medlemmarna flera riksförbund för invandrare (med ca 5 000 medlemmar sammanlagt), ett par organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare.

Immigrant-institutets hedersmedlemmar:

Nenad Andrejević, scenograf, konstnär

Sandor Bergh, f.d. ombudsman

Magnus Mörner, professor emeritus

Theodor Pauckstadt, konstnär, hedersmedlem i styrelsen

Institutschef

Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito, som varit sekreterare i styrelsen sedan 1973. Fram till 1992 har tjänsten varit helt oavlönad. Tjänsten är sedan 1993 avlönad till motsvarande 60% av en heltidstjänst. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar (§10).

Anställda

Under verksamhetsåret har institutet haft följande anställda:

Annikki Nikula-Benito, redaktionssekreterare

Per-Axel Broske, kanslibiträde

Elena Aronescu, bibliotekarie (på halvtid).

Hakija Mustafic, projektanställd (sedan oktober 2004)

Praktikanter

Elena Roccato, från Università Ca'Foscari, Venedig, praktiserade inom Leonardo da Vinci-programmet på institutet under tiden 1 oktober 2004 till och med 18 april 2005.

 

2. ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

Institutets specialbibliotek om invandring omfattar f.n. ca 12.000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

En tredjedel av biblioteket innehåller material om kultur i strikt mening. Över 800 invandrarförfattare är representerade med ca 4.000 olika skönlitterära verk. Vidare finns en omfattande samling litteraturvetenskapliga arbeten. Konst, musik och teater är avdelningar som vuxit i omfång de senaste åren.

Under 2005 har ingen omräkning av beståndet gjorts. Antalet hyllmeter för böcker och rapporter har vuxit från 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 till 180 hyllmeter idag. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker, upptar 58 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen. Därutöver finns 15 hyllmeter med arkivboxar innehållande information om kulturarbetare i det öppna arkivet.

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar eller tidningar som i huvudsak handlar om invandrarfrågor. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter. Antalet hyllmeter för tidskrifterna har ökat på tio år från 72 till 130.

En omfattande samling tidningsklipp (över 150.000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns.

I första hand kommer klippen från de större dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt. Sedan oktober 2003 pågår ett arbete med presentation av dagstidningsartiklar som publiceras online. Användningen av tjänsten har ökat kontinuerligt. Tjänsten flyttades under året till internetadressen immigrant.org och går att använda även retroaktivt med hjälp av en kalender.

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns också. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter.

Samlingen av föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information och annat material med information om eller av invandrare upptar drygt 50 hyllmeter, mer en fördubbling från inflyttningen 1993.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum med kompaktushyllor. Trots att arkivutrymmet nu är fyra gånger större än det institutet hade 1992 är hyllorna redan nu fyllda av material. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer och författare m.m. I arkivet förvaras även litterära arvet från författarna Martin Allwood och dr litt. Karl H. Bolay samt en samling efter violinisten, författaren Jascha Golowanjuk. Karl H. Bolays eget bibliotek har ett rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

Gåvor till biblioteket och arkivet:

Både biblioteket och arkivet har under året 2005 mottagit rikligt med material från föreningar och enskilda givare.

Muséet

Sedan Immigrant-institutet 1993 flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Förutom att man nu har utrymme för flera permanenta utställningar, så finns det möjlighet att visa invandrarkonst. Ett stort antal konstnärer födda utomlands finns representerade i Invandrarnas Hus, med andra ord Sveriges största samling av invandrarkonst.

En lista på konstnärer som är representerade i konstsamlingarna finns i verksamhetsberättelsen för 2003, liksom på Internet, http://www.immi.se/insti/permkonst.htm.

Institutet vill framföra ett tack till alla givare för deras generositet och omtanke.

 

3. DOKUMENTATIONSARBETE OCH UTGIVNINGSVERKSAMHET

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. I och med att arbetet sker kontinuerligt har man ofta glömt att uppmärksamma det. Ett område som lyftes fram vid 2000-års verksamhetsberättelse var den mångfald som invandrade författare representerar. På Immigrant-institutets internetsidor har man nu hunnit dokumentera över 1150 skönlitterära författare. och 150 fackförfattare med inriktning på samhällsvetenskap och humaniora. Denna sista grupp är viktig för att visa invandrarnas aktiva roll i samhället.

Samtidigt ska informationen för alla författare, nya som gamla, hållas så aktuell som möjligt. Det största antalet författare har sin bakgrund i Kurdistan (om man räknar ihop kurderna från de olika länderna), följt av författare från Finland och Iran. Under året har institutet bedrivit ett projekt med stöd från EU:s sociala fond för att registrera författare från Bosnien och arabländer.

Invandrarförlaget - Distribution

Invandrarförlaget gav under året ut två skrifter av Mauricio Aira, Bolivia 2003 - Un pueblo en busca de su identidad och Treinta y tres articulos.

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och för andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Idag finns ett 50-tal förlag representerade med över 350 titlar sammanlagt. Publikationerna är skrivna på 27 olika språk. Den nya interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel finns på <www.immi.se/butik/> . Det är idag möjligt att beställa direkt via internet. Även privatpersoner har numera möjlighet att betala sina inköp direkt via internet.

Miguel Benito medverkar i en europeisk antologi: "Building Europe with new citizens? An inquiry into the civic participation of naturalised citizens and foreign residents in 25 countries" med artikeln "Active civic participation of immigrants in Sweden". Antologin publicerades 2005 online av Universitet i Oldenburg.

 

Online tidskriften Aktuellt om migration

Under 2005 startade utgivningen av en ny vetenskaplig webbtidskrift med namnet Aktuellt om migration, http://www.immi.se/aom/. Tidskriften ersätter Invandrarrapport som utkom under tiden 1973-2001. Under åren 1997-2001 utkomna numren av Invandrarrapport finns tillgängliga på nätet. Adress: http://www.immi.se/ir/. Gamla nummer finns att köpa från kansliet.

En elektronisk diskussionslista "migration" för i första hand forskare och med information om konferenser och forskningsaktiviteter administreras av institutet inom ramen för Sunets diskussionslistor.

Journal of Intercultural Communication

Forskningstidskriften Journal of Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig online på adressen http://www.immi.se/intercultural/. 10 nummer har utkommit hittills.

Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på institutets hemsida. Redaktionen utgörs av forskare verksamma i Danmark, Estland, Finland, Irland, Kina, Malaysia, Norge, Sverige, Sydafrika och USA.

Statistik om besökare till JIC under 2005.

Övrig informationsverksamhet

Institutet besvarar frågor från allmänheten via vanlig post, telefon och e-post. Antalet förfrågningar har ökat successivt och det har blivit allt svårare att hinna svara alla. De mest vanliga frågorna är vilka regler som gäller för att få komma till Sverige, vilka invandrargrupper som finns i Sverige, om språk och om invandrarnas kulturer, islam och den vardagliga diskrimineringen. Man vill också få kontakt med olika personer eller grupper. Skolelever och forskare efterlyser fakta och titlar på böcker eller artiklar inom alla ämnesområden som berör invandrare och flyktingar.

I flera år har man dagligen behövt svara på frågan om adress och telefonnummer till Migrationsverket, eftersom Telia inte hittade Migrationsverket och hänvisade kunderna till oss. Under året kom frågan upp mer sporadiskt tack vare att vi lade in informationen på tre ställen i institutets domän.

 

4. INTERNET

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internetsatsningen gjordes från början i juli 1996 möjlig tack vare samarbete med SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås.

Immigrant-institutet har 2005 även ansvarat för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Immigranternas Riksförbund, IKIS, Internationella konstnärer i Sverige, och SVIFF, Sveriges invandrarförfattares förbund. Innehållet på kultursidorna görs i samverkan med ovan nämnda organisationer.

Statistik över besökare på institutets hemsida 2005

 

Jan*

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Unique visitors

33435

36040

41994

46905

42492

29251

Total web site hits

393581

475430

516157

537807

470352

352640

Webpage views per day

12299

16426

16156

17384

14724

11394

Unique visitors per day

1229

1287

1353

1562

1370

975

Maximum visitors one day

1735

2106

2003

2379

2303

1583

Total domains

3034

3821

4257

4744

4256

3632

Total countries

103

100

107

112

108

98

* avser endast 27 dagar

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Unique visitors

25664

32615

43590

51045

53501

46965

Total web site hits

314390

396711

524550

627603

650283

536959

Webpage views per day

9843

12797

17485

20239

21676

16808

Unique visitors per day

827

1052

1453

1646

1783

1515

Maximum visitors one day

1189

1445

2081

2427

2207

2330

Total domains

3235

3273

4554

5007

5089

4370

Total countries

101

104

107

113

104

101

 

Statistiken för 2005 visar att institutets hemsida www.immi.se besöktes av 483.477 personer. (Året 2004 besöktes institutets domän av 377.830 personer). De mest besökta sidorna 2005 var om interkulturell kommunikation, invandring, rasism, immigranttidskrifter, författare, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Myndigheterna är flitiga användare av institutets internettjänster. För året 2005 får vi följande uppgifter:

Besökta filer

Migrationsverket

Regeringen

Riksdagen

Västra Götlands region

2005

6392

4616

3370

1873

Internetutnyttjandet och besöken till institutets domän har ökat med ca 100% på fem år

 

Statisk över några av subdomänerna

Kampen mot plagiat

Flera myndigheter har försökt plagiera institutets information och presentera den som sin egen.

Under verksamhetsåret 2005 nåddes i Stockholms tingsrätt en förlikning till Immigrant-institutets fördel mellan institutet och Presstödsnämnden om kopieringen av Immigrant-institutets kataloger över invandrar- och minoritets-tidskrifter, som Presstödsnämnden plagierade i oktober 2002 i sin rapport Minoritetsmedier. Målet med nr T7557-05 avslutades med en dom den 19 september. Presstödsnämnden fick betala 80  000 kr till institutet och på sin hemsida under ett års tid publicera följande text:

"Den i Presstödsnämndens skrift Minoriteternas medier, Bilaga D, intagna förteckningen över invandrartidskrifter har baserats på uppgifter som förekommer i Immigrant-institutets kataloger.

Den som önskar använda sig av sammanställningen ombedes kontakta Immigrant-institutet".

Dessvärre publicerade en annan myndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar, i april 2005, katalogen "Minoritetsmedier i Sverige", där delen om invandrartidskrifter också bygger på institutets kataloger och därmed är ett plagiat. En stämningsansökan om dataintrång lämnades till Stockholms tingsrätt i november 2005.

Nyttig fakta

Institutets målsättning är att besökare på institutets portal skall finna en del nyttig fakta. I genomsnitt tittar varje besökare på 12-16 filer medan man i jämförbara domäner enligt Alexa bara tittar på 3-4 filer.

Mängden av information ökar kontinuerligt, allt efter läsarnas egna synpunkter och önskemål. Under 2005 togs hälften av domänen ut på papper. Pärmarna med texten fyller en hyllmeter.

Ett mått på användningen av internet är också det stora antalet epostmeddelanden och förfrågningar som kommer till institutet från hela världen. Ett annat mått är rankingen mellan internettjänster inom området.

Den ranking som gjordes av Alexa under 2005 visade för några i Sverige kända domäner följande siffror :

Ranking enligt Alexa 2005-01-30, 2005-07-20 och 2005-11-01

(Ju lägre siffra i tabellen nedan desto högre ranking i jämförelse med de andra hemsidorna)

 

Domän

2005-01-30

2005-07-20

2005-11-01

Sverige.se

49,771

46,118

44,054

Immigrant-institutet

38,901

53,856

74,755

Migrationsverket.se

69,776

69,395

92,070

Kulturnät Sverige

162,489

171,88

162,065

Integrationsverket.se

721,436

703,023

365,187

Expo

725,41

1,062,636

1,029,731

Levandehistoria

1,280,659

1,165,166

1,199,248

DO

1,270,256

1,797,821

1,507,683

Sverigemotrasism.nu

1,402,227

735,337

1,848,145

Integrationsförvaltningen, Stockholm

1,435,013

1,439,899

3,787,676

quickresponse.nu

1,477,363

No data

4,033,728

Justitiedepartementet sade nej under året till att ge stöd till Immigrant-institutets domän. Rankingen för de två domäner som departementet stödjer, sverigemotrasism och quickresponse ligger längst ner i rankingen och det har de gjort länge.

5. UTSTÄLLNINGAR, KULTURPROGRAM OCH ANDRA ARRANGEMANG

Utställningar :

I institutets café finns en permanent utställning av Sixten Haages "Valloninvandringen".

En annan permanent utställning, "Invandrade kulturarbetare", presenterar både invandrade kulturarbetare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 40-tal invandrarkonstnärer runt om i huset.

"Invandrare i Borås" är en utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås sedan 1600-talet då staden bildades.

Under året startade en ny verksamhet med utställningar av i första hand invandrade konstnärer i den s.k. Internationella hörnan i anslutning till samlingssalen. Följande konstnärer utställde 2005:

23.4-16.5 Paavo Kauhanen.

17-31.5 Mario Kristan.

Jun-sep. Enelia Paz Gómez.

14.10-13.11 Ibolya Csanádi.

Miniutställning i biblioteket:

Noveller skrivna av en politisk fånge i fängelser i Argentina och Uruguay under åren 1976-77.

Kulturprogram, föreläsningar m.m.:

24 jan. Miguel Benito föreläste om invandrarnas kulturer för SPRF avd. 83, en pensionärsförening i Borås.

23 april. Bokens dag. Harry Järv, biblioteksråd och författare berättade under rubriken "Finland i andra världskriget, personliga erfarenheter"om bakgrunden till filmen 'Framom främsta linjen'. Programmet var ett samarrangemang mellan institutet och Finlandssvenska klubben i Göteborg.

25 maj. Direktör Claude Wey, från Centre de documentation sur les migrations humaines Dudelange,Luxembourg, föreläste om "From Luxembourg to Sweden: the migration experience of Jean-Pierre Franck, "direktör" of the "Borås Yllefabriksaktiebolag" 1862-1936". Franck bodde i Borås åren 1913-1936.

22 januari. En hearing om Sveriges asylpolitik anornades i Invandrarnas Hus. Huvudarrangör var Glokala Sjuhärad. Medarrangörer bl.a. Immigrant-institutet, Borås FN-förening, Kyrkornas flyktingrådgivning, Röda Korset, Caroli församling, Interkulturellt resurscentrum, Rädda Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan och Västsvenska nätverket för suicidprevention.

Geza Nagy, Interkulturellt resurscentrum, gjorde en introduktion till den aktuella situationen. Därefter följde en panel med Ingrid Schöler, Röda Korset, Lise-Lotte Risö Bergerlind, överläkare för psykiatrin i Borås. Christina Dahlbring, flyktingsjuksköterska i Borås, Ingemar Gustafsson, SFI-lärare, Ingeborg Sevastik, FARR, Gunnar Eriksson, frivilligarbetare och Lena Sanver, Länderkommittén.

På eftermiddagen arrangerades en ytterligare panel med representanter för de politiska partierna, Rossana Dinamarca (v), Gustav Fridolin (mp), Ulf Sjösten (m), Claes Västerteg (c ), Ann-Marie Ekström (fp), Rosita Runegrund (kd) och Göte Wahlström (s).

Debatten inom panelen och publikens efterföljande frågestund blev livlig och resulterade i en ökad enga-gemang både bland riksdagsledamöterna men också på regional nivå genom bildandet av aktionsgrupper för flyktingamnesti inom Glokala Sjuhärad. Ca 160 personer deltog i hearingen.

26 februari. Finlandssvensk folkmusik från Österbotten. Ett samarrangemang med Finlandssvenska klubben i Göteborg. Gammaldags folkmusik i ny fräsch tappning med 6 skönsjungande violinister Jepodryddona samt Karin Sandqvist och Greger Lindell. Samma dag främträdde gruppen även i St Jakobs kyrka i Göteborg och dagen efter i Bohusläns museum i Uddevalla.

13 november. Institutet var medarrangör för seminariet "Svenska språkets ställning – idag och i framtiden", som Nätverket Språkförsvaret arrangerade i Stockholm med anledning av regeringens språkproposition, "Bästa språket".

18-19 november. Institutet medverkade i Glokal Forum 7 i Borås. Miguel Benito höll ett föredrag om invandrarorganisationernas roll i samhället. Bokbord med presentation av institutet i Borås kulturhus foajé.

29 november och 1 december. SvT:s Västnytt anordnade två kvällar för invandrarföreningarnas företrädare i TV-huset i Göteborg och i Invandrarnas Hus i Borås. Immigrant-institutet medverkade i programmet. Syftet var att i framtiden göra bättre program där invandrarna presenteras som en del av samhället.

11 december. Immigrant-institutet anordnade ett möte i ABF-huset i Stockholm tillsammans med Immigranternas Riksförbund om "Invandrararbetarnas rättigheter och den Europeiska konstitutionen". Man bjöd till diskussion bland invandrarorganisationerna om den europeiska konstitutionens betydelse för invandrarna. Man diskuterade också på vilket sätt vi kan arbeta för att Sverige ska ratificera FN:s nya konvention om invandrararbetarnas rättigheter.

Mässdeltagande:

12-13 mars. Immigrant-institutet deltog i Rinkeby bokmässa.

 

6. ARBETE MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

Immigrant-institutet fortsatte under året med sin upplysningsverksamhet om rasism. Vi föredrar att tala om främlingsfientlighet och diskriminering när det är möjligt. Ett omfattande arbete har lagts ner för att förbättra och utöka informationen via internet. (www.centrummotrasism.se och www.immi.se/rasism/).

Den 9 oktober anordnades ett möte under rubriken "Invandrare, tillgång eller belastning" i samarbete med FAI Borås, LO-facket och ABF. Inbjuden talare var riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay (s).

Den 26 november arrangerade institutet en konferens med rubriken "Invandringens och mångfaldens positiva sidor" i Malmö som ett sätt att motverka rasism genom goda förebilder och positivt tänkande. Medarrangörer: Romskt ungdomsförbund, Immigranternas Riksförbund och INVA-SAM, Helsingborg.

En stor del av kansliets arbete under april och juli var att bemöta allmänhetens kritik mot föreningen Centrum mot rasism i Stockholm, en kritik som felaktigt riktades mot institutet. Institutet har i den mån det varit möjligt försökt svara på allmänhetens frågor, bland annat via gästboken, och bemött kritiken i pressen och annorstädes. Innehållet i pressmeddelandena har dock sällan blivit publicerat som vårt material, men vi har sett en ökad användning av våra källor. Miguel Benito intervjuades i Rapport den 4 april och i Godmorron Sverige den 19 juli om synen på Centrum mot rasism.

 

7. PROJEKT

Immigrant-institutet har fortsatt att engagera sig för att implementera FN:s konvention om invandrarnas rättigheter och se till att Sverige och andra europeiska länder skriver under konventionen. Detta arbete görs i samverkan med det internationella nätverket December 18 med säte i Bryssel.

Institutet deltar i projekt "Alice’s land" inom Culture 2000 tillsammans med det italienska museet Associazione I-Museum Onlus. Carrefour Interculturel Wallone i Belgien, Slovenski etnografski muzej i Slovenien och Ufficcio Scolastico per la Lombardia i Italien.

Det svenska ESF-rådet stödjer institutets projekt om registrering av bosniska kulturarbetare.

Institutet deltar i utbytesprogrammet M.I.M.M.2 inom Leonardo da Vinci med Università Ca ’Foscari i Venedig.

 

8. REPRESENTATION

Här anges endast ett fåtal av de verksamheter där institutets personal företrätt institutet:

21 maj. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog vid Fristads folkhögskolas 125-års jubileum.

1 augusti. Immigrant-institutet medverkade till att företrädare för invandrarorganisationer deltog i Socialstyrelsens utbildningsmöte för personalen.

10 september. Institutet deltog i manifestationen för flyktingamnesti.

17-18 september. Institutet deltog i av Immigranternas Riksförbund arrangerat möte för invandrarorganisationer och av Sveriges invandrarförfattares förbunds möte med författare och konstnärer i Stockholm.

24 oktober. Miguel Benito deltog i konferensen "Kommer någon fjärranfrån" som anordnades av Tema Asyl på Världskolturmuséet i Göteborg.

 

9. MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 30-tal andra migrationscentra från Europa.

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige av Miguel Benito som ordinarie och Annikki Nikula-Benito som suppleant.

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok) av Miguel Benito.

Institutet är från och med 2003 medlem i European Multicultural Foundation med säte i London.

Immigrant-institutet har under året varit medlem i Immigranternas Riksförbund.

Institutet är medlem i Vuxenutbildningsrådet i Borås och har företräts av Miguel Benito. Den 10 maj anordnades ett av rådets möten i Invandrarnas Hus.

Institutet är aktivt i nätverket December 18, med säte i Bryssel och som arbetar för att FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter ska ratificeras av flera länder. Institutet deltar i EPMWR, European Plattform for Migrant Workers Right, som December 18 ansvarar för.

Institutet är också aktivt i Europeiska nätverket för utlänningars rätt till familjeliv, Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, med syfte att stadfästa invandrarnas rättigheter i Europa att bl.a. ta med sig sin familj, som fortfarande inte är tillåtet i vissa länder.

Vidare har institutet regelbundna kontakter med de olika migrationscentra vid de svenska universiteten och med flera migrationsinstitut i olika länder.

 

10. INVANDRARNAS HUS SOM MÖTES- OCH KONFERENSCENTRUM

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för tolerans och förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Utom att institutet har regelbundet öppethållande för allmänheten måndag-fredag och vid arrangemang

höll man öppet bland annat:

24 april Muséernas dag i Borås.

24 september. Författare och konstnärer var inbjudna att bekanta sig med huset och verksamheten.

Immigranternas Riksförbund hade sitt årsmöte i huset den 5 mars och SVIFF (Sveriges invandrarförfattares förbund) samt IKIS (Internationella konstnärer i Sverige) hade sina årsmöten i Invandrarnas Hus den 22 maj.

Några av besökarna:

Besök från utlandet, bl.a. Ingunn Gihle, från Ullevåls universitetssjukhus i Norge, Ph.D. Arne Collen, Saybrook Graduate School of Research Center i Kalifornien och direktör Claude Wey, från CDMH - Centre de documentation sur les migrations humaines Dudelange/Luxembourg.

Gruppbesök av bl.a.:

11 maj. Tillsammans, en kvinnoförening från Malmö.

3 augusti. Bangladeshiska Föreningen Doyel från Stockholm.

5 oktober. Elever från gymnasieskolan i Tranemo med lärare.

5 oktober. 12 personer från Lernia.

17 november. Ca 50 elever och lärare från Humanus utbildning.

23 november. Ca 40 elever och lärare från Lernia.

29 november. En grupp utländska studenter från Högskolan i Borås.

 

11. ÖVRIG VERKSAMHET

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre organisationer, Immig-ranternas Riksförbund, Sveriges Invandrarförfattares Förbund och Internationella Konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för såväl organisationerna själva som för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen till att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

Institutet yttrade sig över Digital-tv-kommissionens informationsförslag liksom över utredningen "Det blågula glashuset" (SOU 2005:56).

12. EKONOMI

Immigrant-institutet erhåller statligt stöd via Statens kulturråd för arkiv, dokumentation och forskning samt ett anslag från Borås kommun för den lokala verksamheten.

Institutet blev momsbefriat 1999. Detta innebar att institutet fick retroaktivt betala 700 000 kr i moms för tiden 1996-1999. Anslaget från staten sänktes samtidigt med ca 175.000 kr från året 2000, och med ytterligare 200.000 kr från och med 2004. Samtidigt krävde staten Invandrarnas Hus på 1,5 miljoner kronor i återbetald byggmoms, en summa större än två års anslag från staten. Under året 2005 betalades den resterande delen, 425.000 kr till staten. Det statliga anslaget för 2005 var på 695 000 kronor.

Immigrant-institutets stödfond grundades 1984 i syfte att trygga institutets framtid. Under 2004 avyttrades

fonden för att betala till staten del av byggmomsen för Invandrarnas Hus.

Borås kommun bidrar förutom med ett direkt stöd på 95 000 kr som redovisas i bokföringen även indirekt med 105 600 kr per år tack vare ett räntefritt lån för fastigheten på 1 760 000 kr. Vidare bidrar Borås kommun med en tjänst värd över 225 000 kr årligen. Det samlade bidraget från Borås kommun motsvarar således ett värde på 425 600 kr årligen.

Immigranternas Riksförbund bidrar sedan 1985 årligen till institutets stödfond med en krona per medlem. Det vore välkommet om flera organisationer skulle följa IRF:s exempel, så att fonden kunde byggas upp på nytt.

I den ekonomiska redovisningen ingår inte de ekonomiska vinster som institutet gör genom att en stor del av arbetet görs ideelt. En uppskattning av medlemmarnas och styrelsens arbete (ca 5 000 timmar à 120 kr/år) ger vid handen att de bidrar med ett värde på ca 600 000 kr per år. Under de gångna 33 åren som institutet har existerat har de ideella insatserna haft en avgörande betydelse och det finns anledning att inte glömma deras värde i ekonomiska termer, då myndigheterna ställer krav på egen finansiering.

Lokalkostnaderna skulle vara ca 1 760 000 kronor per år om institutet skulle hyra lokaler till fortfarande låg marknadshyra i Borås. Motsvarande lokalkostnad i Stockholm skulle vara 3 600 000 kronor per år. Genom att institutet är delägare i fastigheten Invandrarnas Hus stannar lokalkostnaden på ca 360 000 kronor/år.

Sammanfattning av besparingar som bör räknas som egen finansiering men inte ingår i resultaträkningen:

Borås kommunränta 105 600
tjänst 225 000
Besparingar via medlemmarnas frivilliga arbete 600 000
Besparingar tack vare lokaler i Invandrarnas Hus  1 400 000
Summa besparingar 2 330 600

Immigrant-institutets ekonomiska ställning 2005 framgår av den till verksamhetsberättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

Tillbaka till Immigrant-institutet