GLAS Bosne i Hercegovine


Språk: bosniska
Startår: 1993
Utgivare: Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige
Postadress: Box 2293, 600 02 Norrköping
E-post: glasbih@bhsavez.org
Telefon: 011-16 66 22
Telefax: 011-16 69 33
Prenumerationspris: 240 kr, 12 nr/år (6 nr 120 kr)
Annonser: omslagets sista sida 5000 kr
1/1 4000kr, 1/2 2000 kr, 1/4 1000 kr.
Plusgiro: 621 69 04-0
Hemsida: http://www.bhsavez.org

GLAS BiH ges ut av Bosnien - Hercegovina Riksförbund och dess lagliga företrädare. Tidningens syfte och ändamål är att informera alla bosnier om aktuella händelser i deras krigshärjade hemland, samt i deras andra hemland Sverige. Allt detta för att ur en ömsesidig synpunkt kunna integreras i det svenska samhället.
GLAS BiH är en informationskälla för både svenskar och bosnier. Flera svenska institutioner prenumerarar på den och planerna för framtiden är att en del av tidskriften skall skrivas på svenska samt att kvalité och innehåll skall fortsätta förbättras.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2008.
URL:http://www.immi.se/tidskrifter/