MENORAH

Språk: svenska
Startår: 1971
Utgivare: Förenade Israelinsamlingen
Postadress: Box 5053, 102 42 Stockholm
Telefon: 08-667 67 70
Telefax: 08-663 76 76
E-post: redaktionen@menorah-sweden.com
Prenumerationspris: 250 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 45 42 60-1
Bankgiro: 671-6609
Upplaga: 17 500
Hemsida: http://www.menorah-sweden.com/

Tidningen vänder sig till personer med intresse för Israel och berättar om sådant som övrig massmedia inte täcker.

Tillbaka


Senast ändrat mars 2012.