immi
Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

Tillbaka
SFS nr: 1994:895
Departement/ myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
Utfärdad: 1994-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:1207

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om svenskundervisning för invandrare (sfi) utöver vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100).

2 § För sfi som anordnas enligt 13 kap. 9 § skollagen (1985:1100) gäller, utöver vad som följer av 13 kap. 10 § skollagen, bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelser om rektor avser alltid den rektor inom det offentliga skolväsendet som är ansvarig för ledningen av utbildningen.

Undervisningen

3 § Sfi skall vila på de grundläggande värden som anges i läroplanen för de frivilliga skolformerna.

4 § Sfi får kombineras med utbildning inom någon annan skolform inom det offentliga skolväsendet. I sådana fall skall läroplanen för de frivilliga skolformerna gälla för hela utbildningen.

5 § För sfi skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå kursens mål. Av kursplanen skall också framgå kunskapsnivån vid ett avstämningstillfälle under studierna och den kunskapsnivå som alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut.

Kursplanen fastställs av regeringen.

6 § Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild undervisning får anordnas om det finns särskilda skäl.

7 § Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid är 525 timmar.

Riktvärdet får överskridas och underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i kursplanen.

För varje kurs som anordnas skall styrelsen för utbildningen bestämma det antal undervisningstimmar som skall gälla. Varje elev skall tas in till den kurs som bäst bedöms motsvara elevens behov av undervisning.

8 § Undervisningen bör bedrivas kontinuerligt under hela året med uppehåll endast för semester.

9 § Styrelsen för utbildningen skall i samarbete med arbetsförmedlingen verka för att undervisningen så snart som möjligt kan kombineras med sådan arbetsplatsorientering eller sådant förvärvsarbete som ger deltagaren möjlighet att träna sig i att tala svenska.

10 § Elever som har svårigheter med utbildningen skall ges särskilt stöd.

11 § För utvecklingsstörda elever får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen.

Ledighet

12 § Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i undervisningen, skall hindret snarast anmälas till skolan. Styrelsen för utbildningen får besluta hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras.

13 § Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från undervisningen för enskilda angelägenheter.

Bedömning och betyg

14 § Läraren skall fortlöpande informera eleverna om deras studieresultat. Läraren skall också redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker.

15 § När en elev har avslutat kursen skall läraren sätta betyg. Som betyg skall användas någon av beteckningarna Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

16 § Läraren skall vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen.

Vid betygssättningen skall läraren som stöd använda de betygskriterier som har fastställts för kursen av Statens skolverk. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som fordras för betyget Godkänd.

Lärarna bör använda centralt fastställda prov som ett hjälpmedel för att bedömningsgrunderna skall bli så enhetliga som möjligt över landet. Sådana prov fastställs av Skolverket som också meddelar närmare föreskrifter om dem.

Om en elev inte når upp till nivån för betyget Godkänd skall läraren i ett intyg ange vad eleven kan i förhållande till kursens mål.

17 § Elevernas betyg skall antecknas i en betygskatalog. Detsamma gäller uppgifterna i ett sådant intyg som avses i 16 § fjärde stycket. Betygskatalogen skall utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som har getts. Rektorn ansvarar för förandet av betygskatalogen.

Elever har rätt att få ett betygsdokument som utvisar att de har slutfört kursen och det betyg eller det intyg som de har fått. Betygsdokumentet utfärdas av rektorn.

Prövning

17 a § Den som, utan att vara elev i sfi, vill ha ett betyg från sfi har rätt att gå igenom prövning. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen.

När det gäller betyg och intyg efter prövning skall 15-17 §§ tillämpas.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning. Förordning (1996:1458).

Rättelse av betyg

18 § I 26 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om rättelse av skrivfel eller liknande. Rektorn får besluta om rättelse av betyg och intyg. Avser rättelsen en handling som har lämnats ut till eleven skall en ny handling utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen.

Formulär

19 § Statens skolverk fastställer de formulär som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

20 § Beslut enligt denna förordning av rektorn och av andra arbetstagare får inte överklagas. Förordning (1998:1207).

Övergångsbestämmelser

1994:895

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:740) om svenskundervisning för invandrare. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om sfi som har påbörjats före den 1 juli 1994.Källa: Rixlex.
Tillbaka till start

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida