IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅRET 2008

 

 

 

 

 

 

1. Inledning

En kort presentation av föreningen och dess syfte och visioner.

2. Arkiv, bibliotek och museum

Institutet förvaltar en unik samling av litteratur om invandring med över 12000 boktitlar och över 1000 tidskrifter, samt konstverk av ett 50-tal invandrade konstnärer.

3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

Institutet arbetar dagligen med att producera bibliografier och kataloger och presentera den nyinkomna litteraturen. Rådgivning till forskare och studerande är ett viktigt dagligt inslag i verksamheten.

4. Internet

Institutet är ledande inom sitt verksamhetsområde. Portalen är mer än en kunskapsbank. Portalen bevakar regelbundet alla viktiga källor om invandrare, flyktingar och rasism och är en garanti för tillförlitlighet..

5. Utställningar, kulturprogram, arrangemang

Förutom permanenta utställningar har flera tillfälliga del utställningar, kulturprogram och debatter anordnats under året.

6. Arbete mot diskriminering och rasism

Institutets mål är att skapa en mer nyanserad bild av invandring, invandrare och flyktingar, öka delaktigheten i samhället och främja positiva relationer genom ökad kunskap.

7. Projekt

Flera projekt pågår i samverkan med europeiska organisationer.

8. Representation

Institutet har medverkat i flera olika nationella och internationella sammanhang under året.

9. Medlemskap och samverkan med andra institutioner

Institutet, som är en självständig organisation, är också medlem i flera andra organisationer och nätverk och deltar aktivt i dessa organisationers verksamhet.

10. Invandrarnas Hus, plats för möten och konferenser

Förutom av närstående organisationer används Invandrarnas Hus av olika föreningar för möten, konferenser eller debatter.

11. Övrig verksamhet

Flera invandrarorganisationer har sitt kansli i Borås och de administreras av institutet. Det innebär en kvalitetsförbättring för organisationerna och en möjlighet till kontinuitet i arbetet.

12. Ekonomi

Institutet har under året arbetat under svåra ekonomiska förhållanden.

13. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

En kort presentation av vilka de är som står bakom Immigrant-institutet.

14. Avslutande ord.

1. IMMIGRANT-INSTITUTETS SYFTE OCH VISIONER

Immigrant-institutet är en ideell förening som bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara ett dokumentations- och forskningscentrum kring invandrarfrågor. En viktig aspekt är att institutets informations- och forskningsverksamhet inte ska dikteras av myndigheter eller andra organisationer, utan ska vara lika oberoende och självständig som vid universiteten.

Immigrant-institutet verkar för en korrekt beskrivning av invandrarnas situation och invandrarnas positiva påverkan på det svenska samhället och på deras ursprungliga hemländer. Här fyller institutets bibliotek, arkiv, museum och kulturverksamhet möjlighet till positiva synergieffekter.

Institutet strävar efter att vara ledande i frågor om invandrarnas deltagande i samhället och i kampen mot diskriminering och bygger upp nätverk och kunskapsforum för frågor förknippade med asyl, migration, delaktighet och rasism.

Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus, men verksamhet i hela landet och även internationellt.

Immigrant-institutet har enligt sina stadgar 3 till uppgift

att främja studiet av relationerna mellan invandrare och svenskar och mellan invandrarna själva och av andra frågor förknippade med emigration och immigration,
att bedriva forskning kring invandrarfrågor,
att söka öka invandrarnas kunskaper om och förståelse för frågor förknippade med invandringen till Sverige,
att informera om invandrarfrågor och medverka vid utformningen av förslag, som siktar till att förbättra relationerna mellan samhället och invandrarna,
att förmedla information genom att ge ut publikationer i tidskrifts- eller/och bokform, ordna kurser samt upplysa om invandrarfrågor i massmedia,
att organisera ett bibliotek, där forskning kan äga rum och litteratur kring invandrare och invandrarfrågor hålls tillgänglig för forskare och andra intresserade,
att söka stimulera debatten kring invandrarfrågor genom de anordnade kurserna och konferenserna och genom att försöka rikta massmedias uppmärksamhet mot dessa frågor.
att vara serviceorgan för invandrarna och deras organisationer, i första hand gentemot de egna medlemmarna,
att stimulera till gåvor och donationer av material, som är av värde för att belysa invandringen till Sverige eller eljest kan öka kunskapen om invandrare och deras ursprungs-länder.

Immigrant-institutets vision är ett samhälle utan fördomar, diskriminering och rasism där alla behandlas jämlikt oavsett ursprung.

 

2. ARKIV, BIBLIOTEK, OCH MUSEUM

Biblioteket

Institutets specialbibliotek om invandring omfattar f.n. ca 12.500 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

Huvuddelen av materialet utgörs av facklitteratur. Här finns litteratur om biblioteksservice för invandrare, tvåspråkighet, modersmålsundervisning, invandrade kulturarbetare, invandringens och utvandringens historia ( inklusive en mindre avdelning om svensk emigration), folkgrupper, sociologiska verk, utlänningslagstiftningen, arbetsmarknaden för invandrare, allmänna verk om in-och utvandring, flyktingar, rasism, barn, äldre och kvinnor, konsumentfrågor, statistik och hälsovård.

Antalet hyllmeter för böcker och rapporter har vuxit från 80 vid inflyttningen till Invandrarnas Hus 1993 till 194 hyllmeter idag. Inflyttningen till det nya huset har medfört att biblioteket har fått möjlighet att expandera kraftigt. 130 hyllmeter utgör huvudavdelningen med litteratur om migration och invandrare i dess olika aspekter. Avdelningen för kulturarbetare, författare, konstnärer och musiker upptar 65 hyllmeter, eller en tredjedel av samlingen. Därutöver finns 16 hyllmeter med arkivboxar innehållande information om kulturarbetare i det öppna arkivet.

Tidskriftsavdelningen omfattar över 1000 titlar, varav övervägande delen är s.k. invandrar- och minoritetstidningar. Av tidskrifterna är ca 200 s.k. kulturtidskrifter. Antalet hyllmeter för tidskrifterna har ökat på sexton år från 72 till 140.

En omfattande samling tidningsklipp (över 150 000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns. I första hand kommer klippen från de större svenska dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt. Sedan oktober 2003 pågår ett arbete med presentation av dagstidningsartiklar som publiceras online. Användningen av tjänsten har ökat kontinuerligt.

Arkivet

Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges internationella författarförening och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter. Föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information m.m. upptar drygt 50 hyllmeter, mer än en fördubbling från inflyttningen 1993 till det nya Invandrarnas Hus.

Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum med kompaktushyllor. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer och författare m.m. I arkivet förvaras bl.a. litterära arvet från författarna Martin Allwood och dr litt. Karl H. Bolay samt en samling efter violinisten, författaren Jascha Golowanjuk. Karl H. Bolays eget bibliotek har ett rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

Gåvor

Institutet tackar för de många gåvor som kommit till biblioteket och arkivet från olika givare under året. En särskild gåva kom från PIKO, Portugisiska kvinnors förening.

Muséet

Sedan Immigrant-institutet 1993 flyttade till det nya Invandrarnas Hus har museiverksamheten ökat stadigt. Ett 40-tal konstnärer födda utomlands finns representerade i Invandrarnas Hus.

En lista över konstnärer som är representerade i institutets samlingar finns på webbsidan:

<http://www.immi.se/insti/permkonst.htm>.

 

3. DOKUMENTATIONSARBETE OCH UTGIVNINGSVERKSAMHET

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. Arbetet sker kontinuerligt och det uppmärksammas sällan. Över 1250 skönlitterära författare och 170 fackförfattare med inriktning på samhällsvetenskap och humaniora finns med i databasen. Den sistnämnda gruppen är viktig för att visa invandrarnas aktiva roll i samhället.

50 nya författare tillkommer i genomsnitt per år. Samtidigt ska informationen om alla författare, nya som gamla, hållas så aktuell som möjligt. Ungefär 400 författare hinner man gå igenom per år, vilket innebär tre års arbete enbart för revisionen. Den största gruppen författare, 135 till antalet, som registrerats på Immigrant-institutet har sin bakgrund i Iran, följd av 124 författare med bakgrund i Kurdistan, vilket gör institutet till en viktig kunskapskälla i Sverige för den persiska och den kurdiska kulturen.

Författarna kommer annars från världens alla hörn, författare med bakgrund i 104 länder ingår i författarlexikonet.

I boken European Immigration, a sourcebook, publicerad av Ashgate december 2007 presenteras migrationen i 25 europeiska länder. Kapitlet om immigrationen till Sverige är skrivet av Miguel Benito.

Invandrarförlaget - Distribution

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Idag finns ett 50-tal förlag representerade med över 300 titlar sammanlagt. Publikationerna är utgivna på 27 olika språk. Den interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel finns på www.immi.se/butik/. Det är möjligt att beställa direkt via internet. Även privatpersoner har numera möjlighet att betala sina inköp direkt via Internet om de använder sig av Paynova.

Journal of Intercultural Communication och andra tidskrifter

Forskningstidskriften Journal of Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig on-line på adressen <http://www.immi.se/intercultural/>. 18 nummer har utkommit hittills, varav 3 under året 2008. Tidskriften erhöll 2008 ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet och en ny plattform har förberetts och tas i bruk under 2009.

Journal of Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på institutets hemsida. Redaktionen utgörs av forskare verksamma i Danmark, Estland, Finland, Indien, Irland, Italien, Kina, Malaysia, Norge, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike. Alla artiklarna granskas av två redaktörer innan de publiceras. Tidskriften är rankad i kategori A av European Science Foundation (ESF).

Tidskriften Aktuellt om migration utökades med en omfattande kommenterad bibliografi, där böcker som inkommit till institutet recenserats. Recensionerna täcker åren 2002-2006 och är uppdelade i olika nummer.

Tidskriften Dituria, som utges av Albansk Kulturcenter "Migjeni" har utkommit elektroniskt genom institutets medverkan och går att hämta via länk på tidskriftsavdelningen. Tidskriften är på albanska med inslag på svenska.

4. INTERNET

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internetsatsningen började redan i juli 1996.

Institutet har 2008 även ansvarat för internetsidorna för flera organisationer, bl.a. Immigranternas Riksförbund (IRF), Internationella konstnärer i Sverige (IKIS), och Sveriges internationella författarförening (SVIFF). Innehållet på kultursidorna görs i samverkan med ovan nämnda organisationer.

Informationsverksamhet via Internet

Institutet besvarar frågor från allmänheten via vanlig post, telefon och e-post. Antalet förfrågningar på elektronisk väg fortsätter att öka och det har blivit allt svårare att hinna svara alla. De mest vanliga frågorna är om vilka regler som gäller för att få komma till Sverige, vilka invandrargrupper som finns i Sverige, om språk och om invandrarnas kulturer, islam och den vardagliga diskrimineringen. Man vill också få kontakt med olika personer eller grupper. Skolelever och forskare efterlyser fakta och titlar på böcker eller artiklar inom alla ämnesområden som berör invandrare och flyktingar.

I genomsnitt kommer 50-60 elektroniska brev per dag till institutets kansli. Ett 30-tal brev per dag utgörs av frågor som kan besvaras direkt medan ett 10-tal kräver en grundligare utredning innan svar kan ges. Svaren på dessa brev utgör ofta grunden till den utveckling som sker bl.a. i institutets elektroniska encyklopedi om invandrare och flyktingar, som ständigt utökas och uppdateras (encyklopedin omfattade 190 termer i slutet av året). Resterande brev hör till den ordinarie korrespondensen angående verksamheten i övrigt.

Debattsida på internet

I maj 2006 öppnades en blogg med titeln "Invandring och demokrati" och som har fått underrubriken "Immigrant-institutets tankesmedja" med adressen <http://www.immi.se/debatt/>. Posterna är indelade i sju kategorier med fem debattinlägg i genomsnitt per månad.

Statistik över besökare på institutets hemsida 2008

Statistiken för 2008 visar att institutets hemsida www.immi.se hade 725 621 besökare. (529.526 besökare året 2006 och 577.394 besökare året 2007)). Domänen flyttades till nya webbhotell två gånger under året, först i slutet av maj och sedan i slutet av december, vilket resulterade med att ett antal dagars statistik föll bort.

Genomsnittet per dag för hela året 2008 är 2018 besök mot 1582 året innan. De mest besökta avdelningarna 2008 var om interkulturell kommunikation, immigranttidskrifter, encyklopedin, författare, rasism, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Statistiken som finns tillgänglig visar att besöken ökar med flera procent för varje månad i relation till samma månad året innan, med något enstaka undantag. Besöksfrekvensen följer skolåret med mindre antal besökare under påsken, julen och sommarmånaderna.

 

 

 

 

 

2008 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj*

Unique visitors

52049

51767

53909

59640

46350

Total web site hits

589983

575580

601464

585595

480716

Webpage views per day

19031

19847

19402

19519

17804

Unique visitors per day

1679

1785

1799

1988

1854

Maximum visitors one day

2364

2476

2205

2352

2329

Total domains

4109

4310

4174

4420

3640

Total countries

113

121

123

127

122

*25 dagar

 

2008

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Total Hits

541097

497937

542553

630890

675043

654700

543724

Total Files

348535

319106

357645

425050

458762

458397

377515

Total Pages

250953

229789

229633

251472

285563

273091

240954

Total Visits

75910

62934

54838

64988

71630

70567

60639

Total countries

143

131

132

139

137

138

130

Total Unique Sites

39584

33151

33738

41739

45533

47294

40900

Total Unique URLs

5870

5991

6173

6229

6390

5897

6025

Total Unique Referrers

4557

4363

4565

4779

5154

5056

4856

Total Unique User Agents

2388

2416

2380

2673

2773

2878

2746

2008

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Hits per Day

18036

16062

17501

21029

21775

21823

17539

Files per Day

11617

10293

11536

14168

14798

15279

12177

Pages per Day

8365

7412

7407

8382

9211

9103

7772

Visits per Day

2530

2030

1768

2166

2310

2352

1956

Max visits one day

3239

2807

2116

2782

2822

2839

3019

 

 

 

 

 

 

5. UTSTÄLLNINGAR, KULTURPROGRAM, ARRANGEMANG

Utställningar :

I institutets café finns en permanent utställning , Sixten Haages "Valloninvandringen". Utställningen illustrerar på ett föredömligt sätt en invandrargrupps insatser för Sverige. Bland besökarna finns många vallonättlingar.

En annan permanent utställning, "Invandrade kulturarbetare", presenterar både invandrade kulturarbetare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 40-tal invandrarkonstnärer runt om i huset.

"Invandrare i Borås" är ytterligare en permanent utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås sedan 1621 då staden grundades och fram till året 2000.

Under 2008 hade institutet även följande utställningar:

Utställningar av konst:

11 februari 4 april. Illustrationer av konstnären Erik Haamer till Estlands nationalepos Kalevipoeg.

12 april 11maj. Utställning av medlemmar i IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Utställningen var ett led i institutets 35-års jubileum och IKIS 30-års jubileum. De deltagande konstnärerna var

Saber Alipanar, Kristin Allwood, Ibolya Csanadi, Mila Drunecka, Mario Kristan, Ingrid och Ronald Miller samt Alfredo Mosella.

10-31 maj. Separatutställning av Luis Deza.

20-26 augusti. Sima Sardarzahi och Hassan Yadgarzadeh, båda direkt från Baluchistan , Iran, utställde egen konst. Utställningen arrangerades i samarbete med Baluchiska föreningen i Borås. Under utställningen arrangerades den 23 augusti även ett seminarium om baluchisk kultur följd av en konsert med folkmusik med en musikgrupp från Stockholm och Oslo.

17 oktober. Två iranska kostnärer, Nina Kamali och Marjam Hasanpour, utställde sina verk. De visade både folklig iransk konst med förankring i den iranska traditionen och modern grafik. I samband med utställningen föreläste konstsociologen Arjang Farhikhtah om "Folklig Kultur och Folkbildning". Föreläsningen och utställningen arrangerades I samarbete med Iranska föreningen, Glokala Sjuhärad och Studieförbundet Vuxenskolan.

Miniutställningar, bl.a.:

1 februari 4 april utställning om Kosova av Albansk Kulturcenter "Migjeni" i Borås.

I samband med överlämnandet av material från PIKO, Portugisiska kvinnors förening anordnades en mindre utställning och i institutets bibliotek har ytterligare miniutställningar anordnats.

Kulturprogram:

Den 5 mars arrangerades en författarafton med Lars Wikander, med boken "Skuggan av Zofia", en reportage om en polsk flykting som dog 1945 kort efter ankomsten till Sverige, som utgångspunkt.

Den 3 december anordnades ett föredrag med journalisten och författaren Torkel Ivarsson med temat "Präst i Kina och i Sjuhärad Anders Elgqvist, en Linnés efterföljare", där Ivarsson berättade om sin bok "Solen blodröd".

Arrangemang i samarbete med andra organisationer:

Round Table

Den 15 november arrangerade institutet en "Round Table on the political participation of immigrants and their impact in the elections to the European Parliament" i samarbete med The European Multicultural Foundation. Huvudmedverkande var Tara Mukherjee, ordförande i European Multicultural Foundation, London, Peter Simkovic, från Center for support and development of human potential, Banska Bystrica, Slovakia, Olavi Koivukangas, chef för the Institute of Migration i Åbo, Finland, och Miguel Benito, chef för Immigrant-institutet, Borås. Ett antal forskare och politiker var inbjudna.

Människan i asylprocessen

Den 22 november arrangerade Glokala Sjuhärad en hearing om Människan i asylprocessen med underrubriken Personnummer=människovärde? Har asylprocessen blivit rättssäker?

Många, och mycket erfarna deltagare hade församlats, en hel del med flera decenniers ideellt arbete med flyktingar och asylsökande bakom sig. Mötesarrangörerna var, förutom Glokala Sjuhärad, Kyrkornas studieförbund Bilda, Kyrkornas flyktingrådgivning och Immigrant-institutet.

Föreläsarna var Anne Sjögren, Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, Ingeborg Sevastic, Flyktinggruppernas Asylkommittéer, Hans Neumayer, Elmo Leather AB, Anders Sunddqvist Rådgivningsbyrån för asyl i Stockholm samt professor emeritus Göran Melander, tidigare ordförande vid Wallenberg-institutet i Lund. Hearingen avslutades med en paneldebatt där även riksdagsledamöterna Ulf Nilsson (fp), Peter Rådberg (mp), Hans Linde (v) och Göte Wahlström (s) deltog tillsammans med övriga föreläsare.

Hearingen med ca 100 deltagare från Sjuhärad och regionen avslutades med en lista med frågor till Migrationsverket, som verket sedermera besvarat. Svaren finns tillgängliga via Glokala sjuhärads hemsida. Foto: Claes Bergqvist

Övriga kulturprogram:

5 oktober. Finlandssvenskt musikevenemang med nordiska inslag. Finska seniordanser visades av medlemmar i Marks finska förening. Från Vasa i Finland deltog Singsby Spelmän med finlandssvenskt fokmusik. Programmet avslutades med låtar och visor framförda av Sabina Henriksson.

10 december. Iransk kväll i samarrangemang med Iranska föreningen i Borås och Glokala Sjuhärad. Amin Beik, Osborn Holmstrand och Parvin Radjabi berättade om förtryck i dagens Iran och hur det gestaltar sig även för iranier bosatta utomlands.

 

6. ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH RASISM

Immigrant-institutet fortsatte under året med sin upplysningsverksamhet om rasism. Upplysningsverksamheten är nödvändig för att möta felaktig information om invandringen till Sverige. Vi föredrar att tala om främlingsfientlighet, främlingsrädsla och diskriminering i stället för rasism när det är möjligt. Ett omfattande arbete har lagts ner för att förbättra och utöka informationen via internet. Institutets främsta idé är att förebygga fördomar genom bemötandet av synpunkter som framförs av främlingsfientliga partier och grupper.

Informationsmaterial har tagits fram som delas ut i samband med besök till institutet eller via möten och konferenser. En enkel presentation av rasism för användning bland medlemmarna finns att tillgå på internet. Där ingår en uppskattad litteraturlista i ämnet, som även kan hämtas elektroniskt via "encyklopedin". En särskild sida om rasism finns på <http://www.immi.se/rasism/>.

 

7. PROJEKT

Invandrararbetarnas rättigheter

Immigrant-institutet har fortsatt att engagera sig för att implementera FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter och se till att Sverige och andra europeiska länder skriver under konventionen. Detta arbete görs i samverkan med det internationella nätverket December 18 med säte i Bryssel. Inom projektet arbetar institutet dels med information via nätet, dels med egna program där invandrarföreningar och politiker inbjuds att delta.

Invandrarorganisationernas roll

Under andra hälften av 2007 startade institutet ett projekt med stöd från Västra Götalands region, "Invandrarorganisationernas roll i Västra Götalands kultur- och sociala liv gäller lika möjligheter för alla?". Projektet avslutades i mars 2008 och en rapport lämnades sedan till regionen. I projektet ingick en enkät som skickades till alla invandrarföreningar i regionen.

Inom projektet arrangerades ett möte med invandrarföreningar den 1 mars i Angered, där enkätens resultat presenterades. Geza Nagy, Cenap Turunc och Miguel Benito ledde diskussionen om invandrarföreningarnas roll i samhället ur olika synvinklar.

 

Hedersrelaterat våld

Med stöd från Länsstyrelsen i Östergötland anordnade institutet en föreläsning och en konferens om hedersrelaterat våld. Som föreläsare den 23 februari deltog sociologen Soleyman Ghasemiani under rubriken "Hedersvåld, vad vi behöver veta och hur vi kan bemöta det". Görel Johansson, företrädare för kvinnojouren i Borås, presenterade jourens verksamhet. Mer än 35 personer deltog.

Den 19 april anordnades konferensen "Hedersrelaterat våld". Inbjudna talare var Sara Mohammad från föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime och Rasool Awla, från nätverket Män mot hedersförtryck. Ett 30-tal deltagare från olika orter var med.

I projektet ingick även utökningen av Immigrant-institutets internetsidor med en egen sida om hedersrelaterat våld. Sidan ingår nu som en del i verksamheten och uppdateras alltefter med nya uppgifter.

Bibliotek för alla

Sedan oktober 2008 medverkar Immigrant-institutet i det tvååriga Grundtvig-projektet ESME, European Strategy for Multicultural Education, som ingår i programmet för livslångt lärande. Ett pilotbibliotek ska utses i Göteborg under 2009 där ett lokalt mångkulturellt brukarråd med boende och bibliotekarier startas upp för att erbjuda mångkulturella/interkulturella aktiviteter i syfte att öka möjligheten till integration, delaktighet och informellt lärande bland de boende i området.

I projektet medverkar förutom institutet flera organisationer i Europa, Verein Aktion Mitarbeit i Dornbirn, Österrike, Multicultural Centre i Prag, Tjeckien, Stadtbücherei Frankfurt am Main (Stadsbiblioteket), Tyskland, och SAT 3, Social Architecture Team Three, i Graz, Österrike. Första mötet arrangerades i Dornbirn den 28-30 oktober.

 

8. REPRESENTATION

Här anges några av de sammankomster där Immigrant-institutet varit representerat:

Jens Allwood representerade institutet vid Vetenskapsrådets konferens om elektroniska tidskrifter i oktober 2008.

12 november. Miguel Benito deltog i IMER-förbundets årsmöte i Göteborg.

27-28 november. Miguel Benito deltog i konferensen Migrationsforskning vad är det? , som Migrationsverket anordnade tillsammans med Malmö Hogskola och ERF, European Refugee Fund, i Helsingborg. Under konferensens andra dag föreläste Miguel Benito om invandrarorganisationer i Sverige. Föreläsningen finns tillgänglig på ERFs hemsida.

4-6 december. Jens Allwood deltog i NIC 2008, den 15de Nordiska nätverkskonferensen i Reykjavík, Island, under rubriken "Cultures in Translation".

13 december. Miguel Benito representerade Sverige i ett evenemang i Barcelona med anledning av den internationella invandrardagen. Dagen arrangerades av regionregeringen Generalitat de Catalunya. Miguel Benito var inbjuden att medverka tillsammans med en representant för Tysklands regering i förbundslandet Nordrhein-Westfalen och en representant för Catalunyas regering. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter kring och lära om integration i olika invandringsländer. Miguel Benitos presentation finns tillgänglig på spanska.

 

9. MEDLEMSKAP OCH SAMVERKAN MED ANDRA INSTITUTIONER

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 30-tal andra migrationscentra från Europa.

Från och med hösten 2006 ingår Immigrant-institutet i ett nätverk av migrationsmuséer i världen, initierat av Unesco och International Organisation of Migration (IOM).

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige av Miguel Benito som ordinarie och Annikki Nikula-Benito som suppleant.

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok).

Institutet är sedan 2003 grundare och medlem i The European Multicultural Foundation med säte i London. The European Multicultural Foundation förlade sitt årsmöte till Invandrarnas Hus i Borås den 14-16 november med en hearing öppet för alla den 15 november.

Immigrant-institutet är medlem i Immigranternas Riksförbund.

Institutet är medlem i Vuxenutbildningsrådet i Borås. Fyra möten hölls under året.

Institutet deltar aktivt i nätverket December 18, med säte i Bryssel och som arbetar för att FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter ska ratificeras av flera länder. Institutet deltar i European Plattform for Migrant Workers Right (EPMWR), som organisationen December 18 ansvarar för.

Institutet ansökte den 24 mars om medlemskap i PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants med säte i Bryssel.

Institutet är också aktivt i Europeiska nätverket för utlänningars rätt till familjeliv, Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, med syfte att stadfästa invandrarnas rättigheter i Europa att bl.a. ta med sig sin familj, som fortfarande inte är tillåtet i vissa länder.

Nordiskt samarbete

Immigrant-institutet samarbetar med stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet  och företaget Habberstad Management i Norge samt Foreningen Nydansker i Danmark för att skapa ett nordiskt kunskapsforum för mångkulturellt arbetsliv och innovation.

 

10. INVANDRARNAS HUS, PLATS FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för ökad förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Utom att institutet har regelbundet öppethållande för allmänheten måndag-fredag kl 10-17 och vid arrangemang som utställningar 3 extra timmar på söndagar, höll man även öppet bland annat i samband med årsmötena för Immigranternas Riksförbund, den 5 april, och med Sveriges internationella författarförening (SVIFF, den 24 maj.

Under året har olika studiebesök från grupper och enskilda ägt rum, vuxenstuderande, grupper av asylsökande, sjuksköterskor, m.m. Antalet besökare2008 uppskattas till ca 2200 personer.

Lokalerna i Invandrarnas Hus hyrs även ut till utomstående organisationer. Information om uthyrningen sprids via Borås turistbyrå och Göteborgs kongresscentrum samt via institutets egen hemsida.

Några studiebesök som exempel:

5 februari. 30 elever från gymnasieskolan Fenix i Vaggeryd.

14 februari och 26 maj. Borås invandrarråd sammanträder i Invandrarnas Hus. Under mötet ges tillfälle för institutschefen att presentera verksamheten. En rundvandring anordnas också.

20 mars. Elever från ett kommunalt gymnasium i Halmstad.

25 mars. Besök från projektet Mannakraft.

24 augusti. Två forskare från Nepal besöker institutet.

3 september. Ett 20-tal medlemmar i föreningen Gamla Västerhovare har möte och får en presentation av institutets verksamhet med rundvandring.

 

11. ÖVRIG VERKSAMHET

Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre invandrarorganisationer med nationell spridning, Immigranternas Riksförbund, Sveriges Internationella författarförening och Internationella Konstnärer i Sverige.

Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva och för Immigrant-institutet. Organisationerna har stora fördelar av institutets breda kontaktnät och tekniska resurser. Institutet i sin tur får fina tillfällen att kontinuerligt följa upp invandrarnas och flyktingarnas behov och önskemål i det svenska samhället.

 

12. EKONOMI

Immigrant-institutet erhöll i mars 2008 ett statligt stöd på 80 000 kronor via Statens kulturråds anslagspost för mångkulturella organisationer, som under ansökans gång ändrades till interkulturella organisationer.

Institutets aktuella ekonomi bygger i huvudsak på projektbidrag. Bidragsgivare har varit Länsstyrelsen i Östergötland, Vetenskapsrådet, Västra Götalands region och i liten utsträckning Borås kommuns kulturnämnd.

Den nya stödfonden som startades i oktober 2005 har successivt ökat. Fram till slutet av 2008 hade det inkommit sammanlagt 53 769 kronor som en grundplåt för den fortsatta verksamheten. Immigranternas Riksförbund bidrar sedan 1985 årligen till stöd för institutet med en krona per medlem. En lista på givare har presenterats på institutets webbsida. Trots dåliga tider blev avkastningen från fonderna en viktig inkomstkälla under 2008.

I den ekonomiska redovisningen ingår inte de ekonomiska vinster eller de besparingar som institutet gör genom att huvuddelen av arbetet görs ideellt. En låg uppskattning av medlemmarnas och styrelsens frivilliga arbete (ca 6 000 timmar/år) motsvarar ett uppskattat värde på minst 840 000 kr årligen. Internetdomäner av institutets storlek kostar andra organisationer och myndigheter över 2 miljoner kr/år i drift och underhåll. Under alla de 36 åren som institutet har existerat har de ideella insatserna haft en avgörande betydelse och det finns anledning till att inte glömma deras värde i ekonomiska termer, när myndigheterna ställer krav på egen finansiering.

Lokalkostnaderna skulle kunna vara på ca 1 600 000 kronor per år om institutet skulle hyra sina lokaler från privata hyresvärdar även till en låg marknadshyra. Borås kommun hyr baracker för skolorna till ett pris av 3 450 000 kr/år för motsvarande yta som institutet har. Institutets lokalkostnad stannar på ca 559 000 kronor (och en intäkt på 118 388 kr som delägare). Det innebär en egen finansiering eller besparing motsvarande 2 891 000 kr årligen. Räknat enbart för den yta som används för det dagliga arbetet, biblioteket, arkivet och kanslilokalerna blir besparingen 1 511 000 kr.

Sammanfattning av ekonomin inklusive besparingar eller annan finansiering som inte ingår i den bokförda resultatrapporten:

Omsättning 2008 enligt bokföringen 1 220 825

- därav bidrag från Kulturrådet 80 000 (6,5% av omsättningen)

Medlemmarnas frivilliga arbete, den lägre nivån 840 000

Förmånsvärde för lokalerna i Invandrarnas Hus, den lägre nivån 1 511 000

Summa omsättning 3 571 825

Immigrant-institutets bokförda ekonomiska ställning 2008 framgår av den till verksamhetsberättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

 

13. ÅRSMÖTE, STYRELSE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA

Immigrant-institutet är en ideell förening. Verksamheten styrs av medlemmarna genom årsmötet och den styrelse som väljs under mötet. Årsmötet 2008 ägde rum söndagen den 11 maj.

Vid årsmötet valdes följande styrelse:.

Ordförande: Jens Allwood, professor

Viceordförande: Leila Pekkala, rektor

Sekreterare: Randi Myhre, forskare och översättare

Ledamöter:

Miguel Benito, lektor

Viktor Berbyuk, professor

Gabriel Jatta, integrationssamordnare

Cenap Turunc, socionom

Suppleanter:

Ulla Berglindh, universitetslektor

Saul Sagnia, närområdets utvecklare,

Åke Widfeldt, fredsforskare

Ordinarie revisorer:

Jan Molin, fd förvaltningschef, och Christian Stark, sjökapten.

Revisorssuppleant:

Pentti Käppi.

Medlemmar

Immigrant-institutets medlemmar är enskilda, riksförbund för invandrare, organisationer av rikskaraktär samt lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare, som sammanlagt representerar ca 7 000 personer.

Institutschef

Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito, som varit sekreterare i styrelsen sedan 1973. Fram till 1992 har tjänsten som institutschef varit helt oavlönad men var sedan 1993 avlönad till motsvarande 50 % av en heltidstjänst. Från och med maj 2008 är tjänsten som institutschef åter oavlönad. Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar (10).

Anställda

Under verksamhetsåret har institutet haft anställda, förutom instituschefen på halvtid januari-april, en bibliotekarie på halvtid, en forskare under januari-april, och en kontorist under januari-september. Institutet har även tagit emot en asylsökande som praktikant under hela året. En arbetspraktikant på deltid från Borås kommun togs emot under mars-maj.

I brist på ekonomiska resurser tvingades institutet säga upp de avlönade anställningarna både för institutschefen och för forskartjänsten. SKTF stämde Immigrant-institutet för brott mot uppsägningslagen och krävde ersättning för forskaren. SKTF drog tillbaka stämningsansökan när de fick klart för sig att uppsägningen gjorts helt korrekt och enligt lagen om anställningsskydd. Tingsrätten dömde SKTF att betala för institutets rättegångskostnader.

Öppettider

Immigrant-institutet har öppet måndag-fredag kl 10-17 hela året, även sommartid, vilket betyder över 250 dagar under året 2008. Därutöver har man öppet vissa kvällar, lördagar och söndagar för olika arrangemang.

 

14. AVSLUTANDE ORD

Som framgår av verksamhetsberättelsen har 2008 varit ett arbetsintensivt år karakteriserat av kulturellt och kunskapsorienterat samhällsengagemang för Immigrant-institutets huvudfrågor. Det nätbaserade arbetet har vidareutvecklats och antalet besökare via webben har ytterligare ökat under året. De dagliga förfrågningarna från allmänheten om migrationsfrågor har varit många och personalen har på bästa möjliga sätt delat med sig av tillgänglig information. Under hela året har Immigrant-institutet hållit öppet för allmänheten minst 35 timmar per vecka. Dokumentationscentret har lockat många forskare, och institutets kulturella arrangemang och debattmöten har även de lockat många besökare. Det nationella och internationella samarbetet om frågor som rör invandring och integration har ytterligare breddats och fördjupats.

Hovrättsförhandlingar i målet mot Styrelsen för psykologiskt försvar om dataintrång och brott mot upphovsrättslagen avslutades den 31 mars i Stockholm. Hovrätten fastställde tingsrättens dom, vilket kostade institutet 68 000 kr i rättegångskostnader och 11 000 kr i ränta. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd. Det är alltså fritt att kopiera andras verk. Processen har av naturliga skäl tagit mycket tid i anspråk men inte hindrat att den dagliga verksamheten har fortsatt i samma takt som tidigare.

Den 15 januari 2008 fyllde institutet 35 år. Ett varmt tack till alla medlemmar för alla goda insatser under året 2008, institutets 36:e verksamhetsår!

Styrelsen

Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås

E-post: migrant @ immi.se. Hemsida: www. immi. se

Tel 033-136070, fax 033-136075.

Plusgiro: 851607-2, bankgiro 490-6012