IMMIGRANT-INSTITUTETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR ÅRET 2009

 

1. Inledning

En kort presentation av föreningen och dess syfte och visioner.

2. Skapande av interkulturella mötesplatser

a) Utställningar, kulturprogram, arrangemang

Förutom permanenta utställningar har flera tillfälliga utställningar, kulturprogram och debatter anordnats under året.

b) Internet

Portalen är mer än en kunskapsbank. Den bevakar regelbundet alla viktiga källor om invandrare, flyktingar och rasism och är en garanti för tillförlitlighet.

c) Representation

Institutet har medverkat i flera olika nationella och internationella sammanhang under året.

d) Invandrarnas Hus, plats för möten och konferenser

Invandrarnas Hus används av olika föreningar för möten, konferenser eller debatter.

3. Arbete mot diskriminering och rasism

Institutets mål är att skapa en mer nyanserad bild av invandring, invandrare och flyktingar, öka delaktigheten i samhället och främja positiva relationer genom ökad kunskap.

4. Forskning och utveckling

a) Arkiv, bibliotek och museum

Institutet förvaltar en unik samling av litteratur om invandring med över 12000 boktitlar och över 1000 tidskrifter, samt konstverk av ett 50-tal invandrade konstnärer.

b) Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

Institutet arbetar dagligen med att producera bibliografier och kataloger och presentera den nyinkomna litteraturen. Rådgivning till forskare och studerande är ett viktigt dagligt inslag i verksamheten.

5. Samverkan och administration

a) Administrativt stöd

Flera invandrarorganisationer har sitt kansli i Borås och de administreras av institutet. Det innebär en kvalitetsförbättring för organisationerna och en möjlighet till kontinuitet i arbetet.

b) Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda

En kort presentation av vilka de är som står bakom Immigrant-institutet

c) Ekonomi

Institutet har under året arbetat under svåra ekonomiska förhållanden.

d) Medlemskap och samverkan med andra institutioner

Institutet, som är en självständig organisation, är också medlem i flera andra organisationer och nätverk och deltar aktivt i dessa organisationers verksamhet.

6. Avslutande ord.

1. IMMIGRANT-INSTITUTETS SYFTE OCH VISIONER

Immigrant-institutet är en ideell förening som bildades i januari 1973 av invandrare och invandrarföreningar med syfte att vara ett dokumentations- och forskningscentrum kring invandrarfrågor. En viktig aspekt är att institutets informations- och forskningsverksamhet inte ska dikteras av myndigheter eller andra organisationer, utan ska vara lika oberoende och självständig som vid universiteten.

Immigrant-institutet verkar för en korrekt beskrivning av invandrarnas situation och invandrarnas positiva påverkan på det svenska samhället och på deras ursprungliga hemländer. Här fyller institutets bibliotek, arkiv, museum och kulturverksamhet möjlighet till positiva synergieffekter.

Institutet strävar efter att vara ledande i frågor om invandrarnas deltagande i samhället och i kampen mot diskriminering och bygger upp nätverk och kunskapsforum för frågor förknippade med asyl, migration, delaktighet och rasism.

Immigrant-institutet har sitt säte och kansli i Borås i Invandrarnas Hus, men verksamhet i hela landet och även internationellt.

Immigrant-institutet har enligt sina stadgar 3 till uppgift

att främja studiet av relationerna mellan invandrare och svenskar och mellan invandrarna själva och av andra frågor förknippade med emigration och immigration,
att bedriva forskning kring invandrarfrågor,
att söka öka invandrarnas kunskaper om och förståelse för frågor förknippade med invandringen till Sverige,
att informera om invandrarfrågor och medverka vid utformningen av förslag, som siktar till att förbättra relationerna mellan samhället och invandrarna,
att förmedla information genom att ge ut publikationer i tidskrifts- eller/och bokform, ordna kurser samt upplysa om invandrarfrågor i massmedia,
att organisera ett bibliotek, där forskning kan äga rum och litteratur kring invandrare och invandrarfrågor hålls tillgänglig för forskare och andra intresserade,
att söka stimulera debatten kring invandrarfrågor genom de anordnade kurserna och konferenserna och genom att försöka rikta massmedias uppmärksamhet mot dessa frågor.
att vara serviceorgan för invandrarna och deras organisationer, i första hand gentemot de egna medlemmarna.

Immigrant-institutets vision är ett samhälle utan fördomar, diskriminering och rasism där alla behandlas jämlikt oavsett ursprung.

 

2. SKAPANDE AV INTERKULTURELLA MÖTESPLATSER

 1. Utställningar, kulturprogram, arrangemang :

I institutets café finns en permanent utställning, Sixten Haages "Valloninvandringen". Utställningen illustrerar på ett föredömligt sätt en invandrargrupps insatser för Sverige. Bland besökarna finns många vallonättlingar.

En annan permanent utställning, "Invandrade kulturarbetare", presenterar både invandrade kulturarbetare som lever i Sverige idag och sådana som levt här tidigare samt kulturarbetare vars föräldrar var invandrare. Som en del av utställningen visas verk av ett 40-tal invandrarkonstnärer runt om i huset.

"Invandrare i Borås" är ytterligare en permanent utställning som uppskattas av besökarna. I utställningen presenteras olika gruppers och personers liv och verksamhet i Borås sedan 1621 då staden grundades och fram till året 2000.

Under 2009 hade institutet även följande utställningar:

30 augusti 20 september. En samlingsutställning av konstnärerna Saber Alipanah, Kristin Allwood, Heidemarie Z-Carnelid, Magdalena Jönnerman, Paavo Kauhanen, Mario Kristan, Alfredo Mosella, Jukka Nyström och Angelica Riquelme.

26 november 11 december. Eva Skogar anordnade en konstutställning kring temat "Gömda flyktingar", bestående av tecknade porträtt.

Arrangemang i samarbete med andra organisationer:

22 mars. Finland-Sverige, Märkesåret 1809. Huvudarrangör var Finlandssvenska föreningen i Göteborg.. Pentti Käppi höll ett föredrag under rubriken "Märkesåret 1809 historisk perspektiv". Sinikka Bohlin, Nordiska Rådet och Riksdagen talade om "Märkesåret från regeringarnas perspektiv, Finland Sverige i vår tid/framtid".

21 november. I samarbete med Immigranternas Riksförbund arrangerades Invandrarforum i Biskopsgården, Göteborg.

26-28 november. NIC, i samverkan med Högskolan i Borås och Immigrant-institutet, anordnarde sitt årliga konferens i Borås. En del av programmet ägde rum i Invandrarnas Hus. Flera av institutets medlemmar och praktikanter deltog i konferensen som åhörare och föreläsare. Temat för mötet i Invandrarnas Hus var "The public library as an intercultural meetingplace", en presentation av ESME projektet "Bibliotek för alla".

b) Internet

Immigrant-institutet tillhör en av pionjärerna att lägga ut information via internet. Internet-satsningen började redan i juli 1996.

Institutet besvarar frågor från allmänheten via vanlig post, telefon och e-post. Antalet förfrågningar på elektronisk väg fortsätter att öka och det har blivit allt svårare att hinna svara alla. De mest vanliga frågorna är om vilka regler som gäller för att få komma till Sverige, vilka invandrargrupper som finns i Sverige, om språk och om invandrarnas kulturer, islam och den vardagliga diskrimineringen. Man vill också få kontakt med olika personer eller grupper. Skolelever och forskare efterlyser fakta och titlar på böcker eller artiklar inom alla ämnesområden som berör invandrare och flyktingar.

I genomsnitt kommer 50-60 elektroniska brev per dag till institutets kansli. Ett 30-tal brev per dag utgörs av frågor som kan besvaras direkt medan ett 10-tal kräver en grundligare utredning innan svar kan ges. Svaren på dessa brev utgör ofta grunden till den utveckling som sker bl.a. i institutets elektroniska encyklopedi om invandrare och flyktingar, som ständigt utökas och uppdateras (encyklopedin omfattade 193 termer i slutet av året). Resterande brev hör till den ordinarie korrespondensen angående verksamheten i övrigt.

Debattsida på internet

I maj 2006 öppnades en blogg för debatt med titeln "Invandring och demokrati" och som har fått underrubriken "Immigrant-institutets tankesmedja" med adressen <http://www.immi.se/ debatt/>. Posterna är indelade i flera kategorier med fem debattinlägg i genomsnitt per månad.

Interaktivitet

Under 2009 har webbsidan genomgått stora förändringar i syfte att göra sidan mer interaktiv. Numera går det att lägga till kommentarer och att lägga ut eget material utan att behöva gå via webbmastern.

Statistik över besökare på institutets hemsida 2009

Statistiken för 2009 visar att institutets hemsida www.immi.se hade 618 653 besökare enbart under maj-december (under hela året 2007 hade sidan 577.394 besökare och 725 621 besökare hela året 2008). Nytt för 2009 var att institutet flyttade domänen från en server till en annan och statistiken gäller därför inte för hela året, och att tre organisationers statistik numera räknas separat genom att de flyttats till egna subdomäner, vilket gör ökningen av besökare till domänen immi.se ännu större i jämförelse mot tidigare år.

Genomsnittet per dag för stor del av året 2009 är 2525 besök mot 2018 året innan, med en topp i november på 3336 besökare/dag. De mest besökta avdelningarna 2009 var om interkulturell kommunikation, immigranttidskrifter, encyklopedin, författare, rasism, emigration, skönlitteratur, asyl, i nämnd ordning (med viss variation mellan månaderna).

Statistiken som finns tillgänglig visar att besöken ökar med flera procent för varje månad i relation till samma månad året innan. Besöksfrekvensen följer skolåret med mindre antal besökare under påsken, julen och sommarmånaderna.

 

Summering månad för månad

Månad

Medel över dagen

Månatliga summor

 

Träffar

Filer

Sidor

Besökare

Klientadresser

Besökare

Sidor

Filer

Träffar

Dec 2009

26463

20676

15849

2950

45314

91477

491343

640964

820353

Nov 2009

31199

23566

16410

3336

51987

100105

492328

706993

935972

Okt 2009

22639

16906

9556

3090

46211

95800

296250

524107

701822

Sep 2009

17901

13347

7185

2446

36672

73395

215558

400410

537035

Aug 2009

15215

11202

5938

2054

32182

63700

184102

347270

471692

Jul 2009

14463

10581

5981

1906

27796

59108

185428

328030

448371

Jun 2009

16386

11864

6641

1961

31052

58831

199249

355930

491602

Maj 2009

19524

14399

7295

2459

44819

76237

226151

446379

605269

Summa

         

618653

2290409

3750083

5012116

 

c) Representation

4 mars. Institutschefen deltog i ett möte med OECD, Utbildningsdepartementet och Skolverket.Det resulterade i en rapport "OECD Reviews of Migrant Education ", som kan hämtas via Skolverkets sida om integration.

9 mars. Institutschefen höll ett föredrag i en konferens som Skolverket anordnade i Stockholm i en ny konferensserie kring utbildning och integration. Presentationen är tillgänglig på Skolverkets hemsida skolverket.se/integration.

30 april. Miguel Benito och Annikki Nikula-Benito deltog i Kroatiska kulturföreningens Tomislavs 30-års jubileum.

4 maj. Miguel Benito deltog i Svenska nätverk för interkulturellt kommunication, SNICC:s konferens i Göteborg.

26 maj. Miguel Benito föreläste om rasism för elever i John Bauers gymnasium i Borås.

13 juli. Miguel Benito besökte Gandias stadsbibliotek för ett samtal om framtida samarbete.

2-3 november. Miguel Benito deltog i en internationell konferens om multikulturella bibliotek i Rotterdam.

25 november. Miguel Benito deltog i Västra Götalands regionkonferens om kultur.

26-27 november. Miguel Benito och Åke Widfeldt företrädde Immigrant-institutet vid

konferensen i Varberg som Migrationsverket och Europeiska flyktingfonden arrangerade om ensamkommande flyktingbarn.

 

d) Invandrarnas Hus, plats för möten och konferenser

Invandrarnas Hus ger Immigrant-institutet utomordentliga möjligheter att arbeta för ökad förståelse mellan olika invandrargrupper och svenskar. Därom vittnar de många som kommit på besök.

Institutet har regelbundet öppethållande för allmänheten måndag-fredag kl 10-17 och vid arrangemang .

Under året har olika studiebesök från grupper och enskilda ägt rum, vuxenstuderande, grupper av asylsökande, sjuksköterskor, m.m. Antalet besökare 2009 uppskattas till ca 2000 personer.

Några studiebesök som exempel:

9 februari. En grupp soroptimister besökte Invandrarnas Hus och bekantade sig med verksamheten.

15 februari. Kosovoalbansk förening i Borås firade Kosovos nationaldag.

12 mars. En grupp studerande från Kedjanprojektet i Borås besökte institutet.

15 mars. En grupp pensionärer besökte institutet och fick information om invandrarnas rättigheter och skyldigheter.

23 mars. En gästprofessor från USA besökte institutet för att bekanta sig med aktuella migrationsfrågor.

6 maj. Studiebesök av elever från Fristads folkhögskola.

14 maj. Kroatiska kulturföreningen Tomislavs styrelse besökte institutet.

1 juni. Gästprofessor Peggy Lewitt, Malmö Högskola, besökte institutet för att bekanta sig med institutets syn på integration och religionens påverkan på samhället.

16 september. Borås filippinska förening besökte institutet.

29 oktober. Flera ledande personer från en grupp i Lettland som arbetar mot trafficking besökte institutet för att lära sig om verksamheten och för eventuellt framtida samarbete.

2 november. Sefdar Hamdani, London, och Hasnain Govani, Berlin, besökte institutet. Båda är framstående poeter och religiösa företrädare för muslimska invandrare från Pakistan.

e) Praktiskt inriktade projekt

Invandrararbetarnas rättigheter

Immigrant-institutet har fortsatt att engagera sig för att implementera FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter och se till att Sverige och andra europeiska länder skriver under konventionen. Detta arbete görs i samverkan med det internationella nätverket December 18 med säte i Bryssel. Inom projektet arbetar institutet dels med information via nätet, dels med egna program där invandrarföreningar och politiker inbjuds att delta.

Bibliotek för alla

Sedan oktober 2008 medverkar Immigrant-institutet i det tvååriga Grundtvig-projektet ESME, European Strategy for Multicultural Education, som ingår i programmet för livslångt lärande.

I projektet medverkar förutom institutet flera organisationer i Europa: Verein Aktion Mitarbeit i Dornbirn, Österrike, Multicultural Centre i Prag, Tjeckien, Stadtbücherei Frankfurt am Main (Stadsbiblioteket), Tyskland, och SAT 3, Social Architecture Team Three, i Graz, Österrike.

Projektets andra transnationella möte ägde rum den 27-28 februari i Frankfurt. Från Immigrant-institutet deltog Miguel Benito.

Under 2009 etablerades samarbetet med Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg, som blivit det svenska pilotbiblioteket inom projektet. Ett lokalt mångkulturellt brukarråd med boende och bibliotekarier startades upp för att erbjuda mångkulturella/ interkulturella aktiviteter i syfte att öka möjligheten till integration, delaktighet och informellt lärande bland de boende i området.

Syftet med projektet är att utveckla mångkulturella bibliotek och skapa interkulturella mötesplatser och möta invandrares önskemål och behov av stöd för språkinlärning, information om det nya samhället, skönlitteratur, facklitteratur, tidningar, tidskrifter samt tillgång till digitala media och kulturella aktiviteter som både ger möjlighet att lära det nya språket, behålla kontakten med ursprungslandet och stödja barnens möjlighet att utveckla flerspråkighet.

För att ta tillvara de boendes engagemang och språkliga och kulturella resurser bildade vi i juni 2009 en flerspråkig referensgrupp med bibliotekarier och engagerade boende från åtta olika språkgrupper i Biskopsgården för att tillsammans utveckla biblioteket. Under 2009 har man inom projektet anordnat bland annat datakurser särskilt riktade till invandrarkvinnor, konversations-grupper på flera språk, författarprogram med populära författare med utländsk bakgrund, barnteater, och höstlovsprogram för barn i skolåldern. Vi har också översatt instruktionstexter till flera språk och satsat på marknadsföring och informationsspridning. Det har varit en höst fylld av biblioteksaktiviteter för de boende i Biskopsgården och biblioteket är en mycket uppskattad mötesplats dit alla är välkomna. Under året har besöksantalet ökat med 14 % och antalet utlån med 6 % jämfört med föregående år.

Randi Myhre från Immigrant-institutet har ansvarat för projektets genomförande i Biskops-gården. Hon har arbetat aktivt tillsammans med biblioteket i Biskopsgården och har haft nära samarbete med Kultur i Väst, Regionbibliotekets EU/ESF-projekt "Det mångspråkiga biblioteket", ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekarier, och med lokala, regionala och internationella samarbetspartners i biblioteksprojektet. Under hösten fick projektet förstärkning av praktikanter från bland annat Arbetsförmedlingen, Gülüzar Tuna, och internationella masterprogrammet i Interkulturell kommunikation vid Göteborgs universitet, Mahin Askaravi och Amy Rosen. De har alla bidragit till projektet med sina språkkunskaper, idéer och engagemang.

Den 4-5 september ägde det tredje transnationella mötet rum i Borås. Vi fick besök av våra projektpartners från Tyskland, Tjeckien och Österrike på Immigrant-institutet i Borås och Biskopsgårdens bibliotek. Den 14 oktober höll vi en interkulturell frukost och en workshop om användarperspektiv för bibliotekarier. Den 1-2 november presenterade Miguel Benito projektet i en internationell konferens i Rotterdam. Den 28 november föreläste vi om interkulturella bibliotek på konferensen Nordic Network for Intercultural Communication som hölls på Högskolan i Borås, och vi har medverkat i flera andra sammanhang för att sprida information om biblioteksprojektet under året. Vi planerar också att ge ut en handbok i hur man skapar ett mångkulturellt "Bibliotek för alla" och lyfta fram goda exempel i syfte att inspirera andra bibliotek både nationellt och internationellt.

En utförligare beskrivning av verksamheten inom projektet kan hämtas från projektets hemsida

http://www.librariesforall.eu

Medics on the Move

Sedan oktober 2009 deltar institutet i ett tvåårigt projekt, Medics on the Move, LL-MoM (2009-2011) som är en fortsättning på projektet Medics on the Move (MoM) (2006-2008) där man utvecklade webbaserat språk- och kommunikationsstöd på flera språk för utländska läkare på språknivå B1/B2.

LL-MoM breddar nu målgruppen till att omfatta utländska läkare på språknivå A1 (nybörjare) som behöver tillägna sig ett nytt språk så snabbt och bra som möjligt. Projektet syftar till att utveckla ett flexibelt inlärningsstöd som underlättar utländska läkares kommunikation och integration i sjukvården genom att utveckla språkstöd som är kontextualiserat till sjukvårdsituationer och tillgängligt via dator och mobil. Materialet utvecklas på 6 europeiska språk - engelska, danska, nederländska, tyska, italienska och svenska med vissa delar av materialet översatta till arabiska, polska, rumänska, ryska och turkiska.

Materialet kommer att bestå av (1) hörövningar och uttalsträning, (2) en flerspråkig interaktiv och kontextualiserad grammatik, (3) systematisk introduktion i medicinska scenarier med stöd av (4) en grundläggande skriftlig ordlista med både vardagligt språk och medicinskt fackspråk samt ljudinspelningar och översättningar, samt (5) en medicinsk kommunikationsguide (färdighetsträning). Materialet kommer att finnas tillgängligt via internet, i en lärplattform på moodle, med åtkomst både via dator och mobil. Forum och skype kommer också att användas för individualiserat stöd.

Målsättningen är att erbjuda ett så relevant innehåll som möjligt för att underlätta för nya utländska läkare på arbetsplatsen, professionellt, språkligt, socialt och interaktivt. Folkuniver-sitetet involveras i testningen av materialet av utländska läkare bland sina deltagare.

Projektpartners i LLMoM är Universitetet i Antwerpen, Belgien (projektledare), Charité - Universitaetsmedizin Berlin, Tyskland, Videnscenter for Integration, Vejle, Danmark, Training 2000, Ancona, Italien, Team Hutchins, Sollebrunn, Sverige (teknik) och Immigrant-institutet, Borås, i samarbete med Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

3. ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH RASISM

Immigrant-institutet fortsatte under året med sin upplysningsverksamhet om rasism. Upplysningsverksamheten är nödvändig för att möta felaktig information om invandringen till Sverige. Vi föredrar att tala om främlingsfientlighet, främlingsrädsla och diskriminering i stället för rasism när det är möjligt. Ett omfattande arbete har lagts ner för att förbättra och utöka informationen via internet. Institutets främsta idé är att förebygga fördomar genom bemötandet av synpunkter som framförs av främlingsfientliga partier och grupper.

Informationsmaterial har tagits fram som delas ut i samband med besök till institutet eller via möten och konferenser. En enkel presentation av rasism för användning bland medlemmarna finns att tillgå på internet. Där ingår en uppskattad litteraturlista i ämnet, som även kan hämtas elektroniskt via "encyklopedin". En särskild sida om rasism finns på <http:// www. immi.se/ rasism/>.

Inom ramen för projektet mot rasism, som fick stöd från Ungdomsstyrelsen, anordnades flera seminarier inriktade på gymnasieelever, deltagande i Bok- och Biblioteksmässan, mm. En seminarieserie för gymnasieelever bestod av tre sammankomster i Göteborg. Måndagen den 21 september föreläste socionomen Cenap Turunc med en presentation av "Islam: Religion och tradition". Fredagen den 25 september föreläste professor Jan Hjärpe om "Islams försvenskning, vad händer när en religion byter miljö". Denna föreläsning var även öppen för allmänheten och drog en stor publik. Serien avslutades onsdagen den 30 september med panelsamtal och frågetävling. Seminariet hade rubriken "Fyra religioner om tro och tolerans". Panelen bestod av representanter för fyra religioner: Shaista Khan, Rajinder Singh, Daniel Jonas och Carolina Fjelstad. Samtalsledare var Brian Palmer.

Under Bokmässan presenterades två nya bibliografier, i den ena litteratur om romer och i den andra litteratur om rasism. I institutets monter gavs författare tillfälle att presentera sina verk. Deltagande författare var Ania Monahof, Istvan Gyoni, Ritva Laitinen, Rimma Markova, José Luis Ramírez, Ragip Sijaric och Miguel Benito.

Gellert Tamas, författare till boken "De apatiska : om makt, myter och manipulation" fick tillfälle att presentera sin nyutkomna bok och svara på frågor från lyssnarna.

Under mässan arrangerades även två seminarier, "Spanskspråkig litteratur i Sverige" av Miguel Benito, och "En kultur och tre religioner i det medeltida Spanien" av José Luis Ramírez.

En utförligare beskrivning av projektet finns separat.

Den 9-10 oktober arrangerade Ungdomsstyrelsen en uppföljningsträff i Stockholm. Miguel Benito deltog som representant för institutet.

 

4. FORSKNING OCH UTVECKLING

 

 1. Arkiv, bibliotek och museum
 2. Biblioteket

  Institutets specialbibliotek om migration omfattar f.n. ca 12.500 titlar. Alla ämnesområden inom migration finns representerade. En viktig del av litteraturen utgörs av rapporter och uppsatser (ca 4.000 rapporter).

  Huvuddelen av materialet utgörs av facklitteratur. Här finns litteratur om biblioteksservice för invandrare, tvåspråkighet, modersmålsundervisning, invandrade kulturarbetare, invandringens och utvandringens historia ( inklusive en mindre avdelning om svensk emigration), folkgrupper, sociologiska verk, utlänningslagstiftningen, arbetsmarknaden för invandrare, allmänna verk om in-och utvandring, flyktingar, rasism, barn, äldre och kvinnor, konsumentfrågor, statistik och hälsovård.

  En omfattande samling tidningsklipp (över 150 000 klipp) med anknytning till invandrarfrågor finns. I första hand kommer klippen från de större svenska dagstidningarna. Insamlingsarbetet pågår kontinuerligt. Sedan oktober 2003 pågår ett arbete med presentation av dagstidningsartiklar som publiceras online. Användningen av tjänsten har ökat kontinuerligt.

  Arkivet

  Särskilda samlingar, såväl i själva biblioteket som i arkivet, med material om invandrade kulturarbetare, författare, konstnärer, musiker o.s.v. finns. Till dessa samlingar insänder kulturarbetarna själva kontinuerligt nytt material, främst i samverkan med deras organisationer såsom SVIFF, Sveriges internationella författarförening och IKIS, Internationella konstnärer i Sverige. Den öppna delen av arkivet upptar 16 hyllmeter. Föreningsinformation, pressmeddelanden, myndigheternas information m.m. upptar drygt 50 hyllmeter, mer än en fördubbling från inflyttningen 1993 till det nya Invandrarnas Hus.

  Institutets arkivmaterial förvaras i ett särskilt rum med kompakthyllor. I arkivet finns brev, protokoll, foton, affischer, verk av invandrade konstnärer och författare m.m. I arkivet förvaras bl.a. litterära arvet från författarna Martin Allwood och dr litt. Karl H. Bolay samt en samling efter violinisten och författaren Jascha Golowanjuk. Karl H. Bolays eget bibliotek har ett rum på översta våningen i Invandrarnas Hus.

  Muséet

  Ett 40-tal konstnärer födda utomlands finns representerade i Invandrarnas Hus. En lista över konstnärer som är representerade i institutets samlingar finns på webbsidan:

  <http://www.immi.se/insti/permkonst.htm>.

 3. Dokumentationsarbete och utgivningsverksamhet

Ett omfattande arbete består av att dokumentera migrationen ur olika aspekter, inte minst de kulturella. Arbetet sker kontinuerligt och det uppmärksammas sällan. Över 1250 skönlitterära författare och 170 fackförfattare med inriktning på samhällsvetenskap och humaniora finns med i databasen. Den sistnämnda gruppen är viktig för att visa invandrarnas aktiva roll i samhället.

Författare med bakgrund i 104 länder ingår i författarlexikonet.

Invandrarförlaget - Distribution

Invandrarförlaget fungerar som distributionscentral för både sin egen utgivning och andra skrifter som utges av invandrare eller om invandrarfrågor. Idag finns ett 50-tal förlag representerade med över 300 titlar sammanlagt. Publikationerna är utgivna på 27 olika språk. Den interaktiva hemsidan för Invandrarförlagets internetbokhandel finns på www.immi.se/internetshop/.

Under året publicerades en bok av John Argerich "Lo que trajo el mar" på spanska, en beskrivning av emigrationen från Europa till Argentina under 1800- och 1900-talen. Två bibliografier, den ena om romer och den andra om rasism, publicerades.

Journal of Intercultural Communication och andra tidskrifter

Forskningstidskriften Journal of Intercultural Communication ges ut på engelska och finns tillgänglig on-line på adressen <http://www.immi.se/intercultural/> och sedan 2009 även på <http://www.immi.se/jicc>. 21 nummer har utkommit hittills, varav 3 under året 2009. Tidskriften erhöll 2009 ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet.

Journal of Intercultural Communication har rönt stor uppmärksamhet internationellt och toppar listan över de mest besökta avdelningarna på institutets hemsida. Redaktionen utgörs av forskare verksamma i Danmark, Estland, Finland, Indien, Irland, Italien, Kina, Malaysia, Norge, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike. Alla artiklarna granskas av två redaktörer innan de publiceras. Tidskriften är rankad i kategori A av European Science Foundation (ESF).

Tidskriften Aktuellt om migration utökades med en omfattande kommenterad bibliografi, där böcker som inkommit till institutet recenserats. Recensionerna täcker åren 2002-2006 och är uppdelade efter årtal, varje år för sig.

Tidskriften Dituria, som utges av Albansk Kulturcenter "Migjeni" har utkommit elektroniskt genom institutets medverkan och går att hämta via länk på tidskriftsavdelningen. Tidskriften är på albanska med inslag på svenska.

5. SAMVERKAN OCH ADMINISTRATION

 1. Administrativt stöd
 2. Immigrant-institutet har hand om och ansvarar för skötseln av kansliet för tre invandrar-organisationer med nationell spridning, Immigranternas Riksförbund, Sveriges Internationella författarförening och Internationella Konstnärer i Sverige.

  Samverkan med invandrarorganisationerna är av stor betydelse både för organisationerna själva och för Immigrant-institutet.

   

 3. Årsmöte, styrelse, medlemmar och anställda
 4. Immigrant-institutet är en ideell förening. Verksamheten styrs av medlemmarna genom årsmötet och den styrelse som väljs under mötet. Årsmötet 2009 ägde rum söndagen den 10 maj.

   

   

  Vid årsmötet valdes följande styrelse:

  Ordförande: Jens Allwood, professor

  Viceordförande: Leila Pekkala, rektor

  Sekreterare: Randi Myhre, forskare och översättare

  Ledamöter:

  Miguel Benito, institutschef

  Viktor Berbyuk, professor

  Gabriel Jatta, integrationssamordnare

  Cenap Turunc, socionom

  Suppleanter:

  Ulla Berglindh, universitetslektor

  Sumana Prasad

  Saul Sagnia, närområdets utvecklare,

  Åke Widfeldt, fredsforskare

  Ordinarie revisorer:

  Jan Molin, fd förvaltningschef, och Christian Stark, sjökapten.

  Revisorssuppleant: Pentti Käppi.

  Medlemmar

  Immigrant-institutets medlemmar är enskilda, riksförbund för invandrare, organisationer av rikskaraktär samt lokala föreningar och samarbetsorgan för invandrare, som sammanlagt representerar ca 4 000 personer.

  Institutschef

  Immigrant-institutets chef har sedan 1981 varit Miguel Benito. Fram till 1992 var tjänsten som institutschef helt oavlönad, under åren 1993-2007 avlönad till motsvarande 50 % av en heltids-tjänst. Från och med 2008 är tjänsten som institutschef åter oavlönad.

  Institutschefens arbets- och ansvarsområden regleras av institutets stadgar (10).

  Forskningsledare

  PhD Nataliya Berbyuk blev utsedd till forskningsledare den 25 februari 2009.

  Anställda

  Under verksamhetsåret har institutet haft en bibliotekarie på halvtid. Flera praktikanter har engagerats i institutets arbete under året, främst inom pågående projekt. Inom Erasmus programmet tog institutet emot en praktikant från Spanien, Inmaculada Roig. Hennes praktik fortsätter även 2010.

  Miguel Benito anställdes som samordnare och Randi Myhre som forskare inom ESME-projektet, båda på deltid. Tre praktikanter, Gülüzar Tuna, Mahlin Askaravi och Amy Rosén engegerades också.

  Inom Ungdomsstyrelsens projekt mot rasism har flera medverkat i varierande grad. För seminarierna med gymnasieelever och det allmänna seminariet ansvarade Randi Myhre. För Bokmässan ansvarade Annikki Nikula-Benito. Daniel Ruhe medverkade som IT-konsult. Miguel Benito ansvarade för webbsidans information om massmedia och för samordning av projektet.

   

   

  Öppettider

  Immigrant-institutet har öppet måndag-fredag kl 10-17 hela året, även sommartid, vilket betyder över 250 dagar under året 2009. Därutöver har man öppet vissa kvällar, lördagar och söndagar för olika arrangemang.

 5. Ekonomi
 6. Institutets aktuella ekonomi bygger i huvudsak på projektbidrag. Bidragsgivare har varit Vetenskapsrådet, Ungdomsstyrelsen och EU.

  Den nya stödfonden som startades i oktober 2005 har successivt ökat. Fram till slutet av 2009 hade det inkommit sammanlagt 71 635 kronor som en grundplåt för den fortsatta verksamheten. Immigranternas Riksförbund bidrar sedan 1985 årligen till stöd för institutet med en krona per medlem. En lista på givare finns på institutets webbsida.

  Immigrant-institutets bokförda ekonomiska ställning 2009 framgår av den till verksamhets-berättelsen bilagda ekonomiska redovisningen.

 7. Medlemskap och samverkan med andra institutioner

Internationellt

Immigrant-institutet är medlem i The Association of European Migration Institutions, AEMI, tillsammans med ett 30-tal andra migrationscentra från Europa. Miguel Benito deltog i AEMI:s årsmöte och konferens i Bremenhaven med fortsättning i Hamburg den 1-3 oktober.

Från och med hösten 2006 ingår Immigrant-institutet i ett nätverk av migrationsmuséer i världen, initierat av Unesco och International Organisation of Migration (IOM).

Institutet är sedan 2003 grundare och medlem i The European Multicultural Foundation med säte i London. Miguel Benito deltog i organisationens board meeting och i ett rundabordssamtal i Åbo den 5-6 juni.

Institutet deltar aktivt i nätverket December 18, med säte i Bryssel och som arbetar för att FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter ska ratificeras av flera länder. Institutet deltar i European Plattform for Migrant Workers Right (EPMWR), som organisationen December 18 ansvarar för.

Institutet är medlem i PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants med säte i Bryssel.

Institutet är också aktivt i Europeiska nätverket för utlänningars rätt till familjeliv, Coordination Européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille, med syfte att stadfästa invandrarnas rättigheter i Europa att bl.a. ta med sig sin familj, som fortfarande inte är tillåtet i vissa länder.

Nordiskt samarbete

Institutet är medlem i Migrationsinstitutet i Åbo och representerat i dess fullmäktige av Miguel Benito som ordinarie och Annikki Nikula-Benito som suppleant.

Immigrant-institutet samarbetar med stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet  och företaget Habberstad Management i Norge samt Foreningen Nydansker i Danmark för att skapa ett nordiskt kunskapsforum för mångkulturellt arbetsliv och innovation. Den 30 januari deltog Miguel Benito och Randi Myhre i Oslo i ett möte för att utveckla projektet. Den 5 november deltog Miguel Benito och Gülüzar Tuna i Nordisk forum i Oslo.

Nationellt, regionalt och lokalt

Institutet är representerat i Kulturmötesgruppen (Samdok), en grupp bland svenska muséer som intresserar sig för olika former av kulturmöten.

Immigrant-institutet är medlem i Immigranternas Riksförbund.

Institutet är medlem i Vuxenutbildningsrådet i Borås. Fyra möten hölls under året, ett av dem i Invandrarnas Hus.

Institutet är indirekt medlem i Glokala Sjuhärad genom att institutschefen Miguel Benito är medlem. Glokala Sjuhärad tillämpar personligt medlemskap. Samverkan med Glokala Sjuhärad och med Asylgruppen inom Glokala Sjuhärad har kontinuerligt under året ägt rum. Flera av mötena ordnas i Invandrarnas Hus.

Under året har samarbete med Regionbiblioteket i Västra Götalands region och med projektet "Det mångspråkiga biblioteket" initierats.

 

6. AVSLUTANDE ORD

Det nationella och internationella samarbetet om frågor som rör invandring och integration har ytterligare breddats och fördjupats. Det har varit ett intensivt år som kan ligga till grund för en fortsatt positiv verksamhet framgent.

Ett varmt tack till alla medlemmar för alla goda insatser under året 2009.

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås

E-post: migrant @ immi.se. Hemsida: www. immi. se

Tel 033-136070, fax 033-136075.

Plusgiro: 851607-2, bankgiro 490-6012

IMMIGRANT-INSTITUTET

Årsredovisning räkenskapsåret 2009

Resultatrapport

2008

2009

Intäkter

3010 Medlemsavgifter

7 800

9 300

3012 Försäljning invandrarförlaget

8 092

5 130

3014 Administrationsarvoden

151 330

109 440

3015 Stödfonden

8 832

17 866

3111 Bidrag till löner

193 982

108 183

3114 Bidrag till Immigrantinstitutet

202 000

0

3115 Bidrag kulturprogram och EU-projekt

23 254

641 922

3117 Projekt Ungdomsstyrelsen

0

500 000

3200 Hyresintäkter

120 500

135 500

3610 Intäkter caféet

24 480

10 106

3900 Övriga rörelseintäkter

32 828

15 051

Summa intäkter

773 098

1 552 498

Kostnader

4510 Kostnader caféet

-18 114

-9 004

5010 Lokalkostnader

-559 028

-603 000

5090 Övriga lokalkostnader

-6 966

5220 Hyra för inventarier

-4 315

-8 414

5460 Förbrukningsmaterial

-14 712

-18 996

5810 Esme projektet kostnader utom löner

-10 164

-93 763

5820 Projekt Ungdomsstyrelsen

-79 747

6150 Övriga administrativa kostnader

-109 688

-34 636

6200 Telefon och porto

-15 261

-21 746

6530 Bokföringskostnader

-7 251

-17 593

6540 Internetkostnader

-11 016

-28 165

6570 Bankavgifter

-45

-2 283

6970 Biblioteket

-988

0

6990 Diverse övriga kostnader

-13 177

-979

Summa rörelsekostnader

-763 759

-925 292

7010 Löner anställda

-321 770

-505 992

7020 Ombokning löneskuld

0

136 807

7200 Marknadsföring

0

-1 696

7332 Resekostnader

-6 308

-20 107

7510 Arbetsgivaravgifter

-113 397

-98 242

7580 Personalförsäkringar

-15 591

-8 500

Summa personalkostnader

-457 066

-497 730

Summa verksamhetskostnader

-1 220 825

-1 423 022

7710 Nedskrivning fonder

-48 152

31 446

8010 Utdelning privat donationsfond

18 500

9 600

8011 Utdelning fond permanenta medlemmar

1 102

1 529

8020 Utdelning institutets stödfond

4 054

3 154

8300 Ränteintäkter

226

679

8400 Räntekostnader

-11 555

0

8490 Övriga finansiella kostnader

-2 079

0

8491 Andel av resultat i Invandrarnas Hus

118 388

95 688

Summa finansiella intäkter/kostnader

80 484

142 096

Summa kostnader

-1 140 341

-1 280 926

Årets resultat

-367 243

271 572

Balansrapport

2008-12-31

2009-12-31

Tillgångar

ing

utg

1220 Inventarier

44 663

44 663

1350 Donation

151 800

174 240

1351 ESME-projektet

-69 924

0

1352 Institutets stödfond

43 176

66962

1353 Nedskrivning institutets stödfond

-20 344

-4485

1354 Fond permanenta medlemmar

52 478

54008

1355 Nedskrivning permanenta medlemmar

-27 809

-12 222

1400 Lager

20 000

20 000

1510 Kundfordringar

98

0

1640 Skattekonto

5 616

13 688

1682 Fordran Invandrarnas Hus

50 000

0

1790 Interimsfordringar

160 911

10 911

1910 Kassa

2 800

1920 Plusgiro

1 084

13 841

1930 Checkkonto

527 432

2 106

1940 Bank övriga konto

540

264

Summa tillgångar

939 721

386 776

Skulder & Eget kapital

ing

utg

2010 Eget kapital

368 975

736 218

2030 Permanenta medlemmar

-50 000

-50 000

2050 Andel Invandrarnas Hus

-602 154

-531 465

2099 Redovisat resultat

367 243

-271 572

Summa eget kapital

84 064

-116 819

2710 Personalens källskatt

-1 426

-13 311

2890 Övriga kortfristiga skulder, IKIS

-200

-200

2910 Löneskuld

-117 374

-567

2920 Upplupna semesterlöner

-81 491

-61 491

2940 Upplupna arbetsgivaravgifter

-2 788

-11 379

2941 Sociala avgifter på semesterskuld

-72 066

-72 066

2970 Förutbetalda hyresinkomster

-33 000

-71 000

2980 Lån övriga

0

-30 000

2990 Övriga interimskulder

-715 440

-5 821

2991 SNICC:s konto

0

-4 122

Summa eget kapital och skulder

-939 721

-386 776