KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA

Språk: ryska och svenska (separata volymer)
Utgivare: Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka
Postadress: Box 19027, 104 32 Stockholm
Tel 08-15 63 16
Prenumerationspris: gratis för församlingsmedlemmar; för andra frivillig avgift (4 nr/år)
Plusgiro: 15 77 95-6
Upplaga: ca 900 för distribution
Hemsida: http://www.ryskaortodoxakyrkan.se/

Församlingsblad.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat januari 2008.