immi
Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land

Tillbaka

SFS nr: 1984:890
Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet
Rubrik: Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land

Utfärdad: 1984-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:396
Omtryck: SFS 1997:1225

1 § Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till utlänningar som önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett annat land. Ett sådant bidrag får endast ges en gång till samma person. Förordning (2000:396).

2 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas till
1. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som har överförts hit med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,
2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige med tillämpning av 2 kap. 3 § och 4 § första stycket 5 utlänningslagen (1989:529) eller motsvarande äldre bestämmelser,
3. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av sin anknytning till en utlänning som avses i 1 eller 2 och som inte är berättigad till bidrag enligt 4 §. Förordning (1997:1225)

3 § Bidrag får endast lämnas om utlänningen saknar medel att själv bekosta resan samt om utlänningen visar att han eller hon tas emot i det land där bosättningen är avsedd att ske. Förordning (1997:1225)

4 § Bidrag får även ges till make eller maka samt barn under 18 år till den som har rätt till bidrag. Om det finns särskilda skäl, får bidrag lämnas även till annan anhörig eller sambo som lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige. Förordning (1997:1225)

5 § Bidrag får lämnas för skäliga resekostnader.

Utöver bidrag för resekostnader får bidrag lämnas med högst 10 000 kronor för varje vuxen person och med högst 5 000 kronor för varje barn under 18 år, dock med sammanlagt högst 40 000 kronor per familj.

Bidraget betalas ut i samband med att den som beviljats bidraget reser ut från Sverige. Förordning (1997:1225)
6 § Migrationsverkets beslut om bidrag enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2000:396).

Källa: Rixlex.
Tillbaka till start

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida