KATOLSKT MAGASIN

Språk: svenska
Startår: 1926. Tidigare utgiven med titel: Katolsk kyrkotidning
Utgivare: Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning
Postadress: Box 2038, 750 02 Uppsala
Telefon: 018-13 61 40
E-post: redaktionen@katolsktmagasin.se
Prenumerationspris: 340 kr inom Sverige, 450 kr Europa, 500 kr utom Europa (12 nr/år).
Postgiro: 36 99 30-3
Bankgiro: 417-4926
Inför annonser
Upplaga: 2 650
ISSN 1402-3385
Hemsida: http://www.katolsktmagasin.se

Katolskt magazin är sedan 81 år tidningen för det katolska stiftet i Stockholm, som omfattar hela Sverige - ett av de till ytan största stiften i världen. Katolikerna i Sverige kommer från över 80 länder. Katolskt magazin är ett forum för katoliker i Sverige och en länk mellan dem. Den vill vara öppen och positivt spegla händelser i kyrkan inom- och utomlands. Den redovisar utveckling, debatt och trender inom kyrkan, hemma och ute. Fromhetsliv och liturgi har sin givna plats, liksom religiös litteratur, konst och musik.
Men Katolskt magazin är också en katolsk röst i svensk samhälls- och kulturdebatt. Viktiga etiska frågor blir belysta från katolskt perspektiv i KK:s spalter. En stor grupp KK-läsare är icke-katoliker, som på så sätt blir bekanta med katolsk tro och katolsk tanke, nationellt och internationellt.

Tillbaka


Senast ändrat mars 2012.