immi
Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Tillbaka
SFS nr: 1988:895
Departement/ myndighet: Kulturdepartementet
Rubrik: Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Utfärdad: 1988-06-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:169

Omtryck: SFS 1996:429


Uppgifter

1 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.

Ombudsmannen skall vidare föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering. Förordning (1999:169).

Organisation

2 § Ombudsmannen får bestämma att en annan tjänsteman vid ombudsmannens kansli får utöva ombudsmannens tjänst när denne är förhindrad att göra det.

Ombudsmannen får uppdra åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 36 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Förordning (1999:169).

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på ombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

3 § om myndighetens ledning, 17 § om myndighetens organisation, 18 § om interna föreskrifter, 24 och 25 §§ om föredragning, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 29 § om inhämtande av uppgifter, 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, och 35 § om överklagande. Förordning (1999:169).

Bestämmelsen i 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas dock endast i administrativa ärenden. Förordning (1996:429).

4 § Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:429).

Ärendenas handläggning

5 § Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av ombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

6 § Vitesföreläggande enligt 25 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet skall delges arbetsgivaren. Vitesföreläggandet får dock inte delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Förordning (1999:169).

Anställningar

7 § Ombudsmannen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Andra anställningar beslutas av ombudsmannen. Förordning (1996:429).

Källa: Rixlex.
Tillbaka till start

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida