AJAN ÄÄNI

Tidens röst

Taltidning
Språk: finska
Utgivare: Sverigefinska Synskadadeförbundet
Postadress: Box 230, 503 09 Borås
Telefon: 033-41 05 63
Telefax: 033-41 05 66
E-post: rsnl@telia.com
Prenumerationspris: taltidning för medlemmarna
Postgiro: 65 26 37-0
Hemsida: http://www.rsnl-sfsf.com/

Tillbaka


Till html juni 2003. Senast ändrat augusti 2006.