Myndigheter i Sverige för invandrare och flyktingar

 

Integrationsverket stängdes den 30 juni 2007

Efter beslut av riksdagen har Integrationsverket lagts ned. Från och med den 2 juli 2007 finns delar av verksamheten vid andra myndigheter. Migrationsverket har i samarbete med länsstyrelserna övertagit ansvaret för flyktingmottagandet, Ungdomsstyrelsen handläggningen av stöd till organisationer som främjar integration och SCB ansvaret för Integrationsverkets statistikdatabas STATIV. Övrig verksamhet har avvecklats.

I nio år har Integrationsverket tagit fram och förmedlat kunskap om hur integrationen utvecklas i samhället, följt upp och utvärderat vad som gjorts på integrationsområdet och stöttat kommunernas insatser för nyanlända invandrare. När Integrationsverket startade verksamheten 1998 var det ett led i den integrationspolitik som ersatte den gamla invandringspolitiken.

Migrationsverket

• verkar övergripande för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot skyddsbehövande som   beviljats uppehållstillstånd.
• träffar överenskommelser med kommunerna, på förslag från länsstyrelserna, om mottagande   av skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd.
• förmedlar introduktionsplatser och bostäder i kommunerna till dem som beviljats   uppehållstillstånd och inte själva kan ordna en bostad.
• beslutar om och betalar ut statlig ersättning för flyktingmottagande till kommuner och landsting.

www.migrationsverket.se
tel 0771-235 235

Länsstyrelserna

verkar för att kommunerna tar emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och ser till att de får en bra introduktion i det svenska samhället. Det innebär att länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län.

För kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse, se länsstyrelsernas gemensamma hemsida www.lst.se.

Ungdomsstyrelsen

har övertagit uppgiften att fördela statligt stöd till organisationer och projekt som främjar integration.

Ungdomsstyrelsen ändrade namn den 1 januari 2014 till: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
www.mucf.se
telefon 08-566 219 00.

SCB, Statistiska centralbyrån

har övertagit databasen STATIV med statistik om integration och ansvarar för att publicera viss analys av statistiken.

www.scb.se
telefon 08-506 940 00 eller 019-17 60 00.


Till Immigrant-institutets hemsida Juli 2007. enast ändrad juli 2014.
URL: http://www.immi.se/