MARKIN SUOMALAINEN

Språk: finska
Utgivare: Marks Finska Förening
Postadress: Box 2065, 511 02 Skene
Telefon: 0320-313 62
Telefax: 0320-313 62
Prenumerationspris: Ingår i medlemsavgiften (2 nr/år)
Postgiro: 67 00 54-6
Upplaga: 200

Tillbaka


Senast ändrat juni 2000.