FINLANDSSVENSKEN

Tidskrift utgiven av Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
Språk: svenska
Startår 1974
Utgivare: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
Postadress: Bellmansgatan 15 nb, 118 47 Stockholm
Telefon: 08-702 01 10
Telefax: 08-702 90 46
E-post: redaktion@finlandssvensken.se
Prenumerationspris: enskilda 150 kr, organisationer 200 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 79 17 86-7
Bankgiro 170-0871
Inför annonser
Upplaga 5 000
Hemsida: http://www.finlandssvensken.se/

Finlands-Svensken med FRIS-nytt är Finlandsvenskarnas riksförbunds tidskrift som speglar förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet. Tidskriften har också en stor del artiklar av allmängiltigt intresse. Finlands-Svensken bevakar svenska frågor i både Finland och Sverige och är också det organ som utåt informerar om finlandssvenskarna. För medlemmarna ute i föreningarna är tidskriften en sammanhållande länk.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2016.