Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

Tillbaka

SFS nr: 1994:362
Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet
Rubrik: Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Utfärdad: 1994-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:261

1 § I förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande finns det bestämmelser om statlig ersättning för hälso- och sjukvård m.m. för vissa utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt utlänningar som avses i 6 kap. 19 § första stycket utlänningslagen (1989:529).

I denna förordning ges bestämmelser om den avgift som utlänningarna själva skall betala (vårdavgift) när rätt till ersättning enligt första stycket föreligger.

För annan hälso- och sjukvård samt tandvård än som avses i 2-4 samt 8 §§ skall utlänningarna betala vårdavgift enligt de grunder som vårdgivaren bestämmer. Förordning (1997:676).

2 § Utlänningarna skall betala vårdavgift med 50 kronor för besök hos läkare inom den offentliga primärvården och för läkarvård som ges efter remiss av sådana läkare. Förordning (1996:1356).

3 § Utlänningarna skall betala vårdavgift med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges av en vårdgivare efter remiss av en läkare inom den offentliga vården. Förordning (1996:1356).

3 a § Vårdavgift enligt 2 och 3 §§ skall betalas endast i den utsträckning som motsvarande avgift skall betalas av andra vårdtagare. Förordning (1998:154).

Utlänningarna skall inte betala avgift för

- förebyggande barna- och mödravård som ges av en vårdgivare inom den offentliga primärvården,

- förlossningsvård, och

- vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). Förordning (2004:261).

5 § Har en utlänning på grund av akut sjukdom eller av något annat särskilt skäl anlitat vårdgivare som tagit ut högre avgift än som anges i 2--4 §§, får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för den del av avgiften som utlänningarna har betalat som överstiger de belopp som anges i 2--4 §§. Förordning (2000:408).

6 § För receptförskrivna läkemedel skall utlänningarna betala avgift med högst 50 kronor.

7 § Har en utlänning inom loppet av en sexmånadersperiod betalat mer än 400 kronor enligt 2, 3 och 6 §§ får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för de kostnader som överstiger 400 kronor.

Finns det i en familj fler än ett barn som inte fyllt 18 år skall beloppet 400 kronor avse det sammanlagda belopp som betalats för barn under 18 år i familjen. Förordning (2000:408).

8 § Utlänningarna skall betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården.

Tandvård hos en tandläkare inom folktandvården är kostnadsfri för barn som inte fyllt 18 år. Förordning (1996:1356).

9 § Har en utlänning på grund av akut behov anlitat en tandläkare som inte tillhör folktandvården, får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag till utlänningen enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Förordning (2000:408).

10 § Om det finns särskilda skäl får Migrationsverket även i andra fall än som anges i 5, 7 och 9 §§ betala särskilt bidrag för vårdavgift. Förordning (2000:408).

11 § Migrationsverket meddelar föreskrifter om förutsättningarna för särskilt bidrag i fall som avses i 5, 7, 9 och 10 §§. Förordning (2000:408).

Övergångsbestämmelser

2004:261

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

Tillbaka till start


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Senast ändrat juli 2004