IMMIGRANT-INSTITUTET

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

EKONOMISK REDOVISNING 2006

 

 

Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås

Tel 033-136070. Fax 03-136075.

E-post: migrant@immi.se

Hemsida: www.immi.se

IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅRET 2006

 

 

1. Inledning

En kort presentation av föreningens syfte och visioner.

2. Arkiv, bibliotek och museum

Institutet förvaltar en unik samling av litteratur om invandring med över 12000 boktitlar och över 1000 tidskrifter, förutom verk av ett 50-tal invandrade konstnärer.

3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

Institutet arbetar dagligen med att producera bibliografier och kataloger och presentera den nyinkomna litteraturen. Utgivningen i tryck är mycket begränsad i brist på ekonomiska resurser. Rådgivning till forskare och studerande är ett viktigt dagligt inslag.

4. Internet

Institutet var pionjär i arbetet med internet och är ledande inom sitt verksamhetsområde. Portalen är mer än en kunskapsbank. Portalen bevakar regelbundet alla viktiga källor om invandrare, flyktingar och rasism och är en garanti för tillförlitlighet. Flera nya funktioner har installerats under året. Portalen är högst rankad inom sitt ämnesområde.

5. Kamp mot plagiat

Den fria Internetinformationen som institutet erbjuder har utnyttjats av vissa myndigheter och berövat institutet både erkännande och ekonomiska resurser. I ett fall har förlikning nåtts mellan myndigheten och institutet, medan ett annat fall ligger hos Svea hovrätt för avgörande.

6. Utställningar, kulturprogram och andra arrangemang

Förutom permanenta utställningar har sex separata konstutställningar, en samlingsutställning och fem mindre konstutställningar ägt rum. Kulturprogram, valdebatter och andra debatter har också anordnats

7. Arbete mot rasism

Ökat samarbete med andra organisationer har underlättat arbetet mot rasism under året. Upplysningsverksamheten har fått hög prioritet. Institutets mål är att skapa en mer positiv inställning till invandrare och flyktingar.

8. Projekt

Institutet har engagerat sig för att Sverige ska ratificera FN:s konvention om invandrarnas (migrant workers) rättigheter. Även andra projekt pågår i samverkan med europeiska organisationer.

9. Representation

Institutet har medverkat i flera olika nationella och internationella sammanhang under året.

10. Medlemskap i andra organisationer

Institutet, som är en självständig organisation, är också medlem i flera andra organisationer och nätverk och deltar aktivt i dessa organisationers verksamhet.

11. Invandrarnas Hus som mötesplats

Förutom av närstående organisationer används Invandrarnas Hus av olika föreningar för möten, konferenser eller debatter.

12. Övrig verksamhet

Flera invandrarorganisationer har sitt kansli i Borås och de administreras av institutet. Det innebär en kvalitetsförbättring för organisationerna och en möjlighet till kontinuitet i arbetet.

13. Ekonomi

Institutets ekonomi har under året 2006 varit ansträngd på grund av myndigheternas orättvisa tilldelning av medel. Fordran från Skatteverket på retroaktiv byggmoms motsvarande ca 2,5 miljoner kronor betalades till sista kronan under föregående verksamhetsår. Under 2006 minskade Kulturrådets engagemang med nära hälften från 695.000 kr till 400.000 kr. Borås stad gjorde en räddningsaktion som till en del kompenserade den minskning av anslaget som berodde på Statens Kulturråd.

14. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

En kort presentation av vilka de är som står bakom Immigrant-institutet.

15. Avslutande ord.

 

1. IMMIGRANT-INSTITUTETS SYFTE OCH VISIONER

Immigrant-institutet bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentrum i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller svenska organisationer. Forskningen skall vara lika oberoende och självständig som vid universiteten. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med asyl, migration och rasism. Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus, men verksamhet i hela landet och även internationellt.

Institutets vision är att fortsätta att kunna verka för en korrekt beskrivning av invandrarnas situation och invandrarnas positiva påverkan på det svenska samhället och på deras hemländer. Här fyller institutets bibliotek och arkiv en viktig roll och förhoppningen är att biblioteket ska fortsätta att vara det i särklass viktigaste inom sitt område i Sverige och i Norden och anlitat av allt fler forskare och organisationer. Likaså vill institutet vara ledande i frågor om invandrarnas deltagande i samhället och i kampen mot diskriminering. Ett erkännande av invandrarnas organisationer på lika villkor är en förutsättning för att visionen ska bli verklighet.

Immigrant-institutet vill också vara ett gott exempel på integration mellan arkiv, bibliotek och museum, något som kulturmyndigheterna ofta skriver om och önskar sig.

 

2. ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

Biblioteket

Institutets specialbibliotek om invandring omfattar f.n. ca 12.000 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

Huvuddelen av materialet utgörs av facklitteratur. Här finns litteratur om biblioteksservice för invandrare, tvåspråkighet, modersmålsundervisning, invandrade kulturarbetare, invandringens och utvandringens historia, inklusive en mindre avdelning om svensk emigration, folkgrupper, sociologiska verk, utlänningslagstiftningen, arbetsmarknaden för invandrare, allmänna verk om in-och utvandring, flyktingar, rasism, barn, äldre och kvinnor, konsumentfrågor, statistik och hälsovård.

En tredjedel av biblioteket innehåller material om kultur i snäv mening. Över 800 invandrarförfattare är representerade med ca 4 000 olika skönlitterära verk. Vidare finns en omfattande samling litteraturvetenskapliga arbeten. Konst, musik och teater är avdelningar som vuxit i omfång de senaste åren.

Under 2006 har ingen omräkning av beståndet gjorts. Antalet hyllmeter för böcker och rapporter har vuxit från 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 till 180 hyllmeter idag, alltså de senaste tretton åren har beståndet dubblerats i relation till det bibliotek som skapades under de tjugo första åren av verksamheten. Detta var möjligt tack vare inflyttningen till det nya Invandrarnas Hus. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker upptar 58 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen. Därutöver finns 15 hyllmeter med arkivboxar innehållande information om kulturarbetare i det öppna arkivet.

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar eller tidningar som i huvudsak handlar om invandrarfrågor. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter. Antalet hyllmeter för tidskrifterna har ökat på tio år från 72 till 130.

En omfattande samling tidningsklipp (över 150 000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns.

I första hand kommer klippen från de större svenska dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt. Sedan oktober 2003 pågår ett arbete med presentation av dagstidningsartiklar som publiceras online. Användningen av tjänsten har ökat kontinuerligt.

Arkivet

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges internationella författarförening och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter.

Samlingen av föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information och annat material med information om eller av invandrare upptar drygt 50 hyllmeter, mer än en fördubbling från inflyttningen 1993. till det nya Invandrarnas Hus.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum med kompaktushyllor. Trots att arkivutrymmet nu är fyra gånger större än det institutet hade 1992 är hyllorna redan nu fyllda av material. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer och författare m.m. I arkivet förvaras även litterära arvet från författarna Martin Allwood och dr litt. Karl H. Bolay samt en samling efter violinisten, författaren Jascha Golowanjuk. Karl H. Bolays eget bibliotek har ett rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

Gåvor till biblioteket och arkivet:

Biblioteket och arkivet mottar regelbundet rikligt med material från föreningar och enskilda givare. Enstaka titlar köps in men det huvudsakliga förvärvet sker genom medlemmarnas medverkan. Institutet tackar hjärtligt alla generösa givare och alla som har hjälpt till att komplettera samlingarna under året 2006.

Muséet

Sedan Immigrant-institutet 1993 flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Förutom att man nu har utrymme för flera permanenta utställningar, så finns det möjlighet att visa invandrarkonst. Ett stort antal konstnärer födda utomlands finns representerade i Invandrarnas Hus, med andra ord Sveriges största samling av invandrarkonst.

En lista över konstnärer som är representerade i konstsamlingarna finns på Internet:

<http://www.immi.se/insti/permkonst.htm>.

 

3. DOKUMENTATIONSARBETE OCH UTGIVNINGSVERKSAMHET

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. I och med att arbetet sker kontinuerligt har man ofta glömt att uppmärksamma det. Ett område som lyftes fram vid 2000-års verksamhetsberättelse var den mångfald som invandrade författare representerar. På Immigrant-institutets internetsidor har man nu hunnit dokumentera över 1200 skönlitterära författare och 150 fackförfattare med inriktning på samhällsvetenskap och humaniora. Den sistnämnda gruppen är viktig för att visa invandrarnas aktiva roll i samhället.

För att förstå hur mycket arbete som lagts ner den senaste tiden måste man ha i åtanke att vid Bok- och biblioteksmässan hösten 1996 visade Immigrant-institutet en lista på 600 författare. Tio år senare är listans längd mer än dubblerad. Uttryckt på annat sätt: på 10 år har vi kunnat dokumentera lika många författare som vi gjorde tidigare på 23 år.

Samtidigt ska informationen för alla författare, nya som gamla, hållas så aktuell som möjligt. Det största antalet författare har sin bakgrund i Kurdistan (om man räknar ihop kurderna från de olika länderna), följt av författare från Finland och Iran. Under första delen av året avslutade institutet ett projekt initierat 2005 med stöd från EU:s sociala fond för att registrera författare från Bosnien och arabländer.

Invandrarförlaget - Distribution

Invandrarförlaget gav under året ut en skrift av Dr J.A. Karunaratne, Tvillingar i Sri Lanka.Skriften är en roman med händelserna förlagda i Sri Lanka.

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Idag finns ett 50-tal förlag representerade med över 300 titlar sammanlagt. Publikationerna är utgivna på 27 olika språk. Den interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel finns på <www.immi.se/butik/> . Det är möjligt att beställa direkt via internet. Även privatpersoner har numera möjlighet att betala sina inköp direkt via Internet om de använder sig av Paynova.

Journal of Intercultural Communication

Forskningstidskriften Journal of Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig online på adressen <http://www.immi.se/intercultural/>. 12 nummer har utkommit hittills.

Journal of Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på institutets hemsida. Redaktionen utgörs av forskare verksamma i Danmark, Estland, Finland, Indien, Irland, Italien, Kina, Malaysia, Norge, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike. Alla artiklarna granskas av två redaktörer innan de publiceras.

Tidskriften var en av de första i Sverige som har publicerats elektroniskt och ingår numera i be-ståndet hos många bibliotek och institutioner runt om i världen. Tidskriften görs helt ideellt utan ekonomiskt stöd från samhället.

Diagram. Statistik om besökare till JICC under 2003-2006 och januari-mars 2007 (den femte stapeln för jan-mar avser 2007).

Online tidskriften Aktuellt om migration

Under 2005 startade utgivningen av en ny vetenskaplig webbtidskrift med namnet Aktuellt om migration, <http://www.immi.se/aom/>. Den nya tidskriften ersätter Invandrarrapport, som utkom under tiden 1973-2001. För närvarande saknar institutet medel för att utge en papperstidning. Gamla nummer finns att köpa från kansliet. De under åren 1997-2001 utkomna numren av Invandrarrapport finns tillgängliga på nätet. Adress: <http://www.immi.se/ir/>..

Inga nummer av Aktuellt om migration kom ut under 2006 i väntan på installation av en ny programvara. Institutet saknar medel och stöd för utgivning av en papperstidning.

 

4. INTERNET

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internetsatsningen gjordes från början i juli 1996 möjlig tack vare samarbete med SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås.

Institutet har 2006 även ansvarat för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Immigranternas Riksförbund, IKIS, Internationella konstnärer i Sverige, och SVIFF, Sveriges internationella författarförening. Innehållet på kultursidorna görs i samverkan med ovan nämnda organisationer.

Informationsverksamhet via internet

En elektronisk diskussionslista "migration" för i första hand forskare och med information om konferenser och forskningsaktiviteter administreras av institutet inom ramen för Sunets diskussionslistor. Anmälan till listan görs via institutets IMER-hemsida.

Institutet besvarar frågor från allmänheten via vanlig post, telefon och e-post. Antalet förfrågningar på elektronisk väg har ökat successivt och det har blivit allt svårare att hinna svara alla. De mest vanliga frågorna är vilka regler som gäller för att få komma till Sverige, vilka invandrargrupper som finns i Sverige, om språk och om invandrarnas kulturer, islam och den vardagliga diskrimineringen. Man vill också få kontakt med olika personer eller grupper. Skolelever och forskare efterlyser fakta och titlar på böcker eller artiklar inom alla ämnesområden som berör invandrare och flyktingar.

Under alla år har många frågat om invandringens kostnader och invandringens negativa konsekvenser. Vi tror att vi har lyckats skapa ökad förståelse för invandrarna för många av frågeställarna.

I genomsnitt kommer 60-70 elektroniska brev per dag till institutets kansli. Av dem innehåller ca 10 brev information om aktiviteter, konferenser, möten, som i regel läggs in i institutets kalender samma dag. Ett 30-tal brev per dag utgörs av frågor som kan besvaras direkt medan ett 10-tal kräver en grundligare utredning innan svar kan ges. Svaren på dessa brev utgör ofta grunden till den utveckling som sker bl.a. i institutets elektroniska encyklopedi om invandrare och flyktingar, som ständigt utökas och uppdateras. Resterande brev hör till den ordinarie korrespondensen angående verksamheten i övrigt.

Debattsida på internet

I maj 2006 öppnades efter visst experimenterande en ny blogg med titeln "Invandring och demokrati" och underrubriken "Debatt och diskussion om invandrare, flyktingar, rasism och diskriminering" med adressen <http://web2.immi.se/blog/> i syfte att öppna en aktuell debattsida. Till dags dato finns 64 poster indelade i sju kategorier, vilket innebär fem debattinlägg i genomsnitt per månad.

Statistik över besökare på institutets hemsida 2006

 

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Unique visitors

48731

46201

49417

45230

49574

33190

27483

34666

44359

53141

52958

44576

Total web site hits

606250

575267

712426

592388

627647

459754

407697

474781

530750

624896

614953

526346

Webpage views per day

19556

19836

22263

19109

19613

15329

13151

15315

17691

19528

19837

16978

Unique visitors per day

1571

1650

1594

1507

1599

1106

886

1127

1495

1714

1765

1447

Maximum visitors one day

2015

2671

2744

2942

2720

2620

1737

1641

2187

2579

2980

2784

Total domains

3953

3912

4073

3921

4044

3310

2898

3244

3912

4180

4436

3615

Total countries

103

104

111

105

112

116

100

108

110

114

114

98 

Statistiken för 2006 visar att institutets hemsida www.immi.se besöktes av 529.526 personer. (Året 2005 besöktes institutets domän av 483 477 personer). Så många som 2980 personer besökte domänen en enda dag. Det dagliga genomsnittet för hela året är 1455 personer. De mest besökta sidorna 2006 var om interkulturell kommunikation, invandring, rasism, immigranttidskrifter, författare, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Av tillgänglig domänstatistik kan man konstatera att kommuner (inkl skolor), universitet och myndigheter tillhör den kategori som oftast använder sig av institutets tjänster.

Myndigheter som inte anser att Immigrant-institutets verksamhet är värd att stödja är själva flitiga användare av institutets internettjänster. För året 2005 och 2006 får vi bl.a. följande uppgifter:

 

Besökta filer på immi.se

Migrationsverket

Regeringen

Riksdagen

Västra Götalands region

2005

6392

4616

3370

1873

2006

4513

7041

3487

1922

 

Statistiken visar att besöken ökar med ca 10% för varje månad i relation till samma månad året innan, med något enstaka undantag. I övrigt följer staplarna skolåret med mindre antal besökare under sommarmånaderna.

I de två följande diagrammen, en för varje halvår, visas tio av de viktigaste avdelningarna i domänen och besöksfrekvensen per månad. Antalet sektioner uppgår annars till ett trettiotal.

Tre avdelningar dominerar: Journal of intercultural communication, som ligger i topp, följd av invandringens encyklopedi och listan över invandrartidskrifter.

 

Diagram: Statistik över några av subdomänerna. Efter Journal of Intercultural Communication är Encyklopedin och Invandrartidskrifter de mest besökta avdelningar.

Nyttiga fakta

Institutets målsättning är att besökare på institutets portal skall finna en del nyttiga fakta. I genomsnitt tittar varje besökare på 10-12 filer medan man i jämförbara domäner enligt Alexa i genomsnitt tittar på 3-4 filer.

Mängden information ökar kontinuerligt, allt efter läsarnas egna synpunkter och önskemål. Under 2005 och 2006 togs huvuddelen av domänen ut på papper. Pärmarna med texterna fyller idag två hyllmeter.

Ett mått på användningen av internet är också det stora antalet epostmeddelanden och förfrågningar som kommer till institutet från hela världen. Ett annat mått är rankingen mellan internettjänster inom området.

Rankning enligt Alexa dels 2006-02-14 och dels 2006-10-27

(Ju lägre siffra i tabellen nedan desto bättre rankning i jämförelse med de andra hemsidorna)

Domän

2006-02-14

2006-10-27

Sverige.se

49,446

42,626

Immigrant-institutet

89,493

194,967

Migrationsverket.se

92,808

119,548

Kulturnät Sverige

266,407

310,959

Integrationsverket

429,768

382,224

Expo

576,605

502,991

Forum för levandehistoria

964,451

1,682,569

DO

1,252,147

3,737,123

Sverigemotrasism

2,205,055

6,542,387

Integrationsförvaltningen, Stockholm

1,288,115

2,451,850

Quickresponse

No data

No Data

Migrationsverket förbättrade sin ställning under året. Annars ligger Immigrant-institutet mycket bra till i relation till övriga domäner inom området. Bakom framgången ligger medlemmarnas starka engagemang för att göra domänen värd att besöka och att komma tillbaka till.

 

5. KAMP MOT PLAGIAT

Flera myndigheter har försökt plagiera institutets information och presentera den som sin egen.

Under verksamhetsåret 2005 nåddes i Stockholms tingsrätt en förlikning till Immigrant-institutets fördel mellan institutet och Presstödsnämnden om kopieringen av Immigrant-institutets kataloger över invandrar- och minoritetstidskrifter, som Presstödsnämnden plagierade i oktober 2002 i sin rapport Minoritetsmedier. Målet med nr T7557-05 avslutades med en dom den 19 september. Presstödsnämnden betalade 80 000 kr till institutet och på sin hemsida under ett års tid publicera följande text:

"Den i Presstödsnämndens skrift Minoriteternas medier, Bilaga D, intagna förteckningen över invandrartidskrifter har baserats på uppgifter som förekommer i Immigrant-institutets kataloger.

Den som önskar använda sig av sammanställningen ombedes kontakta Immigrant-institutet".

Dessvärre publicerade en annan myndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar, i april 2005, katalogen "Minoritetsmedier i Sverige", där delen om invandrartidskrifter också bygger på institutets kataloger och därmed är ett plagiat. En stämningsansökan om dataintrång lämnades till Stockholms tingsrätt i november 2005.

Muntlig förberedelse hölls den 29 maj 2006 i Stockholm. Huvudförhandling hölls den 16 november. Tingsrättens dom förkunnades den 14 december . Tingsrätten ansåg att Immigrant-institutets tidskriftskatalog åtnjöt katalogskydd. Det var dock enligt Tingsrätten i sin ordning att använda sig av institutets katalog bara man ändrade något. Rätten dömde institutet att betala 50 000 kr till staten för motpartens kostnader.

Den negativa delen av domen överklagades till hovrätten i slutet på året. Om domen står sig innebär det att institutets dokumentationsverksamhet inte kan fortsätta trots upphovsrättsskydd då vem som helst har rätt att kopiera materialet, ändra något oväsentligt och publicera det som sitt eget. Viktigt i sammanhanget är att det drabbar alla, universitet, tidningar, företag, opinionsundersökande institut, som trots sin upphovsrätt inte längre kan ta betalt för sina tjänster.

 

6. UTSTÄLLNINGAR, KULTURPROGRAM OCH ANDRA ARRANGEMANG

Utställningar :

I institutets café finns en permanent utställning av Sixten Haages "Valloninvandringen". Utställningen illustrerar på ett föredömligt sätt en invandrargrupps insatser för Sverige. Bland besökarna finns många vallonättlingar.

En annan permanent utställning, "Invandrade kulturarbetare", presenterar både invandrade kulturarbetare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 40-tal invandrarkonstnärer runt om i huset.

"Invandrare i Borås" är ytterligare en permanent utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås sedan 1621 då staden grundades.

Under 2006 hade institutet även följande utställningar:

Separatutställningar av konst:

14-28 februari: Kristin Allwood

1-15 mars: Mario Kristan

16-30 mars: Saber Alipanah

2-17 april: Magdalena Jönnerman

28 april-14 maj: Ibolya Csanádi

24 oktober-året ut: 24 illustrationer av konstnären Sixten Haamer till Estlands nationalepos Kalevipoeg.

Samlingsutställning "Mångfald":

26 augusti-10 oktober: 43 konstnärer ställde ut med två verk var:

Mario Kristan, Kristin Allwood, May Alsalehi, Gabriela Aichholzer-H, Magdalena Jönnerman, Vladimir Briazquine, Jana Jacobsson, Dalia Lopez, Christina Jiglund, Alicja Karlsson, Maija Hellgren, Rosemarie Axelsson, Jennifer Ellis, Jukka Nyström, Aino Stolt-Jönsson, Britt Nyman, Francisco José Blanco, Marija Fazekas, Carmen Chor, Kaarina Manninen, Imre Kazsa, Sayed Khatib, Rosanna Ingolfsdottir, Linda Jarlskog, Raili Perämäki, Micha Rosic, Lishar Eshkoly, Jörgen Salmose, Katalin Szalay, Birgitta Forsberg, Dostana Spasic, Aimo Antero Olsson, Maria Llerena, Angela Elfersson, Istvan Vig, Omer Hodzic, Elizabeth Bäverman, Paavo Kauhanen, Marianne Edelweis, John Svensson, Clara Hedström, Tibor Csikós och Shokrollah Manzoor.

Denna utställning var i sin tur en vandringsutställning som IKIS arrangerade för Mångkulturåret. Andra orter där den visades var Malmö, Göteborg och Sigtuna.. Ett bildspel från utställningen i Malmö går att se via en länk från <http://www.immi.se/ikis>.

Därutöver flera miniutställningar:

1 jan-30 juni: Manuskript av författaren John Argerich, texter skrivna under tiden som politisk fånge i Argentina och Uruguay.

12-27 januari: Ibolya Csanádi.

30 januari-19 februari: Magdalena Jönnerman.

21 februari-8 mars: Paavo Kauhanen.

24 oktober-31 december: fotografier av en invandrarsläkt med rötter i många länder.

Kulturprogram och andra arrangemang.:

Den 18 mars inbjöds medlemmarna till en diskussion om Immigrant-institutets framtid efter Kulturrådets anslagsbeslut den 10 mars.

Den 9 april I samband med Magdalena Jönnermans konstutställning framträdde dels en barngrupp med programmet "Mari Mara Maruschaka" och dels en barnkör under ledning av sångpedagogen Åsa Hagerfors. Barnen kom från Kulturskolan i Sandared.

I samband med Ibolya Csánadis vernisage av hennes konstutställning den 28 april framträdde författaren István Hanyecz med poesiläsning på svenska och ungerska.

7 maj, Muséernas dag i Borås under temat "Muséerna berättar vår historia". Under dagen fick man besöka konstutställningen av Ibolya Csánadi och lyssna och se på en dramakör med barn i åldrarna 9-10 år från Kulturskolan i Borås med programmet "Vi reser jorden runt" under ledning av musikpedagogen Åsa Hagerfors.

Arrangemang tillsammans med andra:

Uppehållstillstånd vad hände sedan?

Den 22 april anordnades ett debattmöte med rubriken "Uppehållstillstånd - vad hände sedan?" med underrubriken "Kan vi undvika flyktingköer vid kommungränserna? En uppföljning femton månader efter asylhearingen."

Bakgrunden till debattmötet var en hearing om asylfrågor som Nätverket Glokala Sjuhärad hade arrangerat hos Immigrant-institutet i januari 2005 med en panel av parlamentariker från samtliga riksdagspartier. Den allmänna frustrationen över godtycklig behandling av asylsökande och den folkliga vreden över urholkningen av en tidigare human svensk flyktingpolitik lockade då 160 personer till hearingen.

Till uppföljningen 2006 inbjöds politiker från Sjuhärad och praktiker i kommunerna till en paneldebatt. Debatten inleddes av Michael Williams, ordförande för FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, och av Seroj Ghazarian, frivilligarbetare i Göteborg. I den åtföljande paneldebatten deltog förutom dessa två, Morgan Hjalmarsson, kommunalråd i Borås, Pelle Pellby, kommunalråd i Mark och Liisa Larsson, Introduktionscenter í Borås. Den allmänna diskussionen inleddes med ett inlägg av riksdagsmannen Gustav Fridolin. Moderator var kyrkoherde Christer Wikner. Ca 100 personer deltog i mötet.

Glokalt forum 7

Den 11 november anordnades i Kulturhuset i Borås ett heldagsarrangemang med många olika program under rubriken "Världens fest - Glokalt Forum 7" med Föreningen Glokala Sjuhärad som huvudarrangör och Immigrant-institutet som en av delarrangörerna. Under dagen diskuterades integration, globalisering och mänskliga rättigheter ur olika synvinklar. Miguel Benito höll ett föredrag om "Varför har vi så svårt att komma överens om vad integration är?"

Valdebatter i samverkan med Immigranternas Riksförbund

Torsdagen den 31 augusti anordnades en valdebatter som vände sig till alla invandrare i Borås stad. Medverkande var politiker från alla partier i fullmäktige:. Lennart Alsing, Vägvalet, Lennart Andreasson, Vänsterpartiet och representant i kommunstyrelsen, Mats Brandt, Centerpartiet, Else Marie Lindgren, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, Anne-Marie Ekström, riksdagsledamot för Folkpartiet, Staffan Falk, Miljöpartiet, Ulf Olsson, kommunalråd för Socialdemokraterna och Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna.

En annan valdebatt anordnades den 9 september för finsktalande i regionen kring Borås och debattörerna var finskspråkiga politiker, Linnea Lehikoinen, Socialdemokraterna, Soili Brunberg, Miljöpartiet, Jaana Isokoski, Vänsterpartiet, Harri Kallio, Vägvalet, Antti Kouhia, Moderaterna och Hannu Sutinen, Folkpartiet. Debattledare var rektor Leila Pekkala.

 

7. ARBETE MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

Immigrant-institutet fortsatte under året med sin upplysningsverksamhet om rasism. Upplysningsverksamheten är nödvändig för att möta felaktig information om invandringen till Sverige. Vi föredrar att tala om främlingsfientlighet, främlingsrädsla och diskriminering när det är möjligt. Ett omfattande arbete har lagts ner för att förbättra och utöka informationen via internet. Institutets främsta idé är att förebygga fördomar genom bemötandet av synpunkter som framförs av främlingsfientliga partier och grupper.

Informationsmaterial har tagits fram som delas ut i samband med besök till institutet eller via möten och konferenser. En enkel presentation av rasism för användning bland medlemmarna finns att tillgå på internet. Där ingår en uppskattad litteraturlista i ämnet, som även kan hämtas elektroniskt via "encyklopedin". En särskild sida om rasism finns på <http:// www. immi.se/rasism/>.

 

8. PROJEKT

Immigrant-institutet har fortsatt att engagera sig för att implementera FN:s konvention om invandrarnas rättigheter och se till att Sverige och andra europeiska länder skriver under konventionen. Detta arbete görs i samverkan med det internationella nätverket December 18 med säte i Bryssel. Inom projektet arbetar institutet dels med information via nätet, dels med egna program där invandrarföreningar och politiker inbjuds att delta.

Ett projekt som genomfördes under året var "Invandringens roll i EU:s framtida utveckling", dels via information på nätet, dels med flera möten i Borås och Stockholm med företrädare för invandrarföreningar. En redovisning av projektet inlämnades till Kommittén för EU-debatt, som hade beviljat 30.000 kr i projektstöd.

Det svenska ESF-rådet stödjer institutets projekt om registrering av bosniska och arabiska kulturarbetare i Sverige. Första delen av projektet avslutades under året.

Institutet deltar i utbytesprogrammet M.I.M.M.2 inom Leonardo da Vinci med Università Ca Foscari i Venedig. Ett nytt samarbete har initierats med utbytesprogrammet M.I.M.M.4.

Ett tidigare samarbete med det europeiska projektet om invandrarnas politiska deltagande med universitetet i Oldenburg, Tyskland, resulterade i ett nytt projekt kring en gemensam europeisk skrift om invandrarna i Europa, där institutschefen Miguel Benito medverkar med en presentation av invandringen i Sverige.

Immigrant-institutet medverkar även indirekt i andra organisationers projekt med bl.a. Internetstöd, forskning och dokumentation. Två sådana är de europeiska projekten European Intercultural Work-place (EIW), vars ämne ligger nära institutets kärnämnen, och Advanced Cultural Mediator Enhancement (ACME), där institutet deltar tillsammans med IRF, Immigranternas Riksförbund, kring frågor om utbildning av interkulturella förmedlare (kulturtolkar).

 

9. REPRESENTATION

Här anges några av de sammankomster där Immigrant-institutet varit representerat:

Den 10-11 februari och den 27-28 november deltog Miguel Benito i EPMWR:s (European Platform for Migrant Workers Rights) möten i Bryssel.

Den 24 februari deltog Miguel Benito i ett möte arrangerat av European Intercultural Workplace om integration och mångfald på arbetsmarknaden, i Göteborg.

Under året deltog Miguel Benito i Vuxenutbildningsrådets möten i Borås. Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Katarina Stark företrädde Immigrant-institutet i ett debattmöte den 7 september i Stockholm "Kultur på lika villkor" arrangerat av Grekiskt kulturcentrum.

Den 23-25 oktober deltog Miguel Benito i konferensen "Expert meeting on Migration Museums" arrangerad av Unesco och IOM (International Organisation of Migration) i Rom i syfte att skapa ett nätverk bland migrationsmuséer i världen. Miguel Benito gjorde en presentation av de svenska förhållandena.

Den 22-23 november deltog Miguel Benito i den årliga IMER-konferensen i Göteborg.

Institutets ordförande Jens Allwood deltog den 23-25 november i den årliga NIC-konferensen i Roskilde med temat "Questions of Power in Intercultural Communication".

 

10. MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 30-tal andra migrationscentra från Europa.

Från och med hösten 2006 ingår Immigrant-institutet i ett nätverk av migrationsmuséer i världen, initierat av Unesco och IOM (International Organisation of Migration).

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige av Miguel Benito som ordinarie och Annikki Nikula-Benito som suppleant.

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok) av Miguel Benito.

Institutet är sedan 2003 medlem i European Multicultural Foundation med säte i London.

Immigrant-institutet har under året varit medlem i Immigranternas Riksförbund.

Institutet är medlem i Vuxenutbildningsrådet i Borås och har företräts av Miguel Benito. Den 10 maj anordnades ett av rådets möten i Invandrarnas Hus.

Institutet deltar aktivt i nätverket December 18, med säte i Bryssel och som arbetar för att FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter ska ratificeras av flera länder. Institutet deltar i EPMWR, European Plattform for Migrant Workers Right, som December 18 ansvarar för.

Institutet ingår i den nationella resursgruppen för European Intercultural Workplace, ett EU-projekt inom Leonardo-programmet.

Institutet är också aktivt i Europeiska nätverket för utlänningars rätt till familjeliv, Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, med syfte att stadfästa invandrarnas rättigheter i Europa att bl.a. ta med sig sin familj, som fortfarande inte är tillåtet i vissa länder.

Vidare har institutet regelbundna kontakter med de olika migrationscentra vid de svenska universiteten och med flera migrationsinstitut i olika länder.

 

11. INVANDRARNAS HUS SOM MÖTES- OCH KONFERENSCENTRUM

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för ökad förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Utom att institutet har regelbundet öppethållande för allmänheten måndag-fredag kl 10-17 och vid arrangemang som utställningar 3 extra timmar på söndagar, höll man även öppet bland annat:

Immigranternas Riksförbund hade sitt årsmöte i huset den 8 april och IKIS (Internationella konstnärer i Sverige) den 20 maj.

Företrädare för flera invandrarorganisationer har under året varit på besök och utnyttjat möjligheten till egna föreningsmöten.

Den 16 februari hade institutet öppet för arbetslösa invandrare i samarbete med FI Terveys / resursikeskus.

Den 25 februari hade man öppet hus med Skrattgympa i samarrangemang med med FI Terveys / resursikeskus och Kultur -75.

Studiebesök

Här nämns bara några av besökarna, huvudsakligen sådana som kommit långväga ifrån.

Den 9-11 januari besöktes institutet av Lasse E. Lindekilde, forskare från European University Institute, Florence, Italien.

CHI-kretsen Delta Kappa Gamma, Nätverket för kvinnliga pedagoger gjorde ett studiebesök.

Den 26 maj besöktes institutet av journalisten Geetesh Sharma, president för Dialogue Society och Kusum Jain, från en organisation som arbetar för kvinnor i Kolkata, Indien. De besökte institutet tillsammans med chefredaktören för tidskriften Uttårapath, Gajendra Ghose.

Den 27 september besöktes institutet av anställda från Enheten för mångkulturell utveckling, Göteborg.

Den 6 oktober besöktes institutet av en forskare från universitet i Bologna, Italien, och två gäster från Bryssel.

Den 25-26 oktober besöktes biblioteket av Margaret Dahlström, forskare från Australien.

Invandrarnas Hus kan hyras av utomstående organisationer. Information om uthyrningen sprids via Borås turistbyrå och Göteborgs kongresscentrum, förutom institutets egen hemsida.

 

12. ÖVRIG VERKSAMHET

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre invandrarorganisationer med nationell spridning, Immigranternas Riksförbund, Sveriges Internationella författarförening och Internationella Konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva som för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen till att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

 

13. EKONOMI

Immigrant-institutet erhåller statligt stöd för arkiv, dokumentation och forskning via Statens kulturråds anslagspost för mångkulturella organisationer samt ett anslag från Borås kommun för den lokala verksamheten.

Institutet blev momsbefriat 1999. Detta innebar att institutet fick betala till staten 2,5 miljoner kronor i retroaktiv moms under 1999-2005 för den tid som institutet varit momspliktigt.

Under 2004 avyttrades Immigrant-institutets stödfond för att möjliggöra betalningarna till staten. Detta betraktas av medlemmarna som en konfiskation av insamlade medel och en mycket orättvis behandling. Denna summa, som undantagits från verksamheten, räknas samtidigt inte in av Kulturrådet som "egen finansiering", vilket den har varit i högsta grad. Likaså utnyttjades statens ekonomiska krav av Västra Götalands region för att inte ge något stöd alls, vilket skulle ha varit det motsatta, hänsyn tagen till att institutet har klarat av kraven på egen hand.

En ny stödfond startades omgående efter att slutbetalningen gjorts i oktober 2005. Under 2006 samlades in 31 498 kronor som en grundplåt för den fortsatta verksamheten. Immigranternas Riksförbund bidrar sedan 1985 årligen till institutets stödfond med en krona per medlem. Det vore välkommet om flera organisationer skulle följa IRF:s exempel.

Borås stad bidrar förutom med ett direkt stöd på 95 000 kr som redovisas i bokföringen även indirekt med motsvarande 105 600 kr per år tack vare ett räntefritt lån på 1 760 000 kr för fastigheten. Vidare bidrar Borås stad med en för institutet gratis tjänst värd över 225 000 kr årligen. Det samlade bidraget från Borås stad motsvarar således ett värde på 425 600 kr eller mer årligen. Året 2006 gav Borås stad dessutom ett extra anslag på 152 000 kr för att kompensera minskningen av det statliga anslaget.

I den ekonomiska redovisningen ingår inte de ekonomiska vinster eller besparingar som institutet gör genom att en stor del av arbetet görs ideellt. En låg uppskattning av medlemmarnas och styrelsens frivilliga arbete (ca 6 000 timmar/år à 140 kr) motsvarar ett värde på ca 840 000 kr årligen. Internetdomäner motsvarande institutets kostar organisationerna och myndigheterna över 2 miljoner kr/år i drift och underhåll. För Immigrant-institutets del stannar de bokförda kostnaderna vid ca 450 000 kr, lönerna inräknade. Besparingen på ca 1,5 miljoner kr utgör den arbetsinsats medlemmarna lägger till. Under de gångna 33 åren som institutet har existerat har de ideella insatserna haft en avgörande betydelse och det finns anledning att inte glömma deras värde i ekonomiska termer, då myndigheterna ställer krav på egen finansiering.

Lokalkostnaderna skulle vara ca 1 760 000 kronor per år om institutet skulle hyra lokaler från privata hyresvärdar även till en låg marknadshyra. Genom att institutet är delägare i fastigheten Invandrarnas Hus stannar lokalkostnaden på ca 360 000 kronor/år. Under 2006 blev lokalkostnaderna så låga som 255 000 kr. Det innebär en egen finansiering motsvarande 1 400 000 kr årligen.

Sammanfattning av ekonomin inklusive besparingar eller annan finansiering som inte ingår i den bokförda resultatrapporten:

 

Bokförda sammanlagda intäkter 2006 1 256 769

- därav bidrag från KuR 400 000 (9,5% av omsättningen)

och direkta bidrag från Borås stad 247 000

Borås stads stöd som bokförs inom stadens budget 330 600

Medlemmarnas frivilliga arbete 840 000

Förmånsvärde för lokalerna i Invandrarnas Hus 1 400 000

Summa 3 827 369

Immigrant-institutets bokförda ekonomiska ställning 2006 framgår av den till verksamhetsberättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

 

14. ÅRSMÖTE, STYRELSE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Immigrant-institutets årsmöte ägde rum lördagen den 23 april 2006.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:.

Ordförande: Jens Allwood, professor

Viceordförande: Leila Pekkala, rektor

Sekreterare: Miguel Benito, lektor

Ledamöter:

Viktor Berbyuk, professor

Anki Dellnäs, fil.dr.

Jan Molin, f.d. förvaltningschef

Saul Sagnia, ordförande i INVA-sam,

Cenap Turunc, socionom

Suppleanter:

Ulla Berglindh, universitetslektor

Ihsan Eken, sociolog, företagare

Pirkko Loippo

Randi Myhre, adjunkt

Ordinarie revisorer:

Jan Köhler, revisor, och Christian Stark, sjökapten.

Revisorssuppleanter:

Gun Landin, revisor, och Pentti Käppi.

Medlemmar

Immigrant-institutet har ca 50 enskilt anslutna medlemmar. Det är främst sådana som arbetar med informations- eller dokumentationsverksamhet. Därutöver finns bland medlemmarna flera riksförbund för invandrare, två organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare, sammanlagt ca 8 000 medlemmar.

Immigrant-institutets hedersmedlemmar:

Nenad Andrejević, scenograf, konstnär

Sandor Bergh, f.d. ombudsman

Magnus Mörner, professor emeritus

Theodor Pauckstadt, konstnär, hedersmedlem i styrelsen

 

Institutschef

Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito, som varit sekreterare i styrelsen sedan 1973. Fram till 1992 har tjänsten som institutschef varit helt oavlönad men är sedan 1993 avlönad till motsvarande 50% av en heltidstjänst. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar (10).

Anställda

Under verksamhetsåret har institutet haft följande anställda:

Annikki Nikula-Benito, redaktionssekreterare (t.o.m. november 2006)

Per-Axel Broske, kanslibiträde

Elena Aronescu, bibliotekarie (på halvtid).

Hakija Mustafic, projektanställd.

 

15. AVSLUTANDE ORD

Som framgår av verksamhetsberättelsen har det varit ett arbetsintensivt år karakteriserat av kulturellt och kunskapsorienterat samhällsengagemang för Immigrant-institutets huvudfrågor. Det nätbaserade arbetet har vidareutvecklats och antalet besökare via webben har ytterligare ökat under året. De dagliga förfrågningarna från allmänheten om migrationsfrågor har varit många och personalen har på bästa sätt delat med sig av tillgänglig information. Under hela året har Immigrant-institutet hållit öppet för allmänheten minst 35 timmar per vecka. Dokumentationscentret har lockat många forskare, och institutets kulturella arrangemang och debattmöten har lockat många besökare. Det nationella och internationella samarbetet om frågor som rör invandring och integration har ytterligare breddats och fördjupats.

Ett varmt tack till alla medlemmar för alla goda insatser under året 2006!

Styrelsen

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter:

Enskilda 200 kr/år (permanent medlem 4.000 kr)

Lokala och regionala föreningar 250 kr/år (permanent medlem 5.000 kr)

Riksorganisationer 500 kr/år (permanent medlem 10.000 kr)

Plusgiro 85 16 07-2, bankgiro 490-6012