immi
Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Tillbaka
SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet
Rubrik: Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Utfärdad: 2001-09-13


Tillämpningsområde

1 Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i Migrationsverkets, Utlänningsnämndens, Integrationsverkets, Rikspolisstyrelsens och polismyndigheternas samt utlandsmyndigheternas verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Med verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen enligt första stycket avses

1. verksamhet som gäller utlänningars vistelse i och avlägsnande från landet,

2. verksamhet som gäller utlänningars rätt att arbeta i landet,

3. mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar,

4. verksamhet som rör bistånd och stöd till utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs av Migrationsverket,

5. verksamhet som avser förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgarskap,

6. verksamhet som gäller ersättning för och bosättning av utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs av Integrationsverket.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvar

2 Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför, Utlänningsnämnden för den behandling som nämnden utför, Rikspolisstyrelsen för den behandling som styrelsen utför och polismyndigheten för den behandling som myndigheten utför. Migrationsverket är även personuppgiftsansvarigt för den behandling som Integrationsverket och en utlandsmyndighet utför.

Verksamhetsregister

Ändamål

3 Automatiserade register får föras i ärenden som handläggs av respektive myndighet (verksamhetsregister). I ett verksamhetsregister får personuppgifter behandlas för

1. myndighetens handläggning av ärenden i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller författning,

2. fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag eller annan författning,

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten samt framställning av statistik.

Innehåll

4 I den mån det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen utförs, får följande personuppgifter behandlas i ett verksamhetsregister:

Identitetsuppgifter

1. namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, vårdnadshavare, civilstånd och andra identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap,

3. uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet,

4. uppgifter om adress och boende i Sverige,

5. uppgifter om resedokument och identitetshandlingar,

Uppgifter som behövs för handläggning av ärenden

6. uppgifter som rör utlänningens resa och ankomst till Sverige,

7. uppgifter om språk, religion, politisk åskådning, etnisk tillhörighet och hälsotillstånd om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som sägs i 3 1 och 2,

8. administrativa uppgifter som behövs för handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,

9. namn- och adressuppgifter som rör god man, ombud och biträden samt uppgifter om tolk,

10. uppgifter om anhöriga och kontakt- eller referenspersoner i Sverige samt om deras relation till utlänningen om uppgifterna är nödvändiga för bedömningen av rätten att vistas i Sverige,

Uppgifter som behövs för mottagandet av asylsökande m.fl.

11. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet,

12. uppgifter om utbildning, yrke och anställning,

Uppgifter som behövs för förvar och andra tvångsåtgärder enligt utlänningslagen (1989:529)

13. uppgifter om inskrivning vid förvarsenhet,

14. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för förvarstagandet,

Uppgifter som behövs för verkställighet enligt 8 kap. utlänningslagen

15. uppgifter om utresan,

16. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för verkställigheten,

Uppgifter om beslut

17. beslut i frågor om uppehålls- och arbetstillstånd, återreseförbud eller visering,

18. beslut om resedokument eller flyktingförklaring enligt 3 kap. utlänningslagen,

19. beslut om tvångsåtgärder enligt utlänningslagen,

20. beslut enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

21. beslut som rör ersättning för och bosättning av utlänningar,

22. beslut som rör verkställighet enligt 8 kap. utlänningslagen,

23. beslut om förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgarskap,

24. uppgifter om delgivning och expediering av beslut.

Känsliga personuppgifter

5 Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas endast om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som sägs i 3 1 och 2.

Direktåtkomst

6 Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Utlänningsnämnden, Integrationsverket och utlandsmyndigheter får ha direktåtkomst till Migrationsverkets verksamhetsregister. Myndigheternas direktåtkomst skall begränsas till att endast avse personuppgifter som en tjänsteman oundgängligen behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter i verksamhet enligt 1 .

Sökbegrepp

7 Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 personuppgiftslagen (1998:204) får inte användas som sökbegrepp.

Rättsfallsregister

8 Migrationsverket och Utlänningsnämnden får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information (rättsfallsregister). Ett rättsfallsregister får inte innehålla personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade.

De personuppgifter som finns i ett rättsfallsregister får föras över till en stat som inte ingår i Europeiska unionen och heller inte är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fingeravtrycksregister

Ändamål

9 Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 5 kap. 5 utlänningslagen (1989:529) (fingeravtrycksregister). Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Registret får endast användas vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som avses i 3 kap. 2 eller 3 utlänningslagen åberopas samt i ärenden om avvisning och utvisning.

Innehåll

10 Registret får endast innehålla fingeravtryck och fotografi samt uppgifter om den registrerades namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, medborgarskap eller annan identifieringsuppgift.

Uppgifter ur registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om det följer av lag eller förordning.

Gallring

11 En uppgift i fingeravtrycksregistret skall gallras när den registrerade blir svensk medborgare, dock senast tio år efter det att uppgiften registrerades.

Landinformationsregister

Innehåll

12 Migrationsverket får föra ett register för återsökning av information som lämnats rörande förhållanden i andra länder (landinformationsregister).

Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 personuppgiftslagen (1998:204) får endast behandlas i löpande text och under förutsättning att uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet som sägs i 1 .

Sökbegrepp

13 Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte användas som sökbegrepp.

Direktåtkomst

14 Utlänningsnämnden får ha direktåtkomst till landinformationsregistret.

Rättelse och skadestånd

15 Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

16 Migrationsverkets, Utlänningsnämndens, Rikspolisstyrelsens eller en polismyndighets beslut om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2001:720

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.


Tillbaka till start

Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida