immi
Förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Tillbaka
SFS nr: 2000:415

Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet
Rubrik: Förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd
Utfärdad: 2000-05-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:949


1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader som anges i 2-4 §§ som kommunerna och landstingen haft för medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529). Ersättning får inte ges för en utlänning när han eller hon omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

2 § Ersättning får ges för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) av motsvarande karaktär som anges i 13-19 §§ lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., för sådant stöd och hjälp i boendet som avses i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingsmottagande m.m., för sådan vård i annat hem än barnets eget som avses i 29 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. samt för tolkersättning. Ersättning för bostad lämnas högst enligt de grunder som anges i 16 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl., om det inte finns särskilda skäl att bestämma högre ersättning. Förordning (2001:949).

3 § Ersättning får ges för sådan undervisning som avses i 28 a § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. med motsvarande belopp som där sägs, samt för undervisning som ges med stöd av 11 kap. 7 § gymnasieförordningen (1992:394).

4 § Ersättning får ges för sådan hälso- och sjukvård som avses i 2, 3 och 9 §§ förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande.

5 § Landsting och kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

6 § Ersättning betalas av Migrationsverket efter ansökan i efterskott för varje kalenderår. En ansökan om ersättning skall lämnas in till Migrationsverket senast den 30 juni 2001.

7 § Migrationsverkets beslut om ersättning för kostnader får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2000:415

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas även när det gäller ersättning för kostnader som uppkommit dessförinnan.

Källa: Rixlex.

Tillbaka till start

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida