KIRKOLLISIA KUULUMISIA

Lundin hiippakunnan suomenkielinen tiedotuslehti
Informationsblad om finskspråkigt arbete i Lunds stift

Språk: finska
Startår: 1973
Utgivare: Rådet för finskspråkigt arbete i Lunds stift
Postadress: Box 32, 221 00 Lund
Telefon: 046-35 89 79
Prenumerationspris: gratis (2 nr/år)
Upplaga 3500

Finskspråkig informationstidning i Lunds stift.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat november 2005.