José Luis Ramírez

Biografi

Född i Spanien 1938.
Studier vid Stockholms universitet i bl.a. filosofi.
Medlem av kommunstyrelsen i Haninge 1970-1980. Kommunalråd 1976-1979. Kulturchef i Ludvika 1980-1984. Professor 1997 vid LSU i Humanvetenskaplig handlingsteori

Egna verk:

Mjukdata i samhällsplaneringen (i »Om uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet», Sv. Kommunförbundet, Stockholm, 1978).

Haninge centrum - beskrivning av ett politiskt problem. (Övergr. planering i Haninge, 1977:6).

Haninge centrum - återblick och slutsatser (Övergr. planering i Haninge, 1978:4).

Kommunplaneringen i Haninge - en modell för kommunal planerings verksamhet, Övergr. planering i Haninge, 1979:17).

[Redovisning av metoder för medborgarinflytande i planeringen i Haninge kommun] (i Medborgarinflytande i kommunal planering red. Örjan Wikforss, Karin Fridell, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1980).

Planering för kultur i kommunen. Tidskr. Plan 3-4/1981.

Individens ställning i det kommunala självstyret, (Nordplan, Med. 1985:11, Stockholm).

Om frihet, (Nordplan, Med. 1986:4, Stockholm).

Handlingsfrihetens villkor. En undersökning av pliktens och ansvarets problematik, (Nordplan, Med. 1987:1, Stockholm).

Arbete och ekonomi - Om möjliga och omöjliga framtider. (Nordplan, Med. 1988:5).

Notas sobre fenomenología semántica. Uppsats till den internationella fenomenologikongressen i Santiago de Compostela, 1988.

Categorías de vida urbana pública y privada. Jornadas de Sociología y vida urbana, Barcelona, 1989.

Individuo y sociedad en la Suecia actual. Un estudio de la transformación histórica del sistema local de autogobierno, (i "Ética día tras día - Homenaje al profesor Aranguren", Trotta, Madrid, 1991).

El significado del silencio y el silencio del significado, Universidad de Verano, San Roque (Cádiz); Ed. Alianza, Madrid, 1992. (Se nedan: Två kiasmer av tystnad och ironi.

La retórica como lógica de la evaluación, Sociedad española de pedagogía, Revista Bordón, Vol. 43 nº4, Madrid, 1992.

La participación ciudadana en los países nórdicos. Conferencia Europea sobre Participación Ciudadana en los Municipios, Córdoba, 1992.

Positivism eller hermeneutik. Handling, planering och humanvetenskap. (Nordplan, Med. 1992:2, Stockholm).

Stadens dubbla betydelse eller Stadsbyggnad som logik och som retorik, Nordisk Arkitekturforskning, nr.3/1993.

Strukturer och livsformer. Om design i ett humanvetenskapligt perspektiv, (Nordplan, Med. 1993:3, Stockholm).

Democracia como estructura y como forma de vida, Bidrag till forskarkonferensen »Variedades y límites de la democracia», Universidad Internacional »Menéndez Pelayo», Valencia, 1993.

Förnuft som plats för känsla, medv. i bokprojektet "Plats för känsla", BFR, Stockholm, 1994.

La existencia de la ironía como ironía de la existencia, Universidad de Verano 1993, San Roque (Cádiz); (under utgivning i Alianza, Madrid). (Se nedan: Två kiasmer av tystnad och ironi).

Los límites de la democracia y la educación, ICE, Universitat de Lleida. 1994.

Inom Europas gränser - Iberien och Skandinavien, (Nordplan Med. 1994:4, Stockholm).

Två kiasmer av tystnad och ironi: »Tystnadens mening och meningens tystnad», »Ironins existens som existensens ironi» (Två spanska föreläsningar med svensk översättning), (Nordplan, Med. 1995:1, Stockholm).

[Artiklar "Retorik" och "Val d'Aran" i tidskr. MAMA (Magasin för modern arkitektur) nr. 10: En stadens encyklopedi, 1995].

Skapande mening - Bidrag till en humanvetenskaplig handlingsteori, (Nordplans avhandlingsserie 13:1, Stockholm, 1995.

Skapande mening - En begreppsgenealogisk undersökning om rationalitet, vetenskap och planering, (Nordplans avhandlingsserie 13:2, Stockholm, 1995.

Om meningens nedkomst - En studie i antropologisk tropologi, (Nordplans avhandlingsserie 13:3, Stockholm, 1995.

Retorik och samhälle, Rapport från ett symposium i december 1991. (Nordplans Rapport 1995:2, Stockholm).

Designteori och teoridesign, Nordplans Medd. 1995:3, Stockholm.

La ciudad y el sentido del quehacer ciudadano, ICE, Universitat de Lleida, 1995.

El exilio como forma de vida, förel. vid spansktalande forskarkonferens ("El exilio y la literatura") på Nordplan dec. 1995.

Ps. 6996: Lära och leva - leva och lära. Om kiasmens heuristik och om kunskapsetik (ingår i Chimärerna - Porträtt från en forskarutbildning, Nordiska institutet för samhällsplanering 1971-1985, en sammanställning av Gunnar Olsson, Nordplan 1996).

Planering är mer än konsekvensanalys (debattartikel i tidskr. PLAN 3-1996)

Genmäle till Kaj Nymans recension av José Luis Ramírez avhandling (i tidskr. Nordisk arkitekturforskning, 1996-2).

Humanism som romantik och som vetenskap (debattartikel i tidskr. PLAN 4- 1996).

Planeringsteori som humanvetenskaplig aktivitet (ingår i Poste restante, red. Gunnar Olsson, Nordplan, 1996).

El espacio del género y el género del espacio (i tidskriften ASTRÁGALO, Alcalá-Valladolid, nov. 1996.

Om K O Arnstbergs School of Planning och andra dyrbara sagor (slutreplik i debatten, tidskr. PLAN 1-1997).

La teoría del diseño y el diseño de la teoría (i tidskr. ASTRÁGALO, Alcalá-Valladolid, aug. 1997)

Konsten att tala - Konsten att säga. En botanisering i retorikens trädgård (tidskriften RHETORICA SCANDINAVICA, NR. 3/1997).

Synekdoke: Om begreppsfenomenologi och om retorik som praktikens kunskapsteori (uppsats till aktionsforskarkonferensen "Kunnskap og handling" - Sociologiska institutionen i Lund, 6-8 oktober 1997).

Ciencia social y mitologías modernas: un estudio de las metonimias del pensar. (Simposio "Haca una ideología para el siglo XXI", Asociación Española de Estudios Canadienses & Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, 21-23 nov. 1997).

Categorías de vida urbana pública y privada. (från Jornadas de Sociología y vida urbana, Barcelona, 1989) i Anales de Geografía, Madrid, 1998.

Den kooperativa människan - Bidrag till en humanvetenskaplig kooperationsteori för samhällsplanering, medborgarskap och forskning, tills. med Kai Blomqvist och Per Holmström, Forskarkooperativet diaLOGOS, 1999.

Dygd i yrke och samhälle - Aristoteliska undersökningar om etisk klokhet och social yrkesskicklighet, tills. med Gunilla Silfverberg, Forskarkooperativet diaLOGOS, 1999.

Arte de hablar y arte de decir - Una excursión botánica en el jardín de la retórica, Revista RELEA de Ciencias sociales, Caracas, 1999.

Profession eller aktivitet - Reflektioner om planeringens näsa, debattartikel i tidskr. PLAN 4/1999.

Homo instrumentalis - Reflexiones sobre el dominio de la tecnología y sobre la renuncia humana a la libertad. Föreläsning publ. I serien Pensamentsd, 10, utg. av Inst. de Ciencies de l’Educaciò, Universitat de Lleida, 1999.

Verum bonum - Retorik eller Konsten att göra det sanna trovärdigt. Bidrag till den Nordiska retorikkonferensen — Örebro, september 1999.

Retorik och konsten att inte säga - Reflexioner med anledning av Anders Sigrells avhandling, i nästkommande nr av Rhetorica Scandinavica.

Socialplaneringens verktyg - En handlingsteoretisk undersökning

i ett humanvetenskapligt perspektiv (Forskningsrapport på uppdrag av Stockholms regionplane- och trafikkontor, December 1999.

Ciencia social y mitologías modernas: un estudio de las metonimias del pensar. Simposio "Hacia una ideología para el siglo XXI", Asociación Española de Estudios Canadienses & Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, 21-23 nov. 1997. Publ. i "Hacia una ideología para el siglo XXI" AKAL, Madrid 2000.

Kunskapens makt eller ordens? - Om teknomentalitetens kunskapsuppfattning (i "Kunskap, konst och kreativitet", Svenska kommunförbundet, 2000).

Den mänskliga existensens grund - en undersöning om tillitens fenomenologi, (I "Tillitens ansikten", Studentlitteratur, Lund 2001.

Steiners filosofi och uppfattningarna om Steiners filosofi - Artikel i tidskriften Balder, juni 2001.

El retorno de la Retórica - Foro Interno - elektronisk tidskrift, Statsvetenskapliga fakultetet Universidad Complutense de Madrid, 2001.

Tópica de la responsabilidad - Reivindicación de la retórica para la ciudadanía moderna. Bidrag till kursen "Educación cívica y tradición republicana en la filosofía política" Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, 4 de julio de 2001.

Har Retorik med dóxa att göra? J’accuse herr Platon för att fara med sanning -

Rapport från ett retoriksymposium i Tampere sept. 2000 ("Språk, kultur och retorik", Tutkivi, 27, Tamperen Yliopiston, Virtain Kultuurintutkimusasema, 2002)

Den omhuldade friheten, vad är det? ("Utan fast punkt - Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete", Socialstyrelsen,2001).

La Retórica pórtico de la ciencia - Plenarföreläsning till LSP-symposiet Porta Scientiae i Vasa (finland) 20-24 augusti 2001.

Att forska om gränser (red.). Forskarsymposium, Nordregio 2001.

Under publicering:

Från kunskapsteori till designteori- Till en antologi om Humanvetenskaplig handlingsteori vid SLU:s institution för landskapsplanering.


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Till html av Miguel Benito, januari 2004