immi
Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Tillbaka
SFS nr: 2002:989
Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IJ
Rubrik: Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Utfärdad: 2002-12-05. Ändrad: t.o.m. SFS 2007:508

Allmän bestämmelse

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Vid fördelning av stöd bör en geografisk spridning över hela landet eftersträvas.

Förutsättningar för stöd

2 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering enligt 1 § genom
  1. avgiftsfri rådgivning och information till en enskild om hur han eller hon kan ta till vara på sina rättigheter, och
  2. opinionsbildning, kurs- och seminarieverksamhet samt allmän information och rådgivning.

3 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse om
  1. verksamheten bedrivs utan vinstsyfte,
  2. verksamheten bedrivs med tydliga mål och metoder,
  3. verksamheten har en långsiktig inriktning, och
  4. det finns personer i verksamheten som har kunskaper om diskriminering och om de bestämmelser som gäller inom området.

Beslutande myndighet

4 § Ungdomsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter ansökan.

Stödet beviljas för ett år i sänder. Förordning (2007:508).

Utbetalning

5 § Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år.

Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte skall betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2007:508).

Uppföljning och utvärdering

6 § En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av verksamheten till Ungdomsstyrelsen lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer. Förordning (2007:508).
6 § En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av verksamheten till Integrationsverket lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som verket bestämmer.

Återkrav

7 § Ungdomsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka stöd om
  1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
  2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller
  3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 6 §. Förordning (2007:508).

Överklagande

8 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:508).

Bemyndigande

9 § Ungdomsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2007:508).


Källa: Rixlex.
Tillbaka till start

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida