Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Tillbaka
SFS nr: 2002:1118
Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet
Rubrik: Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Utfärdad: 2002-12-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:451


Allmänna bestämmelser
1 § I denna förordning ges bestämmelser om kommuners och landstings rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar.
2 § Ersättning enligt denna förordning beslutas och betalas av Migrationsverket.

Ersättning för kostnader

3 § En kommun har rätt till ersättning för bistånd som den har betalat enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

4 § För utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har en kommun rätt till ersättning för kostnader för transport till förläggning för asylsökande.

5 § En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun och som får utbildning med stöd av förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. Ersättning betalas med

- 25 700 kronor per år för en elev i förskoleklass,

- 50 200 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola eller sameskola, och

- 57 000 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

För en elev som inte genomgår utbildning under ett helt år betalas ersättning med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod utgör en tiondel av det belopp som anges i första stycket.

Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kommun eller ett landsting för extra kostnader för elever med särskilt behov av stöd och för andra extraordinära kostnader för skolverksamhet.

Vad som sägs i första-tredje styckena skall tillämpas även i det fall en fristående skola har tagit emot en sådan elev som avses i första stycket, om skolan har rätt till bidrag enligt 2 b kap. 10 b § eller 9 kap. 6, 6 a, 8 a eller 8 c § skollagen (1985:1100). I sådant fall skall det belopp som betalas till kommunen utgöra det bidrag som kommunen skall lämna till den fristående skolan. Förordning (2003:1072).

6 § En kommun har, under de förutsättningar som anges i 5 § första stycket, rätt till ersättning för kostnader för plats i förskola enligt 2 a kap. 8 a § skollagen (1985:1100). Ersättning betalas med 31 200 kronor per barn och år. Bestämmelserna i 5 § andra och tredje styckena är tillämpliga på sådan ersättning. Förordning (2003:1072).

7 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas lämnas ersättning också för vård under tiden fram till dess barnet lämnar landet.

7 a § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) avseende ett ensamkommande barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning betalas med 39 000 kronor vid placering i familjehem och med 31 000 kronor vid placering i hem för vård eller boende eller i Migrationsverkets anläggningar för boende. Förordning (2003:451). 8 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för god man till ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

9 § För utlänningar som av medicinska skäl enligt 2 kap. 4 § 5 utlänningslagen (1989:529) beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller kortare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning för bistånd som den har betalat enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ett landsting har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader för utlänningar som avses i första stycket. Detta gäller inte, om utlänningen omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

10 § Ersättning enligt 3-9 §§ betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

Extraordinära kostnader 11 § Utöver ersättning enligt 3-9 §§ får Migrationsverket lämna ersättning till kommuner som haft betydande extraordinära kostnader för personer som avses i 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Sådan ersättning betalas efter ansökan.

Övriga bestämmelser

12 § En ansökan om ersättning enligt 3-7, 8-9 och 11 §§ skall ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En ansökan om ersättning enligt 7 a § skall ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det att utredningen slutfördes.

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till ersättning enligt denna förordning. Förordning (2003:451).

13 § Ersättning som en kommun eller ett landsting mottagit enligt denna förordning får krävas åter helt eller delvis om den utbetalats till följd av att kommunen eller landstinget lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

En upplysning om bestämmelserna enligt denna paragraf skall tas in i beslutet om ersättning.

14 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Innan sådana föreskrifter beslutas skall samråd ske med Svenska kommunförbundet, och vad gäller 5 och 9 §§, med Landstingsförbundet.

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om ersättning enligt 11 § får överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

2003:451

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Bestämmelserna tillämpas på utredningar som påbörjas mellan den 1 juli 2003 och den 31 december 2004.


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida