immi
Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden


SFS nr: 2009:1561
Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Rubrik: Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Utfärdad: 2009-12-10

/Träder i kraft I:2010-02-01/
1 § Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till kommuner som senast den 31 mars 2010 träffar överenskommelser med Migrationsverket om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. som gäller för år 2010.

Extra ersättning lämnas utöver den ersättning som lämnas enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2 § Extra ersättning lämnas för

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716), och

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en sådan utlänning som avses i 1?3, och som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den utlänningen först togs emot i en kommun.

3 § Den extra ersättningen är

1. 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot för bosättning i en kommun under tiden den 1 januari?30 november 2010, och

2. 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot för bosättning i en kommun under tiden den 1 januari ?30 november 2010 och som vid mottagandet fyllt 18 men inte 65 år och uppfyller något av villkoren enligt 4 §.

Migrationsverket beslutar om och betalar ut sådan ersättning.
4 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som inom en tolvmånadersperiod

1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller

2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt
a) kurs B på studieväg 1,

b) kurs C på studieväg 2, eller

c) kurs D på studieväg 3.

5 § En tolvmånadersperiod enligt 4 § räknas från tidpunkten för mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen. Tidpunkten för mottagandet ska anses vara den dag då utlänningen togs emot från en förläggning, eller då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för första gången folkbokfördes i kommunen.

Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom tre månader från mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen, ska tidsperioden räknas från tidpunkten då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i den nya kommun som utlänningen flyttat till.

6 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 lämnas till den kommun där utlänningen är folkbokförd efter sex månader från tidpunkten för mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen.

Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter det att rätten till ersättning har uppkommit.

7 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda. Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal.

Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången av det kvartal under vilket redovisningen enligt första stycket har lämnats.

Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett senast den 31 december 2012.

8 § Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

9 § Ersättning som en kommun mottagit enligt denna förordning får krävas tillbaka helt eller delvis om den utbetalats till följd av att kommunen lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Tillbaka till
start

Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida