Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Tillbaka
SFS nr: 1994:361
Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L7
Rubrik: Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Utfärdad: 1994-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:608

Allmänna bestämmelser
Vissa närmare bestämmelser om mottagandet
Sysselsättning
Bostadsersättning
Dagersättning
Särskilt bidrag
Ansökan och anmälan om ändrade förhållanden
Utbetalning
Övriga bestämmelser
Övergångsbestämmelser


För att läsa asyllagen, klicka här
För detaljerade uppgifter om kostnader i flyktingmottagandet, klicka här


Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter i anslutning till lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2005:16).

2 § Bestämmelser om avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel finns i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Tillbaka till start

Vissa närmare bestämmelser om mottagandet

2 a §/Träder i kraft I:2015-12-01/ Migrationsverket ska informera utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om de förmåner som finns och om vad de ska göra för att få dessa. Verket ska också informera dem om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden enligt 8 a §. Informationen ska lämnas så snart som möjligt och inte senare än 15 dagar efter det att ansökan om uppehållstillstånd har gjorts. Informationen ska ges skriftligen och på ett språk som de som ska ta emot informationen kan förväntas förstå. Vid behov får informationen även lämnas muntligen.
Sökande som avses i första stycket ska även informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskild juridisk rådgivning och om organisationer som kan bistå eller informera dem i fråga om villkoren för mottagandet, inklusive hälso- och sjukvård. Förordning (2015:608).

2 b § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall inom tre dagar efter det att de lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd av Migrationsverket förses med ett dokument som intygar att innehavaren är asylsökande. Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen hålls i förvar. Förordning (2005:16).

2 c § När Migrationsverket erbjuder utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. plats på en förläggning skall verket, om utlänningarna samtycker till det, se till att familjer i största möjliga utsträckning hålls samman. Förordning (2005:16).

2 d § Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:217).

Avtal om sysselsättning

3 § I avtal som anges i 6 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ingå
1. ett villkor om att den som tillhandahåller arbete åt utlänningar som avses i 1 § den lagen till dessa utlänningar inte får betala ut lön eller annan ersättning för arbetet, och
2. en påminnelse om att skadeståndslagen (1972:207) och de föreskrifter i arbetsmiljölagen (1977:1160) som anges i 5 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. gäller för arbetet.

Bostadsersättning

4 § Bostadsersättning enligt 16 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. får beviljas utlänning som
1. har beviljats arbetstillstånd eller undantag från skyldigheten att inneha arbetstillstånd,
2. har fått eller erbjudits en anställning om minst tre månader, och
3. för att kunna påbörja anställningen måste flytta till en ort där Migrationsverket saknar möjlighet att erbjuda anläggningsboende.
Bostadsersättning lämnas endast så länge anställningsförhållandet består.
Bostadsersättning lämnas med 350 kronor per månad. För det fall utlänningens familj flyttar med till anställningsorten lämnas bostadsersättning med 850 kronor per månad sammanlagt för familjen. Förordning (2005:27).

Tillbaka till
start

Dagersättning

5 § Dagersättningen skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror.
Dagersättningen skall även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel om inte annat följer av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

6 § När fri mat ingår i inkvarteringen lämnas en reducerad dagersättning.

Dagersättning per person lämnas med följande belopp.


            Dagersättning inkl.   Dagersättning exkl.
            egen mathållning    egen mathållningEnsamstående      71 kr          24 kr

Sammanboende      61 kr          19 kr

Barn 0--3 år      37 kr          12 kr

Barn 4--10 år      43 kr          12 kr

Barn 11--17 år     50 kr          12 kr

Hemmavarande      61 kr          19 kr
vuxen

För familjer som har fler än två barn lämnas hel dagersättning endast för de två äldsta barnen. För vart och ett av de yngre barnen lämnas dagersättning med hälften av det belopp som gäller för barnet enligt tabellen.

Tillbaka till
start

Särskilt bidrag

7 § Särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning och spädbarnsutrustning.

Att särskilt bidrag i vissa fall får lämnas för avgifter för sjukvård, läkemedel och tandvård framgår av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Ansökan och anmälan om ändrade förhållanden

8 § Den som vill få bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag skall göra en skriftlig ansökan.
Ansökan skall innehålla en förklaring på heder och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats i ansökan är riktiga. Förklaringen skall vara underskriven av den sökande.

8 a § Den som ansöker om eller får bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska till den myndighet som lämnar biståndet anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som kan antas påverka rätten till eller storleken av biståndet. Förordning (2011:1135).

9 § Har en ansökan om bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag avslagits eller bifallits endast till viss del, skall beslutet delges den sökande.

Utbetalning

10 § Bostadsersättning och dagersättning betalas ut förskottsvis per månad, om inte särskilda skäl leder till annat.

Tillbaka till
start

Övriga bestämmelser

11 § Fordran på bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag får inte överlåtas eller utmätas.
12 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Migrationsverket. Förordning (2000:407).

Övergångsbestämmelser

1994:361
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. Statens invandrarverk skall, om inte särskilda skäl talar mot det, lämna bistånd i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträdandet av denna förordning hade sådant bistånd enligt lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Tillbaka till
start


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Senast ändrat mars 2016