INFORMASJON

Menighetsblad for den Norske Kirke i Stockholm
Språk: norska
Startår: 1958. Utgivare: Kronprinsesse Märthas Kyrke, Den norske kirke i Stockholm
Postadress: Stigbergsgatan 24, 116 28 Stockholm
Telefon: 08-556 00 344
Fax: 08-556 00 366
E-post: stockholm@sjomanskirken.no
Prenumerationspris: 100 kr (4 nr/år)
Postgiro: 5 70 51-5
Bankgiro: 175-1007
Upplaga: 4 500
Hemsida: http://www.sjomannskirken.no/

Informasjon är ett församlingsblad som innehåller religiös och organisatorisk information.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat mars 2012.