KASKISAVU


Språk: finska
Startår: 1979
Utgivare: Finska föreningen i Sundsvall
Postadress: Kyrkbergsvägen 28, 854 63 Sundsvall
Telefon & fax: 060-12 76 74
E-post: sundsvalls.finska.forening@bredband.net
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften, (4 nr/år)
Annonser: helsida 880 kr, halvsida 550 kr, 1/3 sida 330 kr.
Plusgiro: 79 27 48-6
Bankgiro: 492-5830
Upplaga: 300
Hemsida: http://hem.bredband.net/svallfinskafor/

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2007.