Rapporter om integration från Statistiska centralbyrån

2008-2013

(2008) Rapport 1:
Integration - en beskrivning av läget i Sverige
Personer som invandrar till Sverige kommer från en mängd olika länder, av olika anledningar och med olika förutsättningar. Invandringen medför att allt fler personer i Sverige i framtiden kommer vara födda i ett annat land eller ha föräldrar som är födda i ett annat land. Målet med integrationspolitiken är att alla skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
I denna rapport beskrivs likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom områdena utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati. Dessutom görs en redovisning av de demografiska förutsättningarna för dessa grupper.
Då utrikes födda personer i Sverige är långt ifrån en homogen grupp delas de utrikes födda in grupper utifrån födelseland och bosättningstid i Sverige.

Artikelnummer: BE57BR0801
Språk: Svenska med engelska inslag
Antal sidor: 153
Standardnummer: ISBN: 978-91-618-1470-1
urn:nbn:se:scb-2008-be57br0801_pdf

(2009) Rapport 2:
Integration - utrikes födda på arbetsmarknaden
Detta är den andra rapporten som ges ut i serien Integration. Syftet med rapporten är att beskriva utrikes föddas situation på arbetsmarknaden.
Dels genom att följa utvecklingen av andelen sysselsatta bland personer som invandrade till Sverige åren 1997, 2000 och 2003. Här används totalräknad statistik som gör det möjligt att följa olika grupper av utrikes födda på en detaljerad nivå, för att få en tydligare bild över hur stor andel som blir sysselsatta varje år och hur sysselsättningen påverkas av bland annat utbildningsnivån.
Dels görs en detaljerad beskrivning av utrikes föddas situation på arbetsmarknaden under de tre första kvartalen år 2009. Här används uppgifter från Arbetskraftsundersökningarna för att på så vis få den mest aktuella bilden av situationen 2009. Då förutsättningarna att bli sysselsatta skiljer sig mellan olika grupper av utrikes födda delas resultaten upp på bland annat födelseland och bosättningstid i Sverige.
Artikelnummer: BE57BR0901
Språk: Svenska med engelska inslag
Antal sidor: 156
Standardnummer: ISBN: 978-91-618-1505-0
urn:nbn:se:scb-2009-be57br0901_pdf

(2010) Rapport 3:
Integration - ett regionalt perspektiv
Sverige blev ett invandringsland först efter andra världskriget. Hur invandringen varierat sedan dess har präglat sammansättningen av gruppen personer som idag bor i Sverige och är födda utomlands. Både när det gäller gruppens demografiska egenskaper men också utbildningsnivå. Att personer födda utomlands under olika perioder bosatt sig på olika platser i landet har också bidragit till att gruppens sammansättning avseende exempelvis ålder och födelseland ser olika ut i olika delar av landet. I vissa delar av landet är en stor del av den utrikes födda befolkningen i yrkesaktiv ålder och många är dessutom högutbildade. I andra delar av landet har den utrikes födda befolkningen, liksom den inrikes födda, börjat åldras och många har nått eller närmar sig pensionsåldern.
Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning av de demografiska förutsättningarna och en redovisning av utbildnings-, sysselsättnings och inkomstnivån bland utrikes och inrikes födda i olika delar av Sverige. I rapporten används Tillväxtverkets indelning av Sveriges kommuner i FA-regioner (Funktionella analysregioner) och regionfamiljer.
Artikelnummer: BE57BR1001
Språk: Svenska med engelska inslag
Antal sidor: 208
Standardnummer: ISBN: 978-91-618-1528-9
urn:nbn:se:scb-2010-be57br1001_pdf

(2011) Rapport 4:
Integration - utrikes födda i gymnasieskolan
Artikelnummer: BE57BR1101
Språk: Svenska med engelska inslag
Antal sidor: 89
Standardnummer: ISBN: 978-91-618-1552-4
urn:nbn:se:scb-2011-be57br1101_pdf

(2012) Rapport 5:
Integration - utrikes födda i pensionsåldern
Sverige har sedan andra världskrigets slut varit ett invandringsland och den utrikes födda befolkningen har därefter ökat stadigt i antal. De vanligaste åldrarna att invandra är i åldrarna runt 30 år och antalet utrikes födda i åldrarna 65 år och äldre har därför länge utgjort en liten del både av antalet utrikes födda totalt sett och av antalet 65 år och äldre. Sedan 1990 har antalet äldre utrikes födda fördubblats och gruppen passerade 200 000 i antal under 2010. Fram till år 2030 förväntas antalet öka till 400 000 personer. Allt eftersom antalet utrikes födda i åldrarna 65 år och äldre växer ökar behovet att studera denna grupp närmare.
Syftet med denna rapport är att beskriva levnadsvillkoren för den utrikes födda befolkningen 65 år och äldre i jämförelse med inrikes födda i samma ålder. I rapporten studeras inkomster, förvärvsarbetande, familj, sociala relationer, boende, hälsa och fritid. Uppgifterna har hämtats från SCB:s totalräknade register, från urvalsundersökningen Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/ SILC) och från Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.
Artikelnummer: BE57BR1201
Språk: Svenska med engelska inslag
Antal sidor: 100
Standardnummer: ISBN: 978-91-618-1578-4
urn:nbn:se:scb-2012-be57br1201_pdf

(2013) Rapport 6:
Integration - en beskrivning av läget i Sverige
Sedan andra världskriget har Sverige varit ett invandringsland. Den utrikes födda befolkningen har stadigt ökat och idag är 15 procent av Sveriges befolkning född utomlands. Över tid har också invandringen till Sverige ändrat karaktär och idag kommer personer till Sverige från många olika länder och av olika anledningar. I ett samhälle med ökad mångfald är främjandet av integration viktigt och berör många delar av vårt samhälle. Integration är ett ämne som därför bör belysas ur flera perspektiv.
I denna rapport beskrivs likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom delar av områdena utbildning, arbetsmarknad, inkomst, demokrati och hälsa. Utbildning, arbetsmarknad och demokrati analyserades i integrationsseriens inledande rapport som publicerades år 2008. Inom dessa områden görs en uppföljning medan inkomst och hälsa är nya områden som studeras.
Då utrikes födda personer i Sverige är en heterogen grupp redovisas statistiken i den mån det är möjligt utifrån födelseregion, ålder och tid i Sverige.
Artikelnummer: BE57BR1301
Språk: Svenska med engelska inslag
Antal sidor: 138
Standardnummer: ISBN: 978-91-618-1599-9
urn:nbn:se:scb-2013-be57br1301_pdf


Du kan också söka andra skrifter som pressmeddelanden, undersökningar, artiklar, tabeller och diagram via Statistiska centralbyrån
Källa:
Till sidan om integration
Till Immigrant-institutets hemsida
URL http://www.immi.se/integration/
Senast uppdaterat juli 2014