immi
Förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar


Tillbaka
SFS nr: 1990:1361
Departement/ myndighet: Kulturdepartementet
Rubrik: Förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
Utfärdad: 1990-12-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:402

Inledande bestämmelser

1 Centrala studiestödsnämnden handlägger ärenden om beviljning, utbetalning och återbetalning av lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

2 Med sambor avses i denna förordning en ogift man och en ogift kvinna som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Förutsättningar för lån m. m.

3 Lån till hemutrustning får beviljas flyktingar och vissa andra utlänningar som, inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, efter utgången av år 1990 för första gången tas emot i en kommun.

Även en utlänning som för första gången tagits emot tidigast två år dessförinnan får beviljas lån, om han byter bostad och då behöver hemutrustning enligt 7 och behovet inte har funnits före den 1 januari 1991.

4 Lån får beviljas till en utlänning som ansökt om ett sådant inom en tid av två år från det att utlänningen första gången togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl får lån beviljas, även om ansökan inlämnats efter denna tidpunkt.

5 Lån får beviljas till

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 2 kap. 3 eller 4 första stycket 5 utlänningslagen (1989:529) eller motsvarande äldre bestämmelser,

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses under 1-3 och som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun. Förordning (1996:1581).

6 Endast utlänningar som fyllt 18 år vid tidpunkten för det första mottagandet i en kommun får beviljas lån till hemutrustning. Om det finns särskilda skäl kan även en utlänning som fyllt 18 år efter denna tidpunkt beviljas lån. Förordning (1991:1865).

7 Lån får beviljas en utlänning som har behov av pengar till hemutrustning. Ett sådant behov kan anses föreligga då utlänningen flyttar in i en omöblerad bostadslägenhet.

Även en utlänning som flyttar in i en möblerad lägenhet eller som är inneboende hos en annan person kan anses ha ett visst behov av pengar till hemutrustning. Förordning (1991:334).

Lånets storlek och lånevillkor

8 När lån skall beviljas en person som sammanbor med make eller sambo som omfattas av 3-6 skall lånet vara gemensamt för makarna eller samborna.

När lån beviljas gemensamt för två personer skall de ha solidariskt ansvar för återbetalningen.

Om en av låntagarna, sedan hushållsgemenskapen upphört, återbetalar halva lånebeloppet och den ränta som följer på detta belopp, kan det solidariska ansvaret för återbetalningen upphävas om det i övrigt finns särskilda skäl för det. Den andra låntagaren kvarstår i sådana fall som ensam låntagare. Förordning (1996:1581).

9 Lån får högst beviljas till följande belopp.

Antal personer i hushållet Maximalt lånebelopp omöblerad bostad Maximalt lånebelopp möblerad bostad
1 15 000 kronor 5 000 kronor
2 20 000 kronor 5 000 kronor
3 25 000 kronor 5 000 kronor
4 30 000 kronor 5 000 kronor
5 eller flera 35 000 kronor 5 000 kronor
I hushållet inräknas make eller sambo, som omfattas av 3-5 , samt hemmavarande barn under 18 år. Även ett hemmavarande barn som vid tiden för ansökan fyllt 18 men inte 21 år får räknas till hushållet, under förutsättning att barnet för egen del avstår från att ansöka om lån. Förordning (1998:1750).

10 För en ensamstående utlänning vars förmögenhet överstiger ett basbelopp enligt 1 kap. 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall det högsta lånebelopp som får beviljas enligt 9 minskas med storleken på den del av förmögenheten som överstiger ett basbelopp.

För en utlänning som är gift eller sambo skall motsvarande avdrag göras med storleken på den del av utlänningens och hans makas eller sambos sammanlagda förmögenhet som överstiger två basbelopp.

11 har upphävts genom förordning (1998:1750).

12 En utlänning som lånat ett mindre belopp än det vid tiden för beslutet högsta tillåtna beloppet enligt 9--11 , får inom den tidsfrist som anges i 4 beviljas kompletterande lån.

13 Vid ändrade förhållanden inom den tidsfrist som anges i 4 får kompletterande lån beviljas om de nya förhållandena skulle ha medfört rätt till ett större lån. De ändrade förhållanden som avses är

1. att antalet personer i utlänningens hushåll har ökat,

2. att en utlänning som tidigare varit inneboende eller bott i en möblerad lägenhet flyttar in i en omöblerad lägenhet.

14 Låntagaren skall betala uppläggningsavgift för lån som beviljats enligt denna förordning. Uppläggningsavgiften är 300 kr för ett lån till hemutrustning och 100 kr för ett kompletterande lån enligt 12 eller 13 . Avgiften skall betalas när lånet betalas ut. Centrala studiestödsnämnden får avräkna uppläggningsavgiften från lånesumman då lånet betalas ut.

Vid utbetalningen avrundas lånebeloppet till jämnt hundratal kronor. Vid krontal under 50 avrundas det nedåt och vid annat krontal uppåt. Förordning (1993:448).

Amortering, ränta m. m.

15 Lånet skall vara amorteringsfritt i två år från den första utbetalningen. Förordning (1993:448).

16 Lånet löper med ränta från den första utbetalningsdagen. Räntesatsen fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder.

Den upplupna räntan som avser den amorteringsfria tiden skall läggas till kapitalskulden den dag amorteringen skall påbörjas. Förordning (1993:448).

17 Centrala studiestödsnämnden skall fastställa en amorteringsplan för varje låntagare.

Amorteringstiden skall fastställas med utgångspunkt i lånets storlek sedan räntebeloppet enligt 16 andra stycket lagts till, i förhållande till det basbelopp enligt 1 kap. 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid amorteringstidens början. Den beräknas enligt följande.

Lånebelopp i procent av basbeloppet   Amorteringstid i antal år

< 10   1
< 40   3
< 80   5
<100   7
<110   8
<120   10
u120   15

Om ett kompletterande lån enligt 12 eller 13 har betalats ut efter det att en amorteringsplan har fastställts enligt andra stycket, skall en ny amorteringsplan fastställas. Amorteringstiden skall därvid fastställas med utgångspunkt i det totala lånets storlek och i övrigt enligt de beräkningsgrunder som anges i andra stycket. Förordning (1993:448).

18 Om låntagaren har betalningssvårigheter, får centrala studiestödsnämnden medge anstånd med betalningen av amortering och ränta eller nedsättning av beloppen. Förordning (1991:334).

19 Bedömningen av om låntagaren har betalningssvårigheter skall göras på följande sätt.

För en låntagare som är bosatt i Sverige skall utgångspunkten vara den beräknade sammanräknade årsinkomsten av tjänst, näringsverksamhet och kapital för låntagaren och låntagarens make eller sambo. Denna summa skall jämföras med en inkomstgräns uttryckt i basbelopp enligt 1 kap. 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring som framgår av nedanstående tabell.

______________________________________________________________________
Antal personer i hushållet Inkomstgräns i basbelopp
______________________________________________________________________
1 vuxen 2,8
1 vuxen och 1 barn 3,2
1 vuxen och 2 barn 3,6
1 vuxen och 3 barn 4
1 vuxen och mer än 3 barn 4,4
2 vuxna 4
2 vuxna och 1 barn 5
2 vuxna och 2 barn 6
2 vuxna och 3 barn 7
2 vuxna och mer än 3 barn 8

________________________________________________________________________ Även hemmavarande barn som fyllt 18 men inte 21 år får räknas till hushållet.

Om den sammanräknade inkomsten enligt andra stycket understiger inkomstgränsen i tabellen skall anstånd medges. Om den överstiger den aktuella inkomstgränsen i tabellen skall 40 procent av det överskjutande beloppet kunna tas i anspråk för återbetalning. Låntagaren skall medges anstånd med resterande belopp.

För låntagare som är bosatta utomlands och för sjömän får centrala studiestödsnämnden meddela avvikande föreskrifter.

20 Beslut om anstånd eller nedsättning får ändras om de inkomstförhållanden som legat till grund för beslutet har ändrats väsentligt. Den uppskjutna amorteringen och räntan får debiteras under samma tid som lånet amorteras enligt den normala amorteringsplanen.

21 Om låntagaren beviljats anstånd med återbetalningen, får den amorteringsplan som därefter fastställs av centrala studiestödsnämnden avvika från bestämmelserna i 17 .

22 Vid avisering av återbetalning skall låntagaren betala aviseringsavgift med det belopp som centrala studiestödsnämnden bestämmer.

23 Centrala studiestödsnämnden får efterskänka lånet helt eller delvis. Ett sådant beslut får fattas om låntagaren på längre sikt bedöms sakna förmåga att betala tillbaka lånet.

För två låntagare som har ett gemensamt lån kan halva beloppet efterskänkas om den ene låntagaren på längre sikt bedöms sakna förmåga att betala tillbaka lånet.

24 Om en låntagare som ensam ansvarar för ett lån avlider, skall lånet efterskänkas.

Om en låntagare som gemensamt med en annan person ansvarar för ett lån avlider, skall hälften av låneskulden efterskänkas.

25 Låntagaren får när som helst säga upp lånet till omedelbar betalning eller amortera ett större belopp än det föreskrivna.

26 Centrala studiestödsnämnden får säga upp lånet till omedelbar betalning, om låntagaren genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet eller på något annat sätt har förorsakat att lånet felaktigt har lämnats eller att det har lämnats med ett för högt belopp. Detsamma gäller om låntagaren använt lånet på ett sätt som uppenbarligen står i strid med ändamålet eller om låntagaren inte fullgjort sin betalningsskyldighet.

Förfarandet i låneärenden m. m.

27 Ansökan om lån för hemutrustning skall lämnas till centrala studiestödsnämnden.

28 Centrala studiestödsnämnden får med hjälp av automatisk databehandling föra ett personregister för administration av lån enligt denna förordning.

29 Registret får innehålla följande uppgifter om varje person som sökt eller erhållit lån enligt denna förordning:

1. Personnummer eller dossienummer hos Migrationsverket,
2. kundnummer,
3. namn,
4. adress,
5. civilstånd,
6. kön,
7. medborgarskap,
8. språkgrupp,
9. uppgift om sökanden omfattas av 5 ,
10. familjeförhållanden enligt 8 och 9 ,
11. boendeförhållanden enligt 7 ,
12. sökt belopp,
13. förmögenhet,
14. beviljade och utbetalade lån,
15. debiterade och återbetalade belopp,
16. utestående skuld,
17. datum för första mottagning i kommun,
18. typ av skuldebrev.

Registret får även innehålla följande uppgifter beträffande en persons kontaktperson hos en kommun eller vid en förläggning:

1. namn och signatur,
2. adress,
3. kommun alternativt förläggning,
4. telefonnummer.

Förordning (2000:402).

30 Migrationsverket och Integrationsverket skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter som framgår av 29 första stycket 1-11 och 17 samt andra stycket 1-4. Förordning (2000:402).

Överklagande m. m.

31 Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

32 Centrala studiestödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1993:448

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

2. I fråga om lån till hemutrustning som beviljats före den 1 juli 1993 och för kompletterande lån enligt 12 och 13 till dessa lån gäller 15--17 i sin äldre lydelse.

1996:1581

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. I fråga om lån till hemutrustning som beviljats före den 1 januari 1997 och kompletterande lån enligt 12 och 13 till dessa lån, tillämpas bestämmelserna i 8 och 9 enligt den lydelse paragraferna hade före ikraftträdandet av denna förordning.

1998:1750

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om lån till hemutrustning som beviljats före den 1 januari 1999 och kompletterande lån enligt 12 och 13 till dessa lån, tillämpas 9 och gäller 11 i den lydelse paragraferna hade före ikraftträdandet av denna förordning.
Tillbaka till start


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida