IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅRET 2007

 

 

 

  1.  Inledning  

En kort presentation av föreningens syfte och visioner.

  2. Arkiv, bibliotek och museum

Institutet förvaltar en unik samling av litteratur om invandring med över 12000 boktitlar och över 1000 tidskrifter, förutom verk av ett 50-tal invandrade konstnärer.

  3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

Institutet arbetar dagligen med att producera bibliografier och kataloger och presentera den nyinkomna litteraturen. Rådgivning till forskare och studerande är ett viktigt dagligt inslag.

  4. Internet

Institutet var pionjär i arbetet med internet och är ledande inom sitt verksamhetsområde. Portalen är mer än en kunskapsbank. Portalen bevakar regelbundet alla viktiga källor om invandrare, flyktingar och rasism och är en garanti för tillförlitlighet. Portalen är högst rankad inom sitt ämnesområde.

  5. Utställningar, kulturprogram, arrangemang

Förutom permanenta utställningar har flera separata konstutställningar ägt rum. Även kulturprogram och debatter har anordnats.

  6. Arbete mot rasism

Institutets mål är att skapa en mer positiv inställning till invandrare och flyktingar.

  7. Projekt

Flera projekt pågår i samverkan med europeiska organisationer.

  8. Representation

Institutet har medverkat i flera olika nationella och internationella sammanhang under året.

   9. Medlemskap och samverkan med andra institutioner

Institutet, som är en självständig organisation, är också medlem i flera andra organisationer och nätverk och deltar aktivt i dessa organisationers verksamhet.

 10. Invandrarnas Hus, plats för möten och konferenser

Förutom av närstående organisationer används Invandrarnas Hus av olika föreningar för möten, konferenser eller debatter.

 11. Övrig verksamhet

Flera invandrarorganisationer har sitt kansli i Borås och de administreras av institutet. Det innebär en kvalitetsförbättring för organisationerna och en möjlighet till kontinuitet i arbetet.

12. Ekonomi

Institutet har under året arbetat under svåra ekonomiska förhållanden.

13. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

En kort presentation av vilka de är som står bakom Immigrant-institutet.

14. Avslutande ord.

 

 

 

 

1. IMMIGRANT-INSTITUTETS SYFTE OCH VISIONER

 

Immigrant-institutet är en ideell förening som bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara dokumentationscentrum i invandrarfrågor. Ett annat viktigt syfte är att den informationsverksamhet som institutet bedriver inte skall vara dikterad av vare sig myndigheter eller andra organisationer. Forskningen skall vara lika oberoende och självständig som vid universiteten. Samtidigt vill institutet skapa ett nätverk av personer och grupper som arbetar med frågor förknippade med asyl, migration och rasism. Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus, men verksamhet i hela landet och även internationellt.

 

Institutets vision är att fortsätta verka för en korrekt beskrivning av invandrarnas situation och invandrarnas positiva påverkan på det svenska samhället och på deras ursprungliga hemländer. Här fyller institutets bibliotek och arkiv en viktig roll. Likaså vill institutet vara ledande i frågor om invandrarnas deltagande i samhället och i kampen mot diskriminering. Ett erkännande av invandrarnas organisationer på lika villkor är en förutsättning för att visionen ska bli verklighet.

Immigrant-institutet har enligt sina stadgar till uppgift

att främja studiet av relationerna mellan invandrare och svenskar och mellan invandrarna själva och av andra frågor förknippade med emigration och immigration,
att bedriva forskning kring invandrarfrågor,
att söka öka invandrarnas kunskaper om och förståelse för frågor förknippade med invandringen till Sverige,
att informera om invandrarfrågor och medverka vid utformningen av förslag, som siktar till att förbättra relationerna mellan samhället och invandrarna,
att förmedla information genom att ge ut publikationer i tidskrifts- eller/och bokform, ordna kurser samt upplysa om invandrarfrågor i massmedia,
att organisera ett bibliotek, där forskning kan äga rum och litteratur kring invandrare och invandrarfrågor hålls tillgänglig för forskare och andra intresserade,
att söka stimulera debatten kring invandrarfrågor genom de anordnade kurserna och konferenserna och genom att försöka rikta massmedias uppmärksamhet mot dessa frågor.
att vara serviceorgan för invandrarna och deras organisationer, i första hand gentemot de egna medlemmarna,
att stimulera till gåvor och donationer av material, som är av värde för att belysa invandringen till Sverige eller eljest kan öka kunskapen om invandrare och deras ursprungs-länder.

 

Immigrant-institutet är ett gott exempel på integration mellan arkiv, bibliotek och museum, något som kulturmyndigheterna ofta skriver om och önskar sig.

 

2. ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

 

Biblioteket

Institutets specialbibliotek om invandring omfattar f.n. ca 12.500 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

 

Huvuddelen av materialet utgörs av facklitteratur. Här finns litteratur om biblioteksservice för invandrare, tvåspråkighet, modersmålsundervisning, invandrade kulturarbetare, invandringens och utvandringens historia ( inklusive en mindre avdelning om svensk emigration), folkgrupper, sociologiska verk, utlänningslagstiftningen, arbetsmarknaden för invandrare, allmänna verk om in-och utvandring, flyktingar, rasism, barn, äldre och kvinnor, konsumentfrågor, statistik och hälsovård.

 

Antalet hyllmeter för böcker och rapporter har vuxit från 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 till 190 hyllmeter idag (10 hyllmeter under 2007).  Inflyttningen till det nya huset har medfört att biblioteket har fått möjlighet att expandera kraftigt. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker upptar 65 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen. Därutöver finns 16 hyllmeter med arkivboxar innehållande information om kulturarbetare i det öppna arkivet.

 

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter. Antalet hyllmeter för tidskrifterna har ökat på femton år från 72 till 140.

 

En omfattande samling tidningsklipp (över 150 000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns.  I första hand kommer klippen från de större svenska dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt. Sedan oktober 2003 pågår ett arbete med presentation av dagstidningsartiklar som publiceras online. Användningen av tjänsten har ökat kontinuerligt.

 

Arkivet

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges internationella författarförening och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter. Föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information m.m. upptar drygt 50 hyllmeter, mer än en fördubbling från inflyttningen 1993 till det nya Invandrarnas Hus.

 

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum med kompaktushyllor. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer och författare m.m. I arkivet förvaras bl.a. litterära arvet från författarna Martin Allwood och dr litt. Karl H. Bolay samt en samling efter violinisten, författaren Jascha Golowanjuk. Karl H. Bolays eget bibliotek har ett rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

 

Gåvor

 

Institutet tackar för de många gåvor som kommit till biblioteket och arkivet från olika givare under året. Som exempel på gåvor nämns här protokollen från Finska församlingen i Stockholm för tiden 1991-2005, en omfattande samling tidskriftsartiklar (12 hyllmeter) från Kortedala bibliotek och en samling estniska författares i exil i Sverige och i Kanada utgivna verk.

 

En annorlunda gåva skänktes av Gunnar Grip, som producerar ”Linnés plugghäst”, en kopia av den stol Carl von Linné använde när han läste.

 

Muséet

Sedan Immigrant-institutet 1993 flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Ett 40-tal konstnärer födda utomlands finns representerade i Invandrarnas Hus.

 

En lista över konstnärer som är representerade i institutets samlingar finns på webbsidan:

<http://www.immi.se/insti/permkonst.htm>.

3. DOKUMENTATIONSARBETE OCH UTGIVNINGSVERKSAMHET

 

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. Arbetet sker kontinuerligt och det uppmärksammas sällan. Över 1200 skönlitterära författare och 150 fackförfattare med inriktning på samhällsvetenskap och humaniora finns med i databasen. Den sistnämnda gruppen är viktig för att visa invandrarnas aktiva roll i samhället.

 

50 nya författare tillkommer i genomsnitt per år. Samtidigt ska informationen om alla författare, nya som gamla, hållas så aktuell som möjligt. Ungefär 400 författare hinner man gå igenom per år, vilket innebär tre års arbete enbart för revisionen. Den största gruppen författare, 135 till antalet, som registrerats på Immigrant-institutet har sin bakgrund i Iran, följd av 124 författare med bakgrund i Kurdistan, vilket gör institutet till en viktig kunskapskälla i Sverige för den persiska och den kurdiska kulturen.

 

Författarna kommer annars från världens alla hörn, författare med bakgrund i 104 länder ingår i författarlexikonet. Bland författare födda i Sverige av utländska föräldrar finns f.n. 54 författare registrerade.

 

Invandrarförlaget - Distribution

 

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Under året ökade intresset från andra förlag att få vara med på Invandrarförlagets distributionslista. Idag finns ett 50-tal förlag representerade med över 300 titlar sammanlagt. Publikationerna är utgivna på 27 olika språk. Den interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel finns på www.immi.se/butik/. Det är möjligt att beställa direkt via internet. Även privatpersoner har numera möjlighet att betala sina inköp direkt via Internet om de använder sig av Paynova.

 

Journal of Intercultural Communication och andra tidskrifter

 

Forskningstidskriften Journal of Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig  on-line på adressen <http://www.immi.se/intercultural/>. 15 nummer har utkommit hittills, 3 under året 2007. Tidskriften kommer under 2008 att få ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet.

 

Journal of Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på institutets hemsida. Redaktionen utgörs av forskare verksamma i Danmark, Estland, Finland, Indien, Irland, Italien, Kina, Malaysia, Norge, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike. Alla artiklarna granskas av två redaktörer innan de publiceras. Tidskriften är raknad i katagori A av European Science Foundation (ESF).

 

 

Diagram. Statistik om besökare till JICC under 2003-2007 och januari-mars 2008 (den sjätte stapeln

för jan-mar avser 2008).

 

Tidskriften Aktuellt om migration utökades med en omfattande kommenterad bibliografi, där böcker som inkommit till institutet recenserats. Recensionerna täcker åren 2002-2006 och är uppdelade i olika nummer.

 

En ny tidskrift Dituria, som startades av Albansk Kulturcenter "Migjeni" har utkommit elektroniskt genom institutets medverkan och går att hämta via länkar i tidskriftsavdelningen. Tidskriften är på albanska med inslag på svenska.

 

4. INTERNET

 

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internetsatsningen gjordes från början i juli 1996 möjlig tack vare samarbete med kollegium SSKKII vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås.

 

Institutet har 2007 även ansvarat för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Immigranternas Riksförbund (IRF), Internationella konstnärer i Sverige (IKIS), och Sveriges internationella författarförening (SVIFF). Innehållet på kultursidorna görs i samverkan med ovan nämnda organisationer.

 

Informationsverksamhet via Internet

 

Institutet besvarar frågor från allmänheten via vanlig post, telefon och e-post. Antalet förfrågningar på elektronisk väg fortsätter att öka och det har blivit allt svårare att hinna svara alla. De mest vanliga frågorna är vilka regler som gäller för att få komma till Sverige, vilka invandrargrupper som finns i Sverige, om språk och om invandrarnas kulturer, islam och den vardagliga diskrimineringen. Man vill också få kontakt med olika personer eller grupper. Skolelever och forskare efterlyser fakta och titlar på böcker eller artiklar inom alla ämnesområden som berör invandrare och flyktingar.

I genomsnitt kommer 60-70 elektroniska brev per dag till institutets kansli. Ett 30-tal brev per dag utgörs av frågor som kan besvaras direkt medan ett 10-tal kräver en grundligare utredning innan svar kan ges. Svaren på dessa brev utgör ofta grunden till den utveckling som sker bl.a. i institutets elektroniska encyklopedi om invandrare och flyktingar, som ständigt utökas och uppdateras (encyklopedin omfattade 190 termer i slutet av året). Resterande brev hör till den ordinarie korrespondensen angående verksamheten i övrigt.

 

Debattsida   internet

I maj 2006 öppnades en ny blogg med titeln ”Invandring och demokrati” och underrubriken ”Debatt och diskussion om invandrare, flyktingar, rasism och diskriminering” med adressen <http://web2.immi.se/blog/> i syfte att öppna en aktuell debattsida. Till dags dato finns 140 poster indelade i sju kategorier, vilket innebär fem debattinlägg i genomsnitt per månad.

 

Statistik över besökare på institutets hemsida 2007

 

Statistiken för 2007 visar att institutets hemsida www.immi.se besöktes av  577.394 personer. (377.830 personer året 2004, 483.477 personer året 2005 och 529.526 personer året 2006).

Genomsnittet per dag för hela året 2007 är 1582 personer mot 1455 året innan. De mest besökta sidorna 2007 var om interkulturell kommunikation, immigranttidskrifter, encyklopedin, författare, rasism, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

 

Statistiken som finns tillgänglig visar att besöken ökar med ca 10% för varje månad i relation till samma månad året innan, med något enstaka undantag. Besöksfrekvensen följer skolåret med mindre antal besökare under påsken, julen och sommarmånaderna.

 

 

2007

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Total web site hits

599013

563724

621020

521850

598512

527536

550619

538087

518641

568792

545204

485762

Webpage views per day

19323

20133

20032

17394

19306

17584

17761

17357

17288

18348

18173

15669

Unique visitors per day

1626

1771

1697

1626

1724

1355

1284

1378

1590

1824

1804

1684

Maximum visitors one day

2195

3107

3040

1922

3146

2807

2717

3164

1904

2921

2442

2599

Total domains

3875

3985

4270

4038

4128

3492

3318

3477

3836

4381

4237

3800

Total countries

114

115

121

114

118

114

113

110

114

124

117

113

 

 

 

 

Diagram: Statistik över några av subdomänerna. Efter Journal of Intercultural Communication är

Encyklopedin och Invandrartidskrifter de mest besökta avdelningar.

 

5. UTSTÄLLNINGAR, KULTURPROGRAM, ARRANGEMANG

 

Utställningar :

I institutets café finns en permanent utställning av Sixten Haages ”Valloninvandringen”.  Utställningen illustrerar på ett föredömligt sätt en invandrargrupps insatser för Sverige. Bland besökarna finns många vallonättlingar.

 

En annan permanent utställning, ”Invandrade kulturarbetare”, presenterar både invandrade kulturarbetare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 40-tal invandrarkonstnärer runt om i huset.

 

"Invandrare i Borås" är ytterligare en permanent utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås sedan 1621 då staden grundades.

 

 

Under 2007 hade institutet även följande utställningar:

 

Utställningar av konst:

 

18 april – 14 maj Kim von Arx och Jaromir Svozilik, båda från Oslo.

 

17 maj – 30 augusti Nicos Terzis, Rapport till Nikos – konstutställning, med originalillustrationer  till den svenska utgåvan av romanen ”Rapport till Greco” av Nikos Kazantzakis och publicerad av förlaget Provolés. Nicos Terzis är född i Thessaloniki 1961 och utbildad vid Konstakademien i Warsawa

Utställningen anordnades i samarbete med Grekiskt Kulturcentrum, Stockholm

 

9 – 23 september Sakari och Juha Monola, minnesutställning. Båda, far och son, var verksamma i Sjuhäradsbygden.

 

Miniutställningar, bl.a.:

 

1 januari – 31 december Kalevala, samlad illustration av elever från den finskspråkiga skolan i Göteborg.

5 oktober – 31 december Komuniteti shqiptar Borås. Albaner i Borås – kultur, språk och traditioner.

 

Arrangemang i samarbete med andra organisationer:

 

26-27 januari Etniska minoriteter från Kosovo, kan de få skydd som internflyktingar?

 

Kort rapport:

BAKGRUND: Många asylsökande ur etniska minoriteter från Kosovo har under senare år fått avslagsbeslut på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Majoriteten av dessa beslut vilar på bedömningen att de - som internflyktingar i Kosovo eller övriga Serbien - kan få sitt skyddsbehov tillgodosett i hemlandet. Men på vilka grunder vilar myndigheternas bedömning ? Är bedömningen korrekt ? Kan avvisade ur etniska minoritetsgrupper från Kosovo få sitt skyddsbehov tillgodosett som internflyktingar ? I seminarierna deltog över 100 personer, varav c:a 60 på fredagen - personal från Migrationsverket, advokater, representanter för kyrkorna, aktiva i asylkommittéer, SFI-lärare samt från de tre arrangörerna Länderkommittén för f.d. Jugoslavien, Immigrant-Institutet och Föreningen Glokala Sjuhärad.

Fredagen den 26 januari

Från podiet medverkade bland andra influgna gäster från Belgrad - Jasminka Oliveric från serbiska regeringens flyktingkommissariat, UNHCR-representanten John Andrew Young med stor erfarenhet från Serbien och inte minst från Kosovo, Marija Simovic från Länderkommitténs kontor i Belgrad och Zivojin Mitrovic, ordförande från Roma Coordination Center i Belgrad. Alla fyra trötta efter försenad ankomst sedan den tyska passpolisen på Munchens flygplats hållit kvar romske Zivojin - enligt den allmänna tolkningen fördröjdes delegationen från Belgrad på väg till Borås på grund av den romske deltagarens namn! Som seminarieledare medverkade advokat Tryggve Emstedt, Gävle.

 

 

Lördagen den 27 januari

Förintelsens minnesdag tillägnades romer på Balkan. Dessa var offer för nazisternas förintelsepolitik på 1940-talet - vad händer med dem idag ? Dagens föreläsningar belyste den förföljelse som romerna på Balkan fortfarande är utsatta för och fortfarande inte får något skydd gentemot.

Seminariets målsättning var att öka vetskapen kring den förföljelse som fortfarande pågår mot Balkans romer mer än 60 år efter andra världskrigets slut. IRKA CEDERBERG, författare och erkänd romexpert talade om antiziganismen.  POUL SANVER från Länderkommittéen för fd Jugoslavien berättade att romer vandrade in i Kosovo redan på 1400-talet. INGRID SCHIÖLER har arbetat med romer i många år och gjort otaliga resor till rombosättningar i östeuropeiska länder. TRYGGVE EMSTEDT, advokat från Gävle, ordförande i Länderkommittén och Kosovoseminariets moderator, medverkade med en resumé över flyktingmottagandet i Sverige sedan 1990-talets början.

http://www.fredochrattvisa.org/images/artiklar/kosovo07_ingemar-006.jpg

Fredagens panel - fr v seminarieledaren advokat Tryggve Emstedt, Jasminka Oliveric från serbiska regeringens flyktingkommissariat, John Andrew Young UNHCR i Belgrad, Marija Simovic Länderkommittén för fd Jugoslavien och handläggare Ingvar Ideström från Migrationsverket.

Ett avslutande panelsamtal med frågestund avrundade de båda dagarna. I panelen: Maria Al Faris, Irka Cederberg, Lena Sanver, Poul Sanver och Ingrid Schiöler.

(Texten om Kosovo-seminariet av Ingemar Gustafsson. Mer utförlig information finns att hämta från www.glokalasju.org).

I samband med arrangemanget publicerade Immigrant-institutet en ny bibliografi över romer, med fyra avdelningar, förutom en kort lista på webbsidor: allmänt, språk, utbildning och skönlitteratur, med ca 200 titlar.

Den 21 april 2007 anordnades det internationella ACME-mötet i Invandrarnas Hus i Borås inom ACME-projektet. Huvudarrangör var Immigranternas Riksförbund. Flera av de svenska deltagarna var från Immigrant-institutet och Högskolan i Borås. Övriga deltagare kom från institutioner i Italien, Associatione Tante Tinte och Piemonte Orientale University, Frankrike,  Promo Jeunes 49, Portugal, Humana Global,  och Grekland, European Institute for Relations & Cooperation. Huvudinriktningen inom projektet var att samla kunskap om interkulturella förmedlare och föreslå  nya utbildningsplaner på europeisk nivå.

6 juni. ”Vi lyser som guld” en föreläsning om zoroastrier av författarinnan Azar Mahloujian, i samarbete med SVIFF, Sveriges internationella författarförening.

 

10 september. Debattkväll om asylpolitik. Många flyktingar som tidigare erhållit tillfälliga uppehållstillstånd har efter att tillstånden gått ut fått avvisningsbeslut till sina krigshärjade hemländer. Eftersom utvisningarna i en del fall inte kan verkställas, har flyktingarna hamnat i en svår situation där ingen myndighet anser sig ha ansvaret för. Huvudarrangör för debattkvällen var Glokala Sjuhärad.

 

20 september. Seminarium om utbildning för interkulturella arbetsplatser. Arrangör Göteborgs universitet, kollegium SSKKII med stöd av Leonardo da Vinci-programmet och i samarbete med institutet. Deltagarna kom från Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Same same but different, Double Culture i Västra Frölunda, Partner utbildning i Skövde, samt Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö.

 

10 oktober. ”Skall de skickas tillbaka till krig och förstörelse. Debattkväll hos Immigrant-institutet i samverkan med Glokala Sjuhärad och Asylgruppen.

9 november MR-konferensen Gör jämlikhet till verklighet!  i Helsingborg. Huvudarrangör  var den regionala samverkansgruppen för mänskliga rättigheter. Från Immigrant-institutet medverkade Miguel Benito som moderator i en panel om rasism  och KaarloVoionmaa  i panelen om nationella minoriteters modersmål.

22 november.  ”Dolda resurser – situationen på arbetsmarknaden för utrikesfödda i Sjuhärad  Forumdag på Immigrant-Institutet.

 

 

 

Konferencier och moderator Jarl Lindahl öppnade med Göran Sonnevis diktrad :

”Du säger att det är omöjligt men jag vet att du inte kan veta det.”

 

 

ARRANGÖRER:

Föreningen Glokala Sjuhärad,  Immigrant-Institutet och Studieförbundet Vuxenskolan.

- ett 40-tal personer deltog -

 

Claes Bergqvist i Föreningen Glokala Sjuhärad inledde med en statistisk översikt över fördelningen i procent för utrikes födda i respektive kommuner i Sjuhärad.

Gästande:

Ahmed Egal från Södertörns folkhögskola och tidigare Somalia och hans kompanjon och mentor Olle Olsson, likaså Södertörns folkhögskola beskrev folkbildningsverksamheten kring vikten av att ta tillvara udda kvalifikationer som människor födda i andra länder har.

Géza Nagy från Angered, Gårdstens föreningsråd och ”Resurscentrum För Interkulturell Kunskap” föreläste om romer och deras förutsättningar för integration i svensk arbetsmarknad.

Annelie Samuelsson inom Substralprojektet i Borås arbetar med långtidsarbetslösa invandrare.

Avdelningschef Göran Bodenhem, Almedahls Kinna, beskrev situationen på företaget.

Ahti Schemeikka, SIN-förmedlare, Arbetsförmedlingen Borås, beskrev arbetet med Särskild Introduktion för Invandrare.

Lars-Olof Johansson, bonde och fd kommunstyrelsens ordförande i Mark beskrev hur människor från andra länder är dolda resurser som är en stor tillgång.

 

Avslutande panelsamtal mellan Ahmed Egal och Olle Olsson (båda Södertörns folkhögskola),  Géza Nagy (Resurscentrum för Interkulturell Kunskap i Angered), Margareta Lövgren (moderat kommunalråd i Mark) och Kjell Eliasson (vänsterpartistisk fullmäktigeledamot i Västra Götalandsregionen):

 

(Text om “Dolda tillgångar” av Ingemar Gustafsson och Åke Widfeldt. En utförligare presentation kan hämtas från www.glokalasju.org).

 

26 november. Albanskt nationalfirande arrangerat av Albansk Kulturcenter "Migjeni" i samarbete med Immigrant-institutet. Programmet innehöll flera olika kulturyttringar med vuxna och barn och avslutades med servering av albanska specialiteter.

 

6. ARBETE MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

 

Immigrant-institutet fortsatte under året med sin upplysningsverksamhet om rasism. Upplysningsverksamheten är nödvändig för att möta felaktig information om invandringen till Sverige. Vi föredrar att tala om främlingsfientlighet, främlingsrädsla och diskriminering när det är möjligt. Ett omfattande arbete har lagts ner för att förbättra och utöka informationen via internet. Institutets främsta idé är att förebygga fördomar genom bemötandet av synpunkter som framförs av främlingsfientliga partier och grupper.

 

Informationsmaterial har tagits fram som delas ut i samband med besök till institutet eller via möten och konferenser. En enkel presentation av rasism för användning bland medlemmarna finns att tillgå på internet. Där ingår en uppskattad litteraturlista i ämnet, som även kan hämtas elektroniskt via ”encyklopedin”. En särskild sida om rasism finns på <http://www.immi.se/rasism/>.

 

7. PROJEKT

 

Immigrant-institutet har fortsatt att engagera sig för att implementera FN:s konvention om invandrarnas rättigheter och se till att Sverige och andra europeiska länder skriver under konventionen. Detta arbete görs i samverkan med det internationella nätverket December 18 med säte i Bryssel. Inom projektet arbetar institutet dels med information via nätet, dels med egna program där invandrarföreningar och politiker inbjuds att delta.

 

Ett tidigare samarbete med det europeiska projektet om invandrarnas politiska deltagande med universitetet i Oldenburg, Tyskland, resulterade i ett nytt projekt kring en gemensam europeisk skrift om invandrarna i Europa, med titeln ”European immigration, a sourcebook”, där institutschefen Miguel Benito medverkar med en presentation av invandringen i Sverige. Skriften utkom i december 2007.

 

Immigrant-institutet medverkade även indirekt i andra organisationers projekt med bl.a. internetstöd, forskning och dokumentation. Två sådana är de europeiska projekten European Intercultural Work-place (EIW), vars arbetsområde låg nära institutets kärnämnen, och Advanced Cultural Mediator Enhancement (ACME), där institutet deltog tillsammans med IRF,  Immigranternas Riksförbund, kring frågor om utbildning av interkulturella förmedlare (kulturtolkar). Båda dessa projekt avslutades 2007.

 

Under andra hälften av året startade institutet ett projekt med stöd från Västra Götalands region, ”Invandrarorganisationernas roll i Västra Götalands kultur- och sociala liv – gäller lika möjligheter för alla?”. Projektet ska pågå även under första delen av året 2008.

 

8. REPRESENTATION

 

Här anges några av de sammankomster där Immigrant-institutet varit representerat:

Randi Myhre deltog i ACME-mötet i Coimbra, Portugal, för Immigrant-Institutet/Immigranternas Riksförbund den 27-29 januari 2007, som handlade om integration och kulturtolkar/integrationsmentorer/linkworkers i Europa.

Den 27 februari medverkade institutets medlemmar i Glokala Sjuhärads debattkväll om sverigedemokraterna och pressen.

Den 3 mars deltog Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito i en heldagskonferens under temat ”Svenskare än svenskar”, arrangerad av Finlandssvenskarnas förening i Göteborg-

Den 22-23 mars medverkade Miguel Benito i en konferens i Bryssel arrangerad av EPMWR, Europeisk plattform för invandrararbetarnas rättigheter.

Den 17 april deltog Jens Allwood, Randi Myhre, Ulla Berglindh och Miguel Benito som representanter för Immigrant-Institutet på mötet "The Challenge of Immigration" som anordnades av Göteborgs Universitet på Jonsereds herrgård.

Den 23 april deltog Miguel Benito i ett möte med Samdoc, Kulturmötetsgruppen.

Den 22 augusti deltog Miguel Benito i Utlandssvenskarnas parlament, som arrangerades för första gången i Stockholm. Parlamentet lämnade rekommendationer till regeringen om utlandssvenskarnas specifika behov.

Den 27-29 september deltog Annikki Nikula-Benito och Miguel Benito i den årliga AEMI-konferensen, Association of European Migration Institutions, 2007 med temat ”From immigration to integration – documentation and research” samt årsmötet med AEMI, som denna gång ägde rum i Åbo, Finland.

29 november - 1 december deltog Jens Allwood i symposiet Nordic Intercultural Communication (NIC) med temat Changing identities in globalized world, ,  vid universitetet i Vilnius.

5 december deltog Jens Allwood i konferensen ”Intercultural Communication in the Baltic Region”, anordnad i Visby.

Under året har Miguel Benito representerat institutet i det lokala Vuxenutbildningsrådet, med företrädare för vuxenutbildningsarrangörerna i Borås, som sammanträder ca 6 gånger per år.

 

9. MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

 

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 30-tal andra migrationscentra från Europa.

 

Från och med hösten 2006 ingår Immigrant-institutet i ett nätverk av migrationsmuséer i världen, initierat av Unesco och International Organisation of Migration (IOM).

 

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige av Miguel Benito som ordinarie och Annikki Nikula-Benito som suppleant.

 

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok) av Miguel Benito.

 

Institutet är sedan 2003 grundare och medlem i European Multicultural Foundation med säte i London.

 

Immigrant-institutet är medlem i Immigranternas Riksförbund.

 

Institutet är medlem i Vuxenutbildningsrådet i Borås och har företräts av Miguel Benito. Sex  möten hölls under året hos de olika deltagarna.

 

Institutet deltar aktivt i nätverket December 18, med säte i Bryssel och som arbetar för att FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter ska ratificeras av flera länder. Institutet deltar i European Plattform for Migrant Workers Right (EPMWR), som organisationen December 18 ansvarar för. Institutet ansökte den 24 mars om medlemskap i PICUM, med säte i Bryssel.

 

Institutet har ingått i den nationella resursgruppen för European Intercultural Workplace (EIW), ett EU-projekt inom Leonardo-programmet. Projektet avslutades 2007.

 

Institutet är också aktivt i Europeiska nätverket för utlänningars rätt till familjeliv, Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, med syfte att stadfästa invandrarnas rättigheter i Europa att bl.a. ta med sig sin familj, som fortfarande inte är tillåtet i vissa länder.

 

 

10. INVANDRARNAS HUS, PLATS FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER

 

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för ökad förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

 

Utom att institutet har regelbundet öppethållande för allmänheten måndag-fredag kl 10-17 och vid arrangemang som utställningar 3 extra timmar på söndagar, höll man även öppet bland annat i samband med årsmötena för Immigranternas Riksförbund, Finlandssvenska föreningen i Göteborg, Internationella konstnärer i Sverige (IKIS) Sveriges internationella författarförening (SVIFF).

 

Immigranternas Riksförbund höll också sitt sommarmöte, och företrädare för ACME-projektet samlades också i Borås.

 

Under året har olika studiebesök från grupper och enskilda ägt rum, det är vuxenstuderande, grupper av asylsökande, sjuksköterskor, m.m. Antalet besökare uppskattas till ca 2000 personer.

 

Lokalerna i Invandrarnas Hus hyrs även ut till utomstående organisationer. Information om uthyrningen sprids via Borås turistbyrå och Göteborgs kongresscentrum samt viainstitutets egen hemsida.

 

11.  ÖVRIG VERKSAMHET

 

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre invandrarorganisationer med nationell spridning, Immigranternas Riksförbund, Sveriges Internationella författarförening och Internationella Konstnärer i Sverige.

 

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva som för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

 

12. EKONOMI

 

Immigrant-institutet erhöll året 2007 statligt stöd på 200 000 kronor för arkiv, dokumentation och forskning via Statens kulturråds anslagspost för mångkulturella organisationer samt ett anslag på 95 000 kr från Borås kommun för den lokala verksamheten.

 

Den nya stödfonden som startades i oktober 2005 har successivt ökat. Vid slutet av 2007 hade det kommit sammanlagt 44 928 kronor som en grundplåt för den fortsatta verksamheten. Immigranternas Riksförbund bidrar sedan 1985 årligen till institutets stödfond med en krona per medlem. Institutet tackar alla som givit sitt stöd under året. En lista på givare har presenterats på institutets hemsida.

 

I den ekonomiska redovisningen ingår inte de ekonomiska vinster eller besparingar som institutet gör genom att en stor del av arbetet görs ideellt. En låg uppskattning av medlemmarnas och styrelsens frivilliga arbete (ca 6 000 timmar/år ) motsvarar ett uppskattat värde på minst 840 000 kr årligen. Internetdomäner motsvarande institutets kostar andra organisationer och myndigheter över 2 miljoner kr/år  i drift och underhåll. För Immigrant-institutets del stannar de bokförda kostnaderna vid ca 450 000 kr. Besparingen på ca 1,5 miljoner kr utgör den arbetsinsats medlemmarna lägger till. Under alla de 35 åren som institutet har existerat har de ideella insatserna haft en avgörande betydelse och det finns anledning till att inte glömma deras värde i ekonomiska termer, då myndigheterna ställer krav på egen finansiering.

 

Lokalkostnaderna skulle vara på ca 1 600 000 kronor per år om institutet skulle hyra lokaler från privata hyresvärdar även till en låg marknadshyra. Genom att institutet är delägare i fastigheten Invandrarnas Hus stannar lokalkostnaden på ca 532 000 kronor. Det innebär en egen finansiering motsvarande 1 068 000 kr årligen.

 

Sammanfattning av ekonomin inklusive besparingar eller annan finansiering som inte ingår i den bokförda resultatrapporten:

 

Bokförda sammanlagda intäkter 2007                                                                   1 107 887

 - därav bidrag från KuR 200 000 (6,85% av omsättningen och 18,05% av bokförda intäkter)

    och direkta bidrag från Borås stad 95 000 (3,25% av omsättningen och 8,57 av bokförda intäkter)

Medlemmarnas frivilliga arbete                                                                                      840 000

Förmånsvärde för lokalerna i Invandrarnas Hus                                                         1 068 000

Summa omsättning                                                                                                 2 915 887

 

Immigrant-institutets bokförda ekonomiska ställning 2007 framgår av den till verksamhetsberättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

 

13. ÅRSMÖTE, STYRELSE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

 

Immigrant-institutet är en ideell förening. Verksamheten styrs av medlemmarna genom årsmötet och den styrelse som väljs under mötet. Årsmötet 2007 ägde rum lördagen den 5 maj.

 

Vid årsmötet valdes följande styrelse:.

Ordförande: Jens Allwood, professor

Viceordförande:  Leila Pekkala, rektor

Sekreterare: Miguel Benito, lektor

Ledamöter:

Viktor Berbyuk, professor

Randi Myhre, forskare och översättare

Saul Sagnia, integrationssamordnare,

Cenap Turunc, socionom

Suppleanter:

Ulla Berglindh, universitetslektor

Ihsan Eken, sociolog, företagare

Kaarlo Voionmaa

Åke Widfeldt

Ordinarie revisorer:

Jan Molin, fd förvaltningschef, och Christian Stark, sjökapten.

Revisorssuppleant:

Pentti Käppi.

 

Medlemmar

Immigrant-institutets  medlemmar är enskilda, riksförbund för invandrare, organisationer av rikskaraktär samt flera lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare, som representerar sammanlagt ca 8 000 medlemmar.

 

Institutschef

Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito, som varit sekreterare i styrelsen sedan 1973. Fram till 1992 har tjänsten som institutschef varit helt oavlönad men är sedan 1993 avlönad till motsvarande 50% av en heltidstjänst. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar (§10).

 

Anställda

Under verksamhetsåret har institutet haft tre anställda, en bibliotekarie på halvtid, en forskare och en kontorist. Institutet har även tagit emot två asylsökande som praktikanter under ett halvårs tid var.

 

Öppettider

 

Immigrant-institutet har öppet måndag-fredag kl 10-17 hela året, även sommartid, vilket betyder över 250 dagar under året 2007. Därutöver har man öppet vissa kvällar, lördagar och söndagar för olika arrangemang.

14. AVSLUTANDE ORD

 

Som framgår av verksamhetsberättelsen har det varit ett arbetsintensivt år karakteriserat av kulturellt och kunskapsorienterat samhällsengagemang för Immigrant-institutets huvudfrågor. Det nätbaserade arbetet har vidareutvecklats och antalet besökare via webben har ytterligare ökat under året. De dagliga förfrågningarna från allmänheten om migrationsfrågor har varit många och personalen har på bästa sätt delat med sig av tillgänglig information. Under hela året har Immigrant-institutet hållit öppet för allmänheten minst 35 timmar per vecka. Dokumentationscentret har lockat många forskare, och institutets kulturella arrangemang och debattmöten har lockat många besökare. Det nationella och internationella samarbetet om frågor som rör invandring och integration har ytterligare breddats och fördjupats.

 

Ett varmt tack till alla medlemmar för alla goda insatser under året 2007, institutets 35:e verksamhetsår!

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås

E-post: migrant @ immi.se. Hemsida: www. immi. se

Tel 033-136070, fax 033-136075.

Plusgiro: 851607-2, bankgiro 490-6012