immi
Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjas integration


Tillbaka
SFS nr: 2000:216
Departement/ myndighet: Näringsdepartementet
Rubrik: Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjas integration
Utfärdad: 2000-04-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1007


Allmän bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer som främjar integration.

Syftet med statsbidraget är att underlätta och stödja sådan verksamhet.

Bidragsformer

2 § Statsbidrag lämnas i form av

1. organisationsbidrag,

2. verksamhetsbidrag, och

3. projektbidrag.

Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag

3 § Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får lämnas till en organisation som

1. till övervägande del har medlemmar med invandrarbakgrund,

2. bedriver sin verksamhet i Sverige,

3. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till dem som utgör organisationens medlemsunderlag,

4. har minst 1 000 betalande medlemmar,

5. själv bekostar en del av sin verksamhet,

6. är demokratiskt uppbyggd,

7. har bedrivit verksamhet som främjar integration under minst två år, och

8. har formulerat en plan där det beskrivs hur organisationen planerar att främja integration under de närmaste tre åren.

Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får även lämnas till samarbetsorgan för organisationer som avses i första stycket. Förordning (2001:1007).

4 § Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får under en tre år lång etableringsperiod lämnas även till organisationer som avses i 3 § första stycket men som inte uppfyller de villkor som anges i 3 § första stycket 3, 4 och 7. Förordning (2001:1007).

Organisationsbidrag

5 § Organisationsbidrag får lämnas för att täcka kostnader för central administration.

6 § För organisationer som avses i 3 § första stycket skall organisationsbidraget fastställas på grundval av antalet betalande medlemmar i organisationen. Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek skall hänsyn tas till om organisationen får annat statsbidrag till central administration. Förordning (2001:1007).

Verksamhetsbidrag

7 § Verksamhetsbidrag får lämnas till verksamhet som främjar integration.

Bedömning av verksamhetsbidraget skall göras med utgångspunkt från de mål som regeringen anger i regleringsbrev för Integrationsverket.

Projektbidrag

8 § Projektbidrag får lämnas till organisationer som främjar integration. Om det finns särskilda skäl får projektbidrag även lämnas till kommuner och myndigheter.

9 § Projektbidrag får lämnas för att stödja projekt som syftar till att stimulera integration i samhället eller till att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Projekten skall vara klart avgränsade och får inte ingå i den bidragssökandes ordinarie verksamhet.

10 § Bedömning av projektbidraget skall göras med utgångspunkt från de mål och prioriteringar som regeringen anger i regleringsbrev för Integrationsverket.

Beslutande myndighet

11 § Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av Integrationsverket.

Villkor och redovisning

12 § Statsbidrag beviljas för ett år i sänder och betalas ut kvartalsvis i förskott.

För projektbidrag kan dock Integrationsverket besluta om andra utbetalningsperioder.

13 § En organisation som fått statsbidrag enligt denna förordning skall lämna Integrationsverket de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som verket bestämmer.

14 § Integrationsverket får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Integrationsverket får besluta att bidrag skall betalas tillbaka,

1. om det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

2. om det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller

3. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 13 §.

15 § Integrationsverket skall senast den 15 april varje år lämna en samlad redovisning till regeringen om statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och de mål som angetts i verkets regleringsbrev.

Överklagande

16 § Integrationsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

17 § Integrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida