immi
Förordning (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare


SFS nr: 2010:1030
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2010-07-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:105
Tryckt version:
pdf, utan ändringar (Lagrummet)
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna förordning även en motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2012:105).

Stimulansersättningens storlek

2 § Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi-bonus) ska för en hel bonus vara 12 000 kronor. Förordning (2012:105).

Ersättning till kommunerna

3 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus som lämnats med stöd av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och för administrativa kostnader enligt 7 och 8 §§. Förordning (2012:105).

Prövning av frågor om ersättning till kommunerna

4 § Statens skolverk prövar frågor om ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus och administrativa kostnader enligt 7 §. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skolverket senast inom tre månader från tidpunkten för kommunens beslut att bevilja sfi-bonus.

5 § Ersättning för kostnader för utbetald sfi-bonus och administrativa kostnader enligt 7 § betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

6 § För att få ersättning ska kommunen lämna Statens skolverk de uppgifter som behövs för att verket ska kunna bedöma rätten till ersättning enligt denna förordning.

Administrativa kostnader

7 § Ersättning för administrativa kostnader lämnas med 800 kronor för varje beslut att bevilja sfi-bonus som kommunen fattar.

8 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 10 § lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare återbetalas till kommunen, ska kommunen betala motsvarande belopp till Statens skolverk. Kommunen får dock räkna av 1 000 kronor som ersättning för administrativa kostnader på grund av återkravet. Om det belopp som har återbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor, får kommunen räkna av hela det återbetalade beloppet. Förordning (2012:105).

Kommunernas uppgiftsskyldighet

9 § En kommun ska till Statens skolverk lämna de uppgifter om nyanlända som har beviljats sfi-bonus som verket behöver för att stödja kommunernas handläggning av ärenden om sfi-bonus, samt för verkets uppföljning av verksamheten med sfi-bonus.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om kommunens uppgiftsskyldighet.

Bemyndigande

10 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Källa: Rixlex.
Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida