ANKKURI

Språk: finska och svenska
Startår: 1973
Utgivare: Svenska kyrkan, Nämnden för kyrkolivets utveckling
Postadress: Svenska Kyrkan, 751 70 Uppsala
Telefon (redaktion): 018-16 96 06
Telefon (prenumerationer): 018-16 96 07
Prenumerationspris 2000: 110 kr (6 nr/år)
Postgiro: 78 40 23-4
Bankgiro: 471-0893
Upplaga: 3000

Ankkuri berättar bland annat om:
- Svenska kyrkans finskspråkiga arbete
- människor, för vilka den kristna tron och församlingsgemenskapen är en del av deras vardagstillvaro
- missionsarbete och kyrkornas världsomspännande samarbete.
Ankkuri tar i sina ledare ställning till för sverige-finländare väsentliga samhälleliga och kyrkliga frågor.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000