Statistik över invandringen
1980-1997

Arbetskraftsinvandring


Permanent uppehålls- och arbetstillstånd för bosättning i Sverige av rena arbetsmarknadsskäl beviljas i princip bara om arbetskraftsbehovet inte kan tillgodoses inom Sverige. Exempel på grupper som får tillstånd är sådana som har nyckelfunktioner inom näringslivet.

Under 1997 beviljades ca 433 uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl jämfört med 274 år 1996. Andelen kvinnor var 23 procent.

Uppehållstillstånd arbetskraftsinvandring 1997 efter kön
Antal Kvinnor %
Polen 17 6 35
Ryska Federationen 24 2 8
Indien 14 3 21
Japan 24 1 4
Kina 53 9 17
USA 128 39 30
Australien 20 1 5
Övriga 153 37 24
Totalt 433 98 23

Beviljade uppehållstillstånd 1980-1997
År Flyktingar Anhöriga Arbetskraft Adoptivbarn Gäststuderande
1980-84* 4 700 7 000 740 1 140 510
1985-89* 14 800 12 400 180 1 150 660
1990 12 800 22 200 260 920 1 140
1991 18 700 21 200 300 1 090 970
1992 12 800 19 700 210 920 1 230
1993 36 500 19 800 160 880 1 600
1994 44 900 26 000 130 890 1 100
1995 5 600 19 700 190 790 1 500
1996 4 800 18 800 270 800 1 800
1997 9 600 18 900 430 700 2 400
*medeltal

Antal och andel uppehållstillstånd av olika flyktingskäl och humanitära skäl under 1988-1997
År Kvot Konvention Krigsvägran De facto Skyddsb. Hum.skäl Totalt antal
1988 9% 23% 7% 37% 23% 16 125
1989 8% 16% 1% 32% 42% 24 879
1990 11% 17% - 31% 41% 12 839
1991 9% 8% - 20% 63% 18 663
1992 27% 5% - 19% 49% 12 791
1993 3% 3% - 11% 84% 36 482
1994 17% 2% - 6% 75% 1) 44 875
1995 34% 3% - 25% 38% 5 642
1996 34% 3% - 34% 29% 4 832
1997 12% 14% upphört!upphört! 8% 66% 9596

1) därav 40 procent enligt regeringens aprilbeslut om familjepraxis
Vid årsskiftet 1988/89 ändrade regeringen praxis i vissa asylärenden. Förändringen innebar att den som hade sökt asyl före den 1 januari 1988 fick stanna i Sverige, om inte särskilda skäl i det enskilda fallet talade emot detta. Under 1989 fick ca 6 100 personer uppehållstillstånd med anledning av de ändra-de asylpraxisen. De flesta var chilenare.
I maj 1989 ändrade regeringen praxis för vissa barnfamiljer. Förändringen innebar att familjer där någon medlem var under 16 år och som hade ansökt om uppehållstillstånd och därefter väntat på slutligt beslut mer än ett år i Sverige fick stanna om inte avgörande skäl i det enskilda fallet talade emot.
Antalet asylsökande ökade dock kraftigt under året bl.a. från Bulgarien (bulgarienturkar), Iran, Irak, Libanon och Etiopien.
Den 13 december 1989 beslutade regeringen att krigsvägrare eller de som inte ville återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena där, kunde få asyl i Sverige endast om de hade ett särskilt starkt skyddsbehov. Detta beslut upphävdes av den nya regeringen den 19 december 1991. Tillämpningen av Utlänningslagen skulle därefter återgå till det normala. Trots detta beslut gav regeringen riktlinjer om att särskild hänsyn skulle tas till barnfamiljer.
Andelen avslag hos Invandrarverket i första instans under 1989 var ca 28%, 1990 57% och 1991 53%.
I juni 1993 beslutade regeringen att asylsökande från Bosnien-Hercegovina skulle få uppehållstillstånd i Sverige om det inte fanns starka skäl som talade emot det. Samtidigt infördes visering för medborgare i Bosnien- Hercegovina.
Andelen avslag hos Invandrarverket (första instans), har under de senaste åren varierar, år 1995 60%, 1996 47% och 1997 48%.
Fr.o.m. 1/1 1997 upphörde tillståndsgrunderna kriksvägrare och de factoflyktingar. Samtidigt infördes en ny grund för tillstånd: skyddsbehov.
Under 1997 beviljade Invandrarverket och Utlänningsnämnden 9 596 uppehålls- tillstånd jämfört med 4 832 år 1996. Av de som beviljade tillstånd år 1997, var 5 495 personer från f.d. Jugoslavien jämfört med 753 år 1996. Ökningen beror bl.a. på att ca 3 000 personer från Förbundsrepubliken Jugoslavien (främst kosovoalbaner) fick uppehållstillstånd av humanitära skäl och att 1 522 från Bosnien-Hercegovina och 1 013 från Kroatien fick stanna. De flesta andra som fick uppehållstillstånd var, från Irak 1 802 och från Iran 836. Andelen kvinnor var ca 46 procent.

Beviljade uppehållstillstånd 1980-1997
Residence permits 1980-1997 Tabell 1

ÅrSamtliga Flyktingar eller motsvarande
1980 13 617 4 062
1981 13 104 3 857
1982 14 055 6 266
1983 10 925 3 668
1984 13 861 5 413
1985 16 206 7 314
1986 23 039 11 486
1987 28 649 14 042
1988 33 333 16 125
1989 44 683 24 879
1990 37 383 12 839
1991 42 248 18 663
1992 34 817 12 791
1993 58 928 36 482
1994 78 987 44 875
1995 32 486 5 642
1996 31 664 4 832
1997 36 565 9 596
Totalt 564 550 242 832

Beviljade uppehållstillstånd 1980-1997 på grund av flyktingskap
Residence permits 1980-1997 by refugeestatus or similar Tabell 2


År Flyktingar eller motsvarande därav flyktingkvot därav FN:s konvention därav krigsvägrare därav de facto flyktingar därav skyddsb. därav humanitära skäl
1980 4 062 .. .. .. .. ..
1981 3 857 .. .. .. .. ..
1982 6 266 .. .. .. .. ..
1983 3 668 .. .. .. .. ..
1984 5 413 .. .. .. .. 829
1985 7 314 .. .. .. .. 868
1986 11 486 .. .. .. .. 2 198
1987 14 042 1 457 2 326 1 679 5 374 3 206
1988 16 125 1 476 3 698 1 170 5 984 3 797
1989 24 879 1 559 3 079 136 6 066 14 039 1)
1990 12 839 1 455 2 167 14 3 927 5 276
1991 18 663 1 732 1 404 18 3 816 11 693
1992 12 791 3 402 615 4 2 447 6 323
1993 36 482 937 1 025 2 4 000 30 518
1994 44 875 7 431 785 12 3 060 33 587 2)
1995 5 642 1 956 148 1 1 401 2 136 3)
1996 4 832 1 629 128 .. 1 651 1 424
1997 9596 1 180 1 310 .. .. 739 6 367
Totalt 242 832 24 214 16 685 3 036 37 726 739 122 261

Källa: Statens invandrarverk, tillståndsstatistik

.. Uppgift saknas!

1) 6 056 beviljade i enlighet med regeringens beslut om ändrad asylpraxis 1989.
2) 17 971 beviljade enligt regeringsbeslut om familjepraxis, våren 1994.
3) 614 beviljade enligt regeringsbeslut om familjepraxis, våren 1995.

Beviljade uppehållstillstånd 1980-1997, samtliga
Residence permits 1980-1997
Tabell 3

År flyktingar
eller motsvarande
anhöriga därav
flyktinganhöriga
arbetsmarknad gäststuderande adoptivbarn enligt
EES-avtalet
1980 4 0627 786 .. 948 821 ..
1981 3 857 7 938 .. 918 391 ..
1982 6 266 6 440 .. 983 366 ..
1983 3 688 6 149 .. 632 476 ..
1984 5 413 6 561 .. 237 509 1 141
1985 7 314 6 944 498 98 478 1 372
1986 11 486 9 670 1 491 171 467 1 245
1987 14 042 12 387 2 503 222 678 1 320
1988 16 125 15 093 3 692 257 855 1 003
1989 24 879 18 029 5 430 167 821 787
1990 12 839 22 221 5 189 263 1 143 917
1991 18 663 21 230 6 869 300 969 1 086
1992 12 791 19 662 7 112 215 1 233 916
1993 36 482 19 796 7 553 159 1 611 880
1994 44 875 25 975 13 508 127 1 086 884 6 040
1995 5 642 19 707 8 040 190 1 504 794 4 649
1996 4 832 18 816 3 908 274 1 771 807 5 164
1997 9 596 18 910 3 785 433 2 376 694 4 556
Totalt 242 832 263 314 69 578 6 594 17 555 13 846 20 409

Källa: Statens Invandrarverk, 1998.


Tillbaka till föregående sida
Till Immigrant-institutets hemsida

Lagd på nätet februari 2002
Till html av Miguel Benito